Rudolf
4 °C
14 °C

A görögök csődbe mennek, de Európa együtt marad

Az előbb-útóbb mindenféle mentőakció ellenére szükségképpen bekövetkező  görög államcsőd kommentálása kapcsán egyre több olyan vélemény hangzik el, amely az Európai Monetáris Unió szétesését, sőt az egész európai integrációs folyamat leállását vizionálja. Szándékosan használtam a „vizionál” szót, ugyanis a jelenlegi válságszituáció és a felfestett apokaliptikus jövőkép közötti oksági láncolatot ezek a vélemények nem fejtik ki, nagyjából arra szorítkoznak, hogy nagyon nagy baj van az európai integrációval, tehát annak vége lesz. A magam részéről ezzel nem értek egyet, szerintem nemcsak az EU, de az Európai Monetáris Unió is túléli ezt a válságot, csak a formák és a határok változnak meg – bár ez sem kevés.

Azok a stratégiai alapállások, amelyek az európai integrációs folyamat felépülését lehetővé tették illetve kikényszerítették, ma is fennállnak. A német kérdés, amely az európai erőegyensúly központi problémája legalább a XIX. század közepe óta, olyan megoldásra talált az európai integrációs rendszerben, amelynek feladásában minden érintett fél súlyosan ellenérdekelt. Németország nem azért játssza az integráció motorjának szerepét, mert „szégyelli magát” második világháborús bűnei miatt, hanem azért, mert nincs más választása. Az 1990-es években, a német újraegyesítés megvalósulása után komoly és mélyreható párbeszéd bontakozott ki Németországban az ország nemzetközi illetve európai szerepét illetően, a történelmi szégyen által determinált külpolitika már ekkor anakronisztikussá vált, és előtérbe került, majd uralkodóvá vált a „normales Land” koncepciója. Ennek a gondolatnak éppen az a lényege, hogy Németországnak ideje úgy viselkednie, mint minden normális országnak, azaz a játékszabályok betartásával érvényesítenie kell a stratégiai érdekeit, ebbéli törekvéseit más szempontok nem korlátozhatják.

Ez a német magatartás nem pusztán a jövő lehetősége vagy a jelen megfigyelése, hanem az elmúlt két évtized történelmi tapasztalata. Nincs példa arra, hogy a hidegháború óta a német külpolitika olyan irányt vállalt volna fel, amely ne esett volna egybe Németország stratégiai érdekeivel. Az európai integrációs intézményrendszer bővítése és mélyítése éppúgy szolgálta Németország érdekeit, mint az Egyesült Államok vezette euroatlanti biztonsági rendszer fenntartása és kiterjesztése, amely Berlinből nézve immár zökkenőmentesen összehangolható a gazdasági pragmatizmuson nyugvó Oroszország-politikával. Németország a fő finanszírozója volt egy olyan amerikai háborúnak, amelynek megvívása az érdekében állt, (1990-91, Irak), élesen ellenállt egy olyan amerikai háborúban való részvételnek, amellyel nem értett egyet, (2003, Irak), bekapcsolódott egy olyan háborúba, amely az ő biztonsági érdekeit is szolgálta, (2001, Afganisztán). Tevékeny részt vállalt és vállal a balkáni rendezésből, Washington kívánalmai ellenére szigorúan kívül tartotta és tartja Törökországot az Uniótól, Ukrajnát a NATO-tól, fejleszti a német gazdasági nagytérbe tartozó régiókat, stabilizálja felelősségi területének perifériáit – azaz teszi a dolgát. Az Egyesült Államok vezette euroatlanti biztonsági rendszerben a katonai erő sokadlagos jelentőségű az európai nagyhatalmi státusz szempontjából, a gazdasági tényezők tekintetében pedig Németország egyedül van a súlycsoportjában. Amíg Európa katonai biztonságát nem éri komoly kihívás, addig Németország marad az egyetlen valódi európai nagyhatalom – és ez jó neki.

Az integrációs stratégia alternatíva-nélkülisége a dolgok legmélyén egyébiránt biztonsági megfontolásokon nyugszik. Ha Németország felmondaná azt a rendszert, amelyben a gazdasági, demográfiai, tudományos-technológiai, geopolitikai potenciáljának gyümölcseit önként megosztja Európa többi országával, azonnal visszatérne Európába a klasszikus egyensúlyi politika logikája, és a gyümölcsöző együttműködést egy ellenséges koalíció gyűrűje váltaná fel. Németország adottságai determinálják nagyhatalmi státuszát, és csupán két lehetőség közül választhat: vagy elfogadja az integráció kereteit ennek minden pénzügyi terhével együtt, vagy egyedül marad és elszigetelődik. Ez utóbbi vállalhatatlan lehetőség, és ezt a német társadalom a súlyos leckék után olyan tökéletesen megértette, hogy mi csak irigykedhetünk annak láttán, hogy milyen mély egység tud kialakulni egy országban a közösség alapvető sorskérdéseit illetően.

Ebből persze csak annyi következik biztosan, hogy az EU jövője biztosított, ehhez monetáris unióra nincs szükség. Illetve nem feltétlenül volt, amíg létre nem jött. Mivel azonban létrejött, olyan erőteljes szimbolikus politikai jelentéssel ruházódott fel, hogy nem adható fel. A görög adósságválság annak világos bizonyítéka, hogy a jelenlegi formájában nem, vagy csak rendkívüli nehézségek és ismétlődő, súlyos krízisek árán tartható fenn, azaz meg kell változtatni – ez fog történni. A változás iránya egyértelmű: a monetáris unió tagjainak az önálló monetáris politikáról való lemondás definíciószerű vállalásán túl a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben le kell mondaniuk a fiskális önállóságról is. A Stabilitási és Növekedési Paktum deficiteljárása egy lábjegyzetnyi játékos előképe lesz azoknak a szankcióknak, amelyeket az Uniós adminisztráción keresztül Németország alkalmazni fog a fegyelmezetlen költségvetési politikát folytató országokkal szemben. A politikai természetű retorziók mellett a különféle jövedelem-újraosztó alapokhoz való hozzáférés megvonásának valós lehetősége éppúgy szerepelni fognak ezek között, mint a német külpolitikával hagyományosan kéz a kézben tevékenykedő nagyvállalatok csendes büntetőintézkedései.

Az Európai Monetáris Unióról akkor kellene azt gondolnunk, hogy nem éli túl a jelenlegi súlyos válságot, ha nem gondolnánk azt, hogy egy jólétet osztó hatalmi entitás képes fegyelmezni függő helyzetben lévő partnereit, akiknek a jóléte tőle függ. Én azt gondolom, hogy ha egy ilyen típusú függés fennáll, akkor a fegyelmezés sikere elhatározás kérdése. Ez az elhatározás eddig nyilvánvalóan nem volt meg, ezután pedig legalább ilyen nyilvánvalóan meglesz.

A jelenlegi válság fő problémája véleményem szerint nem is a monetáris uniónak, mint rendszernek a kudarca, a rendszerproblémák viszonylag könnyen kezelhetők. Ha sikerül mindenhol elérni, kikényszeríteni a fegyelmezett költségvetési politikát, akkor az egyes gazdaságok közötti különbségeket a reálárfolyamok alakulása, eltérése, dinamikája kellőképpen meg fogja jeleníteni.

Csak halogatni lehet a görög csődöt

A válság kezelésének nehezebb része az akut problémák megoldása. Az akkut gondokat is két részre kell bontani. Egyrészt ott van a görög adósságválság, amely nem oldható meg csődesemény nélkül, azt csak elhalasztani lehet. Másrészt ott van a többi sebezhetőnek nyilvánított tagállam, amelyek adóssága nagy valószínűséggel menedzselhető, feltéve, hogy a görög krízis kapcsán nem következik be egy tartós átárazódás az ő hiteleiktől elvárt hozamokban. Ez a hajó azonban jó eséllyel már elment, nincs rá garancia, hogy bármilyen ambiciózus intézkedés-sorozattal visszaszerezhető a monetáris unió periférikus helyzetű országai iránti piaci bizalom, ez a fő probléma.

A görög válság kezelése sínen van, a pálya jól belátható: Görögország német koordináció mellett napokon belül köt egy gigantikus méretű IMF megállapodást, ez elhárítja a közvetlen csődkockázatot, és olyan követelményeket állít fel, amilyeneket a görög társadalom nem akar és nem is tud betartani. Ezért néhány negyedév múlva ezt a megállapodást újratárgyalják, az újratárgyalás már tartalmazni fogja az adósság átstrukturálását, azaz a formális görög államcsődöt, és egyszer talán a monetáris unió elhagyását is.

A német stratégiának arra kell irányulnia, hogy mire ez bekövetkezik, addigra egyrészt a piaci szereplők fejében – amennyire lehet – a görög sztori leváljon az összes többiről, másrészt az európai pénzügyi rendszer görög kitettsége a lehetséges minimumra csökkenjen le. A vissza nem fizetett adósság okozta veszteséget természetesen valakinek el kell szenvednie, a megoldás itt az lehet, hogy ez a valaki az legyen, aki annyi eurót nyomtat, amennyit akar, illetve amennyire engedélyt kap. Az elégő euró-százmilliárdok után maradt hamu javarészét tehát az Európai Központi Bank trezorjaiban kellene majd összesöpörni.

