Így fenyegetőzik Papcsák Ferenc

2014.02.24. 08:51

Papcsák Ferenc ügyvédi irodájáról szóló cikkünk készítése közben megkerestük őt magát is. Papcsák személyesen nem akart találkozni velünk, de telefonon válaszolt néhány kérdésünkre, ezeket beépítettük a cikkünkbe. A későbbi kérdéseinkre viszont nem válaszolt, hanem perrel fenyegette meg az Indexet.

Az iroda működésével kapcsolatban érdeklődtünk, többek között azt kérdeztük, hogy milyen arányban tulajdonos Papcsák Ferenc, vagy hogy a vagyonnyilatkozatában szereplő 160 millió forintos osztalék egy, vagy több év eredménye, illetve a nyilvános adatbázisokból összegyűjtött üzletfelekkel kapcsolatban is érdeklődtünk. A levélre Papcsák Ferenc email címéről érkezett válasz, perrel fenyegette meg az Indexet.

Tisztelt index.hu!

A Papcsák Ügyvédi Iroda profiljával és tevékenységével összefüggésben elektronikus levélben érkezett megkeresésükre az alábbi választ és tájékoztatást adjuk. Kérjük az ebben foglaltak lehető legteljesebb figyelembevételét.

Elsődlegesen határozottan rögzíteni kívánjuk, hogy az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény értelmében ügyvédi irodánkat illetve az ügyvédi irodában foglalkoztatott munkavállalókat titoktartási kötelezettség terheli, melynek értelmében egyetlen megbízónkról és ügyfelünkről sem vagyunk jogosultak (és különösen nem kötelesek!) információt kiadni. Az ügyvédi törvény szabályozásán túlmenően felhívjuk a figyelmet a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseire, melynek értelmében a személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. A személyhez fűződő jogok védelmére vonatkozó szabályokat a jogi személyekre is alkalmazni kell.

A polgári jogi szabályozásból eredően megbízóinkat megilleti mindaz a személyiségvédelem, ami jellegéből adódóan nem kizárólag természetes személyeket illethet meg, így tekintettel arra, hogy megbízóink nem közszereplők, továbbá nem állami illetőleg önkormányzati szervek illetve ezek érdekeltségi vagy tulajdonosi körébe tartozó gazdasági társaságok, a velük kapcsolatos adatok az adatvédelmi törvény értelmében nem minősülnek sem közérdekű adatnak, sem pedig közérdekből nyilvános adatnak.

A fentiek alapján megbízóink és ügyfeleink neve is személyes adat, a velük kapcsolatos szerződések illetőleg jogügyletek pedig ügyvédi titoknak minősülnek. Figyelemmel arra, hogy megbízóink gazdasági szereplők, így szerződéseik a polgári jog szabályai alapján üzleti titoknak minősülnek és jogi oltalomban részesülnek. A polgári jogi védelmen túlmenően a büntetőjog – szélsőséges jogsértés esetén – az üzleti titok megsértését a maga eszközeivel is szankcionálja.

A fentieket figyelembe véve rögzítjük, hogy ügyvédi irodánk a leghatározottabban kiáll megbízói és ügyfelei érdekei mellett, nevüket illetve rájuk vonatkozó bármilyen jellegű tényt, adatot vagy információt védelemben részesít és azokat az ügyvédi-és üzleti titok megőrzése érdekében a legmesszemenőbbekig oltalmazza.

Felhívjuk tehát szíves figyelmüket, hogy amennyiben az ügyvédi iroda megbízóira vonatkozóan bármilyen személyes adatot illetve üzleti titkot felfednek vagy nyilvánosságra hoznak, ügyvédi irodánk rövid úton megteszi a szükséges jogi lépéseket, mely esetben kész a maga és megbízói jogos érdekeinek mind polgári jogi, mind büntetőjogi úton érvényt szerezni.

Előadjuk továbbá, hogy nem csupán megbízóink, de ügyvédi irodánk sem közszereplő, így a személyiségvédelem magát az irodát is éppen ugyanúgy megilleti, mint bármely más természetes-és jogi személyt. Ezzel összefüggésben tájékoztatjuk Önöket, hogy az ügyvédi iroda illetőleg az ügyvédi titok védelme érdekében a T. Cím eljárásával összefüggésben bejelentéssel élünk a területileg illetékes ügyvédi kamara felé.

Az egyes kérdéseikre reagálva megjegyezzük, hogy amint az már több fórumon is elmondásra került, illetve ügyvédi irodánk honlapján is látható, ügyvédi irodánk profilja polgári jogi és gazdasági jogi ügyek képviselete, ily módon az ügyvédi irodában dolgozó munkavállalók is ezen szakterületeken fejtik ki tevékenységüket.

Dr. Mazsu Orsolya ügyvédnővel kapcsolatosan megjegyezzük, hogy az ügyvédi iroda személyi állományának tagja volt, azonban jelenleg nem dolgozik ügyvédi irodánknál, így kérjük, hogy tartózkodni szíveskedjenek attól, hogy cikkükben írjanak a személyéről. (Mazsu Orsolya nevét több olyan iraton is láttuk, ahol a Papcsák Ügyvédi Iroda képviseletében járt el, ezért kérdeztünk rá a szerepére.)

Megjegyezzük továbbá, hogy ügyvédi irodánk díjszabása megegyezik a budapesti nagyobb ügyvédi irodák óradíj-és munkadíj-szabási gyakorlatával.

Kérjük, hogy a jelen levelünkben foglaltakat a lehető legteljesebb mértékben figyelembe venni, továbbá – amennyiben cikkükben a jelen válaszunkban foglaltakat figyelmen kívül hagyva az említett személyiségi jogokat megsértik és titoktartási kötelezettséget figyelmen kívül hagyják – a polgári és büntetőjogi következményekkel számolni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Papcsák Ügyvédi Iroda  • Tippek
  • Árfolyam