Lujza
-2 °C
13 °C

Az egyetértési nyilatkozat szövege

2001.12.22. 19:21
A Külügyminiszérium eljuttatta szerkesztőségünkbe a december 22-én Budapesten aláírt magyar-román egyetértési nyilatkozat magyar nyelvű fordítását. Mivel a dokumentum hivatalos szövege angol nyelven került egyeztetére és aláírásra, a magyar fordítás nem hivatalosként kezelendő.
Nem hivatalos fordítás!

EGYETÉRTÉSI NYILATKOZAT
a Magyar Köztársaság és Románia kormányai között
a Szomszédos Államokban Élő Magyarokról szóló Törvényről
és a kétoldalú együttműködés egyéb kérdéseiről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya, a továbbiakban mint "Felek"

attól a közös erőfeszítéstől vezérelve, mely szerint kétoldalú kapcsolataikat a kölcsönös egyetértés és a jószomszédi együttműködés szellemében erősítik;

szem előtt tartva a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelmével foglalkozó európai és nemzetközi dokumentumok rendelkezéseit;

igazodva a Velencei Bizottságnak az anyaállamok részéről a nemzeti kisebbségeiknek nyújtott kedvezményes elbánásról szóló jelentéséhez, amely meghatározza azokat a feltételeket, melyek jogszerűvé teszik az anyaállamok szerepvállalását - nevezetesen a területi szuverenitás tiszteletben tartását, a szerződések tiszteletben tartását, a jószomszédság elvét, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartását, különösen a diszkrimináció-mentesség elvét;

figyelembe véve az EBESZ Nemzeti Kisebbségi Főbiztosának nyilatkozatát, valamint az Európai Bizottságnak a Szomszédos Államokban Élő Magyarokról Szóló Törvénnyel kapcsolatban kialakított álláspontját, amely felhívja az érintett államokat, hogy törekedjenek az érvényes európai normáknak megfelelő kétoldalú megegyezésre,

összhangban a Magyar Köztársaság és Románia között kötött kölcsönös megértési, együttműködési és jószomszédsági szerződéssel, különösképpen annak a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogai védelmével foglalkozó rendelkezéseivel, s elismerve, hogy az országaikban élő nemzeti kisebbségek számára biztosított valódi egyenlőség biztosítása a jogok és lehetőségek terén, továbbá a szülőföldjükön való boldogulás feltételeinek megteremtése elengedhetetlen tartozéka a térség stabilitásának és a kulturális és nyelvi sokszínűség és tolerancia értékelvein alapuló "jövő Európája" létrehozásának

ismételten kinyilvánítva szilárd eltökéltségüket a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztési ütemének fenntartására, és készen arra, hogy az államaik közti kereskedelmi kapcsolatok bővülését ösztönözzék;

tekintettel a 2002-ben esedékes prágai csúcstalálkozóra, s üdvözölve Romániának a csatlakozási feltételek teljesítése terén elért haladását, a Magyar Köztársaság támogatja Románia elhatározását, hogy az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetének tagjává váljon;

ismételten leszögezve, hogy kölcsönös, folyamatos és hathatós támogatásban részesítik egymás Európai Unióba történő integrálódási szándékát;

eltökélten arra, hogy valamennyi előttük álló nyitott kérdést megoldják, és előmozdítsák együttműködésüket;

az alábbiakban egyeztek meg:

I. A Szomszédos Államokban Élő Magyarokról Szóló Törvényt illetően:

1. Jelen Nyilatkozat megállapítja a Szomszédos Államokban Élő Magyarokról Szóló Törvénynek a román állampolgárokat érintő végrehajtási feltételeit

2. Minden román állampolgár, származására való tekintet nélkül, a Magyar Köztársaság területén érvényes munkavállalási engedély alapján ugyanazokat a munkavállalási feltételeket és elbánást élvezi. A munkavállalási engedélyek a Magyarországon tartózkodó idegen állampolgárok munkavégzéséi engedélyeztetéséről hozott általános rendelkezések szerint kerülnek kibocsátásra. A munkavállalási engedélyek egy naptári évben legfeljebb három hónapra szólnak, de lehetőség van azok meghosszabbítására, s a román állampolgárok számára a Magyar Köztársaság területén az alábbi könnyítések állnak rendelkezésre: A Magyar Köztársaság területén dolgozó román állampolgárokat bármilyen alkalmazási szerződés alapján megilleti az a jog, hogy az e célra alapított közhasznú szervezethez forduljanak az önfinanszírozó egészségügyi ellátás költségeinek előzetes megtérítéséért.
2002 januárjának első hetében a Felek levélváltás útján az idénymunkát érintő módosításokat csatolnak a Szezonális munkavállalók foglalkoztatásáról szóló Egyezményhez. Ezek a módosítások csak a három hónapra (és nem hat hónapra, amint az Egyezmény előírásaiban áll) kibocsátott munkavállalási engedélyek esetére érvényes további kiegészítő, kölcsönösen biztosított előnyöket érintik. Az Egyezmény alkalmazása során az etnikai alapú különbségtétel kizárására vonatkozó kölcsönös kötelezettségvállalást is rögzíteni fogják.

3. A nem magyar identitású román állampolgárok nem kapnak igazolványt, és nem lesznek jogosultak olyan előnyökre, amelyeket a Szomszédos Államokban Élő Magyarokról Szóló Törvény biztosít.