Fél Európát már nem lehet elinflálni

A dolgok jelenlegi állása szerint a pénznyomtatás a tovaterjedő hatások megfékezésében sem kerülhető el, bár ezekben a napokban ez a német politika egyik fő motivációja, éppen ezt szeretnék megúszni, illetve a szükséges minimumra korlátozni a görög államcsőd otthon nagyon népszerűtlen elhalasztásával. Ha ugyanis a szintén kicsi Portugália mellett Spanyolországot és Olaszországot is menteni kellene, az már egy másik nagyságrendet jelentene. Az euró drámai elinflálásánál félelmetesebb forgatókönyv pedig nem nagyon létezik a német politika számára, így ha nincs más megoldás, vélhetőleg valóban le fogják választani a perifériát a monetáris unióról. Ez azonban nem kell, hogy ilyen cirkuszi körülmények között történjen, mint a görögök esetében, meg lehet ezt oldani koordináltan, ellenőrzötten is. Ehhez csak hideg fejek kellenek, igaz, minden oldalon. Néhány év múlva talán ez már nem lesz teljesíthetetlen feltétel. Ha a 2010-es években valóban az államcsődök évtizede jön el, akkor hamarosan megszokja mindenki, hogy egy vissza nem fizethető adósságtömeg csak két módon tűnhet el, vagy csőd, vagy infláció által. Szerencsésnek fogja tartani magát, aki legalább választhat ezek közül.

A monetáris unió jövője szempontjából tehát a reálisan elképzelhető  legnagyobb megpróbáltatás nem az euró megszűnése, a zóna szétesése lesz, hanem annak földrajzi átalakulása. A monetáris unió egy ilyen kimenetel esetén először összezsugorodhat, a centrum területére korlátozódhat, aztán újra bővülhet is, sokkal óvatosabban, keleti irányban talán előbb is, mint újra dél felé. Azonban ez tényleg csak a legrosszabb, de még elképzelhető lehetőség, sokkal valószínűbb, hogy Görögország megfegyelmezése árán ez a forgatókönyv is elkerülhető.

Az események ilyetén alakulása elsősorban a kényszerpályák kemény tényeinek összevetéséből prognosztizálható, de van egy „puha” tudásunk is ezzel kapcsolatban. Az európai integrációs folyamat a kezdetektől fogva súlyos válságok és zsákutcák sorozata, ehhez képest mégis egy félévszázados ragyogó sikertörténet. A fejlődésben áttörést hozó új lépcsőfokok pedig éppen a legsúlyosabb válságokra adott válaszok formájában születtek meg, jó okunk van tehát feltételezni, hogy így lesz ez most is.

Hozzászólások (100)

 • digitális aszfalt paraszt2010.04.30 11:18:18

  rotoura1 és mindenki aki kételkedik az eu jövőjében:
  Gondolj a külső kényszerre: usa és kína, india méreteivel csak egységes eu lehet partner.
  Szerintem nincs választása az eu-nak, ez az egy pozitív jövőkép van. De ennek is van ára. (A görögök?)

  Az önkormányzatokról jut eszembe: nálunk 3200 van. mennyi is a lakosság/önkormányzat mutatónk a görögökhöz képest?

 • leofarkas2010.04.30 11:18:44

  de mit szól ehhez J György?

 • janper2010.04.30 11:19:19

  'akkut' = akkumulatort
  'akut' = azonnali, hirtelen

  Melyiket szerette volna hasznalni a szerzo? :)

 • Csönd-Nesz-Rizs.®2010.04.30 11:23:15

  Krisztián, nem tudom, ki is vagy, de végre tudsz írni, és nem követtél el súlyos történelmi tévedéseket.

  Hajrá ember, néha még írj.

  Az előző csóka szarul megírt cikke is jó gondolatokat rejtett, de ritka szarul volt megírva, ráadásul hihetetlen történelmi alulműveltségről tett tanúságot.

 • mediator2010.04.30 11:25:35

  A virtuális eladósításunk folyamata, amihez hasonló lehet most a görögök eladósítása:

  [link]

 • féliksz edmundovics2010.04.30 11:29:37

  Nagyon jó cikk, köszönet érte!

  Olyan jó, hogy rögtön elkezdtem azon gondolkodni, vajon nem egy német vagy brit szakfolyóirat szóról-szóra lefordított cikke. (tudom, szánalmas a gondolatom, de sajnos az utóbbi időben nem vagyunk elkényeztetve ilyen színvonalú cikkekkel...)

  Annál jobban semmi sem mutatja a cikk minőségét, hogy idáig elmaradtak a "frappáns és színvonalas" fröcsögő kommentek, amelyek az index-et jellemezni szokták. Felteszem, azok írói a második bekezdés elején abbahagyták a cikk olvasását.

 • Gazz2010.04.30 11:30:04

  Csönd-Nesz-Rizs.®
  Micsoda??? Az Izlandi vulkánhamus cikk kurva jó volt, ne agyazz már itt!

 • szemeteske2010.04.30 11:32:30

  Az egész globális pénzügyi, gazdasági rendszer teljesen elszakadt a valós, kézzelfogható dolgoktól, folyamatoktól.
  A virtuális javak olyan mértéket öltöttek, hogy egy összeomlás esetén képtelenek lesznek betölteni funkciójukat. Amikor eljön az idő a konzerv, a pokróc, és a vadászpuska lesz az érték. A "bankszámla", ami nem más mint néhány byte egy merevlemezen teljesen értéktelen lesz.

 • Gazz2010.04.30 11:39:05

  Remélem azt a néhány bájtot sikerül új lakásra konvertálnom, mielőtt ez bekövetkezik.

 • ashmolean2010.04.30 11:43:40

  Jó cikk...
  @ féliksz edmundovics: Minden bizonnyal eredeti a cikk - brit szakfolyóiratban ilyesmi nem jelenne meg, akkor az euroszkepticizmustól dagadna az írás. Német publicisztika meg kevésbé gyakran él magasröptű elemzésekkel.

 • zümbenő2010.04.30 11:49:48

  szemeteske
  Lehet. Van is otthon pokróc meg konzerv, vadászpuska még nincs :), de most még a pénz az értékmérő, mint azt Gazz lakásvásárlási szándéka is jelzi. Amíg ebben a környezetben élünk és nem vadászpuskákkal lődözzük egymást, kell az a pár bájt. Persze mindennek van hibája, és kell róla beszélni, ahogy a fenti cikk is teszi (nem mellesleg nagyszerűen). És hogy mennyire valós meg kézzelfogható, arról kérdezd a görög sztrájkolókat.

 • soulclipse2010.04.30 11:50:36

  xstranger!
  Ami a hitelt illeti, nagyjából azt gondolom, mint mediator. Lehet helyesebb lett volna a hitel helyett konkrétan pénzt írnom, csak e cikk vonatkozásában a hitel volt a megfelelő szó. Azért köszi :)

 • soulclipse2010.04.30 11:53:54

  szemeteske!
  ezért azt gondolom, hogy ne lakást vegyen Gazz, hanem v.mi talpalatnyi földet, ahol legalább a saját kajáját megtermeli, mert az energiaválsággal, melyhez képest ez ami most van bakfitty, a globális világ is megszűnik.

 • komancska2010.04.30 11:55:27

  jó cikk! köszi!

  Nemzetek közti sérelemre többen hivatkoztok. Bennem nincsenek ilyen tüskék, engem sosem bántott Trianon (sem). Miért nem a jelennel foglalkozik mindenki - akár egyéni, akár nemzeti szinten?

 • Dr Photon2010.04.30 11:58:34

  Gyenge spekulacio, ami a megszokott europai tortenelmi semakra epit egy teljesen megvaltozott, globalizalodott vilagban. A vilag kerdesei egyre kevesbe az EU es az USA altal kizarolag meghatarozott eroterben dolnek el, arrol nem is beszelve, hogy Amerika is epp hogy csak szonyeg ala tudta soporni a maga problemait.
  Szinte lehetetlen megjosolni, mi fog tortenni. Mind az EU mind Amerika egy szinte feltarthatatlan penzugyi orvenyben evickel, aminek a mozgasat Azsia, Latin Amerika, Oroszorszag es a muzulman vilag tobbe kevesbe szenvtelenul fogja vegignezni.

 • Charlie__2010.04.30 12:01:33

  Janper, a cikkben nyilvánvalóan akkumulátorról van szó. Úgy értem, a cikket átjárja a pénz akkumulálásának vágya. Persze gazdaságtanilag szigorúan azért, hogy vadászpuskát vegyünk, mert azt – mi mást kezdhetne közgazdász, a realitások e bölcsésze egy flintával? – konzervre lehet majd cserélni a pokrócon, mert ezentúl - ez világos - nem fogunk egy gyékényen árulni. (Remélem, mindenkit jól értettem.)

  Amúgy valóban nincs sok értelme a laza integrációnak, multikulturális államok pedig mindig is voltak. Az EU elődje sok szempontból épp a mi soknyelvű, dualista államunk volt a maga közös valutájával. A dédapám úgy állított ki a párizsi világkiállításon, hogy Derventán (Bosznia) fölszállt a vonatra a mezőgazdasági termékeivel (térségfejlesztéssel foglalkozó agrármérnök volt), és Párizsban leszállt róla. Az útlevelét sem kérték el.

