Előd
7 °C
16 °C

A Gödöllői Waldorf-pedagógiai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2002. évről

2003.06.26. 11:09

I. Szakmai beszámoló

1., Az 1997-ben létrejött Gödöllői Waldorf-pedagógiai Egyesület 1998. április 27-i közgyűlésén a közhasznú szervezetekről 1998. január 1-én hatályba lépő (1997. évi CLVI.) törvényben (mely minden közoktatási feladatot ellátó egyesület számára kötelezővé teszi a közhasznú szervezetté alakulást) foglaltaknak megfelelően módosította alapszabályát, és kérte kiemelten közhasznú szervezetként történő besorolását. A Pest megyei Bíróság 1998. június 30. dátummal, 1998. január 1-i hatállyal egyesületünket kiemelten közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette.

2., Egyesületünk alapszabálya szerinti célja a

- A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Gödöllői Szabad Waldorf Óvoda közoktatási intézmények létrehozása, működtetése és fenntartása

és

- A Rudolf Steiner által megteremtett Waldorf pedagógia széleskörű megismertetése, elterjesztése, a pedagógia iránt érdeklődő családok részére ismeretterjesztő és kulturális programok szervezése, valamint a Waldorf pedagógiát elfogadó pedagógusok és pedagógusjelöltek segítése, és ösztöndíjjal való támogatása.

A kitűzött célok elérésének érdekében egyesületünk

  • új óvodaépületet alakított ki a pályázati úton megnyert Isaszegi út 11. szám alatti ingatlan területén;
  • bérleti szerződéseket kötött nagyobb terület igénybe vételére a Tessedik Sámuel u. 4/D alatti épületben a gimnázium további helyigénye miatt;
  • előkészületeket indított az iskola épületének tetőtér beépítésével való bővítésére;
  • megigényelte az állami normatív hozzájárulást intézményei számára;
  • állandó kapcsolatot tartott fenn a város és más oktatási intézmények vezetésével;
  • a működéshez szükséges szakhatósági engedélyeket figyelemmel kíséri, és szükség esetén eljárt a megszerzés érdekében;
  • megállapodást kötött a szülőkkel, mert alapszabálya értelmében az általa fenntartott intézményekben az oktatást, nevelést megállapodás megkötésével lehet igénybe venni.

II. Pénzügyi beszámoló

a., Az egyesület készpénzvagyona

A Gödöllői Waldorf-pedagógiai Egyesület céljai megvalósítása érdekében az alábbi bevételekkel rendelkezett:

Tagdíjak22 eFt
Támogatások
  so normatíva55 284 eFt
   egyéb35 689 eFt
Egyéb bevételek2 470 eFt
Kamatbevétel151 eFt
Összesen:93 616 eFt

A Gödöllői Waldorf-pedagógiai Egyesület vagyonának felhasználása az alapszabályban foglalt céloknak megfelelően az alábbiak szerint alakult:

A Gödöllői Waldorf Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működésére és fenntartására 41 350 eFt
A Gödöllői Szabad Waldorf Óvoda működésére és fenntartására 5 013 eFt
Isaszegi úti építkezés 17 191 eFt
Egyesületi költségek 1 340 eFt
Elnyert pályázatok kiadásai 554 eFt
Összesen: 65 448 eFt

Nyitó vagyon 17 290 eFt
Bevétel összesen: 93 616 eFt
Kiadás összesen: 65 448 eFt
Egyenleg 45 458 eFt

Egyesületünk bevételeiből fedezni tudta kiadásait.

Az egyesület pénzvagyonának bemutatása:

Nyitó adatok
Egyesület
Otp főszámla16 931 26341 379 624
Épités alszámla3 9611 618 175
Középiskola alszámla38 73450 658
Pályázat alszámla00
Iskola
Otp főszámla84 6342 925
Pályázat alszámla13 73913 678
Óvoda
Otp főszámla210 309849 107
Pályázat alszámla6 9116 816
Egyesület pénztár01 538 455
Iskola pénztár00
Óvoda pénztár00
Összesen17 289 55145 459 438

b., Az egyesület vagyona tárgyi eszközben

Az Egyesület tárgyi eszközöket az alapszabályában megfogalmazott cél megvalósulása érdekében vásárolt, és azokat átadta az általa fenntartott intézményeknek.

III. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról

Az egyesület írásbeli szerződés alapján állami költségvetésből, állami költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, egyéb önkormányzattól és egészségbiztosítási önkormányzattól 2 támogatásban részesült.

A Munkaügyi Központtól kapott 598 eFt-os támogatási forrásból az óvodában 2 fő korábban munkanélküli került alkalmazotti viszonyba, a Széchenyi tervből nyert 573 eFt-os támogatás terhére az iskola részére számítógép és Internet hozzáférés került beszerzésre.

IV. Kimutatás a kapott támogatásokról

Sorsz. Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás(adomány)
összege, értéke (eFt)
2002. év
1 Központi költségvetési szerv az állam normatív támogatása 55 284
2 Elkülönített állami pénzalap közoktatás célú állami támogatás 1 172
3 Helyi Önkormányzat és szervei közoktatás támogatása 6 000
4 Kisebbségi Önkormányzat és szervei --------- 0
5 Települési önkormányzat társulása --------- 0
6 Egészségbiztosítási Önkormányzat és szervei --------- 0
7 Magánszemély alapszabály szerinti cél 19 647
8 Egyéni vállalkozó alapszabály szerinti cél 132
9 Közhasznú szervezetek
  - közhasznú társaság alapszabály szerinti cél 0
  - alapítvány, közalapítvány alapszabály szerinti cél 410
  - társadalmi szervezet   0
15 Közhasznúként be nem sorolt   7 638
16 APEH (1 % közcélú adomány)   690
  Összesen:   90 973

Az egyesület cél szerinti juttatásban magánszemélyt nem részesített. A befolyt pénzek felhasználása közvetlenül az egyesület céljainak megvalósítása érdekében történt, azokat oktatási, képzési célokra fordította a szakmai beszámolóban foglaltak szerint.

V. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

Az egyesület vezető tisztségviselői (elnök, titkár, gazdasági vezető) tevékenységükért juttatásban nem részesültek.

VI. Kimutatás a vagyon felhasználásáról (Mérleg)

Gödöllői Waldorf -pedagógiai Egyesület
18677461801152913
2100 Gödöllő Tessedik Sámuel u. 4.
2002.01.01. - 2002.12.31.

  Megnevezés Előző év (eFt) Tárgyév 2002 (eFt)
A Befektetett eszközök 7 451 7 451
 
B Forgóeszközök 21 576 47 037
  I. Készletek 0 0
  II. Követelések 1 570 1 577
  III. Értékpapírok 461 0
  IV. Pénzeszközök 19 545 45 460
 
  Eszközök összesen 29 027 54 488
 
C Sajáttőke 10 141 14 202
  I. Induló tőke 0 10 141
  II. Tőkeváltozás 10 141 4 061
 
D Céltartalék 0 0
 
E Kötelezettségek 18 886 40 286
 
  Források összesen 29 027 54 488

Gödöllő, 2003. május 21.

Price Justin
elnök
Gödöllői Waldorf-pedagógiai Egyesület