Vendel
5 °C
20 °C

Regionális fejlesztés - Operatív program

2004.04.07. 09:53
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunknak köszönhetően 2004-től Magyarország számára is elérhetővé válnak az Európai Unió pénzügyi forrásai, amelyek egyik formáját az EU Strukturális Alapjai jelentik. Az uniós forrásokat hazai támogatások egészítik ki. Ezekhez kapcsolódóan, a regionális fejlődést és kiegyenlítődést szolgáló Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) - az Európa Terv "A helyi közösségekért" részprogramja - keretében az alábbi pályázatokat hirdeti meg a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága. A pályázatok megvalósítására az Európai Unió és a Magyar Kormány vissza nem térítendő támogatást nyújtanak.

A pályázatokkal kapcsolatos részletes információ és dokumentáció elérhető a Regionális Fejlesztési Ügynökségeknél (www.norda.hu, www.eszakalfold.hu, www.del-alfold.hu, www.westpa.hu, www.kdrfu.hu, www.ddrft.hu, www.kozpontiregio.hu), illetve a www.rop.hu honlapon.

1. Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása - A helyi tömegközlekedés fejlesztése

Száma: 1/2004/ROP 2.1.3
Célja: A helyi tömegközlekedés szolgáltatásai minőségének és infrastrukturális feltételeinek javítása.
Rendelkezésre álló forrás: 2 993,8 millió HUF.

Támogatható tevékenységek:
- az intermodális kapcsolatrendszer fejlesztése (P+R rendszerek, az átszállások optimalizálása érdekében csomópontok fejlesztése);
- a tömegközlekedés előnyben részesítése forgalomtechnikai eszközök fejlesztésével (buszsávok, buszöblök, megállóhelyek, forgalomirányítási rendszerek fejlesztése);
- helyi és távolsági autóbusz-pályaudvarok, végállomások (decentrumok) fejlesztése, felújítása, átépítése utasforgalmi szempontok szerint;
- utasforgalmi szolgáltatások (kivéve a vasúti csomópontokhoz kapcsolódókat) színvonalának javítása, informatikai, térinformatikai eszközök fejlesztése, tekintettel az intermodalitásra (pl. utastájékoztatás, forgalomirányító központok fejlesztése, kialakítása, elektronikus jegy és bérletrendszer kialakítása);
- villamos- és trolibuszhálózat rekonstrukciója és műszaki infrastrukturális fejlesztése;
- mozgáskorlátozottak tömegközlekedésének elősegítését biztosító tevékenységek fejlesztése;
- az előzőekben kifejtett tárgykörökben megvalósíthatósági tanulmány előkészítése a későbbi fejlesztések megalapozásához (pl. integrált tömegközlekedési rendszerek).

Támogatás minimális és maximális összege: 5-300 millió HUF.


Támogatás igénybevételére jogosultak köre:
- helyi önkormányzatok, azok intézményei és társulásaik;
- közhasznú társaságok, egyesületek, alapítványok, közalapítványok;
- közhasznú tevékenységet folytató, nem profitorientált gazdasági társaságok, melyekben a közszféra többségi tulajdonnal bír;
- tömegközlekedés feladatainak ellátására jogosult gazdálkodó szervezetek.
A minimális saját forrás aránya: 10%.

II. Városi területek rehabilitációja: város és barnamezős rehabilitáció

Száma: 1/2004/ROP 2.2
Célja: A helyi önkormányzatok innovatív település-rehabilitációs akcióinak ösztönzése olyan város rehabilitációs akciók megvalósításán keresztül, amelynek célja:
- új gazdasági, közösségi és szociális funkciók megjelenésének támogatása és a meglévő funkciók megerősítése romló állapotú, többségében hátrányos helyzetű csoportok által lakott városi területeken, a terület megújítása és a társadalmi kohézió erősítése céljából;
- leromlott városi területek megújítása és olyan vonzó városi környezet kialakítása, mely ösztönzi a további magánberuházásokat;
- barnamezős területek vegyes hasznosítása funkcióváltásuk és a települési struktúrába való integrációjuk előmozdítása, valamint a zöldmezős beruházások területigényének csökkentése. Innovatív város-rehabilitációs gyakorlatok elterjesztésének ösztönzése szerte az országban.
Rendelkezésre álló forrás: 21 266.9 millió HUF.

Támogatható tevékenységek:
1. komponens: Város-rehabilitáció;
2. komponens: Barnamezős rehabilitáció.

Támogatás minimális és maximális összege:
1. komponens: 125-1000 millió HUF;
2. komponens: 125-1500 millió HUF.

Támogatás igénybevételére jogosultak köre: Pályázók lehetnek:
- helyi önkormányzatok, kivéve a községi önkormányzatokat.
Partnerek lehetnek:
- költségvetési szervek és intézményeik;
- közhasznú jellegű tevékenységet végző, nem profitorientált gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzat többségi tulajdonnal rendelkezik;
- non-profit szervezetek;
- gazdasági társaságok, kis-és középvállalkozások;
- barnamezős területek tulajdonosainak konzorciuma vagy általuk létrehozott, illetve működtetett jogi személyiséggel rendelkező szervezete kizárólag a kármentesítési tevékenység elvégzésére pályázhat partnerként;
- a fenti szervezetek konzorciumai.
A minimális saját forrás aránya: 10%.