 • Arma Gedeon22010.04.30 12:11:46

  Szóval magától értetődő, hogy az adósságokat el is lehet engedni? Akkor a miénket is, nem?

 • Arma Gedeon22010.04.30 12:12:49

  A szerző nem látja Big Picture-t, hogy összeomlik a pénzügyi rendszer. A világ összes adóssága visszafizethetetlen. A "görög" válság globális.

 • acsa772010.04.30 12:13:55

  Számokkal alátámasztva kicsit többet mondana a cikk, mert így csak triviális vagy-vagy szituációkat sorol. Nyilvánvaló, hogy ekkora adósságot nagyon nehéz kezelni, és hogy nem akarják a monetáris uniót hagyni szétesni. De hogy néznek ki a pontos "erőhatások"?

  A történelmi tények majdnem mind stimmelnek: 2003-as iraki invázióban No. volt a második számú anyagi támogató, és az infrastruktúrában (személyzettel is) második számú szereplő. Csak a közvélemény hülyítése volt a "kimaradás", mert Afg. elég volt pszichológiailag. Ráadásul kapóra jött, mert választások voltak. Bush marketinggépezete is csak illendőségből háborodott fel.

 • gyrk2010.04.30 12:25:51

  szerintem az nagyon nem fog működni, hogy megszabályozzák majd az eurozóna tagokat, hogy aki fiskálisan elszáll, az majd nem kap pénzt. ezzel németország csak azt érné el, hogy ugyanúgy ellenséges egységfrontba állnak össze vele szemben azok, akik akkor is összeállnának, ha nem lenne integráció.
  a maastrichti szerződés pont azért jött létre, mert a németek féltek attól, hogy a laza franciák és az olaszok majd jól elúsztatják a költségvetésükön keresztül az egységes monetáris politikát. nagyon valószínűtlennek tartom, hogy a hagyományosan laza olasz fiskust - amely ráadásul most nyakig úszik az adósságban - rá lehetne szorítani a fiskális fegyelemre. kicsit jobb a helyzet a franciáknál, de nem sokkal.
  szerintem annyit lehet csinálni, hogy valahogy arcvesztés nélkül, fokozatosan kirugdossák az eurozónából a potenciális bombákat - görög, portugál, spanyol, esetleg olasz -, valami oly módon pl, hogy ok, az euró maradhat, de az ecb nem áll korlátlanul rendelkezésre. - szóval ilyen adminsztratív eszközökkel. ez is nagyon necces lesz. de azt tényleg kizártnak tartom, hogy az egységes fiskáliis politika felé menjen a zóna. a déli államok soha nem fognak belemenni.

 • Maresz2010.04.30 12:25:57

  @acsa: en is erre varnam a valaszt, show me the money!

  Az oregedo, csokkeno lelekszamu EU hogyan fogja ezt az adossagot inflacio nelkul ledolgozni? Csak ugy, ha mindenki szorgos es szupertakarekos "kiskinaiva" valik, azt meg nem nagyon latom megtortenni. Az akkora valtozas lenne a Club Mednek mintha engem ferfibol nove operalnanak. Meg Nemetorszagnak is olyan tovabbi kemenyiteseket kene bevezetnie, amit nem tudom, hogy a 10 eve guzsba kotott lakossag nagyon toleralna. (Bar ha ezek a nemetek tenyleg olyan csoda nepek, akkor lehet.)

  Az egy dolog hogy ez lenne a hosszutavu erdekuk, de a (hitel)fuggoket nem erdeklil a hosszutavu erdek.

  Mondjuk talan egy eselyt latok az pedig az euro kulso ertekenek massziv csokkentese, de
  1. az eszaki nepek ezt politikailag talan nem toleralnak
  2. elobb utobb ez is inflaciot hozna
  3. az egyre agresszivabb kereskedelmi politikat folytato USA ezt talan probalna blokkolni...

 • Csirkefogù2010.04.30 12:28:53

  Hali;
  sztem is jo a cikk, ès a màsik se volt rossz.
  Spec vitatkoznek a konkluzioval: 'Az előbb-útóbb mindenféle mentőakció ellenére szükségképpen bekövetkező görög államcsőd' meg az olyan blogozo szereotipiakkal is hogy lusta nèp stb.
  Nàlam kètesèlyes a jàtszma, ès megùszhato a vègzet.
  csak fèlig relevàns, de pl Japàn 200%-os àllamadossàgot tud olcson finanszirozni, es ehhez nem elèg csak az izmos ipar. Az USA 107 %-os (fent Soulclipse) adossàgadata sztem tèvedès. 50-60 közt van.
  Ha a görög tàrsadalom nem elszànt, a kormàny akkor is keresztulverhet egy durva megszoritàst...

 • pucros2010.04.30 12:32:14

  Nekem hiányzik a nagyon jó cikkből a végkifejlet magyar vonatkozása; laikusként megkérdezném, hogy "tessék mondani, ez nekünk jó lesz vagy nem?" Ha inflálódni fog az euró, akkor mi ezzel jól járunk, mert nekünk még forint van? Vagy pedig nekünk is rossz, mert a forint sok szálon kötődik már az euróhoz?

 • mediator2010.04.30 12:35:40

  Görögország kifosztása?


  "Egy nemzetet kétféleképpen lehet leigázni: karddal vagy adósággal" - Részlet a Zeitgeist Addendum című filmből.

  [link]

  A filmben elmondottak valósulnak meg Görögország esetében is:  A görögök lettek Európa új magyarjai
  [link]

  A görögök eladnak mindent, ami mozdítható
  [link]

  Saját országa csődjére játszott egy görög állami bank
  [link]

  Mégis az IMF-nek kell megmentenie a görögöket
  [link]

  a film folytatása:[link]

 • I.Alexander2010.04.30 12:36:22

  Hozzájárulok a görög adósságválság megoldásához, cserébe kiválasztok magamnak egy koherens parti területet valahol Kaszandrán (Halkidiki).
  Ki követi a példámat?

 • makáko2010.04.30 12:40:26

  Nekem az a véleményem,hogy "rohadt" az egész világ. :)))
  Itt mindenki megtehet mindent.Legyen amcsi,német,francia,olasz,görög,stb,stb.
  Mindig is voltak és lesznek olyan barom miniszterelnökök,akik gajra vágják saját országukat,utána meg nagy ívben tojnak rá. :D
  Egy olyan világban élünk,ahol büntetés nélkül,egy meghatározót szabályokon belül lévő "unióban" mindent lehet csinálni büntetés nélkül.
  Lásd:
  -magyar volt miniszter elnök
  -volt görög miniszter elnök
  Itt lenne az ideje,hogy példát statuáljanak.Ha most engednek a görögöknek,akkor majd a többi EU-s ország is követheti a magatartásukat.(olasz,spanyol,portugál)

 • mediator2010.04.30 12:53:19

  Államadósságok

  Az angol: [link]

  és az amarikai államadósság növedése percről percre:
  [link]

  Ha az adósság ilyen mértékben nő. a másik oldalon valakik megkellene hogy kapják a pénzt. A követelés legalábbis fennáll.
  Biztos, hogy megdolgoztak érte, és megérdemlik ezt a hitelnyújtók?
  Akik sohasem voltak a kölcsönzött pénz birtokában, virtuálisan átutalnak egy összeget, amit többszörözve vissza kell utalni nekik.
  A görögök most épp ez ellen lázadnak.
  Magyarország, aki ugyanolyan helyzetben van, nem tiltakozik.

 • Sasszem202010.04.30 12:54:54

  Mi van:

  - pénzügyi és gazdasági világválság, ami nem más, mint egy előszele a jövőnek

  Mi lesz a közeljövőben:

  - energiaválság
  - fokozódó adósságválság
  - nyugdíj(as) válság
  - Klíma, víz és élelmiszerválság
  - A fentiek miatt háborúk és közbiztonsági válság
  - Multikulti és vallási válság
  - ALAPANYAG válság (erről még nem sokan írnak, pedig vészesebb, mint az energia és közelebb van, 10-20 éven belül alapvető anyagokból lesz hiány, ami a mezőgazdaságot, energiaipart is érinti és nem energiahordozó)
  - túlnépesedési válság
  - környezetszennyezési válság

  Szóval csak ezeket kell majd megoldani EGYSZERRE!! A pénzügyi rendszereknek nem sok jövőt jósolok, az összedől. A világkormány mit oldana meg? Elvenné a németektől a megtermelt javakat, hogy odaadja a görögöknek? Vagy görögöket nyomorba dönti? És sorjában jön a többi ország.

  Magyarország egyet tehet: önellátást megszervezni energiából és élelmiszerből, talán néhányan túlélik, ami jön.

  ÚJ KORSZAK KÖZELEG, amit csak drasztikus eszközökkel és teljesen új szemlélettel lehet megoldani. Vagy elpusztulunk.

 • nikkelpuding2010.04.30 12:56:21

  "لا يخفى أن مؤلف ألف ليلة وليلة شخص عربي اللسان من أهل العراق. وكان غرضه من تأليف هذا الكتاب أن يقرأه من

 • uckmuckfuck2010.04.30 12:58:19

  Szerintem azért nem jó a cikk, mert olyan, mint valami kinyilatkoztatás vagy prófécia. Ez így van, ez úgy fog történni és kész:)
  Amúgy az okfejtés érdekes, meg logikus, de akkor is csak egy elmélet. Nem kéne ilyen bivalyerős kijelentőmondatokban fogalmazni.

