Orsolya
7 °C
19 °C

A 'Megtennéd egy autóért - Index.hu'

2003.07.22. 10:28
1. Az Index.hu Informatikai Rt (továbbiakban: Szervező) által szervezett ajándéksorsolásos nyereményjátékban (Játék) kizárólag azok vehetnek részt, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek (Játékos): A nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy (a továbbiakban: játékos), kivéve XIX. pontban meghatározott személyek.
a. a Játék időtartama alatt az Index.hu vagy a Velvet.hu oldalain regisztrálja magát a megadott kérdésekre adott válaszaival, továbbá,
b. neve, pontos lakcíme, e-mail címe és telefonszáma, életkora megadása mellett (továbbiakban: Pályázat) beállítja kezdőlapjának legalább 3 hétre az Index.hu vagy Velvet.hu oldalakat.

2. A Játék időtartama: 2003. július 17. - 2003. augusztus 17.

3. A Játék során egy fődíj (Seat Ibiza Stella 1.2 személygépkocsi) és 3 db különdíj (2 db egyenként 500.000 forint összegű CIB Classic folyószámla, a hozzá kapcsolódó választott bankkártyával - VISA Electron, VISA Classic vagy MasterCard Standard -, melynek első éves kártyadíját a CIB Bank Rt. átvállalja, és 1 db Dimarson DMR400-as házimozi-rendszer) talál gazdára. A Játék fődíjáért és bármely különdíjáért minden Játékos indulhat, aki az I.) pontban megfogalmazott feltételeknek megfelel.

4. VIII./ A nyeremények 2003. augusztus 26. napján kerülnek kisorsolásra, amelyen a 2003. augusztus 17. éjfélig megtörtént valamennyi érvényes pályázat (regisztráció) részt vesz. A sorsolás közjegyző jelenlétében történik. A sorsolás helyszíne: Index.hu Iroda (1134 Budapest, Klapka u 1-3.)

5. A Szervező megbízottja a regisztrációkat megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e a jelen játékszabály 1/a és 1/b pontjaiban meghatározott feltételeknek. Az ezen feltételeknek meg nem felelő (hiányos kitöltés, kezdőlap elállítása) pályázati küldemények érvénytelenek, így azok a játékból kizárásra kerülnek. A Szervezőt nem terheli felelősség a Játékosok téves adatszolgáltatásából eredően.

6. Az 5 pontban foglaltak figyelembevételével a sorsoláson sorsolásonként egy nyertes és egy tartaléknyertes Pályázat kerül kisorsolásra. A tartaléknyertes játékosok abban az esetben válnak jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes a jelen játékszabály 1/b pontjában meghatározott személyi feltételek bármelyikének nem felel meg.

7. A Szervező a sorsoláson kisorsolt nyerteseket a sorsolást követően postai és elektronikus úton (e-mail) értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. Az esetlegesen téves, rosszindulatú levelek miatt hivatalos értesítésnek a postai levél számít. A nyertesek nevét a Szervező a sorsolást követően az index.hu és a velvet.hu oldalakon legalább 30 napon át elérhetően bemutatja.

8. Amennyiben valamelyik nyertes nyereményét bármilyen okból nem tudja átvenni, úgy a nyeremény legkésőbb a nyertes kisorsolását követő 30 napon belül átvehető az Index.hu Informatikai Rt-nél. Amennyiben a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. A sorsolástól számított 30 napon túl a nyereményekre vonatkozó bármilyen igényjogosultság érvényét veszíti.

9. A Szervező a fődíj nyertes Pályázatát beküldő Játékosnak egy Seat Ibiza Stella 1.2 típusú személygépkocsit ad.

10. A Szervező a különdíjak nyertes Pályázatát beküldő Játékosoknak 2 db egyenként 500.000 forint összegű CIB Classic folyószámlát a hozzá kapcsolódó választott bankkártyával (VISA Electron, VISA Classic vagy MasterCard Standard, melynek első éves kártyadíját a CIB Bank Rt. átvállalja), illetve 1 db Dimarson DMR400-as házimozi-rendszert ad.

11. Ha a nyertes Játékos személye nem felel meg a jelen játékszabály 1, pontjában előírt személyi feltételeknek, úgy a nyertest a Szervező azonnal kizárja a Játékból. A kizárt nyertes helyébe a kisorsolt tartalék nyertes lép. A tartalék nyertes az előtte álló nyertes kizárásáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követően, legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül jogosult a nyeremény átvenni.

12. Ha a nyeremény átvételére jogosult Játékos nyereményét az erre nyitva álló - a 8. és 11. pontokban meghatározott - határidőn belül nem veszi át, úgy annak értékét a Szervező jótékonysági célokra használja fel. Ezen határidők jogvesztő jellegűek, a Játékos ezt követően nyereményére jogszerűen nem tarthat igényt.

13. Ha a Játékos 18. életévét még nem töltötte be és/vagy cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével - elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel -, vagy az ezek által felhatalmazott nagykorú, természetes személlyel együtt jogosult.

14. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményekhez tartozó közterhek fizetési kötelezettségeit a Szervező téríti meg, de az egyéb felmerülő költségeket - mint például a díj átadási helyszínére történő utazás költségei - a Játékos viseli.

15. Azáltal, hogy a Játékos a pályázatát beadta (regisztrált) elfogadja a jelen játékszabályt, valamint feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező nyilvánosságra hozza. A Játékos pályázati küldeménye beküldésével tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készül; így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi - az Index.hu Informatikai Rt. által szervezett - reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

16. A Játékból ki vannak zárva a Index.hu Informatikai Rt., a Bates 141 Kft., alkalmazottai, velük kizárólagos megbízási szerződéssel kapcsolatban álló partnerei, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói.

17. A Pályázatok hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a postai értesítés késedelméért, sem a Szervező, sem a Kivitelező, sem az Adatfeldolgozó semmiféle felelősséget nem vállal.

18. A hivatalos játékszabály hozzáférhető az Index.hu Informatikai Rt.-nél (1134 Budapest, Klapka utca 1-3.), a www.index.hu weboldalon.

19. A Játékosok a Pályázatuk megküldésével (regisztráció) automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy adataik a Szervező adatbázisába kerüljenek, és hogy azokat a Szervező és a közreműködő partnerei (CIB, Porsche Hungária) esetleges tiltó nyilatkozatuk kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Szervező marketing tevékenysége céljából a jövőben felhasználhassa. A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését Index.hu Informatikai Rt. végzi. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, írásbeli nyilatkozattal kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a következő címen: Index.hu Informatikai Rt. 1134 Klapka utca 1-3. Az adatbázis - a közreműködő partnereken kívül - harmadik félnek nem kerül átadásra.

Index.hu Informatikai Rt. Szervező