Béla
10 °C
23 °C

A kártyavár összedől

Megint eljött a kiigazítás ideje, mint már annyiszor. A marketing megint lekaratézta a közgazdaságtant. Megint győzedelmeskedett az az illúzió, hogy a fellendüléshez nem véres verejtékkel összekuporgatott források és az azok befektetéséről szóló közmegegyezés kell, hanem csak egy kis elszántság, hisz bátraké a szerencse. Megint eljutottunk - Romsics Ignác találó megfogalmazásával -  a félperifériából a félperifériába.

A szokatlan legfeljebb csak az lehetett, hogy az elmúlt 10 évben összesűrűsödött mindaz, ami máskor eltartott akár egy emberöltőig is: az elinduló fellendülés, majd ennek nyomán esztelen pénzszórás, így persze súlyos eladósodás, és végül kiigazítás, ami lehetett volna az újabb fellendülés előszobája. De nem, újabb költekezés, újabb megszorítás... Ez a turbósított történelem pedig esszenciálisan jelenítette meg a legrosszabb magyar hagyományokat, a jóhiszemű lelki szegények cinikus átverését, a rövidlátást, a ködevést, a patetizmusba csomagolt haszonlesést.

És nincs olyan politikai erő, amelyiknek elhinnék, hogy a felzárkózáshoz végre meg kell szakítani ezt a 150 éves hagyományt. Míg akkoriban a legfejlettebb európai országok GDP/főben mért fejlettségének 60%-át, 1970-ben még 50, ma pedig már csak 40%-át érjük el (miként 20 éve, 1990-ben is ott tartottunk). Még a vásárló erő paritáson mért GDP-nk sem több mint az uniós átlag 60%-a.

A fokozatos lecsúszás helyett az emelkedő pályára álláshoz jelentős, költséges és csak hosszabb távon megtérülő beruházásokra van szükség: az emberekben a fizikai infrastruktúrába és az őket kiszolgáló állami intézményekbe. Minden sikeresen felzárkózó ország ezt az utat járta be. Ezek nélkül még jobb időszakokban is legfeljebb egyhelyben toporgunk. Ráadásul, ha előre látóan nem szánjuk rá magunkat e befektetésekre, akkor a bennünket körülvevő világ utólag erőnek erejével kikényszeríti ezeket, de annak mindig hitelek, magas kamatok, eladósodás és további lejtmenet az ára.

Mi kell ahhoz, hogy egy ilyen jelentős változás gondolata polgárjogot nyerjen? Hogy a választópolgárok a hitelből fedezett jóléti politika helyett a pillanatnyi fogyasztást elhalasztó befektetéseket kérjék számon a politikusokon? Legelőször is az állam és a polgárok jogait és felelősségét közérthetően leíró alternatívák megfogalmazása. Legalább két modellé, mert nem igaz az, hogy csak egyféleképpen lehet üdvözülni. Persze vannak alapvetések, amelyeket egy európai országban nem szokás (ezért nem szabad) megkérdőjelezni. Ezek a jogállam és az emberi jogok sérthetetlensége, amik a nyugati demokrácia alapértékei, s amelyek ezért jobb helyeken az alkotmányba cementezett, mozdíthatatlan pillérek.  A sikeres országok emellett azt is tudják, hogy a szabályozó és e szabályok betartásán őrködő állami intézményeknek is stabilaknak és hatékonyaknak kell lenniük.

Nem az a kérdés, hogy nagy vagy kicsi-e az állam, hanem az, hogy milyen környezetet képes biztosítani polgárai életéhez és a vállalkozások működéséhez. És miként a demokrácia sem olcsó mulatság (és ha hipokrita módon legálisan nem fordítunk elég forrást a fenntartására, megszerzik rá a pénzt a pártok illegálisan) a jól működő államra is költeni kell. Ha ugyanis nem a rendeletet alkotó, nagy szakmai tapasztalattal bíró közhivatalnoknak mennek a legjobb jogászok és közgazdászok, hanem az e rendeleteket kijátszó ügyvédeknek és adótanácsadóknak, mert ott ötször annyit keresnek, akkor egyáltalán nem kell azon csodálkozni, hogy az egymást kioltó szabályok kiskapuinak ezrein megszedi magát a privát szféra. A legjobban képzett, legjobban megfizetett állami hivatalnokok nélkül nincs korrupciómentes, ezért közbizalomra okot adó állam. Ha pedig a kisnyugdíjasok felháborodásától félve (ráadásul ezt még demagóg politikusok által meglovagolva) továbbra sem fizetünk meg európai módon néhány ezer tisztviselőt, bent fogunk ragadni az „okosság”-ban. Az első dilemma tehát az, áldozzunk-e többet egy tisztességes és jobban működő államra vagy sem.

A második megválaszolandó kérdés pedig az, mi ennek az államnak a feladata a szabályok megalkotásán és betartatásán túl. Abban ugyanis már az európai országokban sincs egyetértés, hogy mire terjed ki a polgár és mire az állam kötelezettsége. Ezt a vitát mi magyarok sem spórolhatjuk meg magunknak, ha előrébb akarunk jutni. Itt is vannak persze olyan alapvetések, amikről Európában nem nyitnak vitát. Mivel a Taigetosznak kevés híve van a civilizált világban, nem is kétséges, hogy a társadalom legelesetebb 5%-a az állami szociálpolitikán keresztül a többiek gondoskodására szorul. Épp ezért a fizikai vagy szellemi fogyatékkal születettek, meg a később súlyos betegség, baleset áldozataivá válókról való állami gondoskodás mellett nem kell különösebben érvelni. Miként egészséges értékrendű társadalmakban az is nyilvánvaló, hogy a polgárok legtehetségesebb 5%-a állítja elő az értékek legnagyobb részét, ezért az állam sokat profitál abból, ha békén hagyja őket, legfeljebb azon érdemes mesterkednie, miként tudná a legtöbb akadályt elhárítani a teremtő energiák útjából. Az állam és polgárai felelősségéről és kötelességéről szóló dilemmák tehát a többiek, a társadalom 90%-ával kapcsolatos teendőkről szólnak.

Az ezekről való európai gondolkodást két áramlat jellemzi. Vannak olyanok, akik a sikeresebbek, az erősebbek, a tehetségesebbek, a szerencsésebbek támogatását favorizálják, mert úgy vélik, hogy összességében ez vezet gyorsabb fejlődéshez. Nem kétséges, hogy az iskolázottabb emberek, a fejlettebb városok vagy tőkeerősebb vállalatok sokkal hatékonyabban képesek egy egységnyi támogatást felhasználni, ezért gyorsabban jutnak előre, mint a kevésbé iskolázottak vagy a kisebb tőkével rendelkezők. A kérdés mindig az, hogy az ő sikereik milyen gyorsan és milyen mértékben csorognak lejjebb az alul lévőkhöz, és vajon a fentebb lévők gyors fejlődése nem épp a köztük és a lemaradók közti távolságot növeli-e behozhatatlanra. Az ilyen modellben – némi leegyszerűsítéssel - a vállalkozókat támogatják a munkavállalókkal szemben, az oktatást (különösen a tehetséggondozást és a felsőoktatást) a szociálpolitikával szemben, és autópályákat építenek a helyközi tömegközlekedés fejlesztése helyett. A konzervatív, liberális vagy jobboldali pártok rendszerint ezt a nézetet képviselve az egyéni felelősséget, az öngondoskodás fontosságát hangsúlyozzák és csak az életpálya átmeneti kudarcait kompenzáló szociálpolitikát tartanak kívánatosnak.

A baloldali (nevezzük őket szociáldemokrata irányultságúnak) emberek és pártjaik a társadalom tagjai közt lévő távolság csökkentését vélik méltányosnak, ezért az esélyegyenlőség jegyében a lemaradókat, a leszakadókat támogatnák. Ez azonban kétségtelenül hatékonyságvesztéssel jár, mert a kevésbé felkészültek az egy egységre jutó támogatásokból is kevesebbet profitálnak, így lényegesen több forrásra van szükség ahhoz, hogy összességében az egész ország fejlődésnek induljon. Ráadásul, ha a kiugró teljesítmény díjazása nem sokkal magasabb, mint az átlagos vagy az alattié, ki és miért nyújtana extrateljesítményt?

A közösség tagjai közti szolidaritásra épül a most megerősített felosztó-kirovó nyugdíjrendszer vagy az egészségbiztosítás, a munkanélküliekről való gondoskodás és az alanyi jogon járó családtámogatás. Ez áll a lakhatási támogatások és alacsonyabb ÁFA kulcsok hátterében is. Ez a gondolat a mozgatórugója a tömegközlekedésben nyújtott kedvezményeknek, meg a mikro és kisvállalkozások, családi gazdaságok működéséhez, a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásához nyújtott támogatásoknak.  Miként ebből a közel sem teljes felsorolásból is kiderül, az esélyegyenlőség hívei kiterjedt szociális hálóval – lánykori nevén a jóléti állammal – védenék a polgárokat születésüktől halálukig.

A sikeres országok politikai vitáikat követően kidolgozták a választ arra a kérdésre, hogy mi az állam és mi a polgárai dolga. A fenti két modell valamilyen egyedi kombinációjának hatására egyharmad-kétharmados társadalmak jöttek létre, tehát az emberek nagyobbik része tartozik a középosztályba és kevesebben vannak a leszakadók. Magyarország azonban ma is éppúgy kettős társadalom, mint a századfordulón (amikor „kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk”) vagy a 30-as években, Erdei Ferenc és Illyés Gyula, a Puszták népének szerzője korában volt. A társadalom harmada szegény (közel felük él olyan mélyszegénységben, ami nem sokban különbözik a 30-as évek nyomorától). Az alsóközéposztály óriási, a szegénység határán egyensúlyozó tömegei fölött pedig szűk a felsőközéposztály.

