Klaudia
0 °C
12 °C

A CÖF azt képzeli, hogy az Index állami cég

2017.05.15. 12:28

"Közérdekűadat kérés" címmel levelet kapott hétfő délelőtt az Index.hu Zrt. a CÖF-től. A CÖF-Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány egy 10 pontból álló kérdéssort juttatott el szerkesztőségünkhöz, és ebben olyan információk után érdeklődnek, mint

  • a cég összes dolgozójának havi javadalmazása,
  • a cég megtakarításai,
  • a cég által elnyert és elutasított pályázatok,
  • a cég által kiírt pályázatok (?) és az erről szóló szerződések, 
  • a cég dolgozóinak biztosított tárgyi eszközök listája,
  • a cég vagyonának felhasználásáról kötött szerződések.

A levelet alul teljes terjedelmében is közöljük. Érdemes rögtön az első mondatnál elidőznünk, ez így hangzik: "Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztjük elő."

Vagyis a CÖF a 10 pontos kérdéssort az - újságírók által jól ismert és persze a titkolózó állami és önkormányzati szervek ellen olykor kényszerűen alkalmazott - infótörvény alapján állította össze és küldte az Indexnek. Ez azért fontos körülmény, mert ez a törvény pontosan szabályozza, kikre terjed ki a hatálya: "a Magyarország területén folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira, valamint közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozik."

A törvény pontosan meg is mondja, hogy mi a közérdekű adat:

az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy

kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret". 

A közérdekből nyilvános adat pedig: "a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli".

Vajon mire gondolhatott a CÖF, amikor a kérdést elküldte? Az Index.hu Zrt. állami vagy helyi önkormányzati feladatot lát el, vagy milyen egyéb közfeladatot végez? Egy alapítvány vajon miért akarja alkalmazni a közpénz ellenőrzésére szolgáló törvényt egy magánpénzből működő részvénytársaságra? Legközelebb a Tesco, az IKEA vagy az Audi pénzügyeire és szerződéseire is alkalmazzák a sunyuló állami szerveket szabályozó törvényt?

A CÖF a saját honlapján maga adott erre egyfajta választ. Miután kiderült, hogy az állami kézben lévő Magyar Villamos Művek 2016-ban 508 millió forinttal támogatta a Civil Összefogás Közhasznú Alapítványt, az Átlátszó a közpénz nyomába eredt, és ezeket a kérdéseket küldte az alapítványnak. A CÖF-CÖKA pedig úgy döntött, hogy "természetesen a kérdéseket abban az esetben fogjuk megválaszolni, ha az a kölcsönösség alapján történik". 

Erre eljuttatták ezeket a kérdéseket olyan sajtótermékeket működtető magáncégeknek, mint az Index, a 444, a HVG, az ATV, a Magyar Nemzet, a Népszava és a 24.hu, amelyek eddigi tudomásunk szerint nem kaptak 508 milliós közpénzt az MVM-től. A CÖF olyan alapítványoknak is elküldte a kérdéssort, mint a Jobbik pártalapítványa, a Nyílt Társadalom Alapítvány, az Eötvös Károly Intézet, a Transparency International, a TASZ és a Helsinki Bizottság.

A CÖF levele az Indexnek

Tisztelt Index.hu Zrt!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztjük elő.

Kérjük, szíveskedjen emailben megküldeni részünkre az alábbiakat:

1. Az Index.hu Zrt létesítésétől 2017. április 1-ig terjedő időszakban összes hatályban lévő alapító okiratát, szervezeti és működési, valamint befektetési szabályzatát, a szervezet munkáját segítő tanácsadók, illetve tanácsadó testület tagjainak nevét, javadalmazásuk és költségtérítésük összegét.

2. Az Index.hu Zrt létesítésétől 2017. április 1-ig az összes dolgozójának (ide értve megbízási jogviszony, valamint munkaviszony alapján foglalkoztatottak) munkakörét és havi javadalmazását és költségtérítésének összegét.

3. Érdeklődnénk arról is, hogy az Index.hu Zrt idén április 1-ig a szervezet vagyonát milyen befektetésekben, megtakarításban, értékpapírban vagy egyéb pénzeszközben tartotta, hány pályázaton vett részt és mekkora támogatásokban részesült?

4. 2017. április 1-ig az Index.hu Zrt által összes kiírt pályázati kiírásra hány pályázat érkezett (pályázatok szerint bontva), a beérkezett pályázatok kapcsán hány támogató és hány elutasító döntés született? Kik kaptak támogató és elutasító döntést?

5. Ez idő alatt kiknek és mekkora összegű támogatást ítéltek meg, illetve fizettek ki a győztes pályázóknak? Milyen szervezetekkel kötöttek támogatási szerződést? (Az egyes szerződéseket, kérjük, csatolják!)

Továbbá: tételes bontásban legyenek szívesek megküldeni, hogy az egyes pályázatoknál milyen pontozási rendszer alapján hoztak határozatot!

6. Az Index.hu Zrt mostanáig mekkora összeget fizetett ki a vezetőség tagjainak tiszteletdíj, illetve költségtérítés címén, vett-e igénybe külső szervezetet, illetve bízott-e meg szakértőt vagyonának kezelésével? Ha igen, mely szervek és szakértők voltak, és a megbízott vagyonkezelő adatigénylésem időpontjáig milyen díjazásban részesült?

7. Az Index.hu Zrt biztosít-e/biztosított-e bármilyen tárgyi eszközt (pl. szolgálati telefon, számítógép stb.) dolgozói számára? Ha igen, hány darabot és milyen típusúakat? Hány munkavállaló, mikor és mennyiért vett részt külföldi kiküldetésen, 2017. április 1-ig milyen béren kívül juttatásban részesítették és milyen jogcímen a munkavállalóikat?

8. A létesítéstől 2017. április 1-ig az Index.hu Zrt bármely tagja, illetve munkavállalója részt vett-e olyan szakmai fórumon/rendezvényen/konferencián/workshopon, melyet az Index.hu Zrt finanszírozott? Ha igen mikor és ezek milyen összegűek voltak?

9. A mai napon hány főt foglalkoztat az Index.hu Zrt megbízási szerződés, valamint munkaszerződés alapján, mennyiért vásárolt informatikai eszközöket és mely cégektől, vásárolt-e gépjárművet, s ha igen, milyen típusú gépjárművet és mennyiért?

10. Kérjük továbbá részünkre megküldeni a szervezeti vagyon felhasználása körében megkötött szerződések vonatkozásában a szerződő felek nevét, szerződés tárgyát, ellenszolgáltatás összegét, szerződéskötés időpontját, az ezek megkötéséről hozott döntést, a döntésre irányuló előterjesztést/javaslatot, a szerződéskötés vonatkozásában a döntés megtárgyalásáról szóló jegyzőkönyvet!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérjük, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részünkre, a feladó e-mail címére megküldeni.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésünk teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérjük, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérjük, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérjük, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számunkra.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét.

Segítő együttműködését előre is köszönjük.

Kelt: 2017. május 15.

Üdvözlettel:

CÖF-Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány

Köszönjük, hogy olvasol minket!

Ha fontos számodra a független sajtó fennmaradása, támogasd az Indexet!