4. Az igazolványok kiállításának folyamata (a kérvények átvétele, az igazolványok kiadása, továbbítása) a Magyar Köztársaság területén fog elsősorban lezajlani a magyar hatóságok által felállított megyei közigazgatási hivatalokban, illetve a Belügyminisztérium Irodájában, valamint a magyar diplomáciai képviseleteken.

5. A magyar ajánlószervezetek vagy egyéb szervezetek Románia területén nem adnak ki olyan ajánlást, amely az etnikai eredetre vagy egyéb feltételre vonatkozik. Ezek a szervek illetve egyéb szervezetek Románia területén csak - egyéb hivatalosan igazoló iratok híján - jogilag nem kötelező erejű információt szolgáltathatnak.

6. A magyar hatóságok által az előnyök igénybevételére jogosító hivatalos igazolvány neve: Magyar Igazolvány

7. Az igazolvány csak a legszükségesebb személyes adatokat (vezetéknév, keresztnév, állampolgárság, lakóhely szerinti ország, stb.) és az előnyökre való jogosultságot tartalmazza, s nincs benne utalás a származásra vagy nemzeti identitásra.

8. Az igazolványok kiadásának kötelező feltételei az alábbiak:
* megfelelően beterjesztett kérelem,
* az állampolgársága szerinti államban lakó, magyar kisebbséghez tartozó személy szabadon tett, magyar identitásának vállalásán alapuló nyilatkozata
* a magyar nyelv ismerete, vagy
* az állampolgárság szerinti állam nyilvántartása, amely a személyt magyarként jegyzi, vagy
* a személy egy magyar érdekképviseleti szervezet tagja (különösen az RMDSZ-tagság), vagy egy magyar egyház bejegyzett tagja.

8. A Felek tárgyalásokat kezdenek a Magyar-Román Kormányközi Vegyesbizottság Nemzeti Kisebbségi albizottságának keretében a Magyar Köztársaság területén élő román kisebbség és a Románia területén élő magyar kisebbség részére kivételezett elbánást biztosító megállapodás megkötéséről, annak érdekében, hogy megőrizzék e kisebbségek kulturális önazonosságát, összhangban a nemzetközi dokumentumok előírásaival, a Velencei Bizottság jelentésével, és az EBESZ Nemzeti Kisebbségi Főbiztosának útmutatásaival.

8. A Magyar Köztársaság nem nyújt támogatást a romániai magyar politikai szervezeteknek, kivéve, a román hatóságok előzetes értesítésével és hozzájárulásával.

8. A Felek közös tapasztalatainak alapján a Magyar Köztársaság kormánya hat hónappal a jelen Egyetértési Nyilatkozat aláírását követően kezdeményezi a Szomszédos Államokban Élő Magyarokról Szóló Törvény felülvizsgálatát és szükséges módosításait. 2002. január 1-ig a Magyar Köztársaság hatóságai meghozzák a szükséges intézkedéseket a jelen Egyezmény előírásainak megvalósítása érdekében, végrehajtási jogszabályok formájában, s a továbbiakban is figyelembe veszik a Kisebbségi Bizottság ajánlásait, amely a jövőben vizsgálni fogja a Szomszédos Államokban Élő Magyarokról Szóló Törvénnyel kapcsolatos kérdéseket is.

II. A kétoldalú kapcsolataik kérdésében:

1. A Magyar Köztársaság és Románia közötti aktív partnerség 5. évfordulójának alkalmából a Felek összehívják a Kormányközi Vegyes Bizottság rendkívüli ülését. A kétoldalú együttműködés terén teendő konkrét előrelépések kidolgozása érdekében a Felek az Aktív Együttműködési és Partnerségi Kormányközi Vegyes Bizottság szakbizottságaiban, illetve annak 2002 első negyedére tervezett plenáris ülésén áttekintik a kétoldalú kapcsolatok teljes spektrumát és javaslatokat tesznek a szükséges intézkedésekre.

2. A Magyar-Román Aktív Együttműködési és Partnerségi Kormányközi Vegyes Bizottság Kisebbségügyi Szakbizottságának 2001. október 19-i, budapesti 4. ülésén aláírt Jegyzőkönyvben foglalt Ajánlásokat a két Kormány jóváhagyja és megteszi a szükséges intézkedéseket a gyakorlati megvalósítás érdekében.

3. A Felek elsőséget biztosítanak a két országot összekötő vasúti és közúti hálózat fejlesztésének, valamint az ehhez kapcsolódó határátkelő infrastruktúra programnak.

4. A Felek megbeszéléseket kezdenek egy, a kis- és közepes vállalkozásaiknak a másik országába irányuló befektetéseit garantáló Közös Pénzügyi Alap működési feltételeinek kidolgozása céljából.

5. A Felek megosztják egymással az euro-atlanti integrációs folyamattal kapcsolatos tapasztalataikat.

6. A Felek kifejezésre juttatják, hogy érdekükben áll minden lehetséges intézkedést megtenni a kétoldalú kapcsolatok jogi kereteinek aktualizálása és fejlesztése céljából.

Kelt Budapesten, 2001. december 22-én két eredeti, angol nyelvű példányban.

A Magyar Köztársaság Kormánya részéről Románia Kormánya részéről