Ez egyszerre oka és következménye is annak, hogy nincs közmegegyezés az állami és egyéni felelősség mértékéről. Sőt, még az erre vonatkozó kérdések sem foglalkoztatják a közvéleményt, mert a populisták leígérik a csillagot is az égről, meg a mindenkit mindentől megvédő és körülölelő állami ölről handabandáznak. A kiterjedt szegénység a következménye a 20 évvel ezelőtti sokkterápiának és annak, hogy a szocialista gazdaságból egyik napról a másikra kikopó másfél millió rosszul képzett ember az alkalmazkodás kényszere nélkül rokkant- meg korkedvezményes nyugdíjba és szociális segélybe menekülhetett, majd ott is ragadhatott. És annak, hogy a széttagolt és így cseppet sem hatékony iskolarendszer azóta is évente ontja a funkcionális vagy félanalfabéta gyerekek tízezreit, az elhelyezkedés minimális reménye nélküli vegetálásra predesztinálva őket. Másrészt a három millió szegény eltartásának terhe, meg a középosztályig felnyúló kiterjedt és változatlan állami gondoskodás az oka a súlyos eladósodásnak és a teljesítményt (eddig) visszafogó adórendszernek. Minden a változásért kiállt, épp ezért nem halogatható tovább annak a kérdésnek a megválaszolása, honnan is lesznek itt források a továbblépéshez minimálisan szükséges beruházásokhoz. Vagy másképpen, miként indítható be újra a polgárosodás.

A strukturális reformok kidolgozásához könnyű lenne kész mintákat másolni, sajnos azonban a máshol jól bevált patentok az egész országban nem használhatók. Legfőképpen azért nem, mert ez valójában két ország egyben. A kettős társadalom ráadásul még területileg is megkettőzi az országot. A - főleg az autópályáktól nem túl messze fekvő - városokban és környékükön, meg jó néhány üdülőközpontban élő vállalkozók és alkalmazottak, meg az „átlagnyugdíjasok”, összességében az ország kétharmada nem ugyanabban az országban él, mint amelyikben a szegények vannak egy ma még láthatatlan fallal körbekerítve. A zárványtérségek iskolázottsági, foglalkoztatottsági, egészségügyi, halálozási adatai egy Európán kívüli szegény országot idéznek, s ezek rontják le a közepes fejlettség átlagos magyar mutatóit. Épp ezért e két országban nem lehet azonos mértékű és mélységű az állami szerepvállalás sem.

A - következő 5-8 évnyi - forrásszűke időszakában az állami bőkezűség ideájának szükségszerűn le kell áldoznia. A gazdaság megfojtása nélkül újabb, a jóléti politikát fenntartó belső forrásokat már nem lehet fellelni, a drága külföldi forrásokat pedig a korábbi hitelek és kamataik törlesztésére kell költeni. Ez pedig nyilvánvalóan azzal a következménnyel jár, hogy ott is teret nyernek majd a piaci viszonyok, ahol ez idáig tabu volt: mint az egészségügyben, a felsőoktatásban vagy a közlekedésben és a közfoglalkoztatásban. És az is nagyon valószínű, hogy a politikusok minden igyekezete ellenére az állami újraelosztásból származó jövedelmek: a nyugdíjak, a szociális juttatások, ártámogatások sem növekedni, hanem csökkenni fognak, esetleg nominálisan is, nem csak reálértékben.

A szerző által kívánatosnak tartott modellben azonban két területről még a legnagyobb pénzszűke idején sem vonulhat ki az állam: az oktatásból, mint a jövőbe mutató legfontosabb beruházásból, illetve a múlt örökségének ledolgozásából, a szegregálódó és nyomorba süllyedő zárványtérségek revitalizálásából. A minden gyereknek 3-tól 18 éves koráig tartó, de legalább a szakmunkás bizonyítvány megszerzését és ezzel 40 évnyi sikeres aktív pályát ígérő, eredményes oktatási rendszer kialakítása, finanszírozása és folyamatos megújítása legelemibb érdekünk. Erre nem kevesebb, hanem több pénzt kell költeni, ha a felzárkózást nem hiú ábrándnak gondoljuk. A nyomortelepek és nyomorúságos falvak százai és a benne élő, önmagukon segíteni már nyilvánvalóan képtelenek milliós tábora pedig már jelenleg is olyan tehertételt jelentenek az országnak, amely folyamatosan erodálja a sikeresek erőfeszítéseit is. Ez az állami beavatkozás nélkül egyre csak gyorsuló folyamat évről évre nagyobb területeket szakít ki az országból és a civilizált világ szabályait követő életformából. Ráadásul minden elvesztegetett évvel nem csak egyre többe kerül, hanem egyre kétségesebb is, hogy nagy kataklizmák nélkül felszámolhatók a szegények egymást rettegésben tartó, lassan saját törvények szerint működő mikrovilágai. Gyöngyöspatával ez már a napnál is világosabb.

A jövő nem kezdődhet el a kettős társadalom 100 éves örökségének eltüntetése nélkül. Miként a minden gyerekeket befektetésnek tekintő, az eredményorientált oktatásról szóló közmegegyezés nélkül sem. Az adósághegyek eltüntetésén túl ez a következő 5-8, újabb nadrágszíj szorító év dolga, némi patetizmussal: ezek Magyarország sorskérdései.

Hozzászólások (100)

 • Akitlosz2011.06.07 11:44:52

  Különben meg egészen egyszerű a probléma és a megoldás is az lenne.

  Minden probléma oka az, hogy az állam folyamatosan, évtizedeken keresztül többet költ a bevételeinél, ezért államadósságot halmoz fel, ami tovább növeli a kiadásait és így egyre rosszabb helyzetbe kerül.

  A megoldás tehát csupán annyi, hogy meg kell szüntetni a költségvetési hiányt és akkor az ország automatikusan egyre jobb helyzetbe kerülne.

  Ennyi a lényeg.

 • jolaca2011.06.07 11:45:20

  troll ellenpólus: Végre észérveket is látok.

 • pjm2011.06.07 11:50:54

  troll ellenpólus: ezek szerint neked is fenn van még az ov-orrcsipesz.A rendbetételről annyit, hogy éppen fél éve kellett egy nokiás dobozban bevinni egy kis párttámogatást az önkormányzathoz a figyusz képviselő emberhez, hogy megengedje, hgy egy éttermet nyissanak egy étterem helyén, a balaton mellett egy 60 fős húsüzemet nem engedtek kialakítani, mert az ingatlan tulajdonosa nem tejelt, majd bosszúból még rendezési tervbe foglalták, hogy csak templomot lehet ott építeni. Na ha ez a rend, akkor gartulálok hozzá Neked. CSAK az a szerencséjük, hogy a szakszervezeti vezetők legalább annyira korrupt személyek és nem tud összefogás létrejönni. El kell innen menni, aztán a nagy kárpátok nemzeti vezetője meg építse csak a nemzeti szocilizmust.

 • Kivlov2011.06.07 11:52:36

  2011.06.07 11:44:52Akitlosz

  erről van szó.
  csak hát egyből mindenki tüntet, meg hőbörög, ha kiadást csökkentenek, adózni bezzeg senki nem akar.

 • l.x.2011.06.07 12:00:56

  "Megszületett 12, abból száraz kenyéren és vízen túlélte a gyerekkort 6-7..."

  A többit kiegyelte a soron következő háború és járvány.

 • kurgan2011.06.07 12:04:16

  okos és szép gondolatok. egy baj van, hogy a nép egész egyszerűen ostoba ehhez. számonkérni a hosszútávú beruházásokat a kormánytól, mondjuk egy szakmunkásképzővel a háta mögött, miközben még a mai egyetemisták jó része se vágja a gazdasági politikai alapvetéseket? ezekhez a témákhoz pártízezer ember ért, szavazati joga 8 milliónak van.. és a többségnek elég annyit mondani h 13. havi fizu, és szevasz. a mindenkori kormánynak nem érdeke h 8 millió közgazdász/tanult ember legyen az országban, mert akkor mindenki átlát a hazugságain.
  szóval a cikk egy értelmiségi gittrágás, nem más, nem tükrözi a társadalmi realitásokat..

 • I_Isti2011.06.07 12:05:27

  Kivlov: a tb-t például lehetett volna részben piaci alapra helyezni, ami kb. azt jelentette volna, hogy aki többet fizet - tb-t, az magasabb orvosi szolgáltatáshoz juthat. Most is az kap jobb orvosi ellátást, aki fizet (zsebbe az orvosnak) de így legalább megvan a látszat, bár egyre kevésbé.
  Most majd Viktorék fogják ezt megcsinálni.

 • l.x.2011.06.07 12:06:17

  "És hogy hogyan érték el ezt a kínaiak ?"

  Sok-sok állami forrású kenőpénzzel.

 • lima312011.06.07 12:07:39

  Imádlak titeket, komolyan.

  Néhány hónap és szépen elkezd mindenki dolgozni, termelni, foglalkozni végre az életével. Azok járnak jó gondolati úton akik terméket vizionálnak, nem a pénzt. Az állam fogalma megtalálható az interneten, arról felesleges vitatkozni, ezt már nem egyszer "megemlítettem". Az adó fogalma is megtalálható ugyanott.
  Alapvető tudásként és logikai kiindulópontként ajánlom mindenki figyelmébe a "pénz" történelmét.

