Vendel
5 °C
20 °C

Pályázatok 2004

2004.02.16. 13:36

#alt#Az Európai Unióhoz való csatlakozásunknak köszönhetôen 2004-tôl Magyarország számára is elérhetôvé válnak az Európai Unió pénzügyi forrásai, amelyek egyik formáját az EU Strukturális Alapjai jelentik. Az uniós forrásokat hazai támogatások egészítik ki a Nemzeti Fejlesztési Terv keretén belül. Ehhez kapcsolódóan elkészült a regionális fejlôdést és kiegyenlítôdést szolgáló és az EU regionális politikájához illeszkedô Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP).

A ROP keretében, elsô ütemben, az alábbi 5 pályázatot hirdeti meg a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal szervezetében működô Regionális Fejlesztés Operatív Program és INTERREG Közösségi Kezdeményezések Irányító Hatósága. A pályázatokkal kapcsolatos részletes információ és dokumentáció elérhetô az MTRFH honlapján (www.nth.hu) és a Regionális Fejlesztési Ügynökségeknél (www.norda.hu, www.eszakalfold.hu, www.delalfold.hu, www.westpa.hu, www.kdrfu.hu, http://www.ddrft.hu, http://www.kozpontiregio.hu).

A pályázati dokumentáció elválaszthatatlan része a Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és a Formanyomtatvány, valamint azok mellékletei, amelyek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

1. Turisztikai vonzerôk fejlesztése
Száma: 1/2004ROP1.1
Célja:
- Nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai attrakciók, termékek fejlesztése, amelyek az ország sajátos kulturális örökségeire és természeti értékeire építenek;
- Az idegenforgalmi vonzerôk regionális koncentráltságának csökkentése;
Rendelkezésre álló forrás: 19 620,3 millió HUF

Támogatható tevékenységek:
1. komponens: Nemzeti parkok és más védett természeti területek turisztikai látogatottságához szükséges fejlesztések ösztönzése;
2. komponens: Jelentôs idegenforgalmi potenciállal rendelkezô világörökségi helyszínek és történelmi városközpontok fejlesztése;
3. komponens: Kastélyok és várak turisztikai funkciókkal való fejlesztése;
4. komponens: Múzeumok látogatóbarát fejlesztése;
5. komponens: Aktív turizmushoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés;

Támogatás minimális
1. komponens: 100-600 millió, kivéve É-Mo. 100-1000 millió, D-Dunántúl 100-1500 millió HUF és maximális összege:
2. komponens: 250-600 millió HUF, kivéve É-Mo. és D-Dunántúl 250-1500 millió HUF
3. komponens: 250-800 millió HUF
4. komponens: 50-300 millió HUF
5. komponens: 50-300 millió HUF
Támogatás igénybevételére
- Helyi önkormányzatok és intézményeik, kivéve a Fôvárosi Önkormányzat és kerületi önkormányzatok;
jogosultak köre: - Helyi önkormányzati társulások, kivéve a fôvárosi és kerületi önkormányzatok;
- Közhasznú tevékenységet folytató, nem profitorientált gazdasági társaságok, amelyekben a közszféra többségi tulajdonnal bír,
- Központi költségvetési szervek és intézményeik;
- Nonprofit szervezetek;
A támogatás formája: vissza nem térítendô
A minimális saját forrás aránya: 2,5-5 %

2. Turisztikai fogadóképesség javítása
Száma: 1/2004ROP1.2
Célja:
- A kereskedelmi szálláshelyek színvonalának és szolgáltatásainak javítása, valamint új szálláshelyek létesítése a turisztikai vonzerôk környezetében;
- A turisztikai vonzerôkhöz kapcsolódó szolgáltatások bôvítése;
Rendelkezésre álló forrás: 8 025,9 millió HUF
Támogatható tevékenységek:
1. komponens: Szálláshelyek fejlesztése;
2. komponens: Vonzerôhöz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése;
Támogatás minimális és maximális összege:
1. komponens: 13-300 millió HUF
2. komponens: 8-150 millió HUF
Támogatás igénybevételére jogosultak köre:
- Gazdasági tásaságok;
- Helyi önkormányzatok és intézményeik, kivéve a Fôvárosi Önkormányzat és kerületi önkormányzatok;
- Nonprofit szervezetek;
- A kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek által létrehozott partneri együttműködés; A támogatás formája: vissza nem térítendô
A minimális saját forrás aránya: 50-70%

3. Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetôségének javítása
Száma: 1/2004ROP2.1
Célja:
- Négy- és ötszámjegyű utak, valamint az ezekkel azonos funkciójú önkormányzati bekötô és összekötô utak felújítása a fejletlenebb régiókban és a hátrányos helyzetű kistérségekben;
- A települések (különösen a zsáktelepülések) megközelíthetôségét javító, hiányzó útszakaszok kiépítése;
- Ipari területekhez vezetô utak építése és felújítása;
- A turisztikai vonzerôk elérését segítô utak építése és minôségének javítása, a "Turisztikai vonzerôk fejlesztése" intézkedéssel összhangban;
Rendelkezésre álló forrás: 25 517,9 millió HUF
Támogatható tevékenységek:
1. komponens:
- A négy- és ötszámjegyű utak, valamint az ezekkel azonos funkciójú önkormányzati bekötô és összekötô utak építése, burkolatának és alépítményének felújítása, szélesítése és megerôsítése;
- Az út alatt és mellett található infrastrukturális elemek korszerűsítése;
- A közlekedésbiztonság növelését és a környezet védelmét szolgáló beruházások;
2. komponens:
- Jelentôs ipari területek jobb megközelítését szolgáló négy- és ötszámjegyű, valamint helyi közutak építése, felújítása, szélesítése és a burkolat megerôsítése, csomópontok építése;
- Turisztikai vonzerôkhöz vezetô utak építése, felújítása, szélesítése és burkolatának megerôsítése, melyek "Turisztikai vonzerôk fejlesztése" intézkedés által támogatott projektekhez kapcsolódnak;
Támogatás minimális és maximális
1. komponens: 75-1 000 millió HUF
összege: 2. komponens: 75-1 000 millió HUF
Támogatás igénybevételére jogosultak - Helyi önkormányzatok, intézményeik és társulásaik;
köre: - Központi költségvetési szervek és intézményeik;
- Nem profitorientált, közhasznú társaságok;
A támogatás formája: vissza nem térítendô
A minimális saját forrás aránya: 10%

4. Az óvodai és az alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastruktúrális fejlesztése
Száma: 1/2004ROP2.3
Célja:
- Az óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül az oktatás minôségében meglévô különbségek csökkentése a hátrányos
helyzetű kistérségekben, különös tekintettel azokra a településekre, amelyeken magas a hátrányos helyzetű csoportok és a roma lakosság aránya;
- Az oktatás minôségének és hatékonyságának növelése, valamint az informatikai technológiák elterjedésének támogatása az általános iskolákban;
- Az esélyegyenlôség biztosítása és az integrált nevelés-oktatás elôsegítése;
- Az óvodai férôhelyek bôvítése;
Rendelkezésre álló forrás: 12 247,8 millió HUF
Támogatható tevékenységek:
- Új óvodák létrehozása,
- Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése, melynek keretében támogathatók az épületek
- átfogó felújítása,
- rekonstrukciója,
- bôvítése
E tevékenységekhez kapcsolódva:
- Az oktatás minôségének és hatékonyságának növelése, valamint az informatikai technológiák elterjedésének támogatása az általános iskolákban;
- Az esélyegyenlôség biztosítása és az integrált nevelés-oktatás elôsegítése;
Támogatás minimális és maximális összege: 20-230 millió HUF
Támogatás igénybevételére jogosultak köre:
- Óvodák;
- Alapfokú nevelési-oktatási intézmények;
- A fenti intézmények fenntartói (pl. önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvényben meghatározott alapítók, fenntartók);
- A fenti intézmények partneri együttműködései;
Kizárólag azon projektek jogosultak támogatásra, amelyek területfejlesztési szempontból kedvezményezett kistérségekben valósulnak meg, vagy olyan általános iskolák vagy óvodák fejelsztését célozzák, amelyekben a gyermekek több mint 50%-a részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban.
A támogatás formája: vissza nem térítendô
A minimális saját forrás aránya: 5%

5. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása
Száma: 1/2004ROP3.2
Célja: - Az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek munkaerôpiaci reintegrációjának elôsegítése új munkahelyek teremtésével a harmadik szektorban (szociális gazdaság)
Rendelkezésre álló forrás: 3 150,3 millió HUF
Támogatható tevékenységek:
A foglalkoztatás új formáinak fejlesztése a harmadik szektorban komplex, több elemű, célcsoportok szükségleteinek megfelelô, közösségi célú foglalkoztatási projektek megvalósítása által:
- Oktatás, szak- és betanító képzés, ismeretfelújítás;
- Tanácsadási tevékenység;
- Olyan kiegészítô szolgáltatások biztosítása - beleértve az eltartott családtagokat is - amelyek a kedvezményezett munkában való bentmaradását segítik;
- A foglalkoztatási program számára szükséges infrastrukturális háttér megteremtése, eszközök, berendezések beszerzése;
- A projekt sikeres megvalósításához szükséges szolgáltatások igénybevétele;
Támogatás minimális és maximális összege: 5-150 millió HUF
Támogatás igénybevételére jogosultak köre:
- Önkormányzatok, önkormányzati társulások, önkormányzati intézmények;
- Alapítványok;
- Közalapítványok;
- Közhasznú társaságok;
- Egyesületek;
- Társadalmi szervezetek és azok szövetsége;
- Egyházak és azok jogi személyiséggel rendelkezô szervezeti egysége;
A támogatás formája: vissza nem térítendô
A minimális saját forrás aránya: 0%