 • Fekete Pillangó2010.04.30 12:59:17

  " Nincs példa arra, hogy a hidegháború óta a német külpolitika olyan irányt vállalt volna fel, amely ne esett volna egybe Németország stratégiai érdekeivel..."

  De van, hogy csak egyet említsek: Gerhard Schröder nem támogatta az Irak elleni háborút, ezért a németek egyrészt abból teljesen kimaradtak, másrészt ez erősen lehűtötte a német-amerikai viszonyt, ami csak Merkel hatalomra jutása után kezdett ismét javulni...

 • café2010.04.30 13:04:58

  Gratulácíó, ez nagyon értelmes írás.

 • omlósz2010.04.30 13:12:08

  @nikkelpuding huzzá vissza a sivatagba

 • nikkelpuding2010.04.30 13:16:22

  والأساطير وكل ما يتعلق بها أو يتصل بها، يخرج بطبيعته عن اختصاص الأديب ومنهاج المؤرخ. كذلك ان النقد الذاتي للكتاب، هذا النقد المبني على النظر في لغته وأسلوبه وأسماء

 • Callidus2010.04.30 13:18:04

  Ez az egesz csak egy olcso illuzio.

  Asimov 30 eve elmondta, Jacque Fresco meg evek ota csak mondogatja mondogatja.
  Kutya nem figyel rajuk. Miert van ez?

  [link]

 • ne most2010.04.30 13:22:06

  Görögországra szüksége van az EU-nak és különösen Németországnak nem mindegy hol vannak az EU határai. Görögországban nem lesz államcsöd, de a görögöknek fell kell adniuk az állami önállóság egy jelentős részét. Mindez a integráció erősödését jelenti.

  Görögország képes visszafizetni a kölcsöneit, de az olimpia miatt és régi tagságuk miatt azt hihették, hogy nem a EU szélén vannak. Most majd kijózanodnak, hasonlóan a Portugálokhoz.

  Az igazi proléma Spanyolország, mert az valóban egy nagyméretű lufi és annak a kipukadása elhallatszana messzire és az EU nem élné túl. Elég a nagy 6 összetartása Spanyolország vonalon tartásához ez az igazi kérdés.

 • MOPO3OB2010.04.30 13:25:31

  (folyt)...
  most pedig bizony azért segítenek Görögországnak, mert „szégyelli magát” második világháborús bűnei miatt. Ezért volt annyira kellemetlen, amikor ezt pár hete nyíltan kimondták a Görögök. Azt azért nem szokás.
  Franciaország talán részt vesz német mértékben a görögök megmentésében? USA egy hasonló helyzetben megmentené Mexikót? Természetesen a válasz mindkét kérdésre NEM. Sőt USA soha nem áldozná be a dollárját egy közös észak-amerikai valutáért (USA, Kanada, Mexikó), de Németország beáldozta a márkát. Állítólag a franciák ragaszkodtak az Euróhoz és csak így voltak hajlandóak támogatni a Német újraegyesülést. Miért? Németország bűnei miatt.

 • pucros2010.04.30 13:27:52

  Sasszem20: ezek a válságok többnyire nem hirtelen köszöntenek be. Ma csak azt látod, hogy egyszer törvényszerűen be kell következniük a tendenciák alapján. Ám a valóságban valamiféle előzetes hatásuk, előszelük jóval korábban érkezik, ami kivált ellenintézkedéseket - a végén ezért másképpen történik meg a dolog.
  Egy példa erre az élelmiszerhiány: valójában ez a probléma tízezer éve velünk van: a szükséges mennyiségben csak rosszabb minőségű élelmiszerünk lehet, erre találták ki a mezőgazdaságot. Az ipari forradalom után még egy ugrást tettünk népességben, átszokva még rosszabb minőségű élelemre, ezzel megjelent egy rakás "civilizációs betegség" a hozzátartozó orvostudományi és gyógyszeripari fejlődéssel és persze csillagászati egészségügyi kiadásokkal.
  Tehát a tömeges éhhalál helyett inkább azt tapasztaljuk, hogy mindenki olcsón jut vacak kajához, beteg lesz, aztán olcsón jut vacak eü. ellátáshoz és belehal. De ez nem a jövő, ez a jelen, Afrikában és Magyarországon éppúgy, mint az USA-ban, legfeljebb a "vacak" meg az "olcsó" méretik más skálán.
  És, így vagy úgy, de a többi válság is már most is itt van, csak másképpen.

 • arizmendi2010.04.30 13:32:19

  megszorítások: a görög egyetemi kutatók várhatóan szeptemberben kapnak legközelebb fizetést... mármint 2009 decembere után...

 • MOPO3OB2010.04.30 13:33:59

  Érdekes cikk, de a nyitó gondolatmenet téves. Itt törik meg a gondolatmenet:
  "Németország a fő finanszírozója volt egy olyan amerikai háborúnak, amelynek megvívása az érdekében állt, (1990-91, Irak), élesen ellenállt egy olyan amerikai háborúban való részvételnek, amellyel nem értett egyet, (2003, Irak), bekapcsolódott egy olyan háborúba, amely az ő biztonsági érdekeit is szolgálta, (2001, Afganisztán)."

  Ez egyszerűen tévedés. Afganisztánba nem úri kedve miatt kapcsolódott be Németország, hanem NATO tagságából adódó kötelezettsége miatt. USA-t megtámadták, minden NATO tagországnak kötelessége volt részt venni az "ellentámadásban". Szamarak hátán lovagoló afgán hadurak kitervelték WTC ikertornyok és a Pentagon és talán a Fehér Ház vagy Capitolium (4. gép) elleni támadást, majd a terroristáik végrehajtották. Sok európai szövetséges miniszter bazmegoldhatott ezért "támadásárt" és sajátos háborúért magában. De hivatalosan ez volt a helyzet...

 • MOPO3OB2010.04.30 13:34:49

  A 2003-as hamis Iraki háborús okot pedig pont a német titkosszolgálat, BND szállította.
  [link]
  Ma már azt is tudjuk soha nem léteztek Szaddám tömegpusztító fegyverei. A színpadon eljátszotta Németország a nagy pacifistát. A jutalom sem maradt el, USA kivonta csapatai nagy részét Németországból. Természetesen ezt is úgy tálalták, a Bush adminisztráció "haragjában" vonta ki katonáit azért, mert Irak ügyben nem támogatták a németek a háborújukat. Mert állítólag ez az amerikai katonai jelenlét olyan jó üzlet volt a németeknek. Csak tudnám, mi miért nem gazdagodtunk meg a 40 éves szovjet katonai jelenlétből!?

  A valóság:
  Németország politikáját, különösen a külpolitikáját bizony a 2. világháborús vereségük határozza meg. Azért segítettek titokban Amerikának kirobbantani az Iraki háborút, hogy több szabadságot kapjanak (egyből le is szerződtek az oroszokkal a gázvezetékre) és csökkenjen a katonai megszállásuk (folyt fent)

 • Sasszem202010.04.30 13:37:17

  Pucros: remélem igazad lesz, csakhogy nem számolsz olyan dolgokkal, mint például az, hogy Indiában 10 éven belül nem lesz öntözővíz, mert a földből a rizstermeléshez órási mennyiségben kiemelik és csökken a talajvízszint + esőzés hiánya. Szóval majd ha +több száz millió ember ellátásához kell majd élelmiszer, akkor azt még USA+Európa sem fogja tudni még olcsón sem előállítani + hiányzó olcsó benzin...

  [link]

 • vfts16002010.04.30 13:39:10

  üdv!
  Ez az egész válság erősen hasonlít a magyarországi társadalmi helyzetre. Van egy etnikai/népcsoport aki lusta nem dolgozik, nem termel szemben egy olyannal aki termel és tesz is a közösség életszínvonalának növekedéséért...

  görögo. kontra Eu = romák kontra magyarok...
  nincs mit ezen szépíteni, a németek többsége nem szívesen fizetne egy olyan állam helyett, amelyik csak elherdálja a pénzt... a magyar szélsőjobb is ezt sugallta a választás előtt. eljön az idő amikor mindenhol teret nyer ez a szemlélet és akkor kb II. VH szintjén leszünk. bár remélem ez nem következik be

 • Sobrijóska2010.04.30 13:43:52

  Örüljenek, hogy modellezhetik a görögökön a fiskális pazarlás monetáris hatásait, és azok kiigazításait. Aztán ezek után kétszer is meggondolják, kit vesznek fel az eurózónába.
  És figyeljük meg, a britek és skandinávok emiatt egy jó ideig (~20 év) nem is fognak belépni. És szerintem mi sem.

 • uckmuckfuck2010.04.30 13:47:07

  Majd mi bevezetjük a márkát:)

 • ejha!2010.04.30 14:00:39

  OK. Németország "bűnös" és tényleg megszállta a görögöket. Fúj de undorító!

  De ki fogja megmenteni a spanyolokat, portugálokat?
  Ezeket sose szállták meg a németek? Majd a franciák? Mert Napóleon annak idején megpróbálta elfoglalni őket?

  Ez a franciák szemszögéből egyenlőségjelet tenne Hitler és Napóleon közé. Aligha mennének bele, Bonaparte része a nemzeti önazonosságukak.