 • nyomasek2011.06.07 12:13:08

  Látom sok megoldási javaslat született, de a fejétől bűzlik a hal, esetünkben is.
  Elsőként törvényhozásunkat kellene helyre billenteni, azért, hogy soha többé ne kerüljenek rablók a hatalom közelébe, hogy soha többé ne kerülhessen hatalomra demagóg hazudozással bárki, hogy többé ne egy tál levessel lehessen szavazatokat vásárolni, üres ígérgetéssel dönteni az ország jövőjéről.

  1. Cenzus bevezetése
  2. Visszahívható képviselői státusz bevezetése
  3. Pártlisták törlése, kizárólag a körzetek győztesei lehessenek képviselők ( a nevében is benne van, képviselő, az adott térség képviselője, nem pedig egy szavazódroid)

 • Kivlov2011.06.07 12:13:19

  2011.06.07 12:05:27I_Isti

  aprópénz.
  a nyugdíj, a szoc kiadások, a közszféra. itt van a nagy lóvé, itt van a túl sok költekezés. innen kell elvenni, ahogy tervezik is, hála az égnek...

 • jolaca2011.06.07 12:14:32

  1. A kínaiak tudnak dolgozni. Mi nem.
  2. A kínaiak túlléptek az ideologikus Mao-n, és szentként tisztelik a racionális Tenget. Mi megtapostuk a "libás" Tenget, és visszasírtuk Mao-t.

 • Épelméjű2011.06.07 12:15:17

  Hofi:
  "Magyarországon az 1 főre eső idióták száma 2!"

  Csak olvasni kell a kommenteket és máris beláthatod, Hofi BÖLCS és ÖRÖK!

  Aki teheti, hagyja el ezt az elbaszott országot, mert itt még 50 év múlva is csak a mostani semmittevés lesz. Elképesztő mennyire idióták az átlagfelhasználók, elképesztő....
  Köztük Én is, hogy egy percemet is vesztegettem erre a kommentre és a sok idióta komment olvasására. :))

  Fukk!

  Hofi:
  "Magyarországon az 1 főre eső idióták száma 2!"

 • macitalp2011.06.07 12:17:58

  Le a kommunistákkal! Akasztófára az oroszokat, a Habsburgokat, a törököket, a tatárokak és a besenyőket is!!!!!
  Bíróság elé Gyurcsánnyal! Pufajkás Horn, le vele!!Most, AZONNAL!
  Nem engedjük lábbal tiporni az igaz magyart! Bosszút állunk Trianonért! Győzni fogunk mert győzni akarunk! Erdélyt vissza!!
  Zavarjuk el az összes multit! Meg leszünk mi jól magunkban!! Nem kell a BMW meg a Nokia meg az internet. Magyar embernek magyarnetet!
  Mi majd megmutatjuk a világnak! Évszázadokig elnyomtak minket, de lemossuk a gyalázatot!
  Kilépünk az EU-ból!!VAN MAGYAR ÚT!!
  Nem fizetjük vissza a kölcsönöket, amelyeket aljas fondorlatos módon a nyakunkba sóztak. Nem engedjük a vérünket szívni!
  A magyar virtus, a magyar ész most majd megmutatja mit ér!!!

 • Dinsdale Piranha2011.06.07 12:18:57

  Akkor kezdünk el felemelkedni, mikor a lakosság jelentős része ráébred, hogy saját maga alakítja a sorsát. Lehet mutogatni mongolra, törökre, osztrákra, zsidóra, kommunistára, bármelyik kormányra, csak éppen semmi haszna. A fejétől bűzlik a hal, pedig az egyik legbutább mondás, egyetlen "haszna", hogy a felelősséget másra lehet hárítani.

 • k0g2011.06.07 12:21:47

  A szerző 2 országról beszél, de szerintem ő még egy harmadikban él.
  Az extra teljesítmények említésénél talán a multiknál 10-12 órázókat is megemlithette volna, akik aztán gyakran nincsenek túlfizetve, egészségileg, társadalmilag fenntarthatatlan módon élnek. Ez nem extra teljesítmény?
  Meg lehetne azt is nézni, hogy mekkora profitszivattyú működik itt, mekkora korrupciós pénzek tűnnek el és ennek hiányában hol állhatna az ország. Milyen a birodalmi függésünk, ha úgy tetszik. Milyen a hatalmi működés. De ez biztos a "demokrácia fenntartásának a költsége", mert amúgy mi magyarok hülyék lennénk magunktól "demokráciát" és "piacgazdaságot" csinálni, ha nem lenne valaki a nyakunkon mindig (és ebben van is valami sajnos, de erről ki beszél ? - tisztelet a kivételnek).

  A morált és hagyományt meg mint a dolgokat mederben tartó tényezőt a pénzen kívül úgy látszik manapság egy ilyen értelmiségi nem ismeri. Pedig ha nem lenne meg ez a munkavállaló rétegben - ahogy nincs meg egy pár szinttel feljebb -, akkor itt már minden összeomlott volna. Csak a pénzről ír, meg hatékonyságról...

  Az oktatást persze csinálni kell, de talán lennének rövidebb távon megvalósítható lépések is.

  De azzal maximálisan egyetértek, hogy a változásokról szólva a "bennünket körülvevő világ utólag erőnek erejével kikényszeríti ezeket" - és lássuk be, hogy a Nyugat - velünk együtt - ha ezen a vonalon marad, akkor elmegy mellette a világ gyorsabban fejlődő része 1-2 évtized alatt - és ez nekünk nagyon nem lesz jó. Hacsak nem sikerül a lázongó szolgákat mindenhol háborúval lenyomni őket a demokrácia nevében... manapság ugye ez a divat.

 • jolaca2011.06.07 12:32:54

  Igen haragudjunk a multikra!!
  Beengedjük az Audi-Mercedes-Suzuki-stb.-féléket, akik csak munkahelyeket meg GDP-t hoznak, viszont profitot visznek!
  Mennyire más a tőmagyar OTP-MOL, akik banki pénzekkel és olcsó (magyar termék!) üzemanyaggal segítik önzetlenül a honpolgárt, profitjukból viszont a mi érdekünkben terjeszkednek külföldön, munkahelyeket, GDP-t teremtve.

 • roadrunner2011.06.07 12:38:57

  Leszarom.Kulfoldon dolgozom, oldjatok meg.
  Nem baszom el az eletem masok joleteert Mo-on.

 • Phxmike2011.06.07 12:39:09

  En megtettem amit lehet a boldogabb jovo erdekeben.
  Ejottem otthonrol es most megprobalok a semmibol uj eletet kezdeni egy idegen orszagban. De inkabb ez minthogy otthon maradjak. Ha azt a szot hogy hihetetlen lehetne meg ezerszeresre fokozni akkor azt mondanam most pl erre a cikre is.
  Egyszeruen csak annyit mondok hogy otthon csak a szovegeles megy de cselekves az nincs.
  En meguntam. 20 eve varok a rendszervaltas ota hogy majd kozeledunk Ausztriahoz meg jobb lesz meg minden.
  Na azota minden rosszabb. Es engem kurvara nem erdekel hogy a komcsik a zsidok vagy a politika vagy a hulye szavazok miatt van.

  Arra biztatok mindenkit akinek kedve, esze, tehetsege, lehetosege van ra hogy hagyja ott Magarorszagot. Mert addig otthon nem fognak eszbekapni es nem lesz valtozas amig az utolso nyugerre az utolso politkisu ra nem csapja a villanyorat a kifizetetlen szamlai miatt...

 • TheDude2011.06.07 12:40:48

  szerintem Dinsdale Piranha kommentjében van a lényeg:

  "Akkor kezdünk el felemelkedni, mikor a lakosság jelentős része ráébred, hogy saját maga alakítja a sorsát."

 • Kara kán2011.06.07 12:42:15

  @macitalp
  Kérdezek tőled valamit, ha olyan nagyfejűnek képzeled magad: tudod-e, hogy ébresztik a rabokat, ha Gyurcsány börtönbe vonul?

  „Föl, föl, ti rabjai a földnek, föl, föl, te éhes - miljárdos - proletár!” (cc) Kara kán 2011, Nevezd meg, ne add el, így add tovább!

 • Aerius2011.06.07 12:44:21

  Amíg a multiknál is "száznettó" a fizu, addig ne beszéljünk már arról,hogy milyen sokat tesznek az országért. Munkahelyeket hoznak létre,de milyeneket??
  A saját országukban erős érdekvédelme van a dolgozóknak, és nálunk?Dolgoztam sok évig multinál, és akkor értettem meg azt a szót:szakszervezet.Igen,bebizonyosodott,hogy senki, de senki sem képviseli a dolgozókat egy multinál.Komolyan tragédia ami itt megy.Az a cég, ami a saját hazájában büszke rá,hogy milyen jó munkahelyet biztosít, itt nálunk simán mekis órabérben dolgoztat 10-12 órákat, aki kinyitja a száját repül.Az emberek már annyit sem keresnek ami a rezsire elég lenne, bérrabszolgák vagyunk, ennyi.

 • lima312011.06.07 12:46:59

  Aerius-nál a pont. Kérdés: Gondolt-e már rá, hogy tegyen a rabszolgasága ellen.(?)

 • Jesus_Regnat2011.06.07 12:52:40

  Ha az állam kivonulna a piacról meg az emberek életéből, megszüntetné az államikag fizetett oktatást, egészségügyet és nyugdíjat és minezt az emberekre hagyná és ezzel párhuzamosan drasztikusan csökkenének az adók, a probléma egy része megoldódna magától. Lesznek gazdagok és lesznek szegények.

