Blanka, Bianka
9 °C
14 °C
Index - In English In English Eng

Tavaly 144 ezerből élt meg a magyar

2013.02.21. 09:00 Módosítva: 2013.02.21. 09:05
A nettó átlagbérek tavaly az 5 százalékos inflációtól jóval elmaradva, 2 százalékkal nőttek, derül ki a KSH által közzétett adatokból. Ez azt jelenti, hogy a bérünk 2,9 százalékkal ért kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az átlagos nettó 144 ezer forint volt. A versenyszférában folytatódott a létszámcsökkenés, 34 ezerrel kevesebb dolgoznak, mint egy évvel korábban.

Tavaly a bruttó átlagkeresetek 4,6 százalékkal, míg a családi kedvezmény nélkül számolt nettók 2 százalékkal nőttek – közölte a Központi Statisztikai Hivatal csütörtökön. Miután a már korábban közölt inflációs adat szerint a fogyasztói árak 5 százalékkal nőttek, a nettó reálbérek 2,9 százalékkal csökkentek. Ilyen mértékű visszaesésre a 2007-es évet leszámítva a Bokros-csomag óta nem volt példa.

A KSH közleménye szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 223 000 forint volt. A vállal­ko­zá­soknál dolgozók átlagosan 233 700, míg a közszférában – a nem közfoglalkoztatás keretében – foglalkoztatottak 214 900 forintot ke­restek. A köz­fog­lalkoztatottak átlag­keresete 73 200 forint volt.

Nemzetgazdasági szinten az átlagos – családi kedvezmény nélkül számított – nettó kereset 144 000 (ezen belül a fizikai foglalkozásúaké 100 300, a szellemi foglalkozásúaké 190 500) forint volt, 2 százalékkal magasabb az előző évi­nél. A közfoglalkoztatás ha­tását kiszűrve a nettó keresetek átlaga 3,7 százalékkal emelkedett. A versenyszférában a nettó keresetek 4,3, a közfoglalkoz­tatot­tak nélküli köz­szfé­rában 2,1, a nonprofit szervezeteknél 4,3 százalékkal nőttek egy év alatt.

A bruttó kerese­tek a köz­foglalkoztatottak nélkül 6,3 százalékkal, ezen belül a verseny­szférában 7,2 százalékkal nőttek. A költségvetési szektorban a közfoglalkoztatás sú­lyá­nak növekedése miatt csökkent az átlagkereset, e hatást kiszűrve átlagosan 3,7 százalékos volt a bruttó keresetek emel­kedése.

A bruttó átlagkeresetek 2012-ben is a pén­zü­gyi, biztosítási tevékenység gaz­da­sági ágban voltak a legmagasabbak (459 700 forint), ezt az információ és kom­mu­ni­ká­ció (410 100 forint), valamint az ener­giaipar (villamosenergia-, gáz-, gőz­ellátás, légkon­dici­onálás) követte (403 900 forint). A legrosszabbul a turizmusban és vendéglátásban (139 700 forint), a humán-egészség­ügyi és szociális ellátásban (151 400 fo­rint), illetve az építő­­­iparban (163 600 fo­rint) dol­gozók kerestek.

Tavaly éves szinten a költségvetési szférában a teljes mun­ka­idősök 55 százaléka (közfoglalkoztatottak nélkül 61,9 százaléka) átlagosan 10 100 fo­rint kompenzációban részesült az adó- és járulékváltozások ellentételezésére. Ennek hatása a közszféra bruttó jövedelmi pozícióit 1,6 százalékponttal ja­vítja. A közfoglalkoztatottak nélkül, de a kompenzáció figyelembevételével számított növekedés így a közszféra területén 5,5 százalék volt. 2012. januártól a nonprofit szervezetek egyrészénél is részesülhetnek az alkalmazásban állók kompenzációban, ahol a teljes munkaidőben dolgozók mintegy 9,2 százaléka kapott ezen a cí­men 10 200 forintot.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) kereset 2012. január–decemberben átla­gosan 5,4 százalékkal – ezen belül a versenyszférában dolgozóké 8 százalékkal – haladta meg az egy évvel korábbit. A költ­ségvetési in­téz­mé­nyeknél dolgozók közfoglalkoztatottak nélkül számított alap­il­let­ménye 4,5 százalékkal nőtt. A növekedés dön­tően a hu­mán-egészségügyi, szociális ellátás ágak­ban kö­vetkezett be a 2012. évi garantált bérminimum-vál­to­zás, továbbá a 2012. ja­nuártól esedékes, de 2012. júliusban kifizetett béremelés miatt.

A 235 200 forintos nemzetgazdasági szintű, átlagos havi munkajövedelem 3,4 százalékkal volt magasabb az egy évvel eze­­lőt­ti­nél. A munkajövedelmen belül az egyéb munkajövedelem aránya átlagosan 5,2 százalékl volt.

A versenyszféra legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásainál 1 millió 817 ez­er fő volt az alkal­ma­zás­ban állók száma, 34 ezer fővel kevesebb, mint 2011 azonos időszakában. A közsszfé­rá­­ban 751 ezren dolgoztak (16,7 ezer fővel többen az egy évvel korábbinál), közülük átlagosan 91 ezren köz­foglalkoztatás keretében.

A köz­szféra átlagkeresetének szintjét is befolyásoló teljes munkaidős köz­fog­lal­koz­tatottak létszáma 2012. január–decemberben közel négy­szerese volt (átlagosan 72,4 ezer fő) az előző évinek. A meg­figyelt non­profit szervezeteknél 106 ezer fő állt al­kal­mazásban. Összes­sé­­gé­ben a nemzet­gaz­daságban az 5 fő feletti vállal­ko­zá­­sokban, a költségvetési szférában (a közfog­lalkoztatottakkal együtt), valamint a megvizsgált nonprofit szer­ve­­ze­teknél 2 millió 674 ezer fő állt alkalmazásban, 17,1 ezer fővel keve­sebb, mint egy évvel korábban.