  Szóval akkor mi lesz? Milyen indokkal kell majd kihúznia az ibéreket a sz.rból Németországnak?

 • szeberenyi2010.04.30 14:07:15

  Szerintem az ECB-nek nincsen rá eszköze, hogy átvállalja a görög állampapírokból származó veszteségeket. Ez teljesen ellent is mondana a monetáris finanszírozás tilalmának. Szerintem a görög állampapírveszteségeket valamilyen módon megosztják majd a bankok és az államok.

  Ezek még benyelhetö összegek: a német bankoknál kb. 40 milliárd euró görög állampapír van, mondjuk egy 50%-os veszteségrátát feltételezve ez kb. 20 milliárd euró veszteséget jelent, ha ennek a felét átvállalja az állam (GDP kevesebb mint 1%-a), akkor a maradékot már a bankok simán kigazdálkodják...

  Mondjuka franciáknál kicsit több görög papír van (kb. 70 milliárd), de önmagában még az is kezelhetö.

 • PR-küszöb2010.04.30 14:09:58

  Elegáns érvelés...

 • Videofon2010.04.30 14:12:07

  A legfontosabb kérdést elfelejti feltenni a szerző: Mi a francért nem tesz semmit az EU, hogy megakadályozza a spanyol válságot?

 • acsiba2010.04.30 14:33:15

  Végre valaki a hétköznapi emberhez szoloan magyarázza el a görög eseményeket a "világtalanoknak".
  Azért látszik h milyen környezetben dolgozol és kik vannak rád hatással Sarkadi szabo,Kuti,Jaksits ur a fönök.
  Még 1 szer gratula.
  Tükör lehet a gögös Duronelly urnak is!!!!

 • sztd2010.04.30 14:37:48

  Hogy őszinte legyek, szerintem itt az ideje a radikális központosításnak.

  Két módon tartom ezt elképzelhetőnek. A járhatóbbnak tűnő út, amit Magyarországgal csinált a Népszövetség a 20-as években. Volt itt valami biztos, aki konkrét kifizetéseket is visszatarthatott saját hatáskörben. A pontos módszert nem ismerem, de szerintem ez hatna. Amint valaki túlköltekezik, az ellenzék azt mondja, hogy államcsőd, és akkor a szavazó elkezd hazaárulóként bánni a politikussal, így annak van oka félni.

  A másik módszer radikálisabb. Itt az európai bizottság valamilyen testülete láttamozná a költségvetést, ő fogadná el, és esetleg ő is hajtaná végre. Így EU gyarmat lenne átmenetileg minden bajkeverő ország. Rögtön tudnák otthon, hogy milyen pénzt kell elkölteni. Brüssztelbe pedig nem lenne annyi tömegtüntetés (kivéve, ha épp Belgiumot regulázzák).
  Mondjuk jó, hogy nálunk nem ezt tették, de az nem jó, hogy nálunk is ilyen csődközeli helyzeteket produkálnak.

 • Amal2010.04.30 14:49:30

  igen

 • PuruttyaIrto2010.04.30 14:51:33

  Mindkettő jó cikk volt! Még ilyeneket

 • Tibike152010.04.30 14:55:50

  A görögök más pénzéből mulattak, aztán már elérkezett az a pillanat, amikor nem tudnak újabb hitelt felvenni, hogy az eddigieket fizessék.

  De ismerős ez, nem ez történt nálunk is, csak kicsiben ?

  A görögök ugyanazt csinálták, mint a magyarok, éltek mások pénzéből, hitelből, hiszen az olyan jó.

  Most meg nem akarják elfogadni a megszorításokat. Mégis kinek kéne őket eltartani ? A németeknek, akiket lenáciztak ? Nem is csodálom, hogy utálják a görögök támogatását.

  Ezzel együtt is én egy dolgot, nem értek, hogy minden ország tartozik. De ki az akinek tartoznak, ki az akinek nincsenek adósságai, hanem őneki tartoznak.

  Valahogy nem fér a fejembe, hogy ez hogyan lehetséges, hogy szinte kivétel nélkül minden ország el van adósodva.

 • martika9872010.04.30 15:01:28

  Epp Gorogorszagban vagyok, elolvastam egy nemet ujsagot es most ezt a cikket. Ugyanakkor a kolleganom szinten elolvasott par cikket a gorog helyzetrol, o termeszetesen gorogul....
  Majd elkezdtunk beszelgetni, h akkor most mi van...
  Szegenykem el van keseredve, h akkor most mar ok nem fognak kapni 14.havi fizetest sem!!! (gondoltam magamban bazdmeg, nalunk mar 13.havi sincs,nemhogy 14.!!)
  Es mondja, h jajj hat ez nagyon bonyolult es rossz helyzet, nem tudja mi lesz...
  En csak azt tudom, amit latok:
  itt nem igazan veszem eszre, h annyira nagyon rossz helyzetben lennenek (Korfun vagyok epp),
  rohadtul lustak dolgozni (pl a fonokom nemreg ment el egy kis siestara, mert nagyon kimeritette az egesz napos semmitteves es szuksege van egy ki alvasra.....)
  plusz, naponta legalabb 3szor elmennek kavezni, mert az olyan jo, es beszelgetnek az elet nagy dolgairol es osztjak az eszt...
  Szerintem ha ezek helyett valoban dolgoznanak es nem csak sirankoznanak, hogy nincs penz es jajj mi lesz, akkor talan megoldodna a helyzet. De ok alapvetoen lustak. Kivagyok attol, h delutan a boltok tobbsege bezar, mert siesta van es aludni kell....ugyan mitol faradtak el egesz nap??
  A lenyeg az, hogy nemtom hol van itt valsag meg allacsod, mert itt egyaltalan nem erzem ill. latom. A kavezok es barok ugyanugy tele vannak, mint barmikor maskor....

 • hajj2010.04.30 15:06:52

  Végre egy színvonalas cikk! Többet a szerzőtől!

 • hubertusz2010.04.30 15:15:59

  nikkelpuding: ha már arabul idézel, miért hülyeséget?
  digitális aszfalt paraszt: sok digitális aszfalt parasz kellene

 • hubertusz2010.04.30 15:20:02

  Kedves martika987, sajnos Korfu egy olyan görög terület, amely időben mindig elmarad a fő áramlatoktól. Oda is be fognak gyűrűzni a dolgok, csak később, meg fogod látni. Nyilván az emberek nem fognak változni, de nagy lesz a sírás-rívás.

 • hubertusz2010.04.30 15:25:08

  Bocs, ezzel kellet volna kezdenem: nagyon örülök a cikknek!

 • Maresz2010.04.30 15:26:16

  @Tibike15: kulon kell valasztani az allamkincstarat es az egesz nemzetgazdasagot.
  Ami az allamkincstarat illeti, komolyabb adossag nelkul nincs ma a foldon orszag, az un. fejlett orszgaok GDP aranyosan 40-200% terjedo skalan vannak eladosodva. Ezek a multban felvett hitelek, orszagtol fuggoen autopalyara, nyugdijra, katonaskodasra, kutatasra, iksolara es orvosra. Minden amit a politikusok adni akartak a nepnek de nem mertek tole adoban elvenni, elveszik hat a gyerekeiktol.

  Ami a nemzetgazdasagokat illeti, nem minden memzetgazdasag van eladosodva. A Japan allam pl joreszt sajat polgaraitol vett fel hitelt, tehat kvazi ado helyett kolcsont kert, majd ha bukik a mutatvany akkor 100%os adot vet ki a megtakaritasokra es abbol "visszafizeti" a tartozasait nekik.

  Az Eurozonaban a szamottevo orszgaok kozul egyedul Nemetorszag, Belgium es Hollandia nicns eladosodva nemzetgazdasgai szinten, azaz a belfoldi szereplok kovetelesi a kulfolddel szemben meghaladjak a forditott iranyu koveteleseket. Ergo, a nemet, belga es holland megtakaritok/befektetok finansziroznak mindnekit az EUban, vilagszinten pedig csatlakozik hozzajuk japan, kina stb.

  Ismetlem, az allamok maguk mind el vannak adosodva, de mas szereplok nem feltetlenul.

  Persze ezek a szamitasok nem szamolnak azokkal az implicit adossagokkal, mint peldaul a nyugdijrendszer kotelezettsegei azokkal szemben, akik most meg fizetnek jarulekot es 30 ev mulva mennek nyugdijba. Ha oket is beleszmaolnank, akkor (hasrauteszszeruen) azt mondnanam, hogy tenyleg mindenki el van adosodva, a most aktiv es a meg meg nem szuletett generaciokkal szemben.