  Valakiírta, hogy magyarországon nincs jobboldali párt, nos, egyetértek. Irónikusan pont az mszp volt inkább jobbosabb és a jobbik a legszocialistább

 • k0g2011.06.07 12:52:48

  jolaca,
  én nem dícsértem a "magyar" "multikat" sem.
  Őket is nyugodt szívvel szidnám...
  Persze valahol ők is csak kihasználják a lehetőségeiket.
  Ha dolgozik neki 12 órában a szerencsétlen, akkor miért ne?

  A privatizációnál úszott el a dolog, meg ott, hogy nem lett lecserélve az "elit" (kikre lehetett volna? jó kérdés)
  Illetve valószínűleg korábban úszott már ez.
  Ahogy a magyar nép jobbik része mindig el kellett hagyja hazáját. Érdekes történelmi néplélek távlatok ezek.

  pl. ha már itt tartunk, akkor érdemes megnézni a magyar bontino villanyautó projekt lefutását. Itthon nem tudta megvalósítani. Szar ország, ne szépítsük, a pozíció féltő feudális jellegű hatalmi hálózat okán. Ülnek a szemétdombjaikon, tisztelet a kivételnek.
  Valóban egy ilyen helyen a multik még valami fejlődést is tudnak hozni. És biztos csak csodálkoznak, hogy ennyire hülye egy ország ez.

  Megérdemeljük - ha így hagyjuk.

 • Jesus_Regnat2011.06.07 12:53:33

  Ha az állam kivonulna a piacról meg az emberek életéből, megszüntetné az államikag fizetett oktatást, egészségügyet és nyugdíjat és minezt az emberekre hagyná és ezzel párhuzamosan drasztikusan csökkenének az adók, a probléma egy része megoldódna magától. Lesznek gazdagok és lesznek szegények.

  Valakiírta, hogy magyarországon nincs jobboldali párt, nos, egyetértek. Irónikusan pont az mszp volt inkább jobbosabb és a jobbik a legszocialistább

 • kamumeleg2011.06.07 12:58:58

  Kedves Gabriella!
  tekintsünk az Államra úgy, mint egy Rt-re ( Ön ugyanis ezt a szemléletmódot javasolta nekünk a Fidesszel kapcsolatban), tehát kezeljük az államot egy profit éhes vállalkozásként, és nevezzük ÁLLAMI Szuficit Rt-nek. (ÁLSZU Rt)
  Ebből 1 nagyon fontos dolog következik:

  Az ÁLSZU Rt-nek nem kell mindig, minden évben nyereségesnek lennie! Ahogy Ön mondta: „az emelkedő pályára álláshoz jelentős, költséges és csak hosszabb távon megtérülő beruházásokra van szükség: az emberekben a fizikai infrastruktúrába és az őket kiszolgáló állami intézményekbe.” . „a jól működő államra is költeni kell.”

  Ahogy a UPC Magyarország is évekig csak beruházott, hatósági engedélyeket szerzett és kábeleket fektetett nyereség nélkül, úgy az ÁLSZU Rt is még évekig növelhetné az eladósodottságát, akár 120%-os debt/GDP arányig is, fő, hogy legyen egy jó story-ja, amivel Road Show-ra indulhat, és begyűjthet 20-30 évre elég forrást, vagy pénzt nyomtathat magának a jegybankjával. Ez esetben szarni kéne a jegybanki függetlenségre, a maastrchti mutatókra, tehát szólni kéne Trichet-nek meg a németeknek, hogy most hagyják abba ezt a kontinens romboló neoliberális alapú morális görcsölést.

 • I_Isti2011.06.07 13:01:16

  kamumeleg: aztán az álszu rt névértéken 1000 ft-os papírjaiért adnának kilónként 10 ft-ot a méhben = csőd.

 • Jesus_Regnat2011.06.07 13:01:21

  Amit az államnak nem szabadna vállalnia illetve rákényszeríteni az emberekre (pl. oktatás, eü, nyugdíj) azt pocsékul végzi, amit meg tennie kéne és rá kéne kényszerítenie az emberekre (törvények betartása, rendfenntartás, honvédelem) az áll a lehető legrosszabb helyen. Igazi lose-lose szitu.

  Ennek a helyzetnek a kialakulásának az oka az egyház és a család iszonyatos meggyengülése és abdikációja.

 • kamumeleg2011.06.07 13:01:53

  Kedves Gabriella,
  Írja: „A legjobban képzett, legjobban megfizetett állami hivatalnokok nélkül nincs korrupciómentes, ezért közbizalomra okot adó állam.”

  Nevezzük korrupciónak azt, amikor az ÁLLAMI Szuficit Rt (ÁLSZU Rt) valamelyik alkalmazottja az ÁLSZU Rt pénzét úgy forgatja, hogy abból a haveri alvállalkozóknak kifizetett összegből visszacsurogjon valami (X-nyi pénz) neki is.)

  Lehet bármennyi az állami dolgozó fizetése, annál a fizetés+X mindig több lesz X összeggel. Ezt nevezem én X faktornak. Motiváció a korrupcióra a világon mindenhol mindig is volt, van, és lesz, ezért SEHOL nincs korrupciómentes állam, sem cég. Régi római mondás, hogy „ahol nem lehet lopni, ott városok sem épülnek.”

  Nem a korrupció és az állami fizetések nagysága a kérdés, hanem annak az evolúciós versenyfutásnak az állapota, amit a korrupciós manőverbe vágni óhajtó egyén az egyéb személyes kockázatokkal fut. A kockázatot a belső monitoring rendszerek jelentenék, amelyeknek alapja például a pártfinanszírozási törvény megalkotása, és a Számvevőszék függetlenségének és jogkörének újradefiniálása lenne. Ez ügyben mindenkit arcon szart Orbán, kivéve azokat, akiknek ez nem arcon fosás, hanem a további élettér biztosítása.

 • kamumeleg2011.06.07 13:03:41

  A velejéig becsületes, nem igazán korruptálható részét a közalkalmazotti rétegnek az egymást váltó és korrupt politikusok üldözték ki a privát szférába a szinte már természetesnek tűnő politikai tisztogatások keretében. És ennek a kisstílű és görcsös bizalmatlankodás kultúrának a kozmopolita-zsidó- és idegen-gyűlölő nacionalista rezsim éppen úgy működtetője, mint a mindent ellopni kész Maszop és SZDSZ pártkatonák, akik ráadásul az ellopott összeg töredékét pártkasszákba juttatták, ezzel a töredékkel jó pontot és politikai védelmet vásárolva párttársaik körében.

  Persze a „nagyobb ügyleteken” szerzett pénzt – állítólag- a Maszop és a Fidesz 30/70 vagy =70/30%-ban szétdobja, ezért 20 év alatt kialakult az a „POLITIKAI ELIT”, amelyik a 2/3 előtt nem tudott () megállapodni a pártfinanszírozási törvényről, most meg a FIDESZ 2/3-dal sem fog belevágni, hisz maradtak éhesek a fiúk. Nagyon éhesek, mert nagy válság van.

  Mindig arra a pártra szavazz, amelyik még nem korruptálódott, azaz nem a FIDESZ, nem MASZOP, nem SZDSZ. Maradt a Jobbik és az LMP. Nekik kellene a két legerősebb új, tiszta erőnek lenniük, (vagy ha tud valaki egyéb formációról, szóljon!)

 • smartdrive2011.06.07 13:07:01

  minden szentnek maga felé...

 • Zoltanius2011.06.07 13:07:53

  Bámulatos, hogy mennyire utálják ebben az országban egymást az emberek.

 • kamumeleg2011.06.07 13:08:42

  Drága I Isti,
  lehet, de az ÁLSZU értékpapírok árfolyam alakulása éppen úgy az aktuális pesszimista-optimista hangulathullámzások függvénye lenne, mint ahogy a pénzpiaci árfolyamok sem fundamentális alapon ingadoznak, hanem ahogy a piaci többség az aktuális valóságértelmezései alapján szédeleg a piaci eszközök között.

 • Zoltanius2011.06.07 13:08:43

  A Jobbik lehet, hogy nem korrumpálódott. Ők egyszerűen csak nácik. Egészségére annak, aki ezekre szavaz.

 • jolaca2011.06.07 13:09:25

  Jesus lehet, hogy Regnat, de az egyház visszaerősödése milyen egyenes ráhatással fogja csökkenteni az államadósságot?
  Hogyan is szokta termelni más javára a hasznot a klérus?

 • Jesus_Regnat2011.06.07 13:17:39

  A Biblia az Istenbe vetett hitet, bizalmat és engedelmességet tanítja. Isten pedig megáldja a tisztességes munkát és a kockázatvállalást. Nem hiába a fejlett nyugati világ a keresztyénség révén lett a leggazdagabb és legfejlettebb. Sajnos most ezt tékozoljuk el. A mai klérus jó része pedig az államtól függ.

 • szociologus2011.06.07 13:20:54

  Jesus_Regnat: Lesznek gazdagok és szegények, tényleg, eddig igaz a gondolatmented. De szerinted ezek után mit fog csinálni 9 millió szegény?
  -Egy részük éhenhal. (Volt kisnyugdíjas Marinéni, akinek a gyerekei minimálbéresek/kisnyugdíjasok.
  -A másik része meg megpróbálja kirabolni a gazdagokat. Építheted a betonfalat, riasztórendszert, villanypásztort... De rossz hírem van: meg fogják találni a védtelen pontodat.

 • jolaca2011.06.07 13:23:57

  J_R és szociológus együtt:
  Ámen!

 • lima312011.06.07 13:27:02

  Azért arra kérlek titeket, hogy a megoldást véletlenül se írjátok le. Azt majd később, jó időben, jó helyen.

