Jenő
3 °C
8 °C

A Gödöllői Waldorf-pedagógiai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2005. évről

2006.05.15. 10:21

I. Szakmai beszámoló

1., Az 1997-ben létrejött Gödöllői Waldorf-pedagógiai Egyesület 1998. április 27-i közgyűlésén a közhasznú szervezetekről 1998. január 1-én hatályba lépő (1997. évi CLVI.) törvényben (mely minden közoktatási feladatot ellátó egyesület számára kötelezővé teszi a közhasznú szervezetté alakulást) foglaltaknak megfelelően módosította alapszabályát, és kérte kiemelten közhasznú szervezetként történő besorolását. A Pest megyei Bíróság 1998. június 30. dátummal, 1998. január 1-i hatállyal egyesületünket kiemelten közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette.

2., Egyesületünk alapszabálya szerinti célja a
- A Gödöllői Szabad Waldorf Általános és Közép Iskola és a Gödöllői Szabad Waldorf Óvoda közoktatási intézmények létrehozása, működtetése és fenntartása és
- A Rudolf Steiner által megteremtett Waldorf pedagógia széleskörű megismertetése, elterjesztése, a pedagógia iránt érdeklődő családok részére ismeretterjesztő és kulturális programok szervezése, valamint a Waldorf pedagógiát elfogadó pedagógusok és pedagógusjelöltek segítése, és ösztöndíjjal való támogatása. A kitűzött célok elérésének érdekében egyesületünk
-téliesítette a tornaépületet, új gáz és víz bekötéssel
-még egy osztálytermet, egy nyelvi szakórákra használt tantermet és egy WC és zuhanyzóval ellátott öltözőt alakított ki a földszinten,
-megigényelte az állami normatív hozzájárulást intézményei számára,
-állandó kapcsolatot tart fenn a város vezetésével,
-a működéshez szükséges szakhatósági engedélyeket figyelemmel kíséri, és szükség esetén eljár a megszerzés érdekében,
-megállapodást kötött a szülőkkel, mert alapszabálya értelmében az általa fenntartott intézményekben az oktatást és nevelést megállapodás megkötésével lehet igénybe venni.

Az egyesület vezető tisztségviselői (elnök, titkár, gazdasági vezető, iskola képviselő, óvoda képviselő) tevékenységükért juttatásban nem részesülnek.

II. Pénzügyi beszámoló

A Gödöllői Waldorf-pedagógiai Egyesület céljai megvalósítása érdekében az alábbi bevételekkel rendelkezett:

Tagdíjak: 2 eFt
Támogatások
normatíva: 89.993 eFt
egyéb: 49.280 eFt
Egyéb bevételek: 4.546 eFt
Kamatbevétel: 13 eFt
Összesen: 143.834 eFt

A Gödöllői Waldorf-pedagógiai Egyesület vagyonának felhasználása az alapszabályban foglalt céloknak megfelelően az alábbiak szerint alakult:
- A Gödöllői Waldorf Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Gödöllői Szabad Waldorf Óvoda működésére és fenntartására 135.783 eFt
- Egyesületi költségek 7.908 eFt
Összesen: 143.691 eFt
Nyitó vagyon: 1.224 eFt
Bevétel összesen: 143.834 eFt
Kiadás összesen: 143.691 eFt
Egyenleg: 1.367 eFt

Az Egyesület tárgyi eszközöket az alapszabályában megfogalmazott cél megvalósulása érdekében vásárolt, és azokat átadta az általa fenntartott intézményeknek.

III. Kimutatás a kapott támogatásokról

Sorszám Támogató megnevezése Támogatott cél TTámogatás ( adomány) összege, értéke (eFt) 2003. év
1 Központi költségvetési szerv az állam normatív támogatása 89.993
2 Elkülönített állami pénzalap közoktatás célú állami támogatás 0
3 Helyi Önkormányzat és szervei közoktatás támogatása 2.600
4 Kisebbségi Önkormányzat és szervei - 0
5 Települési önkormányzat társulása - 0
6 Egészségbiztosítási Önkormányzat és szervei - 0
7 Magánszemély alapszabály szerinti cél 39.512
8 Egyéni vállalkozó alapszabály szerinti cél -
9 Közhasznú szervezetek - -
- közhasznú társaság alapszabály szerinti cél 0
- alapítvány, közalapítvány alapszabály szerinti cél 13
- társadalmi szervezet - 0
15 Egyéb támogatások - 9.001
16. APEH (1 % közcélú adomány) - 754
Összesen: - 141.873

Az egyesület cél szerinti juttatásban magánszemélyt nem részesített. A befolyt pénzek felhasználása közvetlenül az egyesület céljainak megvalósítása érdekében történt, azokat oktatási, képzési célokra fordította a szakmai beszámolóban foglaltak szerint.

IV. Kimutatás a vagyon felhasználásáról (Mérleg)

Gödöllői Waldorf -pedagógiai Egyesület
18677461801152913
2100 Gödöllő Tessedik Sámuel u. 4.
2005.01.01. - 2005.12.31.

Megnevezés Előző év (eFt) Tárgyév (eFt)
A Befektetett eszközök 7 451 9.009
B Forgóeszközök 8.402 8.932
I. Készletek 0 -
II. Követelések 7178 7.565
III. Értékpapírok 0 -
IV. Pénzeszközök 1.224 1.367
Eszközök összesen 15.853 17.941
C Sajáttőke 3.055 3.807
I. Induló tőke 27.033 3.055
II. Tőkeváltozás -23.978 752
D Céltartalék
E Kötelezettségek 12.798 14.134
Források összesen 15.853 17.941

Price Justin
elnök
Gödöllői Waldorf-pedagógiai Egyesület