 • buxa2010.04.30 15:30:58

  valoban ertekes gondolatokat tartalmaz a cikk, bar ugy gondolom, h azokat az euromilliard-hamukat nem feltetlen kell majd ez ECB trezorjaban osszesoporgetni - Gorogorszagnak ugyanis van mit cserebe adnia, amivel megakadalyozhato az inflalodas!

  nemregiben (meg az uzo-valsag elejefele) az egyik nemet politikus azt mondta, h abban az egyetlen esetben vallalhato a csalo gorogok nemet adofizetok penzebol torteno megsegitese, ha a gorogok kiarusitjak a csaladi aranyat, azaz ELADJAK A GOROG SZIGETEK egy reszet. magyaran a nemet adofizetok szazmilliardjaert cserebe nemetorszag legalisan jutna "koloniahoz", es meg csak a szemere se vethetne senki, hogy indokolatlanul jutna ehhez hozza....a gorogok (az EU tortenelmeben paratlan modon es mertekben) CSALTAK, a peldatlan csalo pedig peldatlan buntetest erdemel!

  egyetertek azzal a hozzaszoloval, aki szerint reg megerett a helyzet arra, hogy az EU-s orszagok elveszitsek GAZDASAGI onallosagukat es egy szupranacionalis, (remelhetoleg tobbsegeben nemet vezetesu) europai intezmeny hatarozza meg a strategiai iranyvonalat.

 • bibi bibi2010.04.30 15:32:40

  2010.04.30 11:12: Autópályát már nem kell többet építeni, van elég....

  Azért ezzel akár vitatkozni is lehet. Felénk csak egy 4-es főút van 60-as táblával meg trafival. 50 km több mint egy óra zötykölődés.

 • vasgyuszi2010.04.30 15:36:15

  BUXA rulez, BUXA for prezident !!!

 • POORMAN2010.04.30 15:38:39

  Persze tudom, hogy ez időfüggő, de hát mindenkinek azt üzenem, amit Gautama Sziddhártának tulajdonítanak (a precizitás kedvéért szanszkrit helyett angolul): ALL ASSEMBLED THINGS ARE IMPERMANENT, ezt már Murphy is megerősítette...

 • gregory12010.04.30 15:41:09

  Még ha a görög csödöt meg is mentik, de màr itt van a Portugàl és a Spanyol csöd is !
  Spanyolba 20% kos a mukaanélküliség és ez csak fokozodni fog mert ott mindent az épikezésekre épitettek de ez teljesen csödben van !
  A franciàk sincsennek messze a csödtöl !
  Amikor ott is ugyan ugy mint M.O.-on a parasztok tömegei öngyilkosok, mert a 365 napos munkàjukbol nem hogy nem tudnak megélni de még a megélhetésükhöz is àllandoan hitelt kell, hogy felvegyenek a bankbol !
  A tejtermelök mind csödben vannak mint a gabonatermelök a legkisebb parasztnak minusz 80 ezer euro a vesztesége évente !
  Egyedüli nyertesek azok a az EU vezetöi mert ök egymàsközött osztogatjàk a 143 milliàrd eurot évente !

 • Jonas-R2010.04.30 15:43:43

  "hamarosan megszokja mindenki, hogy egy vissza nem fizethető adósságtömeg csak két módon tűnhet el, vagy csőd, vagy infláció által. Szerencsésnek fogja tartani magát, aki legalább választhat ezek közül."

  Ez a mondat szerintem meger egy fohajtast.

 • POORMAN2010.04.30 15:50:12

  Az alapvető gond az, hogy az EU-ban a jóléti, egészségügyi és nyugdíjkiadások növekedési üteme és a költségvetések erre fordítható bevételi forrásainak növekedési üteme /retail- és nyugdíjalapok növekedési üteme közötti olló egyre szélesebb. Ennek okai közül az egyik lényeges a demográfiai helyzet, a másik pedig a hozzáadott-érték termelő képesség fokozatos relatív romlása más térségekhez képest. Ezekre a problémákra sajnos nincs rövidtávú megoldás... Marad a költségvetési fegyelem és a növekedési trendekkel összhangba hozott deficitek karbantartása - ami nyilván a fennálló jóléti rendszerek fokozatos erodálódásával jár.

 • k0g2010.04.30 15:55:11

  Nekem kicsi álszent az a megközelités, hogy a GÖRÖGÖK csaltak. Amikor a Goldman-Sachs vagy nem tudom melyik ilyen cég segitségével ment az egész variálás. Az pedig nem épp egy nemzeti cég... ha azt mondanák, hogy a magyarok csaltak, akkor magadra vennéd ? NEM, a vezetőik csaltak - felelőtlenül megkárosítva saját(?) népüket.
  Ez a fajta gondolkodás azért precízebben definiálná, hogy kik is a felelősök és vajon ez nem egy internacionális pénzügyi kaszt ? Persze ezt nem tudom, max. sejtem és persze azt is szívesen látnám, ha valami is totál nyilvánosan zajlana a hatalom köreiben, nem csak a propagandát hallanánk, illetve 1-2 kiszivárogtatott infót. De lehet, hogy azzal se lennénk előrébb, mert ezek annyira bonyolult dolgok. Mindenestre felelősök nem lesznek, azt borítékolom...

  Amúgy - látva az EU államok ilyen problémáit, talán nem lenne hülyeség jobban nyitni Kelet felé - akik mintha feljövőben lennének...enni biztosan akarnak. Magyarország számára nagy exportlehetőséget jelentene, az EU ennek meg csak gátja, úgy hírlik. Ha már a németek saját érdekeiket érvényesitik, talán tegyük azt mi is.

  Ill. mennyire okés egy olyan EU, ahol belsőleg is ekkora feszültségek vannak, mivel a periféria szerepe kb. az, hogy kiszolgálja a központot ?
  Pedig 90-ben és 2004-ben nem erről álmodtunk. De a koreográfia ez volt, most már körvonalazódik!
  A cikk szerint a németek osztják a jólétet, de persze ez azt is jelenti, hogy nekik exporttöbbletük van, nyereségeik a befektetéseik után - másoknak meg pont forditva, ami egyenes út az eladósodás felé. De egyszer bezárul a kör. A németek talán ezért is ennyire "adakozóak" most. Ha ők nem adnak, nem lesz akik tőlük vegyen, vagyis aki nekik dolgozzon. Kettőn áll a vásár.
  A francia nulla hozzáállás, amiről itt valaki ír, az meg "érdekes". Nyilván nekik kényelmes, ha dől a lé.

 • Ágikám2010.04.30 16:03:51

  Hű de nagyonjó cikk.

  Olvasnék még ilyeneket, köszönöm.

 • Maresz2010.04.30 16:08:50

  @ k0g: naiv szinten igazad van, de ez van, a mai demokraciak ugy neznek ki, hogy a vezetok hitelbol veszik a szavazatot. A gorog nyugdijasok, allami alkalmazottak meg mindenki aki elvezte a kevesebb munka tobb penz aldasat, az implicite bunos. De persze egy egesz nep nem lehet bunos.

  Ilyen osszetett es nagymeretu rendszerkeben felesleges erkolcsi bunost keresni, mindenki az es senki sem. A Goldman meg csak eladott egy termeket. Ha o nem adja el, eladja nekik mas. Es a Goldman soha nem eskudott fol a gorog alkotmanyra hogy a nep erdekeit fogja vedeni. Es raadasul rovid tavon a nep erdeket sozlgalta, bar a hoszu vegen dragan megfizettetei veluk. Szoval ez nem ilyen egyszeru.

  Az egyetlen ertelme annak h valakit bunosnek kialtsunk ki, az az hogy a nep izgalmat levezessuk. Es ez fontos! Oriasi szerencsenk (es a fidesznek is) h nalunk most voltak a valasztasok es 8 ev utan uj a garnitura. A gorogoknel ez a szelep nem mukodott mert a valtozgazdasag partjai kozosen kurtak el a helyzetet az elmult 10 evben.

  Az egyetlen aki ezt az eszement helyzetet megallithatna, az az istenadta nep, de az inkabb blikket olvas meg last minutebe nyaral meg hasonlok es altalaban kevesebbet akar adozni de tobb ellatast akar az allamtol. Es szavaz azokra, akik igergetnek.

  Ez a valsag most ebreszto, es remeljuk nem tul keso - ha ennek hatasara vegre igeny lesz arra a poltikara, ami nem fosztja ki az utodainkat, akkor mar megerte. (ugyanigy, ha a vulkan miatt lesz egyszeges europai legter hamarabb, akkor mar megerte. ilyen allat ez az ember...)

 • xclusiv2010.04.30 16:11:12

  @MOPO3OB:
  "A 2003-as hamis Iraki háborús okot pedig pont a német titkosszolgálat, BND szállította.
  [link]"

  Azért gondolkodjunk már egy kicsit.
  Mi történt?
  Egy ország a hírszerzési értesüléseit megosztotta a szövetségesével. Ennyi.
  A linkelt cikkben meg olyan sületlenségek vannak, hogy a csúnya németek nem engedték, hogy az informátorukat a CIA kihallgassa. Most komolyan: miért engedte volna? Mi köze a CIA-nak a németek ügynökéhez? Hát akkor?
  Nomeg Saddam eléggé rájátszott erre a dologra, pl. simán kiutasította az ENSZ fegyverzetellenőreit, meg ilyenek.

  "Ma már azt is tudjuk soha nem léteztek Szaddám tömegpusztító fegyverei."

  Ja, ezeket a nem létező fegyvereket vetették be, amikor Iránnal háborúztak, meg kurd falvakat is ezekkel a nem létező vegyifegyverekkel támadtak. Persze.

  "A jutalom sem maradt el, USA kivonta csapatai nagy részét Németországból. Természetesen ezt is úgy tálalták, a Bush adminisztráció "haragjában" vonta ki katonáit azért, mert Irak ügyben nem támogatták a németek a háborújukat. Mert állítólag ez az amerikai katonai jelenlét olyan jó üzlet volt a németeknek."