 • jolaca2011.06.07 13:27:06

  A klérus függ az államtól = Mo. Nem jó!
  Az állam függ a klérustól = Irán. Jó(?). Tehát van még mit fejlődni.
  (A nyugati világnál csak az ipari forradalmakat felejtettük ki. Ha a jámbor hit győzelme lenne igaz, India világuralma rég beteljesedett volna.)

 • kamumeleg2011.06.07 13:27:42

  zoltanus,
  a szíve mélyén mindenki náci(= másokat kirekesztő), még a zsidók is, az csak a kérdés, hogy mennyire tartja fontosnak azt, hogy ez ügyben önmérsékletet gyakoroljon, és felesküdjön a tolerancia elvére. A Jobbik kihasznál egy keresztény történelmi érzületet a Jézust keresztre feszítő zsidók, és gy aktuális érzületet a vidéken fosztogató cigányok ellen, de ezt valaki úgyis megtette volna helyettük. Egyéb megközelítéseik nem rosszabbak a többiekénél.

 • Kivlov2011.06.07 13:28:04

  2011.06.07 13:08:43Zoltanius

  azok a kiscserkészek? szánalmasak vagytok, mint '94 óta folyamatosan.
  szavazz akkor a zelempére, az orrod meg van hozzá, úgy látom.

  2011.06.07 13:20:54szociologus

  és a védelmi pénz fizetése megoldás???

 • wmiki2011.06.07 13:35:29

  a kártyavár az egész világon összedől

  a kitalált pénz nevű fogalomra épülő, rabszolgatartó, kizsákmányoló társadalom hamarosan összeomlik

  ez szükségszerű

  a politika semmit nem tud tenni ellene

 • lima312011.06.07 13:38:58

  Wmiki!

  Ez maradjon egyenlőre talonban (mármint a megállapítás).

 • holnap2011.06.07 13:39:29

  lima 31
  "Néhány hónap és szépen elkezd mindenki dolgozni, termelni, foglalkozni végre az életével."
  De szép is lenne! Legyen igazad! Csak egy kérdés: hol?

 • lima312011.06.07 13:42:27

  Holnap!

  Időben tudni fogtok róla. Tetszeni fog.

 • BPBP2011.06.07 13:42:45

  2011.06.07 13:39:29holnap

  Hogy, hogy hol? Hát nem tudod?! A nem 21.-ik századi technikával működő közmunkaprogramokban: ároktisztító, gátépítő, parkrendező, stb.
  A 3 millió ároktisztító országa leszünk! Lol!

 • lima312011.06.07 13:48:32

  Én az 1999-es felhőszakadások után bizony nagyon sok árkot tisztítottam sokad magammal, ingyen.

 • bátornyuszi2011.06.07 13:48:36

  kerdesek05! Ilyeneket miért kell beírni? Van valami értelme szerinted?

 • JR692011.06.07 13:50:02

  vargánya: úgy látom csak Te vetted sikeresen az 5. osztályt :) A többi troll meg tovább játszik a dedóból rajtuk maradt jobbos-balos gumicsonttal :)

 • holnap2011.06.07 13:50:56

  jolaca
  Ezt komolyan gondolta?
  "...mennyire más a tőmagyar OTP-MOL, akik banki pénzekkel és olcsó (magyar termék!) üzemanyaggal segítik önzetlenül a honpolgárt..."
  Már ami Pl. az olcsó magyar üzemanyagot illeti.
  (Csak megjegyzem: Európában a legdrágább.)

 • jolaca2011.06.07 13:54:36

  holnap!
  Belátásodra bízom...

 • campobaszo2011.06.07 13:54:45

  "A - következő 5-8 évnyi - forrásszűke időszakában"

  Jó látni a szerző mérhetetlen optimizmusát!

 • Kátya vár2011.06.07 13:55:04

  Több mint 3 millió nyugdíjas,X millió segélyes,pótlékos,X millió köztisztviselő és közalkalmazott,és hatóságok-hivatalok, melyeket ebben az országban arra teremtett a sors,hogy minden lehetséges-bürokratikus-gáncsoskodó eszközzel elvegyék a kedved vállalkozástól, alapítástól,termeléstől,feltalálástól. Aztán a kedved után elveszik a pénzed is 63 jogcímen,63 számlaszámra.... vagyunk 800 ezren? Akik még vállalkozunk,termelünk, akik után úgy fizetünk - fizetnek járulékot és adót,hogy nem az állam teszi egyik zsebéből a másikba. Ja,kb ennyien vagyunk.És választhatunk,hogy ha a gép előtt utalgatjuk a pénzünket ilyen-olyan füstadós számlára, akkor gondolhatjuk azt,hogy ezzel éppen kiket tartunk el? A borsodi falu táncoslábúit, a 42 éves rendőrnyugdíjas-biztonsági őrt, vagy a velünk szívózó 72.tűzoltó adminisztrátort vagy a hatósági atyaúristent, aki miatt éppen nem tudtunk felvenni még 2 embert - lévén nem EU szabvány a klozet az öltözőben.
  Nekünk ez jutott. A v a d kapitalizmus, melyet annyira utál Kádár itt maradt népe.De azért szeret belőle élni.. csak legyen más aki megtermeli. Összedől, mert így kell lennie. Fenntarthatatlan.

 • Balt2011.06.07 13:58:56

  "A legjobban képzett, legjobban megfizetett állami hivatalnokok nélkül nincs korrupciómentes, ezért közbizalomra okot adó állam."


  Nekem folyton csak a kutyawellness meg a 40 centis kilátó jut az eszembe, kedves "fejlesztéspolitikai szakértő, az NFÜ volt kommunikációs főigazgatója"...

 • Jesus_Regnat2011.06.07 14:12:04

  "A klérus függ az államtól = Mo. Nem jó!
  Az állam függ a klérustól = Irán. Jó(?). Tehát van még mit fejlődni.
  (A nyugati világnál csak az ipari forradalmakat felejtettük ki. Ha a jámbor hit győzelme lenne igaz, India világuralma rég beteljesedett volna.)"


  A keresztyén pozíció: egyik sem függ a másiktól, de az egyház az állam tanácsadója, az állam pedig figyelembe veszi Isten törvényét.

  2./ Nem általános hitről van szó, hanem kizárólag a Bibliára alapuló, Szentháromság Istent valló hitről. Ez volt Európa és a "Nyugat" fejlődésének titka, az ipari forradalom és a 19. sz-i liberalizmus alapja.

 • ahhaosd22011.06.07 14:14:03

  Mennyire tartod életképesnek a jelenlegi kormányzati politikát?  [link]

 • Kátya vár2011.06.07 14:16:39

  Hát,ja. Kutyawelness.Közben hetente - havonta a tűzoltó,ántsz,környezetvédelmis,munkaügyis ront rád az ajtón,hogy vizet elemezzen,poroltót nyikorgasson,lábtartót ellenőrizzen, meg megírjon 2 sort, amiért tízezreket fizetsz.Vagy százezreket, ha két sort elírsz valami rohadt bevallásban. Aztán mikor dögfáradtan hazaautózol, a látens rokkantnyugdíjas 36 éves rendőr röhög a bokor mögött a mérőkéjével, az iskolában közlik, hogy be kéne még fizetni 4 rugót vakolatjavításra,mert a tábla mellett lezúgott 2 négyzetméter.És ha véletlenül belenézel az adásba,egy Raffael nevű véglény bevallja,hogy bejárati ajtókkal foglalkozott, abból lett több háza Svájcban meg Enyingen.De nem baj, őt is etetem,finanszírozom a heti edzéstervét meg a gulyáslevest.Ez az ország a politikusoké, a kurváké,meg a kommunikációs szakembereké.

 • NA YA!2011.06.07 14:20:33

  Hazánkban a jelen kormányzat megindította a nagyüzemi "proletárgyártást", tehát azon emberek (egzisztenciák) létrehozását millió számra, akik teljesen tanulatlanok, gyökértelenek, és gyakorlatilag "egy tál rizsért", (mint az ázsiai társaik) bármilyen robotmunkát elvégeznek! Hát ilyen jövőképet álmodott a neoliberális-keresztény kurzus a magyarságnak! Ezzel két lehetséges utat vázolnak fel az ország előtt: az egyik a diktatúra, a másik a (proletár és nem fülke) forradalom. Azzal, hogy az állam, (a mai nappal hivatalosan is) visszamenőlegesen (!) is szerződét bont saját polgárainak igen nagy tömegével, elindultunk a diktatúra útján! A többi majd kiderül!

 • jolaca2011.06.07 14:20:37

  J_R
  Meggyőztél.
  Most hazamegyek, és máglyára hányom a könyvtáramat.
  Nem először fogunk ilyen tűz mellett táncolva melegedni.

 • holnap2011.06.07 14:24:35

  lima21
  jut eszembe! Csaknem a KMK vissza állításáról van szó: úgy, mint Közveszélyes Munkakerülés. Anno nagyon hasznos volt az internálásokra, és ott az ingyn közmunkára.

 • lima312011.06.07 14:32:24

  Holnap!

  Ha lehet nem "lőném" le a poént, bármilyen segítséget is adnék a "a holnap megoldásához minden tekintetben" 1 perc alatt rájönnél Te is és minden olvasó, ez egyenlőre, ha nem baj, nem cél,(2hónap és az lesz).

  kmk: csak azt lehet elkerülni ami létezik:)

 • Yooha2011.06.07 14:34:26

  Nagyon hosszú; van valami érdekes az 5. bekezdés után?