III. A foglalkoztatást elősegítő tevékenységek helyi koordinációjának elősegítése

Száma: 1/2004/ROP 3.2.1
Célja: A foglalkoztatást elősegítő helyi fejlesztések összehangolása és helyi foglalkoztatási stratégiák kialakítása.
Rendelkezésre álló forrás: 969,4 millió HUF.

Támogatható tevékenységek:
- helyi/kistérségi/megyei/regionális foglalkoztatási stratégiák kialakítása, foglalkoztatási megállapodások létrehozása a helyi/kistérségi/megyei/regionális gazdaságfejlesztési és nemzeti szintű foglalkoztatáspolitikai stratégiai tervekhez illeszkedve;
- a helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzését és összehangolását célzó helyi/kistérségi/megyei/regionális szintű együttműködési hálózatok kialakítása, és működési feltételeinek megteremtése;
A fent vázolt tevékenységek keretében támogatható tevékenységek:
- figyelemfelkeltés a minél szélesebb körű partnerség megteremtésére és a projekt tudatosítására az együttműködési hálózatban érintett partnerek, valamint a szélesebb nyilvánosság körében;
- a helyi foglalkoztatási stratégiák megalapozására szolgáló tanulmányok készítése, megfelelő információk és adatok hiánya esetén a megalapozott helyzetfelmérés elkészítését segítő kutatások indítása;
- szemináriumok, workshopok, konferenciák, szakmai és közösségi fórumok szervezése a stratégiaalkotási folyamat előmozdítására;
- a projekt megvalósítását segítő képzéseken való részvétel, pl. partnerség-építés, külföldi és/vagy belföldi tanulmányút, stb.;
- a projektben résztvevők közötti folyamatos információcsere lebonyolítása, a projekt megvalósítása során folyamatos tájékoztatás és kommunikáció az együttműködési hálózatban érintett partnerek között;
- honlap kialakítása a partnerség erősítésére és a projektekben résztvevők közötti kommunikáció megkönnyítésére;
- a projekt megvalósítása során folyamatos tájékoztatás és kommunikáció a szélesebb nyilvánosság felé;
- országos és nemzetközi, hasonló projektekhez kapcsolódó tapasztalatcsere megszervezése, országos és nemzetközi együttműködési hálózatokba történő bekapcsolódás;
- helyi foglalkoztatási stratégiák, foglalkoztatási megállapodások elkészítése, szervezeti és működési szabályzatának, valamint költségvetésének kidolgozása;
- a foglalkoztatási megállapodásokkal, és a foglalkoztatási stratégiával összhangban konkrét projektjavaslatok kidolgozása;
- a projekt eredményeinek terjesztését célzó kiadványok készítése, szakmai és közösségi fórumok, rendezvények szervezése;
- a regionális és nemzeti szintű foglalkoztatáspolitikai stratégiai dokumentumok számára ajánlások megfogalmazása a projekt tapasztalatainak figyelembevételével.

Támogatás minimális és maximális összege:
7-50 millió HUF.

Támogatás igénybevételére jogosultak köre:
- önkormányzatok, önkormányzati társulások;
- alapítványok, közalapítványok;
- közhasznú társaságok;
- egyesületek;
- társadalmi szervezetek és azok szövetsége;
- megyei munkaügyi központok;
- kereskedelmi és ipar kamarák;
- munkaadói és munkavállalói szervezetek;
- regionális munkaerő fejlesztő és képző központok.
A minimális saját forrás aránya: 0%.

IV. Felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése

Száma: 1/2004ROP 3.3
Célja: A munka világa és a felsőoktatási intézmények közötti kapcsolatok erősítése a magasan képzett fiatal diplomások régiókban való megtartása érdekében.
Rendelkezésre álló forrás: 2 876,57 millió HUF.

Támogatható tevékenységek: A főiskolás/egyetemi hallgatók, doktori képzésben résztvevők gyakorlati tapasztalatszerzésének előmozdítása képzési és képességfejlesztési programok támogatásán keresztül, amelyek megkönnyítik a munkaerő-piacra történő belépést:
- a hallgatók szakmai gyakorlati képzése;
- képzési programok lebonyolítása, akár idegen nyelven is;
- társadalomtudományi és gazdasági témájú kutatási projektek;
A felsőoktatási intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése az intézmények és a munka világa közötti kapcsolat erősítése érdekében:
- a hallgatók munkaerő-piaci beilleszkedését elősegítő szolgáltatások;
- a felsőoktatási intézmények által nyújtott szolgáltatások hatékonyságának növelése a szolgáltatások koordinációja révén;
- fiatal diplomások vállalkozásainak beindításához szükséges képzés, tanácsadás a felsőoktatási intézmény bázisán.

Támogatás minimális és maximális összege:
6-60 millió HUF.

Támogatás igénybevételére jogosultak köre:
- felsőoktatási intézmények;
- diákszervezetek, hallgatói szervezetek;
- alapítványok, közalapítványok, egyesületek és egyéb non-profit szervezetek.
A minimális saját forrás aránya: 0%.