  Hát párezer amerikai ellátócégeknél alkalmazott német állampolgár, meg a helyi beszállítóik dolgozói kibírták röhögés nélkül, hogy megszűnt a munkahelyük.

  "Csak tudnám, mi miért nem gazdagodtunk meg a 40 éves szovjet katonai jelenlétből!?"

  Almát a körtével...

  "Azért segítettek titokban Amerikának kirobbantani az Iraki háborút"

  Segítettek. Ja.
  Megy az elefánt és a kisegér a hídon...

  "csökkenjen a katonai megszállásuk"

  Ja, megszállásuk. Ugyanmár.

 • Csirkefogù2010.04.30 16:13:53

  Mellesleg Nèmetorszàg hasonloan el van adosodva mint az EU àtlag, demografiailag fogyo orszag, Fr hamar utolèri nèpessègben, egy fôre juto GDP-ben is alig EU àtlag feletti (kelet szegèny) kicsit mèdiafujt az egèsz Görög-Nèmet hacacàrè, mert èpp a vàlasztàsokra kèszulve populista szinhàzpolitizàlàs folyik No-ban.

 • k0g2010.04.30 16:17:12

  Maresz: "Az egyetlen ertelme annak h valakit bunosnek kialtsunk ki, az az hogy a nep izgalmat levezessuk"

  Azért az elrettentés ereje, valami morális szinvonal tartása nekem pozitiv következmény lenne. Ennyiből nem itélem el pl. a kinai vasszigort. Na, az több ezer éves birodalom... hosszú távon a moráltalanság visszaüt...

  Értem a bonyolult rendszerek "relativitását" és kezelhetetlenségét, de - majd egyszer talán kiderül - itt gyakran csalásokról, bűncselekményekről van szó! Ne relativizáljuk el!

  Az ébresztővel meg egyet értek, igy lehetne egyről a kettőre jutni!

  Kellemes 7végét!

 • Maresz2010.04.30 16:21:52

  @ csirkeofgu: ez nem teljesen igaz. az allamadosag 85% korul van, alatta az EZ atlag 95%nak, es mivel Nemetorszag messze a legnagyobb tetele az atlagnak, ezert elmondhato h a maradek orszag otbbsege nagyobb allamadossaggal kuzd. Es ami a lenyeg, ahogy feljebb irtam, a nemet nemzetgazdasag netto kovetelesei a kulvilaggal szemben a gdp 18%-ra rugnak, belgiumon es hollandian kivul ez senki masra nem igaz. Szoval nem helyes osszemosni nemetorszagot sem az egyensuly korul bukdacsolo franciaorszaggal es olaszorszggal, sem a sulyosan eladosodott deli orszagokkal.
  Hosszu tavon, demograiai alapon persze hasonloan szarul allnak, ez igaz.
  A nem szinhaz politizalas az milyen? :)

 • zombizan2010.04.30 16:37:31

  Nem igazán értem, miért kellene bárkinek helytállni a görög államadósságért a görögöket leszámítva?

  De nem is az a lényeg, hogy én nem értem, hanem az, hogy én nem olvastam olyan állásfoglalást, miszerint pl. a német adófizetők átvállalnák a görög adósságot. A lényeg pont az, hogy ez ne történjen meg, és a szart azok egyék meg, akik létrehozták: a görögök és/vagy a nekik hitelező pénzintézetek. Ennyiben az a lehetőség, miszerint az EKB inflációval siet a görögök segítségére, és azáltal jól kitol a németekkel, szerintem nevetséges.

  Az euró zónából a görögöket nem fogják kidobni, legfeljebb maguk akarnak majd távozni. Mivel inflációs segítséget nem fognak kapni, egy leértékelt drachma akár vonzó is lehetne a kilábalás szempontjából - persze ez az euróban jegyzett adósság okozta terhet átmenetileg még tovább emelné. Szóval szerintem a görögök maradnak az euónál, akár csődbe mennek, akár nem. Ha pedig ez bekövetkezik, akkor okolják magukat ők is, meg a csődön veszítő bankok is.

  És mindenezen tanulság természetesen Magyarországra is vonatkozik/vonatkozzék.

 • Zephürosz2010.04.30 16:48:31

  @martika987
  Görögök lusták? :)
  Hol a többi déli nép?
  Mi sem büszkélkedhetünk a 1,5 mill aktívval.

 • Csirkefogù2010.04.30 16:54:29

  hi Maresz, van igazad, de a lènyeg hogy nevetsègesen tuljàtszott a nèmet-görög story; a politika szinhàz, de ez màr ripacs, mègis mindenki nyeli

 • v2peti2010.04.30 16:55:36

  "IMF hitelről úgy tudom, hogy régóta nem hívjuk le a részleteket, mert a piacokról is tudjuk magunkat finaszírozni. Másrészt 78% adósság finanszírozható."

  Viktor idején hatvanvalahány százalék is volt. Ezért tudott az ügynök és a böszme 4 évig osztogatni!

 • Angry citizen2010.04.30 17:25:55

  Remélem nem mondok nagy hülyeséget de szerintem az a gond hogy a gazdaság mára már termékalapú helyett spekulációalapuvá vált amely mögött nincs valós teljesítmény, megtermelt érték. Ezért ha a spekultatív lufik kipukkadnak akkor borul az egész.

 • neoandpipcs62010.04.30 17:36:58

  ...a görögöknek nem kell semmit sem tenniük, hogy helyrehozzák a dolgot?

  - ha jobban belegondolok, képtelen vagyok csak egy terméket is megemlíteni amiről tudnám, hogy ez Made in Grece...

  ...és ennek az országnak a polgárai 100 szoros lelépőt kapnak!

  Ugyan már, most is csak a sztrájkon jár az eszük és várják a sült galambot, amikor már ostor kéne nekik!

  Ha most, pénzt adnak a görögögnek, akkor a mostani hitelezők kimenekítették a rosszul befektetett pénzüket (amiért is ők a felelősek, mert nem tartották be a hitelezés alapszabályát, olyant hiteleztek akit nem lehetett volna), de akik most segíteni fognak azok máris keresztet vethetnek a pénzükre...

  - én bizony megadnám Görögországnak a devalváció (40-50%-os) lehetőségét és ezzel megtanítanám a becstelen hitelezőket is!

  U.i.: Ne más pénzén éldegéljenek ezek a "díszpintyek", mint "MARCI HEVESEN"

  - a kedves francia polgártársak, meg ne a németek pénztárcájában kútyásszanak nyakig...

 • Maresz2010.04.30 17:49:47

  @neoandpipcs6: jo hogy felveted a hitelezok felelelosseget, szerintem is veluk kene lenyeletni a vesztesegek egy reszet, mert valoban felelotlenul jartak el (kicsit a drogdiler es a drogfuggo helyzete, mindketto hibas.)

  Visoznt az kockazat, hogy a bankrendszer sajatsagaibol adodoan (vesztesegleirasok, tokekovetelmenyek, stb.) egynagyobb gorog "eszkozleertekeles" (pl. adossag atutemezes miatt) egyelor ebelathatatlan folyamatokat indithat el, ami hamar vegigfuthat az europai bankrendszer, hasonloan az amerikai bedolesekhez 2008ban. (most nem azt lesne mindenki, hogy ki ul Lehman meg AIG eszkozokon, hanem hogy ki ul gorog pacban.)

  A kulonbseg az, hogy a nyugati allamok azota tobb ezer milliard dollart es eurot ellottek mar bankkonszolidaciora amit masodjara nem tudnak megtenni.

  Ettol fuggetlenul mostanra annyira kicsuszni latszik a helyzet a kezbol, hogy valami debt restructuring naprol napra nagyobb valoszinuseggel resze lesz a csomagnak. Ha nem most, akkor par honap mulva.

 • Vanek B. Eduard2010.04.30 18:14:51

  Jó sokat kellene faragni az EU irányítási mechanizmusain. Pl. ha egy pármilliós országnak (pl. Írország) nem tetszik a rendszer, akkor a kilépést kellene felajánlani. Az ojrózónából is lehessen kifelé mutatni az utat a renitenseknek. Versenyképes "birodalmat" összetapasztani nem lehet kakival, akkor szétmállik. Ezek a reformok viszont nem mennek át az önállóságukat féltő államokon, így nem lesznek bevezetve. Következésképpen nem vagyok derűlátó az EU hosszabbtávú jövőjét illetően.

 • kulalak2010.04.30 18:17:49

  Jo cikk de nekem a lenyeg a sorok kozott van.
  Mikor jon ra az EU hogy az USA mintajara kell berendezkednie nemi sajatos izzel?
  Egy tagallam seggberugasa siman megtortenhet (lasd Calif. esatobbi) a kozponti bank siman beinthet es akinek nem tetszik mehet az EU-ban akarmerre (Californiabol Texasba). Atfogalmazom: kisebb tagallami onallosag, nagyobb kozponti hatalom, ez van. Nem veletlenul mondta valaki itt, hogy a Monarchia jo elokep, kozos hadugy penzugy es kulugy, aztan azon belul ahogy tetszik. A sok oreg f@szt Brusszelben tokon kene rugni.