 • waszabi2011.06.07 14:34:28

  Észre kéne venni pár dolgot. Ha valaki 20 éve azt mondja nekem, hogy 2010-2011-ben majd Németországban és Ausztriában vásárolnak be embereink alapvető élelmiszereket, mert ott olcsóbb vagy 30%-kal, hát simán kiröhögöm.
  Mi indokolja a magasabb élelemiszer és közel a nyugatival azonos közüzemi szolgáltatási árakat egy olyan országban, ahol a bérek és az egyéb szolgáltatások, ingatlanok is olcsóbbak, mint amott?
  Azért kell 1 köbméter vízdíjnak 600-1000 forintba kerülnie, mert az EU-ban ennyi és nem tud versenyeni vele egy ottani szolgáltató?
  Kukorica spekuláció? Cukor spekuláció? Mindkettő féléves probléma. A kurva nagy gazdasági zsenik meg a szakminisztérium kussoltak róla, amíg lehetett.
  Eközben kormányunk legfontosabb ténykedése, hogy alkotmányozzon és a távoli jövő képét vizionálja az nyomorgó tömegnek a nemzetvédelem jegyében. Fél éve kurva nagy hasznot akasztanak valakik a cukor árárn és még nem áll bíróság előtt, azt sem tudják(nem is akarják tudni), hogy kik azok? Most akkor hogy is nemzetieskedünk? Csak szavakban?
  Miért nem tettek semmit? Elgondolkodtató, hogy ki kit néz itt hülyének.

 • blah2011.06.07 14:35:26

  Ez a cikk nem több mint filozofálgatás. Nem olvastam el az összes kommentet, de azt látom, hogy a hozzászólók is megmaradtak ezen a szinten. Az látszik, hogy igény volna a témára, de úgy látom, hogy mindenkinek csak a cél világos, a hogyant meg rábízzák a politikusokra. Pedig az egyetlen jó ötlet a cikkben az pont az, hogy tisztázni kell az állam szerepvállalását a magyar gazdaságban. Mi egy kezdetleges piacgazdaság vagyunk, a kapitalizmust éppen érintjük, éppen ezért az állami szerepvállalást szükségszerűen ki kell bővíteni. Az állam feladata a szervezés, piackutatás majd a források biztosítása befektetésekkel. Jelenleg ilyen nem nagyon van, csak EU-s pénzek és adóforintok össze vissza osztogatása pályázati pénz címszóval. A politikusok csak a spórolásban, azaz megszorításokban látják a kiutat aminek egyszerűen nincs jövője mert egyszer csak elfogy a bőr amit le lehet nyúzni az emberekről és akkor nincs tovább. Az államnak egyértelműen be kell fektetni a magyar gazdaságba. Kezdjük az alapoknál. A bűvös kifejezés az export import mérleg. A mérleg nyelvének nyilvánvalóan az export felé kell billennie, hiszen akkor lesz több pénzünk ha több pénz folyik be az országba mint ki. Ezt két féleképpen lehet elérni: az állam az export ágazatokat támogatja (szerintem ez a keményebb dió) vagy a másik megoldás, hogy az importkényszert kiváltjuk hazai termeléssel. Mivel a gazdaságunk nem túl erős, a versenyképesség miatt az államnak be kell fektetnie. (Ha jól csináljuk simán generálhat exportot is.) A befektetés pedig olyan formában fog megtérülni, hogy a pénz a hazai piacokon fog keringeni ami ilyen olyan adó formájában visszacsurog az államhoz. Jótékony hatását annál jobban fogjuk érezni minél több pénzt tudunk itthon tartani. Ezt szerintem nem olyan nehéz megérteni.

 • lima312011.06.07 14:40:02

  Blah!

  A "a hogyan" már készen van. Időben megtudod-megérted. Türelem.

 • blah2011.06.07 14:51:08

  lima31
  Becsülöm az optimizmusod.

 • waszabi2011.06.07 14:56:03

  Meg vagy szédülve? Mi a francot fog befektetni?
  Az nem befektetés, hogy amit az emberek zsebéből kihúznak a kevéske bérükből, azt vállalkozóknak adják, akik 100-1000 %os haszonnal számláznak költségvetésnek is,meg a pórnépnek is. Ezek magyarok, tévedés ne essék.
  Vagy, hogy olyan mértékű munkahelymegtartó szubvenciókat fizetek a nyugati befektetőknek, ami több, mint amit munknélküli segélyre fizetnének ki? Ez a gyárkapun belüli munkanélküliség finomított formája.
  Említem a GE-nek fél évre 700 dolgozó megtartásáért fizetett 634 milliót tavaly. Lejárt az idő, bezárták a gyárat. Tényleg megérte? Kinek?
  Ezt újraelosztásnak hívják, nem befektetésnek, ráadásul a piaci önszabályozó folyamatok ellenében. Kb, mint szél ellen....
  Ezt a kommunista rezsimek is csinálták, ez nem új találmány - és persze nem jött be, nem működött, csak az államcsőd felé vitt minket is.
  A hatékony gazdaság alapja a nagy forgalom - kis haszon elve. Ja, kicsit többet kell dolgozni ugyanannyi haszonért. Na, ehhez nem fűlik a foga sok magyar vállalkozásnak. Kereskednek 35-100%os árréssel, ami improduktív dolog, mert nem állít elő új értéket, csak a fogyasztókat zsebeli ki. Kevés a gyártó vállalkozás relatíve, mert egyszerűbb valami tmegvenni 1 ftért és eladni 2-ért.
  Érdekes, hogy egy közintézmény felújításakor, építésekor olyan költségvetéseket hagynak jóvá, mjad fizetnek ki, amit a saját pénztárcájából otthon a jóváhagyók többsége sem engedhet meg magának. Ez nem herdálás, nem kettős mérce?
  Fogyasztáscsökkentés helyett a növekedésre kellene koncentrálni, ez az élet törvénye.

 • Jesus_Regnat2011.06.07 15:00:45

  jolaca!

  "Az ismeret kezdete az Úr félelme" (Péld 1,7) A könyveidet ne égesd el, hanem add nekem. Mivel hiszek, gondolkodom.

 • l.x.2011.06.07 15:05:57

  "Fél éve kurva nagy hasznot akasztanak valakik a cukor árárn és még nem áll bíróság előtt, azt sem tudják(nem is akarják tudni), hogy kik azok? Most akkor hogy is nemzetieskedünk? Csak szavakban?"

  Nem. A "mai cukor árán" azok is megkapták a termetes jussukat, akik örömmel írták alá a passzust, hogy többé nem fognak cukorrépát feldolgozni vagy termeszteni.
  Ma már ők is exportból veszik.
  Nehéz egy országot csak az országgyűlésből, kormányból teljesen elkúrni - kell hozzá az [del]egységhorizontú[/del] szubszidiáris elkúrás is.

 • blah2011.06.07 15:08:42

  Próbáld inkább megérteni amit mondtam és nem olyan érveket felhozni amiket a jelenlegi rendszer ellen hoztam fel. A befektetésnek semmi értelme ha elosztogatják ahogyan én is írtam. Te itt valami közbeszerzéseket vizionálsz én meg nem arról beszéltem. A befektetést értsd úgy mint kedvezményes kölcsön. Itt nem bértámogatásról beszéltem hanem versenyképes termékekről. Van némi fogalmad a gazdaságról? Akkor értened kell, hogy ha a források itthon vannak akkor lesz jobb neked is. Amint mondod a nagy forgalom. De hogyan és miből? Erre írtam egy megoldást. Próbálj már meg kicsit szöveget értelmezni és gondolkodni mielőtt első felindulásból agyvérzést kapsz...

 • www.hirzabalo.hu2011.06.07 15:11:19

  Az elmúlt években döbbenetesen eladósították az országot, ezt nyilván nem lehet két hét alatt helyrehozni, de az irány jó.

 • jolaca2011.06.07 15:15:23

  J_R
  Szörnyű lehet félelemben élni!...
  No, én nem is teszem. Süt a nap. Odafönn csak meleget érzek, nem félelemforrást. Engedelmeddel most hazaindulok, a napos oldalon.

 • Kara kán2011.06.07 15:17:34

  Régen beraktam a Wikipédia „Avarok” c. szócikkébe egy idézetet, amelyet azóta tudjukmikik (malacok) kitöröltek. engem meg kitiltottak.
  Olvassátok el:
  „„Egy görög író beszéli, hogy miután az avarok birodalmát Nagy Károly megsemmisítette, a hires bolgár király, Krum, tudni óhajtván azt, mely okok voltak azok, melyek a bolgárokkal szövetséges avar nép felbomlását előidézték, a táborában őrzött foglyok közül négy vén avart hozatott maga elé s ezeknek e kérdést tevé föl: «Mely okoknak kell tulajdonítani fejedelmetek és nemzetetek bukását?» A foglyok közűl a legtekintélyesebb így válaszolt: «Óh király, annak sok és különféle oka van. Legelsőbben az áskálódás, mely kagánunktól a hű és igaz tanácsosokat eltávolítván, a kormányt gazemberek kezére juttatta. Azután jött a birák romlottsága, a kiknek ez lett volna tisztjök, hogy a népnek igazságot szolgáltassanak, a képmutatókkal és tolvajokkal czimboráltak; továbbá a bor bősége részegeskedést szűlt: az avarok, midőn testöket elgyengítették, egyszersmind eszöket is elvesztették. Utóljára következett a kereskedés szenvedélye, hogy romlásunkat teljessé tegye: az avarok kalmárokká lettek, egyik csalta a másikat s a testvér testvérét is árúba bocsátotta. Ezek voltak, uram, szerencsétlenségünk siralmas forrásai.» Bármily mesésnek lássék is ez elbeszélés, annyi mégis kiviláglik belőle, hogy a henyeség egészen megrontotta az avar nép erkölcseit s teljesen alkalmatlanná tette azt arra, hogy országát megerősítse és biztosítsa. A kormány renyhesége, a bírák romlottága, részegeskedés és fényűzés voltak Avarország sírásói.”

