Vince, Artúr
-6 °C
2 °C

Létrejönnek a domainregisztrátorok

2001.10.05. 19:56
Az internet szabályozásának fontos alapkövét jelentik a domainnevek kiosztásáért, az új domaintartományok létrehozásáért felelős szervezetek. Az Egyesült Államokban a kilencvenes években a kormányszférából a magánszférába került a regisztráció joga. A széleskörű kritika hatására néhány évvel később létrejött egy világméretű nonprofit szervezet, az ICANN, mely átveszi a domainek adminisztrációját, és népképviseleti alapon próbálja ellátni ezt a feladatot. A kilencvenes évek elején Európában is megalakul a regionális koordinációért felelős szervezet, a RIPE, mely a helyi domaintartományok adminisztrációját is átveszi.
A domainnevek internetes megjelenésének kezdetben korántsem tulajdonítottak akkora jelentőséget, mint amekkorát az ma, a mindennapi életben betölt. Az IP címtartományok, illetve a domainnevek kiadásáért kezdetben az IANA volt a felelős. Az IANA-t ezzel a feladattal az ISOC és az FNC együttesen bízta meg.

Azt, hogy kezdetben nem tulajdonítottak nagy jelentőséget a kiadási és kezelési jog megszerzésének jól mutatja, hogy az IANA nem önálló jogi személy, hanem csupán egy részlege a Dél-Kaliforniai Egyetem Információtudományi Intézetének. Az IANA a domainnevek kiadásának gyakorlati lebonyolítását és kezelését a Hálózati Információs Központhoz (Network Information Center NIC) delegálta. Ez azt jelentette, hogy bárhol is legyen valaki a világban, a NIC-n keresztül tudott csak domainnevet igényelni.

A Network Solutions egyeduralkodóvá válik

A NIC üzemeltetését és így a domainnevek kiadását egy az USA kormányával 1993-ban kötött szerződés alapján a Network Solution Inc. (továbbiakban: "NSI"), a General Atomic és az AT&T nevű gazdasági társaságok szerezték meg . 1995-ben a domainnév-katalogizálási rendszerének megteremtése után, mikor a domainnevek feletti rendelkezési jog megszerzése kiemelt jelentőséget kapott, a NSI tulajdonosi körébe az USA különböző kormányzati szervei léptek be, akik hamarosan az egész gazdasági társaságot felvásárolták. 1998-ban a Network Solution Inc.-nek sikerült a versenytársakat kiszorítania a domainnév-regisztrációból és egyedüli bejegyző szervezetté vált.

Az USA kormányzati szerveinek a domainnevek kezelésébe való belépése, valamint az NSI kizárólagos jogszerzése azt eredményezte, hogy a domainnév regisztráció és kezelés a külvilág számára követhetetlen folyamattá vált.

Először 1998 júniusában maga az USA kormánya bocsátott ki egy úgynevezett "fehér könyvet", mely a demokratikus és átlátható döntéshozatalt sürgette a domainnév- regisztráció terén. Az első nyilvános, egyértelmű és átfogó kritikát az Elektronikus Határvidék Alapítvány (Electronic Frontier Foundation, EFF) tette közzé az IANA és az NSI együttes működéséről. A kritika az IANA működésére vonatkozó új szabályozási tervezet nyomán született és megállapítja, hogy a szabályozás nem támogatja a döntésekben való demokratikus részvételt, a választott testület tagjai nem változtathatják meg a működési szabályzatot és a szervezetnek tartania kell magát bizonyos titkos szerződésekhez.

Az IANA azonban mindenképpen megérett a változtatásra, a domainnév kezelésére új modern utódszervezetre volt szükség. Az utódszervezet létrehozását az USA kormánya is támogatta, sőt maga Bill Clinton is pozitívan foglalt állást a kérdésben.

Internacionalista alapon létrejön az ICANN

Végül az ötödik tervezettel sikerült megteremteni a konszenzust és azt végre benyújthatta az IANA jóváhagyásra az USA kormányának. Az ellenzők csupán az új szervezetnek adandó Azonosító Nevek és Számok Internetes Társasága (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ICANN) nevet kritizálták. A tervezet magáévá tette az EFF javaslatait, azaz elfogadta, hogy az USA kormánya által jelenleg és jövőben kötendő szerződéseket nem kell betartania az ICANN-nak, és ezek a szerződések éppen ezért nem lehetnének titkosak az ICANN vezető testülete előtt. Nem korlátoznák immár a testületnek azt a jogát sem, hogy az NSI és más felek szerződéses vagy tulajdonjogi viszonyait befolyásoló döntéseket hozzon.

1998 októberében az így - területileg Kaliforniában - egyenlőre ideiglenesen létrehozott ICANN ideiglenes igazgatótanácsára nézve megszületett az első javaslat, amely az egyelőre 9 tagú testület felállításában az internacionalista szempontokat is érvényesíteni akarta. Európából, Amerikából, Ausztráliából egyaránt lennének tagjai. Az így létrejött igazgatótanács teljes létszámmal először 1998. október 27-én ülésezett. Az ügyvivő testület elfogadta az alapvető szervezeti szabályokat, de működési szabályzatot még nem alkotott. Megállapodtak, hogy az ICANN ilyen ideiglenes formában legalább egy évig, de legalább addig működik, amíg a végleges szervezete és igazgatótanácsa fel nem áll.

Minden hatalom az ICANN-é

Az ICANN igazi nemzetközi legitimációját az USA kormányával 1998. november 30-án kötött szerződés hozta meg, amelyben sikerült megállapodni arról, hogy az ICANN több lépésben átveszi a TLD-k kezelését, azaz az ICANN teljes mértékben átveszi az internet menedzselésének jogát. Az ICANN demokratizálási folyamatában kiemelendő az a lépés amikor létrehozták a Domain Név Támogató Szervezetet (Domain Name Supporting Organisation DNSO), amely az ICANN keretein belül, az internetes közösség által megválasztott tagokból álló domainnév-kezelő testület.

Az USA kormányának a domainnevek regisztrációjának gyakorlati megvalósításában játszott hegemonikus szerepét az ICANN azzal törte meg, hogy bár egy elkülönített üzletágban a NIC műszaki kezelése a NIS kezében maradt, az ICANN a NIS mellett más gazdasági társaságokat is bevont a regisztrációs eljárás gyakorlati feladatainak lebonyolításába.

Világméretű elnökválasztás

Az ICANN a helyzetének megszilárdítása, és mind az USA kormánya, mind más nemzetközi szervezetekkel történő megállapodásai után, valójában 2000. év végére vált kormányoktól, gazdasági társaságoktól független, elkülönült önkormányzatisággal és az ehhez szükséges jogosítványokkal rendelkező sajátos nemzetközi szervezetté. Ez abban nyilvánult meg, hogy az ICANN tisztújító szavazása már sajátos internacionalista szabályok alapján történt. A szavazásra minden 16. életévét betöltött, email és postacímmel rendelkező személy jelentkezhetett. Ennek köszönhetően a szavazásban a világ minden tájáról körülbelül 150 ezren vehettek részt, s a hozzászólásokból kiderült, a világ netpolgárai az ICANN-ra mint az internet-ENSZ-re tekintenek.

Tulajdonképpen a nemzetközi szervezetté válást mutatja az USA kereskedelmi minisztériumi szerveinek azon kritikája - mely az ICANN új igazgatóságának tagjai között is támogatókra talált - , hogy az ICANN a domainviták rendezésében, mint megfellebbezhetetlen nemzetközi szervezet jár el.

Európában megalakul a RIPE

Az IANA, és a későbbi jogutódjának az ICANN-nak a létrejöttével és működésével egyidőben az európai internetes társadalomban is önszerveződési folyamatok indultak el. 1989-ban az Európában lévő hálózatok működtetői egy informális találkozót szerveztek, melynek célja egy olyan egységes európai hálózati együttműködés megteremtése volt, amely lehetővé teszi egy központi az internetes működésre vonatkozó adatbázis létrejöttét.

A tanácskozáson Reseaux IP Europeens-nek (RIPE) elkeresztelt szervezet valójában a hálózatok üzemeltetőinek laza szövetsége volt, mely szövetségnek mára már több mint ezer tagja van. A RIPE önmagát egy minden olyan szervezet és magánszemély részére nyitva álló internetes szervezetnek definiálja, amelyek mind Európában mind azon túl is IP hálózatokat üzemeltetnek.

Egységes európai háló jött létre

Az összejövetel után megfogalmazott cél az volt, hogy a tagok megteremtsék az adminisztratív és műszaki koordinációt ahhoz, hogy egy egységes páneurópai IP hálózat létrejöjjön. A RIPE sikerességét mutatta, hogy nemsokára létrejött egy olyan egységes európai hálózat, amelyben minden felhasználó egy egységes IP szolgáltatást kap, függetlenül attól a hálózattól, amelyre a gépe csatlakozva van.

A RIPE-nak nincs formális tagsága, tevékenységét szívességi alapon végzi. Mivel azonban sikerességének köszönhetően egyre többen csatlakoztak a szervezethez, 1990-ben szükségessé vált egy elkülönült formális koordinációs szervezet létrehozása, mely hivatalos formában 1992-ben alakult meg. Az új koordinációs szervezetet RIPE Hálózati Koordinációs Központnak nevezték el (RIPE Network Coordination Centre, RIPE NCC). A RIPE NCC már önálló jogi személy.

Európai domainkiosztó hatóság lesz a RIPE

A RIPE NNC értelemszerűen a feladatoknak már szélesebb körét tudta ellátni. Az európai országok és szervezetek számára a RIPE NCC az ICANN-nal való megállapodása után vált az internet felügyeleti, igazgatási szervezetévé. Az ICANN az európai TLD-k esetében ugyanis a kiosztási, regisztrálási és kezelési jogokat a RIPE NCC-hez delegálta, amely azután ezen jogosultságokkal élve a domainnevekkel szabadon rendelkezhetett.

Mára a RIPE NCC-nek három fő feladat, illetve tevékenységi területe van : az IP és AS hálózatok adatbázisának fenntartása, az európai IP nyilvántartás kezelése, működtetése beleértve a címfelosztást is, és az internet új nyilvántartási rendszerének kifejlesztése. A RIPE NCC a jelenlegi rendszerben az egyes országok kormányainak akaratától függetlenül, tisztán önszerveződéses alapon gyakorol az egész európai internet feletti szabályozási, felügyeleti jogkört.

Természetesen a jelen összefoglalóban szereplő szervezeteken kívül az internetes létben számos más szervezet is szerepel, azok bemutatása azonban már egy másik nagyobb lélegzetvételű írás tárgya lesz.