 • Kopi3.142010.04.30 18:22:51

  kulalak:szerintem sokan támogatnák ezt az elképzelést, de EU szinten hatalmas az ellenállás.

 • Vanek B. Eduard2010.04.30 18:28:35

  Érdekelne a kedves cikkíró vélemény, hogy a magyar adósság meddig menedzselhető. 35 éve nem csökken (ezzel szemben nő), állítólag ma még elviselhető mértékű (80%?), de mikor, mitől múlna el rólunk?

  Emlékszem, milyen jó és igaz(nak tűnő) érvek szóltak 20 éve - a rendszerváltáskor - az adóságszolgálat felmondása ellen. De az akkori nemzetközi légkörben igen jó eséllyel elfogadták volna azt a kijelentésünket, hogy aki a szocializmusnak hitelezett, rossz döntést hozott (oszt jónapot). Ma már nemigen járható ez az út, de a végnélküli sőt fokozódó) terhek fizetése sem az...

 • Maresz2010.04.30 18:39:12

  @kulalak: nem a brusszeli oreg faszokat kell tokon rugni, hanem a berlini, parizsi, stb. oreg faszokat. Ja meg a valasztoikat akik meg mindig nem ertik mi dol el Brusszleben es mi dol el a nemzeti fovarosokban (bocs, ez a tokon rugas neked is jarna;))).

  Igaz, ki mondana meg nekik a tutit? De a megoldas tenyleg arrafele lehet - Brusszel illetve a regiok kell hogy erosodjenek a fovarosok rovasara... Es lam, az egesz lassu EU integracio errol szol, csak olyan lassu, hogy a tobbseg nem latja. Olyan mint a virag fejlodes, csak gyorsitott felvetelen erted meg h mi tortenik.

  Europa jovoje meg attol fugg, hogy ki a gyorsabb: a globalis kihivasok, vagy a kiterokkel teli integracio. Ez lotto :)

 • primavera2010.04.30 19:07:21

  Vajon nektek is van gorog eurobankjegyetek? Vigyazzatok ra, hatha 20 ev mulva mar gyujtok fogjak keresni! :)

  [link]

 • VonPerez "kapus vagyok, nem csatár"2010.04.30 19:19:08

  Miért nem kérik fel Bajnait szakértőnek? Amatőrök...

 • Kopi3.142010.04.30 19:27:00

  primavera: a bankón elég nehéz észrevenni a görög utalást. Az érmén már lehet.

 • Megköszönöd az italt,hazamész, kivered2010.04.30 19:31:07

  Menjenek csődbe, sőt menjen mindenki csődbe. Az összes ország, bank, befektetési alap, minden geciláda virtulás pénzforgató, egymásnak, másnak, az egész világnak tartozó, megérthetetlen, maguk számára se megmagyarázható "pénzügyi termékeket" értékesítő gyökér.
  S akkor kezdje a világgazdaság előről, tiszta lappal.
  Lesz@rom azt is, hogy én nincstelen leszek, vesszen minden, lakás, megtakarítás, csak ennek az őrületnek legyen vége, a pénz a hozzákötődő senkiháziak uralmának.
  Ja, tudom, utópia.

 • Lone Star2010.04.30 19:51:09

  A jóléti államnak most vége van évtizedekre? Nem csak Görögországban, igaz?

 • marosy2010.04.30 20:52:02

  Minden esetre, a görögök leszophatnának. Dolgozni nem szeretnek, de azért a német bérszínvonal kellene nekik. Meg vannak lepődve, hogy az adósságot vissza kell fizetni.

 • Kaland-Játék-Kockázat2010.04.30 22:56:17

  Sirt egy görög csaj a TV-ben,hogy hogyan éljen meg 1000 Euróból. Bárcsak én kapnék annyit nettó forintban.

 • primavera2010.05.01 09:11:32

  Kopi3.14:

  Egyaltalan nem nehez, csak tudni kell, melyik betu melyik orszagot jelenti a bankjegy sorozatszama elott. A gorog nemzeti bank altal kiadott eurobankjegyek sorozatszama elott peldaul egy Y van.
  Bovebb informaciot az altalam megadott linken olvashatsz, ha erdekel, hogy melyik betu melyik orszagot jelenti. Ha pedig kivancsi vagy, melyik orszagban/varosban jart mar az az eurobankjegy, ami eppen a te kezedben van, illetve hol fog legkozelebb felbukkanni, regisztralj, es kovesd az utjat! :)

 • Levi712010.05.01 20:28:32

  Régen olvastam ilyen jó cikket! Gratula Kovács Krisztiánnak!

 • BBo2010.05.02 14:25:52

  Ez a pénzszivattyú ördögi és láthatóan, hihetetlenül hatékonyan dolgozik.
  A teljesen eladósodott országok utolsó erejükből fizetve elérik, hogy még több azt adósság, ismerős, ugye??? Önellátás, belső valuta, energia-élelmiszer-belső gazdasági működés...meg kellene találni azt a lyukat, ahol a pénz elszökik, illetve megvan, csak fel kellene hívni rá a figyelmet... ja, először példát kellene statuálni a politikai bűnözőkön, hisz ők eladták az országot.. a többi hirtelen megjavulna...

 • júúúzerbár2010.05.03 19:17:18

  13-ik meg 14-ik havi juttatás? meg az anyjuk picsája!

 • Hóhányó2010.05.04 23:45:32

  A fenébe, ebben a pillanatban derult ki, gondolom a gorog helyzet becsodolesenek pillanataban, ami abbol adodik, hogy az emberek nem fognak akarni visszavenni, hogy a világ nagy, kezelhetetlen bajban van. Mint amikor kiderul a negyedik stadiumos rákbetegség tényállása. Csekély számú alternatíva van. Az elso alternatíva a diktatúrák gyors elterjedése, a másik a teljes gazdasági és társadalmi csod. A harmadik lehetoseg a helyzet kezeleserol most derult ki, hogy irrealis. Ezen felul kozeledik az okologiai katasztrofa, amelyet a világ csak tápész, tehetelen állapotban részvétlenul bámul.

 • kamm2010.05.09 07:08:13

  acsa77: A történelmi tények majdnem mind stimmelnek: 2003-as iraki invázióban No. volt a második számú anyagi támogató, és az infrastruktúrában (személyzettel is) második számú szereplő. Csak a közvélemény hülyítése volt a "kimaradás", mert Afg. elég volt pszichológiailag. Ráadásul kapóra jött, mert választások voltak. Bush marketinggépezete is csak illendőségből háborodott fel.

  -----


  Jaj ne, ez mar mgint valami balfasz magyar tortenelemhamisitas?

  Meg ekkora hulyeseget, hogy Irakban a nemetek voltak a 2. legkomolyabbak, radasul letszamban is...

  FYI Iraq megszallasat mindossze 4 orszag eroi vegeztek: USA, britek, aussie es polakok, senki mas. Ebbol a jenkik melle szamottevo erot kizrolag a brittonok adtak, vmi 50 ezres kontingenst, ami cirka egyotode volt az amcsik csucson negyedmillios letszamanak (megszallasi fazis.)
  A kesobbi, iraki nemzetkozi megszallo erok (vmi 30 orszag) kozott egyetlen nemet nem volt soha, Nemetorszag egy ruppot nem adott a kalandba soha.

  A "kozvelemeny hulyiteserol" meg csak annyit, hogy a Deutsche Welle adasai hiresek voltak a kimerito hatterukrol:[link]

 • mediator2010.05.12 23:51:48

  A pénzt tehát nem a görögök kapják. Valójában a hitelezők nyugalmát kell visszanyerni. Kétezer-nyolc őszén kezdődött. A világsajtóban is megjelent: a befektetők nem vásárolják a magyar kötvényeket, küszöbön az államcsőd. Érdekesség: a magyarénál már akkor is többször nagyobb görög adósság ebben az időben nem volt aggasztó.

  Gyorsan kell a mentés, már kínálták is az előkészített uniós, illetve IMF-hitelt, igaz, nemcsak a kamatokért, jókora megszorongatásért. Újabb érdekesség: a mentőcsomagot ugyanazok a pénzpiacok adták össze, amelyek állítólag nem voltak hajlandók ekkor már finanszírozni a magyar költségvetési hiányt. Csak közvetítőkön keresztül, akik tehát, úgymond, átvállalták a kockázatot. Ami viszont nem biztos, hogy létezett.

  A hitelhez a pénzt az Európai Központi Bank (EKB) a piacról vette fel erre a célra az unió bizottságának megbízásából, és továbbította a magyar kormánynak. A magyar kormány aztán a jegybankba tette tartalékként, és a bankoknak is adott kölcsönt veszteségeik ellensúlyozására. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) azonban a tartalékot köteles a külföldi pénzpiacon elhelyezni. A pénz visszakerült oda, ahonnan érkezett, csak útközben megdrágult kicsit: a résztvevők kamatait, jutalékait el kell számolni. Ügyes. Az eredmény: még több adósság, a rossz hangulat miatt még nagyobb kamat – és a jól megérdemelt befektetői nyugalom. Az árát az adófizetők állják.
  Folytatás:[link]

Rémálom vagy nyaralás?

A nyaralás könnyen rémálommá változhat, ha nincs utasbiztosítása. Kösse meg online!

Aki a hasát szereti, Máltán boldog lesz

Ahol aranyló erődvárosok és nyúlpörkölt várja.