 • Kara kán2011.06.07 15:19:26

  Innen van az idézet:[link]

 • igenember2011.06.07 15:26:03

  Kínában öngyilkosságot tiltó szerződést íratnak alá a gyárai munkásokkal.

  Na hagyjuk már Kínát, mint elérendő példát.

 • berozs2011.06.07 15:38:29

  Húsz éve elmúlt, hogy megosztott országot alakítottunk ki. Így nem véletlen mindaz a következtetés, ami az írásban a formális logika szabályai alapján felsorolt a szerző. A történelem eddigi ismert elemzése(i) alapján az írásban mondottakat feloldani csak úgy lehet; ha a nemzet veszi kezébe ügyeinek intézését, beleértve a alkotmányozástól a törvényhozásig mind azt, ami a gazdaságot és az egészséges társadalmat a "kínai fejlődés útjára" helyezi.Mi kell hozzá? Akarat, következetesség és tett!

 • Lasombra2011.06.07 16:37:49

  Kínára én nem tennék hosszú távon.
  Hála a születésszabályozási policynak (egykék, azok is zömében férfiak), szerencsétlenek idővel olyan durva társadalom-elöregedés elé néznek, hogy ahhoz képest Mo. meg Ny-Európa óvodának tűnhet. Tetézve mindez az ottani "szociális hálóval", kábé egymást fogják megenni.
  Vagy neadjisten megindulnak valamerre.

 • Orbán takarodj!!2011.06.07 16:50:55

  Pintér féle életpályamodellt mindenkinek!

  20 év alatt közrendőrből milliárdos, ha lehet ezt törvényesen, tisztán csinálni akkor O. Viktor hajrá, ez legyen az mérce!

  Halljuk a válaszod gonosz törpe!

  A konzultációs szar levelük meg törvénysértő, ne küld vissza!

 • Kara kán2011.06.07 16:55:19

  Kis lépésekből lesz a Nagy Ugrás:
  [link]

 • BPBP2011.06.07 16:56:40

  2011.06.07 15:26:03igenember

  "Kínában öngyilkosságot tiltó szerződést íratnak alá a gyárai munkásokkal.
  Na hagyjuk már Kínát, mint elérendő példát."

  Viccelsz?! Hiszen ennek a kormánynak is pont ez a célja! Tökéletesen csinálják!

 • BPBP2011.06.07 16:57:45

  2011.06.07 16:50:55Orbán takarodj!!

  Jaja!
  Tavaly 1,6 milliárdot keresett! MegaLol!

 • Lémusz2011.06.07 17:49:04

  Az írást kifejezetten pártatlannak és lényegre törőnek érzem. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a „jobb” és „bal” oldalról is támadják. Különösen tetszik, hogy a probléma egyik lényeges pontjára mutat rá, mégpedig az állam adóztatási kényszerére, a lehető legtöbb ember szociális ellátása érdekében. Az is igaz, hogy az állam hatékonysága fontos a célok elérésében. Azonban az államapparátus mérete szerintem igenis fontos, hiszen az ország egésze a fizikai javak előállításából él. Minél kevesebben tartoznak ehhez az oldalhoz, és minél többen ahhoz, amelyik nem állít elő ilyet, annál instabilabb a gazdaság, és az állam. Persze erre mindig jön a válasz, hogy pl. az orvosok, tanárok, az irodai dolgozók is hasznosak, és ők is adóznak a keresetek és az elköltött pénz után is. Azonban ők nem tudják sem magukat, sem egymást önállóan eltartani. Az ő feladatuk, hogy a fizikai termékek előállítását munkájukkal elősegítsék.
  A hozzászólásoknál sokan végletekben gondolkodnak. Az például, hogy az állam egyáltalán ne lásson el oktatási és szociális feladatokat, utópia. Mind az oktatás, mind szociális téren ez az Afrikához való felzárkózást eredményezné. Az oktatás terén az általános iskolában a gyakorlatban használható alapismeretek elsajátítását ingyenesen kellene az államnak végeznie, közép iskolai szinten a gazdaság szereplőinek igényei alapján, és azok támogatásával, a felsőoktatásban pedig pénzért ( a leendő munkavállalókat ösztöndíjjal támogatva) kellene végezni. A szociális ellátásokat el lehetne intézni úgy, ha az állam mindenkinek ingyen ételt biztosítana. Ez esetben nem volna szükség bürokratákra, az alapanyag beszerzésekkel akár a munkaerő igényesebb (bio) magyar mezőgazdasági termékek előállítását is ösztönözni lehetne.
  Folyt. köv.

 • Lémusz2011.06.07 19:08:21

  Az elemzésből azonban kimaradt Magyarország másik nagyon fontos problémája. Ez pedig a világviszonylatban is számottevő bürokrácia, és az ennek következtében létrejövő korrupció. Ezek megoldása is versenyhelyzetbe hozhatná a gazdaságot. Persze ennek megoldását már évtizedek óta minden választási kampányban megígérik. Azonban a mai napig hathatós intézkedések nem történtek ez ügyben. A jelenlegi kormány Szél Kálmán tervének is ez egy fontos alappillére, de a tényleges intézkedések – egyenlőre – váratnak magukra. Persze ez egy hosszú évekig elhúzódó folyamat, hiszen – legalábbis ha én csinálnám – ez kevesebb adó- és járadékfajtából befolyó azonos pénzmennyiséggel oldható meg. Ha például egy alkalmazottól csak egy adónemet (50%) vonna le az APEH és a beszedett összeg X százalékát küldenék tovább a nyugdíjpénztárnak, Y százalékát az egészségbiztosítási pénztárnak…stb. kevesebb bürokratára lenne szükség. Így a folyamat átláthatóbb volna, és nem kellene külön-külön utánajárnia a TB-nek, az Egészségbiztosítási Pénztárnak, és a többi pénzbeszedőnek, hogy Kovács József befizette-e a neki járó összeget. Ezzel a hatékonyságot, és a költséget is csökkenteni lehetne, még akkor is, ha az APEH ellenőrök számát növelnénk.

 • lima312011.06.07 19:09:02

  Lémusz!

  Tessék egy emészteni való fogalom:

  Az Állam: olyan önálló közhatalom, amely társadalmi szükségletként jön létre és az adott társadalom fennmaradását és tovább fejlődését szolgálja. Olyan intézmények (Parlament,Kormány,Államfő,Alkotmány Bíróság) rendszere, amelyek a működésük során közhatalmat gyakorolnak.

  Ezen tessék elgondolkodni, ízlelgetni, értelmezni.

 • Lémusz2011.06.07 19:09:23

  A korrupció visszaszorításához két intézkedésre volna szükség. Az egyik az üvegzseb megvalósítása. Ehhez persze idő kell, bár a legtöbb állami hivatal és cég rendelkezik olyan számítógépes integrált vállalatirányítási rendszerrel, amelyek adatainak internetre tételével bárki beleláthatna azok könyvelésébe. A többi pedig a sajtó és a magánemberek feladata volna. A másik intézkedés a nagy értékű – mondjuk 100 000 Ft feletti – csalások esetén az elévülés megszüntetése kellene, hogy legyen. Az hogy ez a jelenleg elévültnek minősülő cselekményekre is vonatkozzon, már egy nehezebb jogi kérdés, hiszen felmerül a visszamenőleges jogalkotás kérdése. Ha azonban azt vesszük, hogy a tett az elkövetés pillanatában is bűncselekménynek számított, és az elévülést a bírósági eljárás kezdetétől kell visszaszámolni, ez sem akadályozhatná a büntetőjogi felelősségre vonást.
  Tehát a szociális ellátások racionalizálása, a hatékonyabb és olcsóbb állam megszervezése, és a korrupció visszaszorítása olyan helyzetbe hozná a magyar gazdaságot, és az államot, hogy jövedelmeket terhelő járadékokat csökkenteni lehetne. Ez a gazdaság további élénküléséhez vezetne, amely később a szociális ellátások minőségénbek javítását tenné lehetővé.

 • lima312011.06.07 19:14:42

  Az állam jellemzői: A területiség, a néptől elkülönült közhatalom (Parlament, Kormány, Rendőrség, Polgármesteri Hivatal), különült intézményrendszer, belső szuverenitás (területén az állam a legfőbb hatalom),külső szuverenitás (országhatárok, külpolitikai önállóság). Az állam működésére vonatkozó szabályokat az alkotmány tartalmazza.

  Ezt is kellene értelmezni.

 • baaz2011.06.07 19:31:22

  nem tudom végigolvasni a hozzászólásokat de LUIS5 valahol az elején azt írta "lehet szidni ...de ők legalább tudják mit akarnak hová akarják vinni az országot" Te hüje vagy LUIS5??
  Ezek nem tudják mit akarnak még mindig csak a szájuk jár, és össze vissza csinálnak mindent.

 • Lémusz2011.06.07 19:33:19

  lima31!

  A szociológiában az államot általában Max Weber következő elterjedt meghatározásával írják le: az a szervezet amely rendelkezik „a fizikai erő legitim használatának monopóliumával egy adott területen belül”, amely tartalmazhatja a fegyveres erőket, társadalmi szolgáltatásokat, állami bürokráciát, bíróságokat és a rendőrséget.

