Nyereményjáték szabályzat

2024.05.06. 15:26

1. Bevezetés

A jelen Szabályzat az INDEX.HU Zrt. által az Inda Press Kft. kiadásában megjelent Frontvonal című könyvhöz kapcsolódóan szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: a „Játék”) való részvétel általános szabályait tartalmazza.

A Játékban való részvétellel a résztvevő (a továbbiakban: „Játékos”) elfogadja a jelen Szabályzatot. A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten elfogadja, hogy a Játékban való részvétel során a Szabályzatban foglaltak megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget visel.

2. A Játék szervezője

A Játék szervezője az Index online hírportál ( https://index.hu) kiadója, a INDEX.HU Zrt. (1036 Budapest, Lajos utca 48-66. B ép.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-10-044705; adószáma: 12765335-2-41, a továbbiakban: a „Szervező”).

3. A Játék időtartama:

A Játék 2024. május 8-tól 2024. május 14-ig tart.

4. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban minden olyan 18. életévét betöltött, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár részt vehet, aki az Index kiadvány honlapján a Játékban való részvételre érvényesen regisztrál, valamint a Játékban feltett kérdésekre helyes válaszokat küld be a Szervező részére.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, megbízottjai, vállalkozói (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők), illetve mindazok, akik részt vesznek a Játék fejlesztésében és üzemeltetésében, továbbá ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

Szervező jogosult kizárni a Játékból mindazon személyt,

  • aki nem felel meg a jelen Szabályzat feltételeinek,
  • aki megpróbálja kijátszani a Játék feltételeit (pl. de nem kizárólagosan több néven regisztrálva próbálja növelni az esélyeit),
  • aki tevékenységével a Játék menetét akadályozza, zavarja.

A fentiektől függetlenül is, a Szervező a Játékban való részvétel lehetőségét a jelen Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

5. A Játékban való részvétel módja

Az Index felületén található Frontvonal kvízjáték elindításához a Játékos először regisztrált, amelynek keretében megadja kapcsolattartási adatait, majd elindítja a kvízt. A kvízben szereplő kérdések mindegyikére a Játékosnak feleletválasztós módon kell megadnia a helyes válaszokat. Az összes kérdés megválaszolását követően a Játékos visszajelzést kap, hogy hány kérdés esetében sikerült eltalálnia a helyes választ.

A minden kérdésre helyes választ adó Játékosok közül a Szervező összesen 15 nyertest és 3 pótnyertest sorsol ki, a véletlenszám generálás metódusa alapján működő sorsoló alkalmazással. A sorsolásra 2024. május 14-ét követő 5. munkanapon kerül sor.

A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a Játékosok azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért.

A Játékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

A Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja a Játékból.

6. Nyeremények

A nyertesek nyereménye egy-egy Frontvonal című könyv az Inda Press Kft. felajánlásából. A nyereményeket a Szervező a Játékban szabályszerűen résztvevő, kizárásra nem került Játékosok részére biztosítja.

A Szervező a 15 nyertest a nyereményjáték indítása előtt megadott e-mail elérhetőségén keresi meg, a sorolást követő munkanapon. Amennyiben a megkeresésre a nyertes 5 (öt) napon belül nem válaszol az értesítésre, akkor elveszíti a nyereményre való jogosultságát, és helyét az első helyen kisorsolt pótnyertes veszi át.

A nyereményt a Szervező elsődlegesen postán küldi meg nyertes Játékos részére, az értesítésre adott válaszban a Játékos által megadott címre.

A nyeremények pénzre, vagy más nyereményre nem válthatóak át.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség megállapítását és teljesítését a Szervező vállalja.

7. Adatkezelés

A Játékban történő részvétel során, ill. ahhoz kapcsolódóan megadott személyes adatok kezelője a Szervező.

A Szervező kezeli a Játékos által a regisztráció során megadott nevet és e-mail címet, valamint a havi nyeremény biztosítása esetén a Játékos által megadott postázási címet. Az adatkezelés célja a Játékban való részvétel, ill. a nyeremény biztosítása. Az adatkezelés jogalapja a Játékos, mint érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bek. a) pont).

A Játékban megadott személyes adatok kezelésére a jelen Szabályzatban foglaltakon túlmenően a Szervező adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók. A Játékos a Játékra történő regisztrációval kijelenti, hogy a Szervező Adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezéseket ( https://index.hu/adatvedelem/) megismerte, megértette, és azokat elfogadja.

A Játék informatikai hátterét a Dialogue Creatives (székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E ép.) társaság biztosítja, aki a játék során a Szervező által bevont adatfeldolgozó jár el.

8. Egyebek

A Játék nem minősül a szerencsejátékok szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti szerencsejátéknak, így annak lebonyolításához előzetes engedélyre nincs szükség.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező a jelen pontban írtak, illetve a jelen pontban írtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja.

A Játékos köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti, vagy veszélyezteti. Ezen belül a Játékos köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját és személyhez fűződő jogait.

A Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza, vagy veszélyezteti. Továbbá a Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti, vagy veszélyezteti.

A Játékban való részvétel során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, a korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre tekintettel a Játék szünet- és hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját kockázatára használja. A Szervezőt a Játék alkalmazással összefüggésben adott információk, vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért, vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék alkalmazás felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.

A Szervező a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, jótállásokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint. Minden más felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt. A nyeremény tekintetében a jótállás a nyeremény forgalmazóját terheli.

A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Játék tisztaságáért, jelen Szabályzat szerinti lefolyásáért. Ha a Játék kapcsán visszaélés, vagy a Szabályzat megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, aki a nyertes Játékost jogosulatlannak tartja a Nyereményre, és nem köteles a Játékot megismételni, a nyertes Játékost kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a Nyereményt mindaddig, amíg az érintett felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti, vagy megszakítja a Játékot, erről közleményt küld a megszakítás, vagy felfüggesztés időpontjáig a Játékra regisztrált Játékosok elérhetőségére.

A jelen Szabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló esetleges jogviták eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróságok jogosultak.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Szabályzatot azonnal közzéteszi a korábbi Szabályzat közzétételével azonos helyeken és módon. A Szabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a már regisztrált Játékosokat. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a Játékban való részvétel folytatásáról, vagy a Játékból történő kilépésről.