 • lima312011.06.07 19:53:14

  Értelmezni, értelmezni, ez lenne a legfontosabb feladat első lépésben, vagyis: jelentés és működési alapokat kellene megérteni, ha kell szavanként elgondolkodni összefüggésekről. Na, de segítek egy nagyon kicsit:

  "Igazán kevesen vannak az országban azok az emberek akik tisztában vannak az őket körülvevő rendszerek működésével, legyen az kézzelfogható, nem kézzelfogható. Akikben mégis ott van a tudás-felismerés, nem igazán találják egymást és sajnos nem is keresik."

  "a néptől elkülönült hatalom" - mit is jelenthet ez egyszerűbben fogalmazva? Hogyan is magyaráznád el egy olyan embernek aki a fentiekben említett "tájékozatlan" ember. Azt szoktuk mondani "józan paraszti ész"

  figyelek:)

 • Che_0072011.06.08 12:08:08

  Az a baj, hogy a magyar 'társadalom' teljesen tagozódott és minden tagozódás mint egy zárvány nem nagyon enged már átjárást. Továbbá minden tagozódás homlokegyenest másként reagál le dolgokat, viselkedik, teljesen eltérő nézetei vannak alapvető életbeli és nemzeti/kultúrális kérdésekben is.

  Azaz baromira nem él egy nemzetként!!!!
  ez kihat a munka világára. Azaz van olyan réteg ami messze felülmúlóan teljesít a világpiacon és van az ami azt sem tudja mi az a piac, globalizáció és miért kéne felnőni hozzá. Továbbá van az ugyanígy gondolkodó réteg de nekik meg van kapcsolatuk és mutyijuk hogy nem világpiaci módon működhessenek (exprivatizőrök akik még el tudnak ma evezni a hgelyi álami korrupt megrendelésekben ami fenttartja őket a versennyel szemben az újjászervezésüket elhalogatva). Ezeket nevezhessük nagyobb KKV-nak. Magyar regionális mini multiknak stb. Ha az állam bajban lesz ők is abban lesznek mert nem versenyképes árúkat állítanaak elő. A legtöbb versenyképes árút itthon a Bejött muétik állítják elő. ezen kéne innovációs támogatásokkal segíteni.

 • Che_0072011.06.08 12:14:41

  Na de itt nálunk az innováció kimerűl holmi H1N1 ellenszert gyártó kétes eredetű off shore cégek vissza nem térítendő állami támogatásában... Csak értelmetlen, rossz minőségű és még csillagászatian drága infrastruktúrális beruházásokra költünk.

  Pl:4-es metró sok autópálya pl: M5 - M1 amit a szlovákok használnak Kassa és pozsony között és emiatt nem kell nekik autópályát építeni és tudják odavonzani az autógyártó cégeket mivel az idióta magyarok megépítették azt helyettük, nekik!!!!!
  Na meg kell nekünk BP aréna visszabérelve milliárdokért meg MÜPA 35 milliárdért visszabérelve. Jah meg kormányzati negyed.
  Míg az állam duskál a költekezésnben és minden minisztériumi , állami cég épületei csodásan felujítottak BP belső kerületei meg omladoznak és a 2. világháború óta sem estek át felujításon !!!! Az államnak mindig lesz pénze mert ha nem lenne a birka állampolgártól elveszi. Ha hülyeséget csinál akkor megint velünk javítatja ki 'reformokkal' ami persze nem reform hanem csak megszorítás ami az állampolgárt érinti csak!

 • Che_0072011.06.08 12:16:54

  Soha egy rendes ésszerű átszervezés, innováció. Mikor volt oylan utoljára hoyg egy üzemet adtak volna át ami világpiacra termel itthon előállított és know how-ot magyar árút? Mikro született utoljára sikeres magyar brand a piacra? Ott a pénz ahol a know how és a kereskedelem!értékesítés van. Mind2-ben csak kullogunk! Mások értékesítik (francia, német kereskedelmi cégek) a termékeinket és mások know-how-ját (német) használjuk.

  Ez gyarmati állapotokhoz vezethez csak! Teljesen kisztolgáltatjuk magunkat érdekeinket másoknak.
  Mindeközben ami kiemelne minket : oktatás egyre kevesebbet költünk. a mai fiatalok olvasni, írni sem tudnak, pedig ez az alapja a logikának, értelmezésnek ami az új innovatív dolgok előállításának az alapja kéne hoyg legyen. A rá épülő egyébb tudás hiányosságait már ne is firtassuk... :-)

 • Hisztor2011.06.08 21:50:54

  Téves adatokkal nehéz a valóság láttatása. A második világháború előtt Magyarország 1 főre jutó GDP-je közel hasonló volt mint Németországé, Ausztriáé. Innovációban, új ipari temékek előállításában az élmezőnyben voltunk. Weissmanfréd művek, Goldberger textil, transzformátor, villamos mozdony és számtalan híres magyar találmány. A második világháborút követő 40 év szocializmus alatt " annyit fejlődtünk " , hogy az előzőleg velünk egynrangú versenytárs Ausztria hozzánk képest ötszörösre növelte az 1 főre jutó GDP-t.
  Na ezt a lemaradást kellene behozni! Ezért élnek sokkal jobban az osztrákok, ők megúszták a szocializmust.

 • Hisztor2011.06.08 22:05:09

  Leginkább jó recept kell a gazdasági növekedésre! " A marketing megint lekaratézta a közgazdaságtant. Megint győzedelmeskedett az az illúzió, hogy a fellendüléshez nem véres verejtékkel összekuporgatott források és az azok befektetéséről szóló közmegegyezés kell, hanem csak egy kis elszántság, hisz bátraké a szerencse. " Ez így verbálisan jó, csak nem igaz! A " véresen összekuporgatott " meg hitelből szerzett ezer milliárdokat a 8 év szocialista kormányzás alatt bepakolták pályázati pénzek és mindenfajta állami támogatások révén az állítólagos gazdaságfejlesztésbe, de nemhogy nőtt volna a GDP, inkább csökkent. Épült 40 cm-es kilátó 40 millióból, városi díszkapu 120 millióért, természetesen állami pénzből, de nem hozott növekedést. Neves közgazdászok mondták neves politikusoknak, hogy ezt kell csinálni. Azok a receptek, amelyek megvalósítása révén valóban érzékelhető gazdasági növekedés jött volna létre, nem érdekelték az akkori vezetést. Ezért bűntettek a választók.

 • Hisztor2011.06.08 22:07:17

  Leginkább jó recept kell a gazdasági növekedésre! " A marketing megint lekaratézta a közgazdaságtant. Megint győzedelmeskedett az az illúzió, hogy a fellendüléshez nem véres verejtékkel összekuporgatott források és az azok befektetéséről szóló közmegegyezés kell, hanem csak egy kis elszántság, hisz bátraké a szerencse. " Ez így verbálisan jó, csak nem igaz! A " véresen összekuporgatott " meg hitelből szerzett ezer milliárdokat a 8 év szocialista kormányzás alatt bepakolták pályázati pénzek és mindenfajta állami támogatások révén az állítólagos gazdaságfejlesztésbe, de nemhogy nőtt volna a GDP, inkább csökkent. Épült 40 cm-es kilátó 40 millióból, városi díszkapu 120 millióért, természetsen állami pénzből, de nem hozott növekedést. Neves közgazdászok mondták neves politikusoknak, hogy ezt kell csinálni. Azok a receptek, amelyek megvalósítása révén valóban érzékelhető gazdasági növekedés jött volna létre, nem érdekelték az akkori vezetést. Ezért bűntettek a választók.

 • Hisztor2011.06.08 22:30:14

  Kidobott pénz! Mármint az - 80-90 %-ban - amit pályázati pénz és egyéb formában arra adtak 2002 és 2010 között, hogy újabb termelő és szolgáltató kapcitásokat hozzanak létre, mert piac meg kereslet nem volt ehhez. Ma Magyarországon legalább 30 % a kihasználatlan kapacitás kereslet hiányában, ha ez működhetne, önmagában jelentősen megdobná a GDP-t. A pályázó kért támogatást új üzemcsarnok építéséhez, új gépek beszerzéséhez, hogy 30 emberrel többet tudjon foglalkoztatni. Megkapta a pénzt, megvette a gépeket, de harminc embernek nem lett munka, mert az már előre is látható volt, hogy nincs kereslet, legfeljebb raktárra termelhetne a harminc új ember. Arra viszont nem volt pályázat és pályázati pénz, hogy olyan tanulmányokat, terveket támogassanak, amelyek ezeknek a kihasználatlan kapacitásoknak keresletet szerezetek volna. Ilyen volt pl. az új típusú kereskedőház projektje, egy keresletbegyűjtő és szervező projekt, de arra nem adtak pénzt.

 • Hisztor2011.06.08 22:40:48

  Két lehetőség van a növekedésre! Az egyik a tartalék kapacitások számára kereslet szervezése, erre jelentős pályázat pénzek fordítása, hogy legalább ami van, az működjön, termeljen és munkahelyet adjon, annak a szintnek a közelében, amire az állam a több ezer milliárdos támogatást adta. A másik lehetőség olyan nagy értékteremtő képességgel bíró megaprojektek gyors létrehozása, amelyek egy csomagban képesek szállítani a növekedést.
  A növekedés kérdése egyébként 95 % stratégia és legfeljebb 5 % közgazdaságtudomány. Ahol ugrásszerű gazdasági növekedést értek el, ott stratégiai tervezők és nem közgazdászok mondták meg, hogy mi legyen, hogy legyen!

 • lima312011.06.09 06:00:26

  Egy darab "megaprojekt" lesz hamarosan.