Három és fél órába telik kimondani a legnagyobb fehérjemolekula teljes nevét

Van az emberi testben egy fehérje, ami egyes izmok passzív rugalmasságáért felel, például – csak hogy a legfontosabbat említsük – azért, hogy a szív szünet nélkül tud összehúzódni és kitágulni magzat korunktól, halálunkig, lankadatlanul, ami önmagában csodálatos. Ezt a fehérjemolekulát köznapi néven úgy hívják, hogy titin, és 244 összehajtott fehérjedoménből áll, amiket strukturálatlan peptidek kötnek össze. Az afféle szerves rugóként funkcionáló titin a harmadik legelterjedtebb fehérje az izmokban, egy átlagos felnőtt testében körülbelül fél kilogramm található belőle.

A titin szerkezetét szemléltető rajz
A titin szerkezetét szemléltető rajz
Grafika: Boghog2 / Wikimedia Commons

A legek könyvébe két dologgal kerül be: egyrészt a titin a leghosszabb fehérjemolekula, amit jelenleg ismernek a tudósok, másrészt – az előbbiből adódóan – a titin teljes kémiai neve a leghosszabb a világon. Magát a titin szót a görög titánból kölcsönözte 1979-ben egy kutatócsoport, amikor a fehérje figyelemreméltó tulajdonságait vizsgálták. Már a titin tapasztalati képlete is elég masszív:

C132983H211861N36149O40883S693

Kiderül belőle, hogy 132 983 darab szénatom, 211 861 darab hidrogénatom, 36 149 darab nitrogénatom, 40 883 darab oxigénatom és 693 darab kénatom alkotja. A kémiai nómenklatúra alapján a teljes angol neve a molekulának 189 819 betűből áll, úgy kezdődik, hogy

Methionylthreonylthreonylglutaminylalanylprolylthreonylphenylalanylthreonyl-

és úgy ér véget hogy

-serylalanylthreonylvalylasparaginylisoleucylhistidylisoleucylarginylserylisoleucine.

A kettő közt pedig lebilincselő betűtenger.

Az alábbi 2012-es videón Dimitrij Golubovszkij, az Esquire Russia igazgatója olvassa fel a molekula orosz nevét. A videó 3 óra 33 perces, jó szórakozást hozzá!

Ha mindezek után szeretné maga elolvasni a titin teljes kémiai nevét, nem szeretnénk visszatartani, íme:

Methionylthreonylthreonylglutaminylalanylprolylthreonylphenylalanylthreonylglutaminylprolylleucylglutaminylserylvalylvalylvalylleucylglutamylglycylserylthreonylalanylthreonylphenylalanylglutamylalanylhistidylisoleucylserylglycylphenylalanylprolylvalylprolylglutamylvalylseryltryptophylphenylalanylarginylaspartylglycylglutaminylvalylisoleucylserylthreonylserylthreonylleucylprolylglycylvalylglutaminylisoleucylserylphenylalanylserylaspartylglycylarginylalanyllysylleucylthreonylisoleucylprolylalanylvalylthreonyllysylalanylasparaginylserylglycylarginyltyrosylserylleucyllysylalanylthreonylasparaginylglycylserylglycylglutaminylalanylthreonylserylthreonylalanylglutamylleucylleucylvalyllysylalanylglutamylthreonylalanylprolylprolylasparaginylphenylalanylvalylglutaminylarginylleucylglutaminylserylmethionylthreonylvalylarginylglutaminylglycylserylglutaminylvalylarginylleucylglutaminylvalylarginylvalylthreonylglycylisoleucylprolylasparaginylprolylvalylvalyllysylphenylalanyltyrosylarginylaspartylglycylalanylglutamylisoleucylglutaminylserylserylleucylaspartylphenylalanylglutaminylisoleucylserylglutaminylglutamylglycylaspartylleucyltyrosylserylleucylleucylisoleucylalanylglutamylalanyltyrosylprolylglutamylaspartylserylglycylthreonyltyrosylserylvalylasparaginylalanylthreonylasparaginylserylvalylglycylarginylalanylthreonylserylthreonylalanylglutamylleucylleucylvalylglutaminylglycylglutamylglutamylglutamylvalylprolylalanyllysyllysylthreonyllysylthreonylisoleucylvalylserylthreonylalanylglutaminylisoleucylserylglutamylserylarginylglutaminylthreonylarginylisoleucylglutamyllysyllysylisoleucylglutamylalanylhistidylphenylalanylaspartylalanylarginylserylisoleucylalanylthreonylvalylglutamylmethionylvalylisoleucylaspartylglycylalanylalanylglycylglutaminylglutaminylleucylprolylhistidyllysylthreonylprolylprolylarginylisoleucylprolylprolyllysylprolyllysylserylarginylserylprolylthreonylprolylprolylserylisoleucylalanylalanyllysylalanylglutaminylleucylalanylarginylglutaminylglutaminylserylprolylserylprolylisoleucylarginylhistidylserylprolylserylprolylvalylarginylhistidylvalylarginylalanylprolylthreonylprolylserylprolylvalylarginylserylvalylserylprolylalanylalanylarginylisoleucylserylthreonylserylprolylisoleucylarginylserylvalylarginylserylprolylleucylleucylmethionylarginyllysylthreonylglutaminylalanylserylthreonylvalylalanylthreonylglycylprolylglutamylvalylprolylprolylprolyltryptophyllysylglutaminylglutamylglycyltyrosylvalylalanylserylserylserylglutamylalanylglutamylmethionylarginylglutamylthreonylthreonylleucylthreonylthreonylserylthreonylglutaminylisoleucylarginylthreonylglutamylglutamylarginyltryptophylglutamylglycylarginyltyrosylglycylvalylglutaminylglutamylglutaminylvalylthreonylisoleucylserylglycylalanylalanylglycylalanylalanylalanylserylvalylserylalanylserylalanylseryltyrosylalanylalanylglutamylalanylvalylalanylthreonylglycylalanyllysylglutamylvalyllysylglutaminylaspartylalanylaspartyllysylserylalanylalanylvalylalanylthreonylvalylvalylalanylalanylvalylaspartylmethionylalanylarginylvalylarginylglutamylprolylvalylisoleucylserylalanylvalylglutamylglutaminylthreonylalanylglutaminylarginylthreonylthreonylthreonylthreonylalanylvalylhistidylisoleucylglutaminylprolylalanylglutaminylglutamylglutaminylvalylarginyllysylglutamylalanylglutamyllysylthreonylalanylvalylthreonyllysylvalylvalylvalylalanylalanylaspartyllysylalanyllysylglutamylglutaminylglutamylleucyllysylserylarginylthreonyllysylglutamylisoleucylisoleucylthreonylthreonyllysylglutaminylglutamylglutaminylmethionylhistidylvalylthreonylhistidylglutamylglutaminylisoleucylarginyllysylglutamylthreonylglutamyllysylthreonylphenylalanylvalylprolyllysylvalylvalylisoleucylserylalanylalanyllysylalanyllysylglutamylglutaminylglutamylthreonylarginylisoleucylserylglutamylglutamylisoleucylthreonyllysyllysylglutaminyllysylglutaminylvalylthreonylglutaminylglutamylalanylisoleucylmethionyllysylglutamylthreonylarginyllysylthreonylvalylvalylprolyllysylvalylisoleucylvalylalanylthreonylprolyllysylvalyllysylglutamylglutaminylaspartylleucylvalylserylarginylglycylarginylglutamylglycylisoleucylthreonylthreonyllysylarginylglutamylglutaminylvalylglutaminylisoleucylthreonylglutaminylglutamyllysylmethionylarginyllysylglutamylalanylglutamyllysylthreonylalanylleucylserylthreonylisoleucylalanylvalylalanylthreonylalanyllysylalanyllysylglutamylglutaminylglutamylthreonylisoleucylleucylarginylthreonylarginylglutamylthreonylmethionylalanylthreonylarginylglutaminylglutamylglutaminylisoleucylglutaminylvalylthreonylhistidylglycyllysylvalylaspartylvalylglycyllysyllysylalanylglutamylalanylvalylalanylthreonylvalylvalylalanylalanylvalylaspartylglutaminylalanylarginylvalylarginylglutamylprolylarginylglutamylprolylglycylhistidylleucylglutamylglutamylseryltyrosylalanylglutaminylglutaminylthreonylthreonylleucylglutamyltyrosylglycyltyrosyllysylglutamylarginylisoleucylserylalanylalanyllysylvalylalanylglutamylprolylprolylglutaminylarginylprolylalanylserylglutamylprolylhistidylvalylvalylprolyllysylalanylvalyllysylprolylarginylvalylisoleucylglutaminylalanylprolylserylglutamylthreonylhistidylisoleucyllysylthreonylthreonylaspartylglutaminyllysylglycylmethionylhistidylisoleucylserylserylglutaminylisoleucyllysyllysylthreonylthreonylaspartylleucylthreonylthreonylglutamylarginylleucylvalylhistidylvalylaspartyllysylarginylprolylarginylthreonylalanylserylprolylhistidylphenylalanylthreonylvalylseryllysylisoleucylserylvalylprolyllysylthreonylglutamylhistidylglycyltyrosylglutamylalanylserylisoleucylalanylglycylserylalanylisoleucylalanylthreonylleucylglutaminyllysylglutamylleucylserylalanylthreonylserylserylalanylglutaminyllysylisoleucylthreonyllysylserylvalyllysylalanylprolylthreonylvalyllysylprolylserylglutamylthreonylarginylvalylarginylalanylglutamylprolylthreonylprolylleucylprolylglutaminylphenylalanylprolylphenylalanylalanylaspartylthreonylprolylaspartylthreonyltyrosyllysylserylglutamylalanylglycylvalylglutamylvalyllysyllysylglutamylvalylglycylvalylserylisoleucylthreonylglycylthreonylthreonylvalylarginylglutamylglutamylarginylphenylalanylglutamylvalylleucylhistidylglycylarginylglutamylalanyllysylvalylthreonylglutamylthreonylalanylarginylvalylprolylalanylprolylvalylglutamylisoleucylprolylvalylthreonylprolylprolylthreonylleucylvalylserylglycylleucyllysylasparaginylvalylthreonylvalylisoleucylglutamylglycylglutamylserylvalylthreonylleucylglutamylcysteinylhistidylisoleucylserylglycyltyrosylprolylserylprolylthreonylvalylthreonyltryptophyltyrosylarginylglutamylaspartyltyrosylglutaminylisoleucylglutamylserylserylisoleucylaspartylphenylalanylglutaminylisoleucylthreonylphenylalanylglutaminylserylglycylisoleucylalanylarginylleucylmethionylisoleucylarginylglutamylalanylphenylalanylalanylglutamylaspartylserylglycylarginylphenylalanylthreonylcysteinylserylalanylvalylasparaginylglutamylalanylglycylthreonylvalylserylthreonylserylcysteinyltyrosylleucylalanylvalylglutaminylvalylserylglutamylglutamylphenylalanylglutamyllysylglutamylthreonylthreonylalanylvalylthreonylglutamyllysylphenylalanylthreonylthreonylglutamylglutamyllysylarginylphenylalanylvalylglutamylserylarginylaspartylvalylvalylmethionylthreonylaspartylthreonylserylleucylthreonylglutamylglutamylglutaminylalanylglycylprolylglycylglutamylprolylalanylalanylprolyltyrosylphenylalanylisoleucylthreonyllysylprolylvalylvalylglutaminyllysylleucylvalylglutamylglycylglycylserylvalylvalylphenylalanylglycylcysteinylglutaminylvalylglycylglycylasparaginylprolyllysylprolylhistidylvalyltyrosyltryptophyllysyllysylserylglycylvalylprolylleucylthreonylthreonylglycyltyrosylarginyltyrosyllysylvalylseryltyrosylasparaginyllysylglutaminylthreonylglycylglutamylcysteinyllysylleucylvalylisoleucylserylmethionylthreonylphenylalanylalanylaspartylaspartylalanylglycylglutamyltyrosylthreonylisoleucylvalylvalylarginylasparaginyllysylhistidylglycylglutamylthreonylserylalanylserylalanylserylleucylleucylglutamylglutamylalanylaspartyltyrosylglutamylleucylleucylmethionyllysylserylglutaminylglutaminylglutamylmethionylleucyltyrosylglutaminylthreonylglutaminylvalylthreonylalanylphenylalanylvalylglutaminylglutamylprolylglutamylvalylglycylglutamylthreonylalanylprolylglycylphenylalanylvalyltyrosylserylglutamyltyrosylglutamyllysylglutamyltyrosylglutamyllysylglutamylglutaminylalanylleucylisoleucylarginyllysyllysylmethionylalanyllysylaspartylthreonylvalylvalylvalylarginylthreonyltyrosylvalylglutamylaspartylglutaminylglutamylphenylalanylhistidylisoleucylserylserylphenylalanylglutamylglutamylarginylleucylisoleucyllysylglutamylisoleucylglutamyltyrosylarginylisoleucylisoleucyllysylthreonylthreonylleucylglutamylglutamylleucylleucylglutamylglutamylaspartylglycylglutamylglutamyllysylmethionylalanylvalylaspartylisoleucylserylglutamylserylglutamylalanylvalylglutamylserylglycylphenylalanylaspartylleucylarginylisoleucyllysylasparaginyltyrosylarginylisoleucylleucylglutamylglycylmethionylglycylvalylthreonylphenylalanylhistidylcysteinyllysylmethionylserylglycyltyrosylprolylleucylprolyllysylisoleucylalanyltryptophyltyrosyllysylaspartylglycyllysylarginylisoleucyllysylhistidylglycylglutamylarginyltyrosylglutaminylmethionylaspartylphenylalanylleucylglutaminylaspartylglycylarginylalanylserylleucylarginylisoleucylprolylvalylvalylleucylprolylglutamylaspartylglutamylglycylisoleucyltyrosylthreonylalanylphenylalanylalanylserylasparaginylisoleucyllysylglycylasparaginylalanylisoleucylcysteinylserylglycyllysylleucyltyrosylvalylglutamylprolylalanylalanylprolylleucylglycylalanylprolylthreonyltyrosylisoleucylprolylthreonylleucylglutamylprolylvalylserylarginylisoleucylarginylserylleucylserylprolylarginylserylvalylserylarginylserylprolylisoleucylarginylmethionylserylprolylalanylarginylmethionylserylprolylalanylarginylmethionylserylprolylalanylarginylmethionylserylprolylalanylarginylmethionylserylprolylglycylarginylarginylleucylglutamylglutamylthreonylaspartylglutamylserylglutaminylleucylglutamylarginylleucyltyrosyllysylprolylvalylphenylalanylvalylleucyllysylprolylvalylserylphenylalanyllysylcysteinylleucylglutamylglycylalanylasparaginylcysteinylarginylphenylalanylaspartylleucyllysylvalylvalylglycylarginylprolylmethionylprolylglutamylthreonylphenylalanyltryptophylphenylalanylhistidylaspartylglycylglutaminylglutaminylisoleucylvalylasparaginylaspartyltyrosylthreonylhistidyllysylvalylvalylisoleucyllysylglutamylaspartylglycylthreonylglutaminylserylleucylisoleucylisoleucylvalylprolylalanylthreonylprolylserylaspartylserylglycylglutamyltryptophylthreonylvalylvalylalanylglutaminylasparaginylarginylalanylglycylarginylserylserylisoleucylserylvalylisoleucylleucylthreonylvalylglutamylalanylvalylglutamylhistidylglutaminylvalyllysylprolylmethionylphenylalanylvalylglutamyllysylleucyllysylasparaginylvalylasparaginylisoleucyllysylglutamylglycylserylarginylleucylglutamylmethionyllysylvalylarginylalanylthreonylglycylasparaginylprolylasparaginylprolylaspartylisoleucylvalyltryptophylleucyllysylasparaginylserylaspartylisoleucylisoleucylvalylprolylhistidyllysyltyrosylprolyllysylisoleucylarginylisoleucylglutamylglycylthreonyllysylglycylglutamylalanylalanylleucyllysylisoleucylaspartylserylthreonylvalylserylglutaminylaspartylserylalanyltryptophyltyrosylthreonylalanylthreonylalanylisoleucylasparaginyllysylalanylglycylarginylaspartylthreonylthreonylarginylcysteinyllysylvalylasparaginylvalylglutamylvalylglutamylphenylalanylalanylglutamylprolylglutamylprolylglutamylarginyllysylleucylisoleucylisoleucylprolylarginylglycylthreonyltyrosylarginylalanyllysylglutamylisoleucylalanylalanylprolylglutamylleucylglutamylprolylleucylhistidylleucylarginyltyrosylglycylglutaminylglutamylglutaminyltryptophylglutamylglutamylglycylaspartylleucyltyrosylaspartyllysylglutamyllysylglutaminylglutaminyllysylprolylphenylalanylphenylalanyllysyllysyllysylleucylthreonylserylleucylarginylleucyllysylarginylphenylalanylglycylprolylalanylhistidylphenylalanylglutamylcysteinylarginylleucylthreonylprolylisoleucylserylaspartylprolylthreonylmethionylvalylvalylglutamyltryptophylleucylhistidylaspartylglycyllysylprolylleucylglutamylalanylalanylasparaginylarginylleucylarginylmethionylisoleucylasparaginylglutamylphenylalanylglycyltyrosylcysteinylserylleucylaspartyltyrosylglycylvalylalanyltyrosylserylarginylaspartylserylglycylisoleucylisoleucylthreonylcysteinylarginylalanylthreonylasparaginyllysyltyrosylglycylthreonylaspartylhistidylthreonylserylalanylthreonylleucylisoleucylvalyllysylaspartylglutamyllysylserylleucylvalylglutamylglutamylserylglutaminylleucylprolylglutamylglycylarginyllysylglycylleucylglutaminylarginylisoleucylglutamylglutamylleucylglutamylarginylmethionylalanylhistidylglutamylglycylalanylleucylthreonylglycylvalylthreonylthreonylaspartylglutaminyllysylglutamyllysylglutaminyllysylprolylaspartylisoleucylvalylleucyltyrosylprolylglutamylprolylvalylarginylvalylleucylglutamylglycylglutamylthreonylalanylarginylphenylalanylarginylcysteinylarginylvalylthreonylglycyltyrosylprolylglutaminylprolyllysylvalylasparaginyltryptophyltyrosylleucylasparaginylglycylglutaminylleucylisoleucylarginyllysylseryllysylarginylphenylalanylarginylvalylarginyltyrosylaspartylglycylisoleucylhistidyltyrosylleucylaspartylisoleucylvalylaspartylcysteinyllysylseryltyrosylaspartylthreonylglycylglutamylvalyllysylvalylthreonylalanylglutamylasparaginylprolylglutamylglycylvalylisoleucylglutamylhistidyllysylvalyllysylleucylglutamylisoleucylglutaminylglutaminylarginylglutamylaspartylphenylalanylarginylserylvalylleucylarginylarginylalanylprolylglutamylprolylarginylprolylglutamylphenylalanylhistidylvalylhistidylglutamylprolylglycyllysylleucylglutaminylphenylalanylglutamylvalylglutaminyllysylvalylaspartylarginylprolylvalylaspartylthreonylthreonylglutamylthreonyllysylglutamylvalylvalyllysylleucyllysylarginylalanylglutamylarginylisoleucylthreonylhistidylglutamyllysylvalylprolylglutamylglutamylserylglutamylglutamylleucylarginylseryllysylphenylalanyllysylarginylarginylthreonylglutamylglutamylglycyltyrosyltyrosylglutamylalanylisoleucylthreonylalanylvalylglutamylleucyllysylserylarginyllysyllysylaspartylglutamylseryltyrosylglutamylglutamylleucylleucylarginyllysylthreonyllysylaspartylglutamylleucylleucylhistidyltryptophylthreonyllysylglutamylleucylthreonylglutamylglutamylglutamyllysyllysylalanylleucylalanylglutamylglutamylglycyllysylisoleucylthreonylisoleucylprolylthreonylphenylalanyllysylprolylaspartyllysylisoleucylglutamylleucylserylprolylserylmethionylglutamylalanylprolyllysylisoleucylphenylalanylglutamylarginylisoleucylglutaminylserylglutaminylthreonylvalylglycylglutaminylglycylserylaspartylalanylhistidylphenylalanylarginylvalylarginylvalylvalylglycyllysylprolylaspartylprolylglutamylcysteinylglutamyltryptophyltyrosyllysylasparaginylglycylvalyllysylisoleucylglutamylarginylserylaspartylarginylisoleucyltyrosyltryptophyltyrosyltryptophylprolylglutamylaspartylasparaginylvalylcysteinylglutamylleucylvalylisoleucylarginylaspartylvalylthreonylalanylglutamylaspartylserylalanylserylisoleucylmethionylvalyllysylalanylisoleucylasparaginylisoleucylalanylglycylglutamylthreonylserylserylhistidylalanylphenylalanylleucylleucylvalylglutaminylalanyllysylglutaminylleucylisoleucylthreonylphenylalanylthreonylglutaminylglutamylleucylglutaminylaspartylvalylvalylalanyllysylglutamyllysylaspartylthreonylmethionylalanylthreonylphenylalanylglutamylcysteinylglutamylthreonylserylglutamylprolylphenylalanylvalyllysylvalyllysyltryptophyltyrosyllysylaspartylglycylmethionylglutamylvalylhistidylglutamylglycylaspartyllysyltyrosylarginylmethionylhistidylserylaspartylarginyllysylvalylhistidylphenylalanylleucylserylisoleucylleucylthreonylisoleucylaspartylthreonylserylaspartylalanylglutamylaspartyltyrosylserylcysteinylvalylleucylvalylglutamylaspartylglutamylasparaginylvalyllysylthreonylthreonylalanyllysylleucylisoleucylvalylglutamylglycylalanylvalylvalylglutamylphenylalanylvalyllysylglutamylleucylglutaminylaspartylisoleucylglutamylvalylprolylglutamylseryltyrosylserylglycylglutamylleucylglutamylcysteinylisoleucylvalylserylprolylglutamylasparaginylisoleucylglutamylglycyllysyltryptophyltyrosylhistidylasparaginylaspartylvalylglutamylleucyllysylserylasparaginylglycyllysyltyrosylthreonylisoleucylthreonylserylarginylarginylglycylarginylglutaminylasparaginylleucylthreonylvalyllysylaspartylvalylthreonyllysylglutamylaspartylglutaminylglycylglutamyltyrosylserylphenylalanylvalylisoleucylaspartylglycyllysyllysylthreonylthreonylcysteinyllysylleucyllysylmethionyllysylprolylarginylprolylisoleucylalanylisoleucylleucylglutaminylglycylleucylserylaspartylglutaminyllysylvalylcysteinylglutamylglycylaspartylisoleucylvalylglutaminylleucylglutamylvalyllysylvalylserylleucylglutamylserylvalylglutamylglycylvalyltryptophylmethionyllysylaspartylglycylglutaminylglutamylvalylglutaminylprolylserylaspartylarginylvalylhistidylisoleucylvalylisoleucylaspartyllysylglutaminylserylhistidylmethionylleucylleucylisoleucylglutamylaspartylmethionylthreonyllysylglutamylaspartylalanylglycylasparaginyltyrosylserylphenylalanylthreonylisoleucylprolylalanylleucylglycylleucylserylthreonylserylglycylarginylvalylserylvalyltyrosylserylvalylaspartylvalylisoleucylthreonylprolylleucyllysylaspartylvalylasparaginylvalylisoleucylglutamylglycylthreonyllysylalanylvalylleucylglutamylcysteinyllysylvalylserylvalylprolylaspartylvalylthreonylserylvalyllysyltryptophyltyrosylleucylasparaginylaspartylglutamylglutaminylisoleucyllysylprolylaspartylaspartylarginylvalylglutaminylalanylisoleucylvalyllysylglycylthreonyllysylglutaminylarginylleucylvalylisoleucylasparaginylarginylthreonylhistidylalanylserylaspartylglutamylglycylprolyltyrosyllysylleucylisoleucylvalylglycylarginylvalylglutamylthreonylasparaginylcysteinylasparaginylleucylserylvalylglutamyllysylisoleucyllysylisoleucylisoleucylarginylglycylleucylarginylaspartylleucylthreonylcysteinylthreonylglutamylthreonylglutaminylasparaginylvalylvalylphenylalanylglutamylvalylglutamylleucylserylhistidylserylglycylisoleucylaspartylvalylleucyltryptophylasparaginylphenylalanyllysylaspartyllysylglutamylisoleucyllysylprolylserylseryllysyltyrosyllysylisoleucylglutamylalanylhistidylglycyllysylisoleucyltyrosyllysylleucylthreonylvalylleucylasparaginylmethionylmethionyllysylaspartylaspartylglutamylglycyllysyltyrosylthreonylphenylalanyltyrosylalanylglycylglutamylasparaginylmethionylthreonylserylglycyllysylleucylthreonylvalylalanylglycylglycylalanylisoleucylseryllysylprolylleucylthreonylaspartylglutaminylthreonylvalylalanylglutamylserylglutaminylglutamylalanylvalylphenylalanylglutamylcysteinylglutamylvalylalanylasparaginylprolylaspartylseryllysylglycylglutamyltryptophylleucylarginylaspartylglycyllysylhistidylleucylprolylleucylthreonylasparaginylasparaginylisoleucylarginylserylglutamylserylaspartylglycylhistidyllysylarginylarginylleucylisoleucylisoleucylalanylalanylthreonyllysylleucylaspartylaspartylisoleucylglycylglutamyltyrosylthreonyltyrosyllysylvalylalanylthreonylseryllysylthreonylserylalanyllysylleucyllysylvalylglutamylalanylvalyllysylisoleucyllysyllysylthreonylleucyllysylasparaginylleucylthreonylvalylthreonylglutamylthreonylglutaminylaspartylalanylvalylphenylalanylthreonylvalylglutamylleucylthreonylhistidylprolylasparaginylvalyllysylglycylvalylglutaminyltryptophylisoleucyllysylasparaginylglycylvalylvalylleucylglutamylserylasparaginylglutamyllysyltyrosylalanylisoleucylserylvalyllysylglycylthreonylisoleucyltyrosylserylleucylarginylisoleucyllysylasparaginylcysteinylalanylisoleucylvalylaspartylglutamylserylvalyltyrosylglycylphenylalanylarginylleucylglycylarginylleucylglycylalanylserylalanylarginylleucylhistidylvalylglutamylthreonylvalyllysylisoleucylisoleucyllysyllysylprolyllysylaspartylvalylthreonylalanylleucylglutamylasparaginylalanylthreonylvalylalanylphenylalanylglutamylvalylserylvalylserylhistidylaspartylthreonylvalylprolylvalyllysyltryptophylphenylalanylhistidyllysylserylvalylglutamylisoleucyllysylprolylserylaspartyllysylhistidylarginylleucylvalylserylglutamylarginyllysylvalylhistidyllysylleucylmethionylleucylglutaminylasparaginylisoleucylserylprolylserylaspartylalanylglycylglutamyltyrosylthreonylalanylvalylvalylglycylglutaminylleucylglutamylcysteinyllysylalanyllysylleucylphenylalanylvalylglutamylthreonylleucylhistidylisoleucylthreonyllysylthreonylmethionyllysylasparaginylisoleucylglutamylvalylprolylglutamylthreonyllysylthreonylalanylserylphenylalanylglutamylcysteinylglutamylvalylserylhistidylphenylalanylasparaginylvalylprolylserylmethionyltryptophylleucyllysylasparaginylglycylvalylglutamylisoleucylglutamylmethionylserylglutamyllysylphenylalanyllysylisoleucylvalylvalylglutaminylglycyllysylleucylhistidylglutaminylleucylisoleucylisoleucylmethionylasparaginylthreonylserylthreonylglutamylaspartylserylalanylglutamyltyrosylthreonylphenylalanylvalylcysteinylglycylasparaginylaspartylglutaminylvalylserylalanylthreonylleucylthreonylvalylthreonylprolylisoleucylmethionylisoleucylthreonylserylmethionylleucyllysylaspartylisoleucylasparaginylalanylglutamylglutamyllysylaspartylthreonylisoleucylthreonylphenylalanylglutamylvalylthreonylvalylasparaginyltyrosylglutamylglycylisoleucylseryltyrosyllysyltryptophylleucyllysylasparaginylglycylvalylglutamylisoleucyllysylserylthreonylaspartyllysylcysteinylglutaminylmethionylarginylthreonyllysyllysylleucylthreonylhistidylserylleucylasparaginylisoleucylarginylasparaginylvalylhistidylphenylalanylglycylaspartylalanylalanylaspartyltyrosylthreonylphenylalanylvalylalanylglycyllysylalanylthreonylserylthreonylalanylthreonylleucyltyrosylvalylglutamylalanylarginylhistidylisoleucylglutamylphenylalanylarginyllysylhistidylisoleucyllysylaspartylisoleucyllysylvalylleucylglutamyllysyllysylarginylalanylmethionylphenylalanylglutamylcysteinylglutamylvalylserylglutamylprolylaspartylisoleucylthreonylvalylglutaminyltryptophylmethionyllysylaspartylaspartylglutaminylglutamylleucylglutaminylisoleucylthreonylaspartylarginylisoleucyllysylisoleucylglutaminyllysylglutamyllysyltyrosylvalylhistidylarginylleucylleucylisoleucylprolylserylthreonylarginylmethionylserylaspartylalanylglycyllysyltyrosylthreonylvalylvalylalanylglycylglycylasparaginylvalylserylthreonylalanyllysylleucylphenylalanylvalylglutamylglycylarginylaspartylvalylarginylisoleucylarginylserylisoleucyllysyllysylglutamylvalylglutaminylvalylisoleucylglutamyllysylglutaminylarginylalanylvalylvalylglutamylphenylalanylglutamylvalylasparaginylglutamylaspartylaspartylvalylaspartylalanylhistidyltryptophyltyrosyllysylaspartylglycylisoleucylglutamylisoleucylasparaginylphenylalanylglutaminylvalylglutaminylglutamylarginylhistidyllysyltyrosylvalylvalylglutamylarginylarginylisoleucylhistidylarginylmethionylphenylalanylisoleucylserylglutamylthreonylarginylglutaminylserylaspartylalanylglycylglutamyltyrosylthreonylphenylalanylvalylalanylglycylarginylasparaginylarginylserylserylvalylthreonylleucyltyrosylvalylasparaginylalanylprolylglutamylprolylprolylglutaminylvalylleucylglutaminylglutamylleucylglutaminylprolylvalylthreonylvalylglutaminylserylglycyllysylprolylalanylarginylphenylalanylcysteinylalanylmethionylisoleucylserylglycylarginylprolylglutaminylprolyllysylisoleucylseryltryptophyltyrosyllysylglutamylglutamylglutaminylleucylleucylserylthreonylglycylphenylalanyllysylcysteinyllysylphenylalanylleucylhistidylaspartylglycylglutaminylglutamyltyrosylthreonylleucylleucylleucylisoleucylglutamylalanylphenylalanylprolylglutamylaspartylalanylalanylvalyltyrosylthreonylcysteinylglutamylalanyllysylasparaginylaspartyltyrosylglycylvalylalanylthreonylthreonylserylalanylserylleucylserylvalylglutamylvalylprolylglutamylvalylvalylserylprolylaspartylglutaminylglutamylmethionylprolylvalyltyrosylprolylprolylalanylisoleucylisoleucylthreonylprolylleucylglutaminylaspartylthreonylvalylthreonylserylglutamylglycylglutaminylprolylalanylarginylphenylalanylglutaminylcysteinylarginylvalylserylglycylthreonylaspartylleucyllysylvalylseryltryptophyltyrosylseryllysylaspartyllysyllysylisoleucyllysylprolylserylarginylphenylalanylphenylalanylarginylmethionylthreonylglutaminylphenylalanylglutamylaspartylthreonyltyrosylglutaminylleucylglutamylisoleucylalanylglutamylalanyltyrosylprolylglutamylaspartylglutamylglycylthreonyltyrosylthreonylphenylalanylvalylalanylasparaginylasparaginylalanylvalylglycylglutaminylvalylserylserylthreonylalanylasparaginylleucylserylleucylglutamylalanylprolylglutamylserylisoleucylleucylhistidylglutamylarginylisoleucylglutamylglutaminylglutamylisoleucylglutamylmethionylglutamylmethionyllysylglutamylphenylalanylserylserylserylphenylalanylleucylserylalanylglutamylglutamylglutamylglycylleucylhistidylserylalanylglutamylleucylglutaminylleucylseryllysylisoleucylasparaginylglutamylthreonylleucylglutamylleucylleucylserylglutamylserylprolylvalyltyrosylprolylthreonyllysylphenylalanylaspartylserylglutamyllysylglutamylglycylthreonylglycylprolylisoleucylphenylalanylisoleucyllysylglutamylvalylserylasparaginylalanylaspartylisoleucylserylmethionylglycylaspartylvalylalanylthreonylleucylserylvalylthreonylvalylisoleucylglycylisoleucylprolyllysylprolyllysylisoleucylglutaminyltryptophylphenylalanylphenylalanylasparaginylglycylvalylleucylleucylthreonylprolylserylalanylaspartyltyrosyllysylphenylalanylvalylphenylalanylaspartylglycylaspartylaspartylhistidylserylleucylisoleucylisoleucylleucylphenylalanylthreonyllysylleucylglutamylaspartylglutamylglycylglutamyltyrosylthreonylcysteinylmethionylalanylserylasparaginylaspartyltyrosylglycyllysylthreonylisoleucylcysteinylserylalanyltyrosylleucyllysylisoleucylasparaginylseryllysylglycylglutamylglycylhistidyllysylaspartylthreonylglutamylthreonylglutamylserylalanylvalylalanyllysylserylleucylglutamyllysylleucylglycylglycylprolylcysteinylprolylprolylhistidylphenylalanylleucyllysylglutamylleucyllysylprolylisoleucylarginylcysteinylalanylglutaminylglycylleucylprolylalanylisoleucylphenylalanylglutamyltyrosylthreonylvalylvalylglycylglutamylprolylalanylprolylthreonylvalylthreonyltryptophylphenylalanyllysylglutamylasparaginyllysylglutaminylleucylcysteinylthreonylserylvalyltyrosyltyrosylthreonylisoleucylisoleucylhistidylasparaginylprolylasparaginylglycylserylglycylthreonylphenylalanylisoleucylvalylasparaginylaspartylprolylglutaminylarginylglutamylaspartylserylglycylleucyltyrosylisoleucylcysteinyllysylalanylglutamylasparaginylmethionylleucylglycylglutamylserylthreonylcysteinylalanylalanylglutamylleucylleucylvalylleucylleucylglutamylaspartylthreonylaspartylmethionylthreonylaspartylthreonylprolylcysteinyllysylalanyllysylserylthreonylprolylglutamylalanylprolylglutamylaspartylphenylalanylprolylglutaminylthreonylprolylleucyllysylglycylprolylalanylvalylglutamylalanylleucylaspartylserylglutamylglutaminylglutamylisoleucylalanylthreonylphenylalanylvalyllysylaspartylthreonylisoleucylleucyllysylalanylalanylleucylisoleucylthreonylglutamylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylleucylseryltyrosylglutamylhistidylisoleucylalanyllysylalanylasparaginylglutamylleucylserylserylglutaminylleucylprolylleucylglycylalanylglutaminylglutamylleucylglutaminylserylisoleucylleucylglutamylglutaminylaspartyllysylleucylthreonylprolylglutamylserylthreonylarginylglutamylphenylalanylleucylcysteinylisoleucylasparaginylglycylserylisoleucylhistidylphenylalanylglutaminylprolylleucyllysylglutamylprolylserylprolylasparaginylleucylglutaminylleucylglutaminylisoleucylvalylglutaminylserylglutaminyllysylthreonylphenylalanylseryllysylglutamylglycylisoleucylleucylmethionylprolylglutamylglutamylprolylglutamylthreonylglutaminylalanylvalylleucylserylaspartylthreonylglutamyllysylisoleucylphenylalanylprolylserylalanylmethionylserylisoleucylglutamylglutaminylisoleucylasparaginylserylleucylthreonylvalylglutamylprolylleucyllysylthreonylleucylleucylalanylglutamylprolylglutamylglycylasparaginyltyrosylprolylglutaminylserylserylisoleucylglutamylprolylprolylmethionylhistidylseryltyrosylleucylthreonylserylvalylalanylglutamylglutamylvalylleucylserylleucyllysylglutamyllysylthreonylvalylserylaspartylthreonylasparaginylarginylglutamylglutaminylarginylvalylthreonylleucylglutaminyllysylglutaminylglutamylalanylglutaminylserylalanylleucylisoleucylleucylserylglutaminylserylleucylalanylglutamylglycylhistidylvalylglutamylserylleucylglutaminylserylprolylaspartylvalylmethionylisoleucylserylglutaminylvalylasparaginyltyrosylglutamylprolylleucylvalylprolylserylglutamylhistidylserylcysteinylthreonylglutamylglycylglycyllysylisoleucylleucylisoleucylglutamylserylalanylasparaginylprolylleucylglutamylasparaginylalanylglycylglutaminylaspartylserylalanylvalylarginylisoleucylglutamylglutamylglycyllysylserylleucylarginylphenylalanylprolylleucylalanylleucylglutamylglutamyllysylglutaminylvalylleucylleucyllysylglutamylglutamylhistidylserylaspartylasparaginylvalylvalylmethionylprolylprolylaspartylglutaminylisoleucylisoleucylglutamylseryllysylarginylglutamylprolylvalylalanylisoleucyllysyllysylvalylglutaminylglutamylvalylglutaminylglycylarginylaspartylleucylleucylseryllysylglutamylserylleucylleucylserylglycylisoleucylprolylglutamylglutamylglutaminylarginylleucylasparaginylleucyllysylisoleucylglutaminylisoleucylcysteinylarginylalanylleucylglutaminylalanylalanylvalylalanylserylglutamylglutaminylprolylglycylleucylphenylalanylserylglutamyltryptophylleucylarginylasparaginylisoleucylglutamyllysylvalylglutamylvalylglutamylalanylvalylasparaginylisoleucylthreonylglutaminylglutamylprolylarginylhistidylisoleucylmethionylcysteinylmethionyltyrosylleucylvalylthreonylserylalanyllysylserylvalylthreonylglutamylglutamylvalylthreonylisoleucylisoleucylisoleucylglutamylaspartylvalylaspartylprolylglutaminylmethionylalanylasparaginylleucyllysylmethionylglutamylleucylarginylaspartylalanylleucylcysteinylalanylisoleucylisoleucyltyrosylglutamylglutamylisoleucylaspartylisoleucylleucylthreonylalanylglutamylglycylprolylarginylisoleucylglutaminylglutaminylglycylalanyllysylthreonylserylleucylglutaminylglutamylglutamylmethionylaspartylserylphenylalanylserylglycylserylglutaminyllysylvalylglutamylprolylisoleucylthreonylglutamylprolylglutamylvalylglutamylseryllysyltyrosylleucylisoleucylserylthreonylglutamylglutamylvalylseryltyrosylphenylalanylasparaginylvalylglutaminylserylarginylvalyllysyltyrosylleucylaspartylalanylthreonylprolylvalylthreonyllysylglycylvalylalanylserylalanylvalylvalylserylaspartylglutamyllysylglutaminylaspartylglutamylserylleucyllysylprolylserylglutamylglutamyllysylglutamylglutamylserylserylserylglutamylserylglycylthreonylglutamylglutamylvalylalanylthreonylvalyllysylisoleucylglutaminylglutamylalanylglutamylglycylglycylleucylisoleucyllysylglutamylaspartylglycylprolylmethionylisoleucylhistidylthreonylprolylleucylvalylaspartylthreonylvalylserylglutamylglutamylglycylaspartylisoleucylvalylhistidylleucylthreonylthreonylserylisoleucylthreonylasparaginylalanyllysylglutamylvalylasparaginyltryptophyltyrosylphenylalanylglutamylasparaginyllysylleucylvalylprolylserylaspartylglutamyllysylphenylalanyllysylcysteinylleucylglutaminylaspartylglutaminylasparaginylthreonyltyrosylthreonylleucylvalylisoleucylaspartyllysylvalylasparaginylthreonylglutamylaspartylhistidylglutaminylglycylglutamyltyrosylvalylcysteinylglutamylalanylleucylasparaginylaspartylserylglycyllysylthreonylalanylthreonylserylalanyllysylleucylthreonylvalylvalyllysylarginylalanylalanylprolylvalylisoleucyllysylarginyllysylisoleucylglutamylprolylleucylglutamylvalylalanylleucylglycylhistidylleucylalanyllysylphenylalanylthreonylcysteinylglutamylisoleucylglutaminylserylalanylprolylasparaginylvalylarginylphenylalanylglutaminyltryptophylphenylalanyllysylalanylglycylarginylglutamylisoleucyltyrosylglutamylserylaspartyllysylcysteinylserylisoleucylarginylserylseryllysyltyrosylisoleucylserylserylleucylglutamylisoleucylleucylarginylthreonylglutaminylvalylvalylaspartylcysteinylglycylglutamyltyrosylthreonylcysteinyllysylalanylserylasparaginylglutamyltyrosylglycylserylvalylserylcysteinylthreonylalanylthreonylleucylthreonylvalylthreonylvalylprolylglycylglycylglutamyllysyllysylvalylarginyllysylleucylleucylprolylglutamylarginyllysylprolylglutamylprolyllysylglutamylglutamylvalylvalylleucyllysylserylvalylleucylarginyllysylarginylprolylglutamylglutamylglutamylglutamylprolyllysylvalylglutamylprolyllysyllysylleucylglutamyllysylvalyllysyllysylprolylalanylvalylprolylglutamylprolylprolylprolylprolyllysylprolylvalylglutamylglutamylvalylglutamylvalylprolylthreonylvalylthreonyllysylarginylglutamylarginyllysylisoleucylprolylglutamylprolylthreonyllysylvalylprolylglutamylisoleucyllysylprolylalanylisoleucylprolylleucylprolylalanylprolylglutamylprolyllysylprolyllysylprolylglutamylalanylglutamylvalyllysylthreonylisoleucyllysylprolylprolylprolylvalylglutamylprolylglutamylprolylthreonylprolylisoleucylalanylalanylprolylvalylthreonylvalylprolylvalylvalylglycyllysyllysylalanylglutamylalanyllysylalanylprolyllysylglutamylglutamylalanylalanyllysylprolyllysylglycylprolylisoleucyllysylglycylvalylprolyllysyllysylthreonylprolylserylprolylisoleucylglutamylalanylglutamylarginylarginyllysylleucylarginylprolylglycylserylglycylglycylglutamyllysylprolylprolylaspartylglutamylalanylprolylphenylalanylthreonyltyrosylglutaminylleucyllysylalanylvalylprolylleucyllysylphenylalanylvalyllysylglutamylisoleucyllysylaspartylisoleucylisoleucylleucylthreonylglutamylserylglutamylphenylalanylvalylglycylserylserylalanylisoleucylphenylalanylglutamylcysteinylleucylvalylserylprolylserylthreonylalanylisoleucylthreonylthreonyltryptophylmethionyllysylaspartylglycylserylasparaginylisoleucylarginylglutamylserylprolyllysylhistidylarginylphenylalanylisoleucylalanylaspartylglycyllysylaspartylarginyllysylleucylhistidylisoleucylisoleucylaspartylvalylglutaminylleucylserylaspartylalanylglycylglutamyltyrosylthreonylcysteinylvalylleucylarginylleucylglycylasparaginyllysylglutamyllysylthreonylserylthreonylalanyllysylleucylvalylvalylglutamylglutamylleucylprolylvalylarginylphenylalanylvalyllysylthreonylleucylglutamylglutamylglutamylvalylthreonylvalylvalyllysylglycylglutaminylprolylleucyltyrosylleucylserylcysteinylglutamylleucylasparaginyllysylglutamylarginylaspartylvalylvalyltryptophylarginyllysylaspartylglycyllysylisoleucylvalylvalylglutamyllysylprolylglycylarginylisoleucylvalylprolylglycylvalylisoleucylglycylleucylmethionylarginylalanylleucylthreonylisoleucylasparaginylaspartylalanylaspartylaspartylthreonylaspartylalanylglycylthreonyltyrosylthreonylvalylthreonylvalylglutamylasparaginylalanylasparaginylasparaginylleucylglutamylcysteinylserylserylcysteinylvalyllysylvalylvalylglutamylvalylisoleucylarginylaspartyltryptophylleucylvalyllysylprolylisoleucylarginylaspartylglutaminylhistidylvalyllysylprolyllysylglycylthreonylalanylisoleucylphenylalanylalanylcysteinylaspartylisoleucylalanyllysylaspartylthreonylprolylasparaginylisoleucyllysyltryptophylphenylalanyllysylglycyltyrosylaspartylglutamylisoleucylprolylalanylglutamylprolylasparaginylaspartyllysylthreonylglutamylisoleucylleucylarginylaspartylglycylasparaginylhistidylleucyltyrosylleucyllysylisoleucyllysylasparaginylalanylmethionylprolylglutamylaspartylisoleucylalanylglutamyltyrosylalanylvalylglutamylisoleucylglutamylglycyllysylarginyltyrosylprolylalanyllysylleucylthreonylleucylglycylglutamylarginylglutamylvalylglutamylleucylleucyllysylprolylisoleucylglutamylaspartylvalylthreonylisoleucyltyrosylglutamyllysylglutamylserylalanylserylphenylalanylaspartylalanylglutamylisoleucylserylglutamylalanylaspartylisoleucylprolylglycylglutaminyltryptophyllysylleucyllysylglycylglutamylleucylleucylarginylprolylserylprolylthreonylcysteinylglutamylisoleucyllysylalanylglutamylglycylglycyllysylarginylphenylalanylleucylthreonylleucylhistidyllysylvalyllysylleucylaspartylglutaminylalanylglycylglutamylvalylleucyltyrosylglutaminylalanylleucylasparaginylalanylisoleucylthreonylthreonylalanylisoleucylleucylthreonylvalyllysylglutamylisoleucylglutamylleucylaspartylphenylalanylalanylvalylprolylleucyllysylaspartylvalylthreonylvalylprolylglutamylarginylarginylglutaminylalanylarginylphenylalanylglutamylcysteinylvalylleucylthreonylarginylglutamylalanylasparaginylvalylisoleucyltryptophylseryllysylglycylprolylaspartylisoleucylisoleucyllysylserylserylaspartyllysylphenylalanylaspartylisoleucylisoleucylalanylaspartylglycyllysyllysylhistidylisoleucylleucylvalylisoleucylasparaginylaspartylserylglutaminylphenylalanylaspartylaspartylglutamylglycylvalyltyrosylthreonylalanylglutamylvalylglutamylglycyllysyllysylthreonylserylalanylarginylleucylphenylalanylvalylthreonylglycylisoleucylarginylleucyllysylphenylalanylmethionylserylprolylleucylglutamylaspartylglutaminylthreonylvalyllysylglutamylglycylglutamylthreonylalanylthreonylphenylalanylvalylcysteinylglutamylleucylserylhistidylglutamyllysylmethionylhistidylvalylvalyltryptophylphenylalanyllysylasparaginylaspartylalanyllysylleucylhistidylthreonylserylarginylthreonylvalylleucylisoleucylserylserylglutamylglycyllysylthreonylhistidyllysylleucylglutamylmethionyllysylglutamylvalylthreonylleucylaspartylaspartylisoleucylserylglutaminylisoleucyllysylalanylglutaminylvalyllysylglutamylleucylserylserylthreonylalanylglutaminylleucyllysylvalylleucylglutamylalanylaspartylprolyltyrosylphenylalanylthreonylvalyllysylleucylhistidylaspartyllysylthreonylalanylvalylglutamyllysylaspartylglutamylisoleucylthreonylleucyllysylcysteinylglutamylvalylseryllysylaspartylvalylprolylvalyllysyltryptophylphenylalanyllysylaspartylglycylglutamylglutamylisoleucylvalylprolylserylprolyllysyltyrosylserylisoleucyllysylalanylaspartylglycylleucylarginylarginylisoleucylleucyllysylisoleucyllysyllysylalanylaspartylleucyllysylaspartyllysylglycylglutamyltyrosylvalylcysteinylaspartylcysteinylglycylthreonylaspartyllysylthreonyllysylalanylasparaginylvalylthreonylvalylglutamylalanylarginylleucylisoleucylglutamylvalylglutamyllysylprolylleucyltyrosylglycylvalylglutamylvalylphenylalanylvalylglycylglutamylthreonylalanylhistidylphenylalanylglutamylisoleucylglutamylleucylserylglutamylprolylaspartylvalylhistidylglycylglutaminyltryptophyllysylleucyllysylglycylglutaminylprolylleucylthreonylalanylserylprolylaspartylcysteinylglutamylisoleucylisoleucylglutamylaspartylglycyllysyllysylhistidylisoleucylleucylisoleucylleucylhistidylasparaginylcysteinylglutaminylleucylglycylmethionylthreonylglycylglutamylvalylserylphenylalanylglutaminylalanylalanylasparaginylalanyllysylserylalanylalanylasparaginylleucyllysylvalyllysylglutamylleucylprolylleucylisoleucylphenylalanylisoleucylthreonylprolylleucylserylaspartylvalyllysylvalylphenylalanylglutamyllysylaspartylglutamylalanyllysylphenylalanylglutamylcysteinylglutamylvalylserylarginylglutamylprolyllysylthreonylphenylalanylarginyltryptophylleucyllysylglycylthreonylglutaminylglutamylisoleucylthreonylglycylaspartylaspartylarginylphenylalanylglutamylleucylisoleucyllysylaspartylglycylthreonyllysylhistidylserylmethionylvalylisoleucyllysylserylalanylalanylphenylalanylglutamylaspartylglutamylalanyllysyltyrosylmethionylphenylalanylglutamylalanylglutamylaspartyllysylhistidylthreonylserylglycyllysylleucylisoleucylisoleucylglutamylglycylisoleucylarginylleucyllysylphenylalanylleucylthreonylprolylleucyllysylaspartylvalylthreonylalanyllysylglutamyllysylglutamylserylalanylvalylphenylalanylthreonylvalylglutamylleucylserylhistidylaspartylasparaginylisoleucylarginylvalyllysyltryptophylphenylalanyllysylasparaginylaspartylglutaminylarginylleucylhistidylthreonylthreonylarginylserylvalylserylmethionylglutaminylaspartylglutamylglycyllysylthreonylhistidylserylisoleucylthreonylphenylalanyllysylaspartylleucylserylisoleucylaspartylaspartylthreonylserylglutaminylisoleucylarginylvalylglutamylalanylmethionylglycylmethionylserylserylglutamylalanyllysylleucylthreonylvalylleucylglutamylglycylaspartylprolyltyrosylphenylalanylthreonylglycyllysylleucylglutaminylaspartyltyrosylthreonylglycylvalylglutamyllysylaspartylglutamylvalylisoleucylleucylglutaminylcysteinylglutamylisoleucylseryllysylalanylaspartylalanylprolylvalyllysyltryptophylphenylalanyllysylaspartylglycyllysylglutamylisoleucyllysylprolylseryllysylasparaginylalanylvalylisoleucyllysylthreonylaspartylglycyllysyllysylarginylmethionylleucylisoleucylleucyllysyllysylalanylleucyllysylserylaspartylisoleucylglycylglutaminyltyrosylthreonylcysteinylaspartylcysteinylglycylthreonylaspartyllysylthreonylserylglycyllysylleucylaspartylisoleucylglutamylaspartylarginylglutamylisoleucyllysylleucylvalylarginylprolylleucylhistidylserylvalylglutamylvalylmethionylglutamylthreonylglutamylthreonylalanylarginylphenylalanylglutamylthreonylglutamylisoleucylserylglutamylaspartylaspartylisoleucylhistidylalanylasparaginyltryptophyllysylleucyllysylglycylglutamylalanylleucylleucylglutaminylthreonylprolylaspartylcysteinylglutamylisoleucyllysylglutamylglutamylglycyllysylisoleucylhistidylserylleucylvalylleucylhistidylasparaginylcysteinylarginylleucylaspartylglutaminylthreonylglycylglycylvalylaspartylphenylalanylglutaminylalanylalanylasparaginylvalyllysylserylserylalanylhistidylleucylarginylvalyllysylprolylarginylvalylisoleucylglycylleucylleucylarginylprolylleucyllysylaspartylvalylthreonylvalylthreonylalanylglycylglutamylthreonylalanylthreonylphenylalanylaspartylcysteinylglutamylleucylseryltyrosylglutamylaspartylisoleucylprolylvalylglutamyltryptophyltyrosylleucyllysylglycyllysyllysylleucylglutamylprolylserylaspartyllysylvalylvalylprolylarginylserylglutamylglycyllysylvalylhistidylthreonylleucylthreonylleucylarginylaspartylvalyllysylleucylglutamylaspartylalanylglycylglutamylvalylglutaminylleucylthreonylalanyllysylaspartylphenylalanyllysylthreonylhistidylalanylasparaginylleucylphenylalanylvalyllysylglutamylprolylprolylvalylglutamylphenylalanylthreonyllysylprolylleucylglutamylaspartylglutaminylthreonylvalylglutamylglutamylglycylalanylthreonylalanylvalylleucylglutamylcysteinylglutamylvalylserylarginylglutamylasparaginylalanyllysylvalyllysyltryptophylphenylalanyllysylasparaginylglycylthreonylglutamylisoleucylleucyllysylseryllysyllysyltyrosylglutamylisoleucylvalylalanylaspartylglycylarginylvalylarginyllysylleucylvalylisoleucylhistidylaspartylcysteinylthreonylprolylglutamylaspartylisoleucyllysylthreonyltyrosylthreonylcysteinylaspartylalanyllysylaspartylphenylalanyllysylthreonylserylcysteinylasparaginylleucylasparaginylvalylvalylprolylprolylhistidylvalylglutamylphenylalanylleucylarginylprolylleucylthreonylaspartylleucylglutaminylvalylarginylglutamyllysylglutamylmethionylalanylarginylphenylalanylglutamylcysteinylglutamylleucylserylarginylglutamylasparaginylalanyllysylvalyllysyltryptophylphenylalanyllysylaspartylglycylalanylglutamylisoleucyllysyllysylglycyllysyllysyltyrosylaspartylisoleucylisoleucylseryllysylglycylalanylvalylarginylisoleucylleucylvalylisoleucylasparaginyllysylcysteinylleucylleucylaspartylaspartylglutamylalanylglutamyltyrosylserylcysteinylglutamylvalylarginylthreonylalanylarginylthreonylserylglycylmethionylleucylthreonylvalylleucylglutamylglutamylglutamylalanylvalylphenylalanylthreonyllysylasparaginylleucylalanylasparaginylisoleucylglutamylvalylserylglutamylthreonylaspartylthreonylisoleucyllysylleucylvalylcysteinylglutamylvalylseryllysylprolylglycylalanylglutamylvalylisoleucyltryptophyltyrosyllysylglycylaspartylglutamylglutamylisoleucylisoleucylglutamylthreonylglycylarginyltyrosylglutamylisoleucylleucylthreonylglutamylglycylarginyllysylarginylisoleucylleucylvalylisoleucylglutaminylasparaginylalanylhistidylleucylglutamylaspartylalanylglycylasparaginyltyrosylasparaginylcysteinylarginylleucylprolylserylserylarginylthreonylaspartylglycyllysylvalyllysylvalylhistidylglutamylleucylalanylalanylglutamylphenylalanylisoleucylseryllysylprolylglutaminylasparaginylleucylglutamylisoleucylleucylglutamylglycylglutamyllysylalanylglutamylphenylalanylvalylcysteinylserylisoleucylseryllysylglutamylserylphenylalanylprolylvalylglutaminyltryptophyllysylarginylaspartylaspartyllysylthreonylleucylglutamylserylglycylaspartyllysyltyrosylaspartylvalylisoleucylalanylaspartylglycyllysyllysylarginylvalylleucylvalylvalyllysylaspartylalanylthreonylleucylglutaminylaspartylmethionylglycylthreonyltyrosylvalylvalylmethionylvalylglycylalanylalanylarginylalanylalanylalanylhistidylleucylthreonylvalylisoleucylglutamyllysylleucylarginylisoleucylvalylvalylprolylleucyllysylaspartylthreonylarginylvalyllysylglutamylglutaminylglutaminylglutamylvalylvalylphenylalanylasparaginylcysteinylglutamylvalylasparaginylthreonylglutamylglycylalanyllysylalanyllysyltryptophylphenylalanylarginylasparaginylglutamylglutamylalanylisoleucylphenylalanylaspartylserylseryllysyltyrosylisoleucylisoleucylleucylglutaminyllysylaspartylleucylvalyltyrosylthreonylleucylarginylisoleucylarginylaspartylalanylhistidylleucylaspartylaspartylglutaminylalanylasparaginyltyrosylasparaginylvalylserylleucylthreonylasparaginylhistidylarginylglycylglutamylasparaginylvalyllysylserylalanylalanylasparaginylleucylisoleucylvalylglutamylglutamylglutamylaspartylleucylarginylisoleucylvalylglutamylprolylleucyllysylaspartylisoleucylglutamylthreonylmethionylglutamyllysyllysylserylvalylthreonylphenylalanyltryptophylcysteinyllysylvalylasparaginylarginylleucylasparaginylvalylthreonylleucyllysyltryptophylthreonyllysylasparaginylglycylglutamylglutamylvalylprolylphenylalanylaspartylasparaginylarginylvalylseryltyrosylarginylvalylaspartyllysyltyrosyllysylhistidylmethionylleucylthreonylisoleucyllysylaspartylcysteinylglycylphenylalanylprolylaspartylglutamylglycylglutamyltyrosylisoleucylvalylthreonylalanylglycylglutaminylaspartyllysylserylvalylalanylglutamylleucylleucylisoleucylisoleucylglutamylalanylprolylthreonylglutamylphenylalanylvalylglutamylhistidylleucylglutamylaspartylglutaminylthreonylvalylthreonylglutamylphenylalanylaspartylaspartylalanylvalylphenylalanylserylcysteinylglutaminylleucylserylarginylglutamyllysylalanylasparaginylvalyllysyltryptophyltyrosylarginylasparaginylglycylarginylglutamylisoleucyllysylglutamylglycyllysyllysyltyrosyllysylphenylalanylglutamyllysylaspartylglycylserylisoleucylhistidylarginylleucylisoleucylisoleucyllysylaspartylcysteinylarginylleucylaspartylaspartylglutamylcysteinylglutamyltyrosylalanylcysteinylglycylvalylglutamylaspartylarginyllysylserylarginylalanylarginylleucylphenylalanylvalylglutamylglutamylisoleucylprolylvalylglutamylisoleucylisoleucylarginylprolylprolylglutaminylaspartylisoleucylleucylglutamylalanylprolylglycylalanylaspartylvalylvalylphenylalanylleucylalanylglutamylleucylasparaginyllysylaspartyllysylvalylglutamylvalylglutaminyltryptophylleucylarginylasparaginylasparaginylmethionylvalylvalylvalylglutaminylglycylaspartyllysylhistidylglutaminylmethionylmethionylserylglutamylglycyllysylisoleucylhistidylarginylleucylglutaminylisoleucylcysteinylaspartylisoleucyllysylprolylarginylaspartylglutaminylglycylglutamyltyrosylarginylphenylalanylisoleucylalanyllysylaspartyllysylglutamylalanylarginylalanyllysylleucylglutamylleucylalanylalanylalanylprolyllysylisoleucyllysylthreonylalanylaspartylglutaminylaspartylleucylvalylvalylaspartylvalylglycyllysylprolylleucylthreonylmethionylvalylvalylprolyltyrosylaspartylalanyltyrosylprolyllysylalanylglutamylalanylglutamyltryptophylphenylalanyllysylglutamylasparaginylglutamylprolylleucylserylthreonyllysylthreonylisoleucylaspartylthreonylthreonylalanylglutamylglutaminylthreonylserylphenylalanylarginylisoleucylleucylglutamylalanyllysyllysylglycylaspartyllysylglycylarginyltyrosyllysylisoleucylvalylleucylglutaminylasparaginyllysylhistidylglycyllysylalanylglutamylglycylphenylalanylisoleucylasparaginylleucyllysylvalylisoleucylaspartylvalylprolylglycylprolylvalylarginylasparaginylleucylglutamylvalylthreonylglutamylthreonylphenylalanylaspartylglycylglutamylvalylserylleucylalanyltryptophylglutamylglutamylprolylleucylthreonylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylisoleucylglycyltyrosylvalylvalylglutamylarginylarginylaspartylisoleucyllysylarginyllysylthreonyltryptophylvalylleucylalanylthreonylaspartylarginylalanylglutamylserylcysteinylglutamylphenylalanylthreonylvalylthreonylglycylleucylglutaminyllysylglycylglycylvalylglutamyltyrosylleucylphenylalanylarginylvalylserylalanylarginylasparaginylarginylvalylglycylthreonylglycylglutamylprolylvalylglutamylthreonylaspartylasparaginylprolylvalylglutamylalanylarginylseryllysyltyrosylaspartylvalylprolylglycylprolylprolylleucylasparaginylvalylthreonylisoleucylthreonylaspartylvalylasparaginylarginylphenylalanylglycylvalylserylleucylthreonyltryptophylglutamylprolylprolylglutamyltyrosylaspartylglycylglycylalanylglutamylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylvalylisoleucylglutamylleucylarginylaspartyllysylthreonylserylisoleucylarginyltryptophylaspartylthreonylalanylmethionylthreonylvalylarginylalanylglutamylaspartylleucylserylalanylthreonylvalylthreonylaspartylvalylvalylglutamylglycylglutaminylglutamyltyrosylserylphenylalanylarginylvalylarginylalanylglutaminylasparaginylarginylisoleucylglycylvalylglycyllysylprolylserylalanylalanylthreonylprolylphenylalanylvalyllysylvalylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylarginylprolylserylprolylprolylvalylasparaginylleucylthreonylserylserylaspartylglutaminylthreonylglutaminylserylserylvalylglutaminylleucyllysyltryptophylglutamylprolylprolylleucyllysylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucylleucylglycyltyrosylisoleucylisoleucylglutamylarginylcysteinylglutamylglutamylglycyllysylaspartylasparaginyltryptophylisoleucylarginylcysteinylasparaginylmethionyllysylleucylvalylprolylglutamylleucylthreonyltyrosyllysylvalylthreonylglycylleucylglutamyllysylglycylasparaginyllysyltyrosylleucyltyrosylarginylvalylserylalanylglutamylasparaginyllysylalanylglycylvalylserylaspartylprolylserylglutamylisoleucylleucylglycylprolylleucylthreonylalanylaspartylaspartylalanylphenylalanylvalylglutamylprolylthreonylmethionylaspartylleucylserylalanylphenylalanyllysylaspartylglycylleucylglutamylvalylisoleucylvalylprolylasparaginylprolylisoleucylthreonylisoleucylleucylvalylprolylserylthreonylglycyltyrosylprolylarginylprolylthreonylalanylthreonyltryptophylcysteinylphenylalanylglycylaspartyllysylvalylleucylglutamylthreonylglycylaspartylarginylvalyllysylmethionyllysylthreonylleucylserylalanyltyrosylalanylglutamylleucylvalylisoleucylserylprolylserylglutamylarginylserylaspartyllysylglycylisoleucyltyrosylthreonylleucyllysylleucylglutamylasparaginylarginylvalyllysylthreonylisoleucylserylglycylglutamylisoleucylaspartylvalylasparaginylvalylisoleucylalanylarginylprolylserylalanylprolyllysylglutamylleucyllysylphenylalanylglycylaspartylisoleucylthreonyllysylaspartylserylvalylhistidylleucylthreonyltryptophylglutamylprolylprolylaspartylaspartylaspartylglycylglycylserylprolylleucylthreonylglycyltyrosylvalylvalylglutamyllysylarginylglutamylvalylserylarginyllysylthreonyltryptophylthreonyllysylvalylmethionylaspartylphenylalanylvalylthreonylaspartylleucylglutamylphenylalanylthreonylvalylprolylaspartylleucylvalylglutaminylglycyllysylglutamyltyrosylleucylphenylalanyllysylvalylcysteinylalanylarginylasparaginyllysylcysteinylglycylprolylglycylglutamylprolylalanyltyrosylvalylaspartylglutamylprolylvalylasparaginylmethionylserylthreonylprolylalanylthreonylvalylprolylaspartylprolylprolylglutamylasparaginylvalyllysyltryptophylarginylaspartylarginylthreonylalanylasparaginylserylisoleucylphenylalanylleucylthreonyltryptophylaspartylprolylprolyllysylasparaginylaspartylglycylglycylserylarginylisoleucyllysylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamylarginylcysteinylprolylarginylglycylserylaspartyllysyltryptophylvalylalanylcysteinylglycylglutamylprolylvalylalanylglutamylthreonyllysylmethionylglutamylvalylthreonylglycylleucylglutamylglutamylglycyllysyltryptophyltyrosylalanyltyrosylarginylvalyllysylthreonylleucylasparaginylarginylglutaminylglycylalanylseryllysylprolylserylarginylprolylthreonylglutamylglutamylisoleucylglutaminylalanylvalylaspartylthreonylglutaminylglutamylalanylprolylglutamylisoleucylphenylalanylleucylaspartylvalyllysylleucylleucylalanylglycylleucylthreonylvalyllysylalanylglycylthreonyllysylisoleucylglutamylleucylprolylalanylthreonylvalylthreonylglycyllysylprolylglutamylprolyllysylisoleucylthreonyltryptophylthreonyllysylalanylaspartylmethionylisoleucylleucyllysylglutaminylaspartyllysylarginylisoleucylthreonylisoleucylglutamylasparaginylvalylprolyllysyllysylserylthreonylvalylthreonylisoleucylvalylaspartylseryllysylarginylserylaspartylthreonylglycylthreonyltyrosylisoleucylisoleucylglutamylalanylvalylasparaginylvalylcysteinylglycylarginylalanylthreonylalanylvalylvalylglutamylvalylasparaginylvalylleucylaspartyllysylprolylglycylprolylprolylalanylalanylphenylalanylaspartylisoleucylthreonylaspartylvalylthreonylasparaginylglutamylserylcysteinylleucylleucylthreonyltryptophylasparaginylprolylprolylarginylaspartylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylvalylvalylglutamylarginylarginylalanylthreonylaspartylserylglutamylvalyltryptophylhistidyllysylleucylserylserylthreonylvalyllysylaspartylthreonylasparaginylphenylalanyllysylalanylthreonyllysylleucylisoleucylprolylasparaginyllysylglutamyltyrosylisoleucylphenylalanylarginylvalylalanylalanylglutamylasparaginylmethionyltyrosylglycylalanylglycylglutamylprolylvalylglutaminylalanylserylprolylisoleucylthreonylalanyllysyltyrosylglutaminylphenylalanylaspartylprolylprolylglycylprolylprolylthreonylarginylleucylglutamylprolylserylaspartylisoleucylthreonyllysylaspartylalanylvalylthreonylleucylthreonyltryptophylcysteinylglutamylprolylaspartylaspartylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucylthreonylglycyltyrosyltryptophylvalylglutamylarginylleucylaspartylprolylaspartylthreonylaspartyllysyltryptophylvalylarginylcysteinylasparaginyllysylmethionylprolylvalyllysylaspartylthreonylthreonyltyrosylarginylvalyllysylglycylleucylthreonylasparaginyllysyllysyllysyltyrosylarginylphenylalanylarginylvalylleucylalanylglutamylasparaginylleucylalanylglycylprolylglycyllysylprolylseryllysylserylthreonylglutamylprolylisoleucylleucylisoleucyllysylaspartylprolylisoleucylaspartylprolylprolyltryptophylprolylprolylglycyllysylprolylthreonylvalyllysylaspartylvalylglycyllysylthreonylserylvalylarginylleucylasparaginyltryptophylthreonyllysylprolylglutamylhistidylaspartylglycylglycylalanyllysylisoleucylglutamylseryltyrosylvalylisoleucylglutamylmethionylleucyllysylthreonylglycylthreonylaspartylglutamyltryptophylvalylarginylvalylalanylglutamylglycylvalylprolylthreonylthreonylglutaminylhistidylleucylleucylprolylglycylleucylmethionylglutamylglycylglutaminylglutamyltyrosylserylphenylalanylarginylvalylarginylalanylvalylasparaginyllysylalanylglycylglutamylserylglutamylprolylserylglutamylprolylserylaspartylprolylvalylleucylcysteinylarginylglutamyllysylleucyltyrosylprolylprolylserylprolylprolylarginyltryptophylleucylglutamylvalylisoleucylasparaginylisoleucylthreonyllysylasparaginylthreonylalanylaspartylleucyllysyltryptophylthreonylvalylprolylglutamyllysylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylaspartylvalylarginylarginyllysylglycyltryptophylglutaminylthreonylvalylaspartylthreonylthreonylvalyllysylaspartylthreonyllysylcysteinylthreonylvalylthreonylprolylleucylthreonylglutamylglycylserylleucyltyrosylvalylphenylalanylarginylvalylalanylalanylglutamylasparaginylalanylisoleucylglycylglutaminylserylaspartyltyrosylthreonylglutamylisoleucylglutamylaspartylserylvalylleucylalanyllysylaspartylthreonylphenylalanylthreonylthreonylprolylglycylprolylprolyltyrosylalanylleucylalanylvalylvalylaspartylvalylthreonyllysylarginylhistidylvalylaspartylleucyllysyltryptophylglutamylprolylprolyllysylasparaginylaspartylglycylglycylarginylprolylisoleucylglutaminylarginyltyrosylvalylisoleucylglutamyllysyllysylglutamylarginylleucylglycylthreonylarginyltryptophylvalyllysylalanylglycyllysylthreonylalanylglycylprolylaspartylcysteinylasparaginylphenylalanylarginylvalylthreonylaspartylvalylisoleucylglutamylglycylthreonylglutamylvalylglutaminylphenylalanylglutaminylvalylarginylalanylglutamylasparaginylglutamylalanylglycylvalylglycylhistidylprolylserylglutamylprolylthreonylglutamylisoleucylleucylserylisoleucylglutamylaspartylprolylthreonylserylprolylprolylserylprolylprolylleucylaspartylleucylhistidylvalylthreonylaspartylalanylglycylarginyllysylhistidylisoleucylalanylisoleucylalanyltryptophyllysylprolylprolylglutamyllysylasparaginylglycylglycylserylprolylisoleucylisoleucylglycyltyrosylhistidylvalylglutamylmethionylcysteinylprolylvalylglycylthreonylglutamyllysyltryptophylmethionylarginylvalylasparaginylserylarginylprolylisoleucyllysylaspartylleucyllysylphenylalanyllysylvalylglutamylglutamylglycylvalylvalylprolylaspartyllysylglutamyltyrosylvalylleucylarginylvalylarginylalanylvalylasparaginylalanylisoleucylglycylvalylserylglutamylprolylserylglutamylisoleucylserylglutamylasparaginylvalylvalylalanyllysylaspartylprolylaspartylcysteinyllysylprolylthreonylisoleucylaspartylleucylglutamylthreonylhistidylaspartylisoleucylisoleucylvalylisoleucylglutamylglycylglutamyllysylleucylserylisoleucylprolylvalylprolylphenylalanylarginylalanylvalylprolylvalylprolylthreonylvalylseryltryptophylhistidyllysylaspartylglycyllysylglutamylvalyllysylalanylserylaspartylarginylleucylthreonylmethionyllysylasparaginylaspartylhistidylisoleucylserylalanylhistidylleucylglutamylvalylprolyllysylserylvalylarginylalanylaspartylalanylglycylisoleucyltyrosylthreonylisoleucylthreonylleucylglutamylasparaginyllysylleucylglycylserylalanylthreonylalanylserylisoleucylasparaginylvalyllysylvalylisoleucylglycylleucylprolylglycylprolylcysteinyllysylaspartylisoleucyllysylalanylserylaspartylisoleucylthreonyllysylserylserylcysteinyllysylleucylthreonyltryptophylglutamylprolylprolylglutamylphenylalanylaspartylglycylglycylthreonylprolylisoleucylleucylhistidyltyrosylvalylleucylglutamylarginylarginylglutamylalanylglycylarginylarginylthreonyltyrosylisoleucylprolylvalylmethionylserylglycylglutamylasparaginyllysylleucylseryltryptophylthreonylvalyllysylaspartylleucylisoleucylprolylasparaginylglycylglutamyltyrosylphenylalanylphenylalanylarginylvalyllysylalanylvalylasparaginyllysylvalylglycylglycylglycylglutamyltyrosylisoleucylglutamylleucyllysylasparaginylprolylvalylisoleucylalanylglutaminylaspartylprolyllysylglutaminylprolylprolylaspartylprolylprolylvalylaspartylvalylglutamylvalylhistidylasparaginylprolylthreonylalanylglutamylalanylmethionylthreonylisoleucylthreonyltryptophyllysylprolylprolylleucyltyrosylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylmethionylglycyltyrosylisoleucylisoleucylglutamyllysylisoleucylalanyllysylglycylglutamylglutamylarginyltryptophyllysylarginylcysteinylasparaginylglutamylhistidylleucylvalylprolylisoleucylleucylthreonyltyrosylthreonylalanyllysylglycylleucylglutamylglutamylglycyllysylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylvalylarginylalanylglutamylasparaginylalanylalanylglycylisoleucylserylglutamylprolylserylarginylalanylthreonylprolylprolylthreonyllysylalanylvalylaspartylprolylisoleucylaspartylalanylprolyllysylvalylisoleucylleucylarginylthreonylserylleucylglutamylvalyllysylarginylglycylaspartylglutamylisoleucylalanylleucylaspartylalanylserylisoleucylserylglycylserylprolyltyrosylprolylthreonylisoleucylthreonyltryptophylisoleucyllysylaspartylglutamylasparaginylvalylisoleucylvalylprolylglutamylglutamylisoleucyllysyllysylarginylalanylalanylprolylleucylvalylarginylarginylarginyllysylglycylglutamylvalylglutaminylglutamylglutamylglutamylprolylphenylalanylvalylleucylprolylleucylthreonylglutaminylarginylleucylserylisoleucylaspartylasparaginylseryllysyllysylglycylglutamylserylglutaminylleucylarginylvalylarginylaspartylserylleucylarginylprolylaspartylhistidylglycylleucyltyrosylmethionylisoleucyllysylvalylglutamylasparaginylaspartylhistidylglycylisoleucylalanyllysylalanylprolylcysteinylthreonylvalylserylvalylleucylaspartylthreonylprolylglycylprolylprolylisoleucylasparaginylphenylalanylvalylphenylalanylglutamylaspartylisoleucylarginyllysylthreonylserylvalylleucylcysteinyllysyltryptophylglutamylprolylprolylleucylaspartylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylisoleucylasparaginyltyrosylthreonylleucylglutamyllysyllysylaspartyllysylthreonyllysylprolylaspartylserylglutamyltryptophylisoleucylvalylvalylthreonylserylthreonylleucylarginylhistidylcysteinyllysyltyrosylserylvalylthreonyllysylleucylisoleucylglutamylglycyllysylglutamyltyrosylleucylphenylalanylarginylvalylarginylalanylglutamylasparaginylarginylphenylalanylglycylprolylglycylprolylprolylcysteinylvalylseryllysylprolylleucylvalylalanyllysylaspartylprolylphenylalanylglycylprolylprolylaspartylalanylprolylaspartyllysylprolylisoleucylvalylglutamylaspartylvalylthreonylserylasparaginylserylmethionylleucylvalyllysyltryptophylasparaginylglutamylprolyllysylaspartylasparaginylglycylserylprolylisoleucylleucylglycyltyrosyltryptophylleucylglutamyllysylarginylglutamylvalylasparaginylserylthreonylhistidyltryptophylserylarginylvalylasparaginyllysylserylleucylleucylasparaginylalanylleucyllysylalanylasparaginylvalylaspartylglycylleucylleucylglutamylglycylleucylthreonyltyrosylvalylphenylalanylarginylvalylcysteinylalanylglutamylasparaginylalanylalanylglycylprolylglycyllysylphenylalanylserylprolylprolylserylaspartylprolyllysylthreonylalanylhistidylaspartylprolylisoleucylserylprolylprolylglycylprolylprolylisoleucylprolylarginylvalylthreonylaspartylthreonylserylserylthreonylthreonylisoleucylglutamylleucylglutamyltryptophylglutamylprolylprolylalanylphenylalanylasparaginylglycylglycylglycylglutamylisoleucylvalylglycyltyrosylphenylalanylvalylaspartyllysylglutaminylleucylvalylglycylthreonylasparaginyllysyltryptophylserylarginylcysteinylthreonylglutamyllysylmethionylisoleucyllysylvalylarginylglutaminyltyrosylthreonylvalyllysylglutamylisoleucylarginylglutamylglycylalanylaspartyltyrosyllysylleucylarginylvalylserylalanylvalylasparaginylalanylalanylglycylglutamylglycylprolylprolylglycylglutamylthreonylglutaminylprolylvalylthreonylvalylalanylglutamylprolylglutaminylglutamylprolylprolylalanylvalylglutamylleucylaspartylvalylserylvalyllysylglycylglycylisoleucylglutaminylisoleucylmethionylalanylglycyllysylthreonylleucylarginylisoleucylprolylalanylvalylvalylthreonylglycylarginylprolylvalylprolylthreonyllysylvalyltryptophylthreonyllysylglutamylglutamylglycylglutamylleucylaspartyllysylaspartylarginylvalylvalylisoleucylaspartylasparaginylvalylglycylthreonyllysylserylglutamylleucylisoleucylisoleucyllysylaspartylalanylleucylarginyllysylaspartylhistidylglycylarginyltyrosylvalylisoleucylthreonylalanylthreonylasparaginylserylcysteinylglycylseryllysylphenylalanylalanylalanylalanylarginylvalylglutamylvalylphenylalanylaspartylvalylprolylglycylprolylvalylleucylaspartylleucyllysylprolylvalylvalylthreonylasparaginylarginyllysylmethionylcysteinylleucylleucylasparaginyltryptophylserylaspartylprolylglutamylaspartylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylthreonylglycylphenylalanylisoleucylisoleucylglutamylarginyllysylaspartylalanyllysylmethionylhistidylthreonyltryptophylarginylglutaminylprolylisoleucylglutamylthreonylglutamylarginylseryllysylcysteinylaspartylisoleucylthreonylglycylleucylleucylglutamylglycylglutaminylglutamyltyrosyllysylphenylalanylarginylvalylisoleucylalanyllysylasparaginyllysylphenylalanylglycylcysteinylglycylprolylprolylvalylglutamylisoleucylglycylprolylisoleucylleucylalanylvalylaspartylprolylleucylglycylprolylprolylthreonylserylprolylglutamylarginylleucylthreonyltyrosylthreonylglutamylarginylglutaminylarginylserylthreonylisoleucylthreonylleucylaspartyltryptophyllysylglutamylprolylarginylserylasparaginylglycylglycylserylprolylisoleucylglutaminylglycyltyrosylisoleucylisoleucylglutamyllysylarginylarginylhistidylaspartyllysylprolylaspartylphenylalanylglutamylarginylvalylasparaginyllysylarginylleucylcysteinylprolylthreonylthreonylserylphenylalanylleucylvalylglutamylasparaginylleucylaspartylglutamylhistidylglutaminylmethionyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalyllysylalanylvalylasparaginylglutamylisoleucylglycylglutamylserylglutamylprolylserylleucylprolylleucylasparaginylvalylvalylisoleucylglutaminylaspartylaspartylglutamylvalylprolylprolylthreonylisoleucyllysylleucylarginylleucylserylvalylarginylglycylaspartylthreonylisoleucyllysylvalyllysylalanylglycylglutamylprolylvalylhistidylisoleucylprolylalanylaspartylvalylthreonylglycylleucylprolylmethionylprolyllysylisoleucylglutamyltryptophylseryllysylasparaginylglutamylthreonylvalylisoleucylglutamyllysylprolylthreonylaspartylalanylleucylglutaminylisoleucylthreonyllysylglutamylglutamylvalylserylarginylserylglutamylalanyllysylthreonylglutamylleucylserylisoleucylprolyllysylalanylvalylarginylglutamylaspartyllysylglycylthreonyltyrosylthreonylvalylthreonylalanylserylasparaginylarginylleucylglycylserylvalylphenylalanylarginylasparaginylvalylhistidylvalylglutamylvalyltyrosylaspartylarginylprolylserylprolylprolylarginylasparaginylleucylalanylvalylthreonylaspartylisoleucyllysylalanylglutamylserylcysteinyltyrosylleucylthreonyltryptophylaspartylalanylprolylleucylaspartylasparaginylglycylglycylserylglutamylisoleucylthreonylhistidyltyrosylvalylisoleucylaspartyllysylarginylaspartylalanylserylarginyllysyllysylalanylglutamyltryptophylglutamylglutamylvalylthreonylasparaginylthreonylalanylvalylglutamyllysylarginyltyrosylglycylisoleucyltryptophyllysylleucylisoleucylprolylasparaginylglycylglutaminyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylarginylalanylvalylasparaginyllysyltyrosylglycylisoleucylserylaspartylglutamylcysteinyllysylserylaspartyllysylvalylvalylisoleucylglutaminylaspartylprolyltyrosylarginylleucylprolylglycylprolylprolylglycyllysylprolyllysylvalylleucylalanylarginylthreonyllysylglycylserylmethionylleucylvalylseryltryptophylthreonylprolylprolylleucylaspartylasparaginylglycylglycylserylprolylisoleucylthreonylglycyltyrosyltryptophylleucylglutamyllysylarginylglutamylglutamylglycylserylprolyltyrosyltryptophylserylarginylvalylserylarginylalanylprolylisoleucylthreonyllysylvalylglycylleucyllysylglycylvalylglutamylphenylalanylasparaginylvalylprolylarginylleucylleucylglutamylglycylvalyllysyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylalanylmethionylalanylisoleucylasparaginylalanylalanylglycylisoleucylglycylprolylprolylserylglutamylprolylserylaspartylprolylglutamylvalylalanylglycylaspartylprolylisoleucylphenylalanylprolylprolylglycylprolylprolylserylcysteinylprolylglutamylvalyllysylaspartyllysylthreonyllysylserylserylisoleucylserylleucylglycyltryptophyllysylprolylprolylalanyllysylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucyllysylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamylmethionylglutaminylglutamylglutamylglycylthreonylthreonylaspartyltryptophyllysylarginylvalylasparaginylglutamylprolylaspartyllysylleucylisoleucylthreonylthreonylcysteinylglutamylcysteinylvalylvalylprolylasparaginylleucyllysylglutamylleucylarginyllysyltyrosylarginylphenylalanylarginylvalyllysylalanylvalylasparaginylglutamylalanylglycylglutamylserylglutamylprolylserylaspartylthreonylthreonylglycylglutamylisoleucylprolylalanylthreonylaspartylisoleucylglutaminylglutamylglutamylprolylglutamylvalylphenylalanylisoleucylaspartylisoleucylglycylalanylglutaminylaspartylcysteinylleucylvalylcysteinyllysylalanylglycylserylglutaminylisoleucylarginylisoleucylprolylalanylvalylisoleucyllysylglycylarginylprolylthreonylprolyllysylserylseryltryptophylglutamylphenylalanylaspartylglycyllysylalanyllysyllysylalanylmethionyllysylaspartylglycylvalylhistidylaspartylisoleucylprolylglutamylaspartylalanylglutaminylleucylglutamylthreonylalanylglutamylasparaginylserylserylvalylisoleucylisoleucylisoleucylprolylglutamylcysteinyllysylarginylserylhistidylthreonylglycyllysyltyrosylserylisoleucylthreonylalanyllysylasparaginyllysylalanylglycylglutaminyllysylthreonylalanylasparaginylcysteinylarginylvalyllysylvalylmethionylaspartylvalylprolylglycylprolylprolyllysylaspartylleucyllysylvalylserylaspartylisoleucylthreonylarginylglycylserylcysteinylarginylleucylseryltryptophyllysylmethionylprolylaspartylaspartylaspartylglycylglycylaspartylarginylisoleucyllysylglycyltyrosylvalylisoleucylglutamyllysylarginylthreonylisoleucylaspartylglycyllysylalanyltryptophylthreonyllysylvalylasparaginylprolylaspartylcysteinylglycylserylthreonylthreonylphenylalanylvalylvalylprolylaspartylleucylleucylserylglutamylglutaminylglutaminyltyrosylphenylalanylphenylalanylarginylvalylarginylalanylglutamylasparaginylarginylphenylalanylglycylisoleucylglycylprolylprolylvalylglutamylthreonylisoleucylglutaminylarginylthreonylthreonylalanylarginylaspartylprolylisoleucyltyrosylprolylprolylaspartylprolylprolylisoleucyllysylleucyllysylisoleucylglycylleucylisoleucylthreonyllysylasparaginylthreonylvalylhistidylleucylseryltryptophyllysylprolylprolyllysylasparaginylaspartylglycylglycylserylprolylvalylthreonylhistidyltyrosylisoleucylvalylglutamylcysteinylleucylalanyltryptophylaspartylprolylthreonylglycylthreonyllysyllysylglutamylalanyltryptophylarginylglutaminylcysteinylasparaginyllysylarginylaspartylvalylglutamylglutamylleucylglutaminylphenylalanylthreonylvalylglutamylaspartylleucylvalylglutamylglycylglycylglutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalyllysylalanylvalylasparaginylalanylalanylglycylvalylseryllysylprolylserylalanylthreonylvalylglycylprolylcysteinylaspartylcysteinylglutaminylarginylprolylaspartylmethionylprolylprolylserylisoleucylaspartylleucyllysylglutamylphenylalanylmethionylglutamylvalylglutamylglutamylglycylthreonylasparaginylvalylasparaginylisoleucylvalylalanyllysylisoleucyllysylglycylvalylprolylphenylalanylprolylthreonylleucylthreonyltryptophylphenylalanyllysylalanylprolylprolyllysyllysylprolylaspartylasparaginyllysylglutamylprolylvalylleucyltyrosylaspartylthreonylhistidylvalylasparaginyllysylleucylvalylvalylaspartylaspartylthreonylcysteinylthreonylleucylvalylisoleucylprolylglutaminylserylarginylarginylserylaspartylthreonylglycylleucyltyrosylthreonylisoleucylthreonylalanylvalylasparaginylasparaginylleucylglycylthreonylalanylseryllysylglutamylmethionylarginylleucylasparaginylvalylleucylglycylarginylprolylglycylprolylprolylvalylglycylprolylisoleucyllysylphenylalanylglutamylserylvalylserylalanylaspartylglutaminylmethionylthreonylleucylseryltryptophylphenylalanylprolylprolyllysylaspartylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylvalylisoleucylglutamyllysylarginylglutamylalanylasparaginylarginyllysylthreonyltryptophylvalylhistidylvalylserylserylglutamylprolyllysylglutamylcysteinylthreonyltyrosylthreonylisoleucylprolyllysylleucylleucylglutamylglycylhistidylglutamyltyrosylvalylphenylalanylarginylisoleucylmethionylalanylglutaminylasparaginyllysyltyrosylglycylisoleucylglycylglutamylprolylleucylaspartylserylglutamylprolylglutamylthreonylalanylarginylasparaginylleucylphenylalanylserylvalylprolylglycylalanylprolylaspartyllysylprolylthreonylvalylserylserylvalylthreonylarginylasparaginylserylmethionylthreonylvalylasparaginyltryptophylglutamylglutamylprolylglutamyltyrosylaspartylglycylglycylserylprolylvalylthreonylglycyltyrosyltryptophylleucylglutamylmethionyllysylaspartylthreonylthreonylseryllysylarginyltryptophyllysylarginylvalylasparaginylarginylaspartylprolylisoleucyllysylalanylmethionylthreonylleucylglycylvalylseryltyrosyllysylvalylthreonylglycylleucylisoleucylglutamylglycylserylaspartyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylvalyltyrosylalanylisoleucylasparaginylalanylalanylglycylvalylglycylprolylalanylserylleucylprolylserylaspartylprolylalanylthreonylalanylarginylaspartylprolylisoleucylalanylprolylprolylglycylprolylprolylphenylalanylprolyllysylvalylthreonylaspartyltryptophylthreonyllysylserylserylalanylaspartylleucylglutamyltryptophylserylprolylprolylleucyllysylaspartylglycylglycylseryllysylvalylthreonylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamyltyrosyllysylglutamylglutamylglycyllysylglutamylglutamyltryptophylglutamyllysylglycyllysylaspartyllysylglutamylvalylarginylglycylthreonyllysylleucylvalylvalylthreonylglycylleucyllysylglutamylglycylalanylphenylalanyltyrosyllysylphenylalanylarginylvalylserylalanylvalylasparaginylisoleucylalanylglycylisoleucylglycylglutamylprolylglycylglutamylvalylthreonylaspartylvalylisoleucylglutamylmethionyllysylaspartylarginylleucylvalylserylprolylaspartylleucylglutaminylleucylaspartylalanylserylvalylarginylaspartylarginylisoleucylvalylvalylhistidylalanylglycylglycylvalylisoleucylarginylisoleucylisoleucylalanyltyrosylvalylserylglycyllysylprolylprolylprolylthreonylvalylthreonyltryptophylasparaginylmethionylasparaginylglutamylarginylthreonylleucylprolylglutaminylglutamylalanylthreonylisoleucylglutamylthreonylthreonylalanylisoleucylserylserylserylmethionylvalylisoleucyllysylasparaginylcysteinylglutaminylarginylserylhistidylglutaminylglycylvalyltyrosylserylleucylleucylalanyllysylasparaginylglutamylalanylglycylglutamylarginyllysyllysylthreonylisoleucylisoleucylvalylaspartylvalylleucylaspartylvalylprolylglycylprolylvalylglycylthreonylprolylphenylalanylleucylalanylhistidylasparaginylleucylthreonylasparaginylglutamylserylcysteinyllysylleucylthreonyltryptophylphenylalanylserylprolylglutamylaspartylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylvalylisoleucylglutamyllysylarginylglutamylserylaspartylarginylarginylalanyltryptophylthreonylprolylvalylthreonyltyrosylthreonylvalylthreonylarginylglutaminylasparaginylalanylthreonylvalylglutaminylglycylleucylisoleucylglutaminylglycyllysylalanyltyrosylphenylalanylphenylalanylarginylisoleucylalanylalanylglutamylasparaginylserylisoleucylglycylmethionylglycylprolylphenylalanylvalylglutamylthreonylserylglutamylalanylleucylvalylisoleucylarginylglutamylprolylisoleucylthreonylvalylprolylglutamylarginylprolylglutamylaspartylleucylglutamylvalyllysylglutamylvalylthreonyllysylasparaginylthreonylvalylthreonylleucylthreonyltryptophylasparaginylprolylprolyllysyltyrosylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylisoleucylasparaginyltyrosylvalylleucylglutamylserylarginylleucylisoleucylglycylthreonylglutamyllysylphenylalanylhistidyllysylvalylthreonylasparaginylaspartylasparaginylleucylleucylserylarginyllysyltyrosylthreonylvalyllysylglycylleucyllysylglutamylglycylaspartylthreonyltyrosylglutamyltyrosylarginylvalylserylalanylvalylasparaginylisoleucylvalylglycylglutaminylglycyllysylprolylserylphenylalanylcysteinylthreonyllysylprolylisoleucylthreonylcysteinyllysylaspartylglutamylleucylalanylprolylprolylthreonylleucylhistidylleucylaspartylphenylalanylarginylaspartyllysylleucylthreonylisoleucylarginylvalylglycylglutamylalanylphenylalanylalanylleucylthreonylglycylarginyltyrosylserylglycyllysylprolyllysylprolyllysylvalylseryltryptophylphenylalanyllysylaspartylglutamylalanylaspartylvalylleucylglutamylaspartylaspartylarginylthreonylhistidylisoleucyllysylthreonylthreonylprolylalanylthreonylleucylalanylleucylglutamyllysylisoleucyllysylalanyllysylarginylserylaspartylserylglycyllysyltyrosylcysteinylvalylvalylvalylglutamylasparaginylserylthreonylglycylserylarginyllysylglycylphenylalanylcysteinylglutaminylvalylasparaginylvalylvalylaspartylhistidylprolylglycylprolylprolylvalylglycylprolylvalylserylphenylalanylaspartylglutamylvalylthreonyllysylaspartyltyrosylmethionylvalylisoleucylseryltryptophyllysylprolylprolylleucylaspartylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoleucylisoleucylglutamyllysyllysylglutamylvalylglycyllysylaspartylvalyltryptophylmethionylprolylvalylthreonylserylalanylserylalanyllysylthreonylthreonylcysteinyllysylvalylseryllysylleucylleucylglutamylglycyllysylaspartyltyrosylisoleucylphenylalanylarginylisoleucylhistidylalanylglutamylasparaginylleucyltyrosylglycylisoleucylserylaspartylprolylleucylvalylserylaspartylserylmethionyllysylalanyllysylaspartylarginylphenylalanylarginylvalylprolylaspartylalanylprolylaspartylglutaminylprolylisoleucylvalylthreonylglutamylvalylthreonyllysylaspartylserylalanylleucylvalylthreonyltryptophylasparaginyllysylprolylhistidylaspartylglycylglycyllysylprolylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoleucylleucylglutamyllysylarginylglutamylthreonylmethionylseryllysylarginyltryptophylalanylarginylvalylthreonyllysylaspartylprolylisoleucylhistidylprolyltyrosylthreonyllysylphenylalanylarginylvalylprolylaspartylleucylleucylglutamylglycylcysteinylglutaminyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylserylalanylglutamylasparaginylglutamylisoleucylglycylisoleucylglycylaspartylprolylserylprolylprolylseryllysylprolylvalylphenylalanylalanyllysylaspartylprolylisoleucylalanyllysylprolylserylprolylprolylvalylasparaginylprolylglutamylalanylisoleucylaspartylthreonylthreonylcysteinylasparaginylserylvalylaspartylleucylthreonyltryptophylglutaminylprolylprolylarginylhistidylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylleucylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamyltyrosylglutaminyllysylvalylglycylaspartylglutamylglutamyltryptophylarginylarginylalanylasparaginylhistidylthreonylprolylglutamylserylcysteinylprolylglutamylthreonyllysyltyrosyllysylvalylthreonylglycylleucylarginylaspartylglycylglutaminylthreonyltyrosyllysylphenylalanylarginylvalylleucylalanylvalylasparaginylalanylalanylglycylglutamylserylaspartylprolylalanylhistidylvalylprolylglutamylprolylvalylleucylvalyllysylaspartylarginylleucylglutamylprolylprolylglutamylleucylisoleucylleucylaspartylalanylasparaginylmethionylalanylarginylglutamylglutaminylhistidylisoleucyllysylvalylglycylaspartylthreonylleucylarginylleucylserylalanylisoleucylisoleucyllysylglycylvalylprolylphenylalanylprolyllysylvalylthreonyltryptophyllysyllysylglutamylaspartylarginylaspartylalanylprolylthreonyllysylalanylarginylisoleucylaspartylvalylthreonylprolylvalylglycylseryllysylleucylglutamylisoleucylarginylasparaginylalanylalanylhistidylglutamylaspartylglycylglycylisoleucyltyrosylserylleucylthreonylvalylglutamylasparaginylprolylalanylglycylseryllysylthreonylvalylserylvalyllysylvalylleucylvalylleucylaspartyllysylprolylglycylprolylprolylarginylaspartylleucylglutamylvalylserylglutamylisoleucylarginyllysylaspartylserylcysteinyltyrosylleucylthreonyltryptophyllysylglutamylprolylleucylaspartylaspartylglycylglycylserylvalylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylvalylvalylglutamylarginylarginylaspartylvalylalanylserylalanylglutaminyltryptophylserylprolylleucylserylalanylthreonylseryllysyllysyllysylserylhistidylphenylalanylalanyllysylhistidylleucylasparaginylglutamylglycylasparaginylglutaminyltyrosylleucylphenylalanylarginylvalylalanylalanylglutamylasparaginylglutaminyltyrosylglycylarginylglycylprolylphenylalanylvalylglutamylthreonylprolyllysylprolylisoleucyllysylalanylleucylaspartylprolylleucylhistidylprolylprolylglycylprolylprolyllysylaspartylleucylhistidylhistidylvalylaspartylvalylaspartyllysylthreonylglutamylvalylserylleucylvalyltryptophylasparaginyllysylprolylaspartylarginylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucylthreonylglycyltyrosylleucylvalylglutamyltyrosylglutaminylglutamylglutamylglycylthreonylglutaminylaspartyltryptophylisoleucyllysylphenylalanyllysylthreonylvalylthreonylasparaginylleucylglutamylcysteinylvalylvalylthreonylglycylleucylglutaminylglutaminylglycyllysylthreonyltyrosylarginylphenylalanylarginylvalyllysylalanylglutamylasparaginylisoleucylvalylglycylleucylglycylleucylprolylaspartylthreonylthreonylisoleucylprolylisoleucylglutamylcysteinylglutaminylglutamyllysylleucylvalylprolylprolylserylvalylglutamylleucylaspartylvalyllysylleucylisoleucylglutamylglycylleucylvalylvalyllysylalanylglycylthreonylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylalanylisoleucylisoleucylarginylglycylvalylprolylvalylprolylthreonylalanyllysyltryptophylthreonylthreonylaspartylglycylserylglutamylisoleucyllysylthreonylaspartylglutamylhistidyltyrosylthreonylvalylglutamylthreonylaspartylasparaginylphenylalanylserylserylvalylleucylthreonylisoleucyllysylasparaginylcysteinylleucylarginylarginylaspartylthreonylglycylglutamyltyrosylglutaminylisoleucylthreonylvalylserylasparaginylalanylalanylglycylseryllysylthreonylvalylalanylvalylhistidylleucylthreonylvalylleucylaspartylvalylprolylglycylprolylprolylthreonylglycylprolylisoleucylasparaginylisoleucylleucylaspartylvalylthreonylprolylglutamylhistidylmethionylthreonylisoleucylseryltryptophylglutaminylprolylprolyllysylaspartylaspartylglycylglycylserylprolylvalylisoleucylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylglutaminylaspartylthreonylarginyllysylaspartylthreonyltryptophylglycylvalylvalylserylserylglycylserylseryllysylthreonyllysylleucyllysylisoleucylprolylhistidylleucylglutaminyllysylglycylcysteinylglutamyltyrosylvalylphenylalanylarginylvalylarginylalanylglutamylasparaginyllysylisoleucylglycylvalylglycylprolylprolylleucylaspartylserylthreonylprolylthreonylvalylalanyllysylhistidyllysylphenylalanylserylprolylprolylserylprolylprolylglycyllysylprolylvalylvalylthreonylaspartylisoleucylthreonylglutamylasparaginylalanylalanylthreonylvalylseryltryptophylthreonylleucylprolyllysylserylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucylthreonylglycyltyrosyltyrosylmethionylglutamylarginylarginylglutamylvalylthreonylglycyllysyltryptophylvalylarginylvalylasparaginyllysylthreonylprolylisoleucylalanylaspartylleucyllysylphenylalanylarginylvalylthreonylglycylleucyltyrosylglutamylglycylasparaginylthreonyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylphenylalanylalanylglutamylasparaginylleucylalanylglycylleucylseryllysylprolylserylprolylserylserylaspartylprolylisoleucyllysylalanylcysteinylarginylprolylisoleucyllysylprolylprolylglycylprolylprolylisoleucylasparaginylprolyllysylleucyllysylaspartyllysylserylarginylglutamylthreonylalanylaspartylleucylvalyltryptophylthreonyllysylprolylleucylserylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucylleucylglycyltyrosylvalylvalylglutamylcysteinylglutaminyllysylprolylglycylthreonylalanylglutaminyltryptophylasparaginylarginylisoleucylasparaginyllysylaspartylglutamylleucylisoleucylarginylglutaminylcysteinylalanylphenylalanylarginylvalylprolylglycylleucylisoleucylglutamylglycylasparaginylglutamyltyrosylarginylphenylalanylarginylisoleucyllysylalanylalanylasparaginylisoleucylvalylglycylglutamylglycylglutamylprolylarginylglutamylleucylalanylglutamylserylvalylisoleucylalanyllysylaspartylisoleucylleucylhistidylprolylprolylglutamylvalylglutamylleucylaspartylvalylthreonylcysteinylarginylaspartylvalylisoleucylthreonylvalylarginylvalylglycylglutaminylthreonylisoleucylarginylisoleucylleucylalanylarginylvalyllysylglycylarginylprolylglutamylprolylaspartylisoleucylthreonyltryptophylthreonyllysylglutamylglycyllysylvalylleucylvalylarginylglutamyllysylarginylvalylaspartylleucylisoleucylglutaminylaspartylleucylprolylarginylvalylglutamylleucylglutaminylisoleucyllysylglutamylalanylvalylarginylalanylaspartylhistidylglycyllysyltyrosylisoleucylisoleucylserylalanyllysylasparaginylserylserylglycylhistidylalanylglutaminylglycylserylalanylisoleucylvalylasparaginylvalylleucylaspartylarginylprolylglycylprolylcysteinylglutaminylasparaginylleucyllysylvalylthreonylasparaginylvalylthreonyllysylglutamylasparaginylcysteinylthreonylisoleucylseryltryptophylglutamylasparaginylprolylleucylaspartylasparaginylglycylglycylserylglutamylisoleucylthreonylasparaginylphenylalanylisoleucylvalylglutamyltyrosylarginyllysylprolylasparaginylglutaminyllysylglycyltryptophylserylisoleucylvalylalanylserylaspartylvalylthreonyllysylarginylleucylisoleucyllysylalanylasparaginylleucylleucylalanylasparaginylasparaginylglutamyltyrosyltyrosylphenylalanylarginylvalylcysteinylalanylglutamylasparaginyllysylvalylglycylvalylglycylprolylthreonylisoleucylglutamylthreonyllysylthreonylprolylisoleucylleucylalanylisoleucylasparaginylprolylisoleucylaspartylarginylprolylglycylglutamylprolylglutamylasparaginylleucylhistidylisoleucylalanylaspartyllysylglycyllysylthreonylphenylalanylvalyltyrosylleucyllysyltryptophylarginylarginylprolylaspartyltyrosylaspartylglycylglycylserylprolylasparaginylleucylseryltyrosylhistidylvalylglutamylarginylarginylleucyllysylglycylserylaspartylaspartyltryptophylglutamylarginylvalylhistidyllysylglycylserylisoleucyllysylglutamylthreonylhistidyltyrosylmethionylvalylaspartylarginylcysteinylvalylglutamylasparaginylglutaminylisoleucyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylglutaminylthreonyllysylasparaginylglutamylglycylglycylglutamylserylaspartyltryptophylvalyllysylthreonylglutamylglutamylvalylvalylvalyllysylglutamylaspartylleucylglutaminyllysylprolylvalylleucylaspartylleucyllysylleucylserylglycylvalylleucylthreonylvalyllysylalanylglycylaspartylthreonylisoleucylarginylleucylglutamylalanylglycylvalylarginylglycyllysylprolylphenylalanylprolylglutamylvalylalanyltryptophylthreonyllysylaspartyllysylaspartylalanylthreonylaspartylleucylthreonylarginylserylprolylarginylvalyllysylisoleucylaspartylthreonylarginylalanylaspartylserylseryllysylphenylalanylserylleucylthreonyllysylalanyllysylarginylserylaspartylglycylglycyllysyltyrosylvalylvalylthreonylalanylthreonylasparaginylthreonylalanylglycylserylphenylalanylvalylalanyltyrosylalanylthreonylvalylasparaginylvalylleucylaspartyllysylprolylglycylprolylvalylarginylasparaginylleucyllysylisoleucylvalylaspartylvalylserylserylaspartylarginylcysteinylthreonylvalylcysteinyltryptophylaspartylprolylprolylglutamylaspartylaspartylglycylglycylcysteinylglutamylisoleucylglutaminylasparaginyltyrosylisoleucylleucylglutamyllysylcysteinylglutamylthreonyllysylarginylmethionylvalyltryptophylserylthreonyltyrosylserylalanylthreonylvalylleucylthreonylprolylglycylthreonylthreonylvalylthreonylarginylleucylisoleucylglutamylglycylasparaginylglutamyltyrosylisoleucylphenylalanylarginylvalylarginylalanylglutamylasparaginyllysylisoleucylglycylthreonylglycylprolylprolylthreonylglutamylseryllysylprolylvalylisoleucylalanyllysylthreonyllysyltyrosylaspartyllysylprolylglycylarginylprolylaspartylprolylprolylglutamylvalylthreonyllysylvalylseryllysylglutamylglutamylmethionylthreonylvalylvalyltryptophylasparaginylprolylprolylglutamyltyrosylaspartylglycylglycyllysylserylisoleucylthreonylglycyltyrosylphenylalanylleucylglutamyllysyllysylglutamyllysylhistidylserylthreonylarginyltryptophylvalylprolylvalylasparaginyllysylserylalanylisoleucylprolylglutamylarginylarginylmethionyllysylvalylglutaminylasparaginylleucylleucylprolylaspartylhistidylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylvalyllysylalanylglutamylasparaginylglutamylisoleucylglycylisoleucylglycylglutamylprolylserylleucylprolylserylarginylprolylvalylvalylalanyllysylaspartylprolylisoleucylglutamylprolylprolylglycylprolylprolylthreonylasparaginylphenylalanylarginylvalylvalylaspartylthreonylthreonyllysylhistidylserylisoleucylthreonylleucylglycyltryptophylglycyllysylprolylvalyltyrosylaspartylglycylglycylalanylprolylisoleucylisoleucylglycyltyrosylvalylvalylglutamylmethionylarginylprolyllysylisoleucylalanylaspartylalanylserylprolylaspartylglutamylglycyltryptophyllysylarginylcysteinylasparaginylalanylalanylalanylglutaminylleucylvalylarginyllysylglutamylphenylalanylthreonylvalylthreonylserylleucylaspartylglutamylasparaginylglutaminylglutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylcysteinylalanylglutaminylasparaginylglutaminylvalylglycylisoleucylglycylarginylprolylalanylglutamylleucyllysylglutamylalanylisoleucyllysylprolyllysylglutamylisoleucylleucylglutamylprolylprolylglutamylisoleucylaspartylleucylaspartylalanylserylmethionylarginyllysylleucylvalylisoleucylvalylarginylalanylglycylcysteinylprolylisoleucylarginylleucylphenylalanylalanylisoleucylvalylarginylglycylarginylprolylalanylprolyllysylvalylthreonyltryptophylarginyllysylvalylglycylisoleucylaspartylasparaginylvalylvalylarginyllysylglycylglutaminylvalylaspartylleucylvalylaspartylthreonylmethionylalanylphenylalanylleucylvalylisoleucylprolylasparaginylserylthreonylarginylaspartylaspartylserylglycyllysyltyrosylserylleucylthreonylleucylvalylasparaginylprolylalanylglycylglutamyllysylalanylvalylphenylalanylvalylasparaginylvalylarginylvalylleucylaspartylthreonylprolylglycylprolylvalylserylaspartylleucyllysylvalylserylaspartylvalylthreonyllysylthreonylserylcysteinylhistidylvalylseryltryptophylalanylprolylprolylglutamylasparaginylaspartylglycylglycylserylglutaminylvalylthreonylhistidyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylglutamylalanylaspartylarginyllysylthreonyltryptophylserylthreonylvalylthreonylprolylglutamylvalyllysyllysylthreonylserylphenylalanylhistidylvalylthreonylasparaginylleucylvalylprolylglycylasparaginylglutamyltyrosyltyrosylphenylalanylarginylvalylthreonylalanylvalylasparaginylglutamyltyrosylglycylprolylglycylvalylprolylthreonylaspartylvalylprolyllysylprolylvalylleucylalanylserylaspartylprolylleucylserylglutamylprolylaspartylprolylprolylarginyllysylleucylglutamylalanylthreonylglutamylmethionylthreonyllysylasparaginylserylalanylthreonylleucylalanyltryptophylleucylprolylprolylleucylarginylaspartylglycylglycylalanyllysylisoleucylaspartylglycyltyrosylisoleucylisoleucylseryltyrosylarginylglutamylglutamylglutamylglutaminylprolylalanylaspartylarginyltryptophylthreonylglutamyltyrosylserylvalylvalyllysylaspartylleucylserylleucylvalylvalylthreonylglycylleucyllysylglutamylglycyllysyllysyltyrosyllysylphenylalanylarginylvalylalanylalanylarginylasparaginylalanylvalylglycylvalylserylleucylprolylarginylglutamylalanylglutamylglycylvalyltyrosylglutamylalanyllysylglutamylglutaminylleucylleucylprolylprolyllysylisoleucylleucylmethionylprolylglutamylglutaminylisoleucylthreonylisoleucyllysylalanylglycyllysyllysylleucylarginylisoleucylglutamylalanylhistidylvalyltyrosylglycyllysylprolylhistidylprolylthreonylcysteinyllysyltryptophyllysyllysylglycylglutamylaspartylglutamylvalylvalylthreonylserylserylhistidylleucylalanylvalylhistidyllysylalanylaspartylserylserylserylisoleucylleucylisoleucylisoleucyllysylaspartylvalylthreonylarginyllysylaspartylserylglycyltyrosyltyrosylserylleucylthreonylalanylglutamylasparaginylserylserylglycylthreonylaspartylthreonylglutaminyllysylisoleucyllysylvalylvalylvalylmethionylaspartylalanylprolylglycylprolylprolylglutaminylprolylprolylphenylalanylaspartylisoleucylserylaspartylisoleucylaspartylalanylaspartylalanylcysteinylserylleucylseryltryptophylhistidylisoleucylprolylleucylglutamylaspartylglycylglycylserylasparaginylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylcysteinylaspartylvalylserylarginylglycylaspartyltryptophylvalylthreonylalanylleucylalanylserylvalylthreonyllysylthreonylserylcysteinylarginylvalylglycyllysylleucylisoleucylprolylglycylglutaminylglutamyltyrosylisoleucylphenylalanylarginylvalylarginylalanylglutamylasparaginylarginylphenylalanylglycylisoleucylserylglutamylprolylleucylthreonylserylprolyllysylmethionylvalylalanylglutaminylphenylalanylprolylphenylalanylglycylvalylprolylserylglutamylprolyllysylasparaginylalanylarginylvalylthreonyllysylvalylasparaginyllysylaspartylcysteinylisoleucylphenylalanylvalylalanyltryptophylaspartylarginylprolylaspartylserylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucylisoleucylglycyltyrosylleucylisoleucylglutamylarginyllysylglutamylarginylasparaginylserylleucylleucyltryptophylvalyllysylalanylasparaginylaspartylthreonylleucylvalylarginylserylthreonylglutamyltyrosylprolylcysteinylalanylglycylleucylvalylglutamylglycylleucylglutamyltyrosylserylphenylalanylarginylisoleucyltyrosylalanylleucylasparaginyllysylalanylglycylserylserylprolylprolylseryllysylprolylthreonylglutamyltyrosylvalylthreonylalanylarginylmethionylprolylvalylaspartylprolylprolylglycyllysylprolylglutamylvalylisoleucylaspartylvalylthreonyllysylserylthreonylvalylserylleucylisoleucyltryptophylalanylarginylprolyllysylhistidylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylisoleucylglycyltyrosylphenylalanylvalylglutamylalanylcysteinyllysylleucylprolylglycylaspartyllysyltryptophylvalylarginylcysteinylasparaginylthreonylalanylprolylhistidylglutaminylisoleucylprolylglutaminylglutamylglutamyltyrosylthreonylalanylthreonylglycylleucylglutamylglutamyllysylalanylglutaminyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylalanylisoleucylalanylarginylthreonylalanylvalylasparaginylisoleucylserylprolylprolylserylglutamylprolylserylaspartylprolylvalylthreonylisoleucylleucylalanylglutamylasparaginylvalylprolylprolylarginylisoleucylaspartylleucylserylvalylalanylmethionyllysylserylleucylleucylthreonylvalyllysylalanylglycylthreonylasparaginylvalylcysteinylleucylaspartylalanylthreonylvalylphenylalanylglycyllysylprolylmethionylprolylthreonylvalylseryltryptophyllysyllysylaspartylglycylthreonylleucylleucyllysylprolylalanylglutamylglycylisoleucyllysylmethionylalanylmethionylglutaminylarginylasparaginylleucylcysteinylthreonylleucylglutamylleucylphenylalanylserylvalylasparaginylarginyllysylaspartylserylglycylaspartyltyrosylthreonylisoleucylthreonylalanylglutamylasparaginylserylserylglycylseryllysylserylalanylthreonylisoleucyllysylleucyllysylvalylleucylaspartyllysylprolylglycylprolylprolylalanylserylvalyllysylisoleucylasparaginyllysylmethionyltyrosylserylaspartylarginylalanylmethionylleucylseryltryptophylglutamylprolylprolylleucylglutamylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoleucylvalylaspartyllysylarginylglutamylthreonylserylarginylprolylasparaginyltryptophylalanylglutaminylvalylserylalanylthreonylvalylprolylisoleucylthreonylserylcysteinylserylvalylglutamyllysylleucylisoleucylglutamylglycylhistidylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylisoleucylcysteinylalanylglutamylasparaginyllysyltyrosylglycylvalylglycylaspartylprolylvalylphenylalanylthreonylglutamylprolylalanylisoleucylalanyllysylasparaginylprolyltyrosylaspartylprolylprolylglycylarginylcysteinylaspartylprolylprolylvalylisoleucylserylasparaginylisoleucylthreonyllysylaspartylhistidylmethionylthreonylvalylseryltryptophyllysylprolylprolylalanylaspartylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucylthreonylglycyltyrosylleucylleucylglutamyllysylarginylglutamylthreonylglutaminylalanylvalylasparaginyltryptophylthreonyllysylvalylasparaginylarginyllysylprolylisoleucylisoleucylglutamylarginylthreonylleucyllysylalanylthreonylglycylleucylglutaminylglutamylglycylthreonylglutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylthreonylalanylisoleucylasparaginyllysylalanylglycylprolylglycyllysylprolylserylaspartylalanylseryllysylalanylalanyltyrosylalanylarginylaspartylprolylglutaminyltyrosylprolylprolylalanylprolylprolylalanylphenylalanylprolyllysylvalyltyrosylaspartylthreonylthreonylarginylserylserylvalylserylleucylseryltryptophylglycyllysylprolylalanyltyrosylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucylisoleucylglycyltyrosylleucylvalylglutamylvalyllysylarginylalanylaspartylserylaspartylasparaginyltryptophylvalylarginylcysteinylasparaginylleucylprolylglutaminylasparaginylleucylglutaminyllysylthreonylarginylphenylalanylglutamylvalylthreonylglycylleucylmethionylglutamylaspartylthreonylglutaminyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylvalyltyrosylalanylvalylasparaginyllysylisoleucylglycyltyrosylserylaspartylprolylserylaspartylvalylprolylaspartyllysylhistidyltyrosylprolyllysylaspartylisoleucylleucylisoleucylprolylprolylglutamylglycylglutamylhistidylaspartylalanylaspartylleucylarginyllysylthreonylleucylisoleucylleucylarginylalanylglycylvalylthreonylmethionylarginylleucyltyrosylvalylprolylvalyllysylglycylarginylprolylprolylprolyllysylisoleucylthreonyltryptophylseryllysylprolylasparaginylvalylasparaginylleucylarginylaspartylarginylisoleucylglycylleucylaspartylisoleucyllysylserylthreonylaspartylphenylalanylaspartylthreonylphenylalanylleucylarginylcysteinylglutamylasparaginylvalylasparaginyllysyltyrosylaspartylalanylglycyllysyltyrosylisoleucylleucylthreonylleucylglutamylasparaginylserylcysteinylglycyllysyllysylglutamyltyrosylthreonylisoleucylvalylvalyllysylvalylleucylaspartylthreonylprolylglycylprolylprolylisoleucylasparaginylvalylthreonylvalyllysylglutamylisoleucylseryllysylaspartylserylalanyltyrosylvalylthreonyltryptophylglutamylprolylprolylisoleucylisoleucylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucylisoleucylasparaginyltyrosylvalylvalylglutaminyllysylarginylaspartylalanylglutamylarginyllysylseryltryptophylserylthreonylvalylthreonylthreonylglutamylcysteinylseryllysylthreonylserylphenylalanylarginylvalylprolylasparaginylleucylglutamylglutamylglycyllysylseryltyrosylphenylalanylphenylalanylarginylvalylphenylalanylalanylglutamylasparaginylglutamyltyrosylglycylisoleucylglycylaspartylprolylglycylglutamylthreonylarginylaspartylalanylvalyllysylalanylserylglutaminylthreonylprolylglycylprolylvalylvalylaspartylleucyllysylvalylarginylserylvalylseryllysylserylserylcysteinylserylisoleucylglycyltryptophyllysyllysylprolylhistidylserylaspartylglycylglycylserylarginylisoleucylisoleucylglycyltyrosylvalylvalylaspartylphenylalanylleucylthreonylglutamylglutamylasparaginyllysyltryptophylglutaminylarginylvalylmethionyllysylserylleucylserylleucylglutaminyltyrosylserylalanyllysylaspartylleucylthreonylglutamylglycyllysylglutamyltyrosylthreonylphenylalanylarginylvalylserylalanylglutamylasparaginylglutamylasparaginylglycylglutamylglycylthreonylprolylserylglutamylisoleucylthreonylvalylvalylalanylarginylaspartylaspartylvalylvalylalanylprolylaspartylleucylaspartylleucyllysylglycylleucylprolylaspartylleucylcysteinyltyrosylleucylalanyllysylglutamylasparaginylserylasparaginylphenylalanylarginylleucyllysylisoleucylprolylisoleucyllysylglycyllysylprolylalanylprolylserylvalylseryltryptophyllysyllysylglycylglutamylaspartylprolylleucylalanylthreonylaspartylthreonylarginylvalylserylvalylglutamylserylserylalanylvalylasparaginylthreonylthreonylleucylisoleucylvalyltyrosylaspartylcysteinylglutaminyllysylserylaspartylalanylglycyllysyltyrosylthreonylisoleucylthreonylleucyllysylasparaginylvalylalanylglycylthreonyllysylglutamylglycylthreonylisoleucylserylisoleucyllysylvalylvalylglycyllysylprolylglycylisoleucylprolylthreonylglycylprolylisoleucyllysylphenylalanylaspartylglutamylvalylthreonylalanylglutamylalanylmethionylthreonylleucyllysyltryptophylalanylprolylprolyllysylaspartylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoleucylleucylglutamyllysylarginylaspartylserylvalylasparaginylasparaginyllysyltryptophylvalylthreonylcysteinylalanylserylalanylvalylglutaminyllysylthreonylthreonylphenylalanylarginylvalylthreonylarginylleucylhistidylglutamylglycylmethionylglutamyltyrosylthreonylphenylalanylarginylvalylserylalanylglutamylasparaginyllysyltyrosylglycylvalylglycylglutamylglycylleucyllysylserylglutamylprolylisoleucylvalylalanylarginylhistidylprolylphenylalanylaspartylvalylprolylaspartylalanylprolylprolylprolylprolylasparaginylisoleucylvalylaspartylvalylarginylhistidylaspartylserylvalylserylleucylthreonyltryptophylthreonylaspartylprolyllysyllysylthreonylglycylglycylserylprolylisoleucylthreonylglycyltyrosylhistidylleucylglutamylphenylalanyllysylglutamylarginylasparaginylserylleucylleucyltryptophyllysylarginylalanylasparaginyllysylthreonylprolylisoleucylarginylmethionylarginylaspartylphenylalanyllysylvalylthreonylglycylleucylthreonylglutamylglycylleucylglutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylmethionylalanylisoleucylasparaginylleucylalanylglycylvalylglycyllysylprolylserylleucylprolylserylglutamylprolylvalylvalylalanylleucylaspartylprolylisoleucylaspartylprolylprolylglycyllysylprolylglutamylvalylisoleucylasparaginylisoleucylthreonylarginylasparaginylserylvalylthreonylleucylisoleucyltryptophylthreonylglutamylprolyllysyltyrosylaspartylglycylglycylhistidyllysylleucylthreonylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylaspartylleucylprolylseryllysylseryltryptophylmethionyllysylalanylasparaginylhistidylvalylasparaginylvalylprolylglutamylcysteinylalanylphenylalanylthreonylvalylthreonylaspartylleucylvalylglutamylglycylglycyllysyltyrosylglutamylphenylalanylarginylisoleucylarginylalanyllysylasparaginylthreonylalanylglycylalanylisoleucylserylalanylprolylserylglutamylserylthreonylglutamylthreonylisoleucylisoleucylcysteinyllysylaspartylglutamyltyrosylglutamylalanylprolylthreonylisoleucylvalylleucylaspartylprolylthreonylisoleucyllysylaspartylglycylleucylthreonylisoleucyllysylalanylglycylaspartylthreonylisoleucylvalylleucylasparaginylalanylisoleucylserylisoleucylleucylglycyllysylprolylleucylprolyllysylserylseryltryptophylseryllysylalanylglycyllysylaspartylisoleucylarginylprolylserylaspartylisoleucylthreonylglutaminylisoleucylthreonylserylthreonylprolylthreonylserylserylmethionylleucylthreonylisoleucyllysyltyrosylalanylthreonylarginyllysylaspartylalanylglycylglutamyltyrosylthreonylisoleucylthreonylalanylthreonylasparaginylprolylphenylalanylglycylthreonyllysylvalylglutamylhistidylvalyllysylvalylthreonylvalylleucylaspartylvalylprolylglycylprolylprolylglycylprolylvalylglutamylisoleucylserylasparaginylvalylserylalanylglutamyllysylalanylthreonylleucylthreonyltryptophylthreonylprolylprolylleucylglutamylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucyllysylseryltyrosylisoleucylleucylglutamyllysylarginylglutamylthreonylserylarginylleucylleucyltryptophylthreonylvalylvalylserylglutamylaspartylisoleucylglutaminylserylcysteinylarginylhistidylvalylalanylthreonyllysylleucylisoleucylglutaminylglycylasparaginylglutamyltyrosylisoleucylphenylalanylarginylvalylserylalanylvalylasparaginylhistidyltyrosylglycyllysylglycylglutamylprolylvalylglutaminylserylglutamylprolylvalyllysylmethionylvalylaspartylarginylphenylalanylglycylprolylprolylglycylprolylprolylglutamyllysylprolylglutamylvalylserylasparaginylvalylthreonyllysylasparaginylthreonylalanylthreonylvalylseryltryptophyllysylarginylprolylvalylaspartylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylthreonylglycyltyrosylhistidylvalylglutamylarginylarginylglutamyllysyllysylserylleucylarginyltryptophylvalylarginylalanylisoleucyllysylthreonylprolylvalylserylaspartylleucylarginylcysteinyllysylvalylthreonylglycylleucylglutaminylglutamylglycylserylthreonyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylserylalanylglutamylasparaginylarginylalanylglycylisoleucylglycylprolylprolylserylglutamylalanylserylaspartylserylvalylleucylmethionyllysylaspartylalanylalanyltyrosylprolylprolylglycylprolylprolylserylasparaginylprolylhistidylvalylthreonylaspartylthreonylthreonyllysyllysylserylalanylserylleucylalanyltryptophylglycyllysylprolylhistidyltyrosylaspartylglycylglycylleucylglutamylisoleucylthreonylglycyltyrosylvalylvalylglutamylhistidylglutaminyllysylvalylglycylaspartylglutamylalanyltryptophylisoleucyllysylaspartylthreonylthreonylglycylthreonylalanylleucylarginylisoleucylthreonylglutaminylphenylalanylvalylvalylprolylaspartylleucylglutaminylthreonyllysylglutamyllysyltyrosylasparaginylphenylalanylarginylisoleucylserylalanylisoleucylasparaginylaspartylalanylglycylvalylglycylglutamylprolylalanylvalylisoleucylprolylaspartylvalylglutamylisoleucylvalylglutamylarginylglutamylmethionylalanylprolylaspartylphenylalanylglutamylleucylaspartylalanylglutamylleucylarginylarginylthreonylleucylvalylvalylarginylalanylglycylleucylserylisoleucylarginylisoleucylphenylalanylvalylprolylisoleucyllysylglycylarginylprolylalanylprolylglutamylvalylthreonyltryptophylthreonyllysylaspartylasparaginylisoleucylasparaginylleucyllysylasparaginylarginylalanylasparaginylisoleucylglutamylasparaginylthreonylglutamylserylphenylalanylthreonylleucylleucylisoleucylisoleucylprolylglutamylcysteinylasparaginylarginyltyrosylaspartylthreonylglycyllysylphenylalanylvalylmethionylthreonylisoleucylglutamylasparaginylprolylalanylglycyllysyllysylserylglycylphenylalanylvalylasparaginylvalylarginylvalylleucylaspartylthreonylprolylglycylprolylvalylleucylasparaginylleucylarginylprolylthreonylaspartylisoleucylthreonyllysylaspartylserylvalylthreonylleucylhistidyltryptophylaspartylleucylprolylleucylisoleucylaspartylglycylglycylserylarginylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylglutamylalanylthreonylarginyllysylseryltyrosylserylthreonylalanylthreonylthreonyllysylcysteinylhistidyllysylcysteinylthreonyltyrosyllysylvalylthreonylglycylleucylserylglutamylglycylcysteinylglutamyltyrosylphenylalanylphenylalanylarginylvalylmethionylalanylglutamylasparaginylglutamyltyrosylglycylisoleucylglycylglutamylprolylthreonylglutamylthreonylthreonylglutamylprolylvalyllysylalanylserylglutamylalanylprolylserylprolylprolylaspartylserylleucylasparaginylisoleucylmethionylaspartylisoleucylthreonyllysylserylthreonylvalylserylleucylalanyltryptophylprolyllysylprolyllysylhistidylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylthreonylglycyltyrosylvalylisoleucylglutamylalanylglutaminylarginyllysylglycylserylaspartylglutaminyltryptophylthreonylhistidylisoleucylthreonylthreonylvalyllysylglycylleucylglutamylcysteinylvalylvalylarginylasparaginylleucylthreonylglutamylglycylglutamylglutamyltyrosylthreonylphenylalanylglutaminylvalylmethionylalanylvalylasparaginylserylalanylglycylarginylserylalanylprolylarginylglutamylserylarginylprolylvalylisoleucylvalyllysylglutamylglutaminylthreonylmethionylleucylprolylglutamylleucylaspartylleucylarginylglycylisoleucyltyrosylglutaminyllysylleucylvalylisoleucylalanyllysylalanylglycylaspartylasparaginylisoleucyllysylvalylglutamylisoleucylprolylvalylleucylglycylarginylprolyllysylprolylthreonylvalylthreonyltryptophyllysyllysylglycylaspartylglutaminylisoleucylleucyllysylglutaminylthreonylglutaminylarginylvalylasparaginylphenylalanylglutamylthreonylthreonylalanylthreonylserylthreonylisoleucylleucylasparaginylisoleucylasparaginylglutamylcysteinylvalylarginylserylaspartylserylglycylprolyltyrosylprolylleucylthreonylalanylarginylasparaginylisoleucylvalylglycylglutamylvalylglycylaspartylvalylisoleucylthreonylisoleucylglutaminylvalylhistidylaspartylisoleucylprolylglycylprolylprolylthreonylglycylprolylisoleucyllysylphenylalanylaspartylglutamylvalylserylserylaspartylphenylalanylvalylthreonylphenylalanylseryltryptophylaspartylprolylprolylglutamylasparaginylaspartylglycylglycylvalylprolylisoleucylserylasparaginyltyrosylvalylvalylglutamylmethionylarginylglutaminylthreonylaspartylserylthreonylthreonyltryptophylvalylglutamylleucylalanylthreonylthreonylvalylisoleucylarginylthreonylthreonyltyrosyllysylalanylthreonylarginylleucylthreonylthreonylglycylleucylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylvalyllysylalanylglutaminylasparaginylarginyltyrosylglycylvalylglycylprolylglycylisoleucylthreonylserylalanyltryptophylisoleucylvalylalanylasparaginyltyrosylprolylphenylalanyllysylvalylprolylglycylprolylprolylglycylthreonylprolylglutaminylvalylthreonylalanylvalylthreonyllysylaspartylserylmethionylthreonylisoleucylseryltryptophylhistidylglutamylprolylleucylserylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucylleucylglycyltyrosylhistidylvalylglutamylarginyllysylglutamylarginylasparaginylglycylisoleucylleucyltryptophylglutaminylthreonylvalylseryllysylalanylleucylvalylprolylglycylasparaginylisoleucylphenylalanyllysylserylserylglycylleucylthreonylaspartylglycylisoleucylalanyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylisoleucylalanylglutamylasparaginylmethionylalanylglycyllysylseryllysylprolylseryllysylprolylserylglutamylprolylmethionylleucylalanylleucylaspartylprolylisoleucylaspartylprolylprolylglycyllysylprolylvalylprolylleucylasparaginylisoleucylthreonylarginylhistidylthreonylvalylthreonylleucyllysyltryptophylalanyllysylprolylglutamyltyrosylthreonylglycylglycylphenylalanyllysylisoleucylthreonylseryltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylaspartylleucylprolylasparaginylglycylarginyltryptophylleucyllysylalanylasparaginylphenylalanylserylasparaginylisoleucylleucylglutamylasparaginylglutamylphenylalanylthreonylvalylserylglycylleucylthreonylglutamylaspartylalanylalanyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylisoleucylalanyllysylasparaginylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylprolylprolylserylglutamylprolylserylaspartylalanylisoleucylthreonylcysteinylarginylaspartylaspartylvalylglutamylalanylprolyllysylisoleucyllysylvalylaspartylvalyllysylphenylalanyllysylaspartylthreonylvalylisoleucylleucyllysylalanylglycylglutamylalanylphenylalanylarginylleucylglutamylalanylaspartylvalylserylglycylarginylprolylprolylprolylthreonylmethionylglutamyltryptophylseryllysylaspartylglycyllysylglutamylleucylglutamylglycylthreonylalanyllysylleucylglutamylisoleucyllysylisoleucylalanylaspartylphenylalanylserylthreonylasparaginylleucylvalylasparaginyllysylaspartylserylthreonylarginylarginylaspartylserylglycylalanyltyrosylthreonylleucylthreonylalanylthreonylasparaginylprolylglycylglycylphenylalanylalanyllysylhistidylisoleucylphenylalanylasparaginylvalyllysylvalylleucylaspartylarginylprolylglycylprolylprolylglutamylglycylprolylleucylalanylvalylthreonylglutamylvalylthreonylserylglutamyllysylcysteinylvalylleucylseryltryptophylphenylalanylprolylprolylleucylaspartylaspartylglycylglycylalanyllysylisoleucylaspartylhistidyltyrosylisoleucylvalylglutaminyllysylarginylglutamylthreonylserylarginylleucylalanyltryptophylthreonylasparaginylvalylalanylserylglutamylvalylglutaminylvalylthreonyllysylleucyllysylvalylthreonyllysylleucylleucyllysylglycylasparaginylglutamyltyrosylisoleucylphenylalanylarginylvalylmethionylalanylvalylasparaginyllysyltyrosylglycylvalylglycylglutamylprolylleucylglutamylserylglutamylprolylvalylleucylalanylvalylasparaginylprolyltyrosylglycylprolylprolylaspartylprolylprolyllysylasparaginylprolylglutamylvalylthreonylthreonylisoleucylthreonyllysylaspartylserylmethionylvalylvalylcysteinyltryptophylglycylhistidylprolylaspartylserylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylisoleucylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamylarginylarginylaspartyllysylalanylglycylglutaminylarginyltryptophylisoleucyllysylcysteinylasparaginyllysyllysylthreonylleucylthreonylaspartylleucylarginyltyrosyllysylvalylserylglycylleucylthreonylglutamylglycylhistidylglutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylisoleucylmethionylalanylglutamylasparaginylalanylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylserylprolylthreonylserylprolylphenylalanyltyrosyllysylalanylcysteinylaspartylthreonylvalylphenylalanyllysylprolylglycylprolylprolylglycylasparaginylprolylarginylvalylleucylaspartylthreonylserylarginylserylserylisoleucylserylisoleucylalanyltryptophylasparaginyllysylprolylisoleucyltyrosylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylthreonylglycyltyrosylmethionylvalylglutamylisoleucylalanylleucylprolylglutamylglutamylaspartylglutamyltryptophylglutaminylisoleucylvalylthreonylprolylprolylalanylglycylleucyllysylalanylthreonylseryltyrosylthreonylisoleucylthreonylglycylleucylthreonylglutamylasparaginylglutaminylglutamyltyrosyllysylisoleucylarginylisoleucyltyrosylalanylmethionylasparaginylserylglutamylglycylleucylglycylglutamylprolylalanylleucylvalylprolylglycylthreonylprolyllysylalanylglutamylaspartylarginylmethionylleucylprolylprolylglutamylisoleucylglutamylleucylaspartylalanylaspartylleucylarginyllysylvalylvalylthreonylisoleucylarginylalanylcysteinylcysteinylthreonylleucylarginylleucylphenylalanylvalylprolylisoleucyllysylglycylarginylprolylaspartylprolylglutamylvalyllysyltryptophylalanylarginylaspartylhistidylglycylglutamylserylleucylaspartyllysylalanylserylisoleucylglutamylserylalanylserylseryltyrosylthreonylleucylleucylisoleucylvalylglycylasparaginylvalylasparaginylarginylphenylalanylaspartylserylglycyllysyltyrosylisoleucylleucylthreonylvalylglutamylasparaginylserylserylglycylseryllysylserylalanylphenylalanylvalylasparaginylvalylarginylvalylleucylaspartylthreonylprolylglycylprolylprolylglutaminylaspartylleucyllysylvalyllysylglutamylvalylthreonyllysylthreonylserylvalylthreonylleucylthreonyltryptophylaspartylprolylprolylleucylleucylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucyllysylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylglutamylserylthreonylarginyllysylalanyltyrosylserylthreonylvalylalanylthreonylasparaginylcysteinylhistidyllysylthreonylseryltryptophyllysylvalylaspartylglutaminylleucylglutaminylglutamylglycylcysteinylseryltyrosyltyrosylphenylalanylarginylvalylleucylalanylglutamylasparaginylglutamyltyrosylglycylisoleucylglycylleucylprolylalanylglutamylthreonylalanylglutamylserylvalyllysylalanylserylglutamylarginylprolylleucylprolylprolylglycyllysylisoleucylthreonylleucylmethionylaspartylvalylthreonylarginylasparaginylserylvalylserylleucylseryltryptophylglutamyllysylprolylglutamylhistidylaspartylglycylglycylserylarginylisoleucylleucylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamylmethionylglutaminylthreonyllysylglycylserylaspartyllysyltryptophylalanylthreonylcysteinylalanylthreonylvalyllysylvalylthreonylglutamylalanylthreonylisoleucylthreonylglycylleucylisoleucylglutaminylglycylglutamylglutamyltyrosylserylphenylalanylarginylvalylserylalanylglutaminylasparaginylglutamyllysylglycylisoleucylserylaspartylprolylarginylglutaminylleucylserylvalylprolylvalylisoleucylalanyllysylaspartylleucylvalylisoleucylprolylprolylalanylphenylalanyllysylleucylleucylphenylalanylasparaginylthreonylphenylalanylthreonylvalylleucylalanylglycylglutamylaspartylleucyllysylvalylaspartylvalylprolylphenylalanylisoleucylglycylarginylprolylthreonylprolylalanylvalylthreonyltryptophylhistidyllysylaspartylasparaginylvalylprolylleucyllysylglutaminylthreonylthreonylarginylvalylasparaginylalanylglutamylserylthreonylglutamylasparaginylasparaginylserylleucylleucylthreonylisoleucyllysylaspartylalanylcysteinylarginylglutamylaspartylvalylglycylhistidyltyrosylvalylvalyllysylleucylthreonylasparaginylserylalanylglycylglutamylalanylisoleucylglutamylthreonylleucylasparaginylvalylisoleucylvalylleucylaspartyllysylprolylglycylprolylprolylthreonylglycylprolylvalyllysylmethionylaspartylglutamylvalylthreonylalanylaspartylserylisoleucylthreonylleucylseryltryptophylglycylprolylprolyllysyltyrosylaspartylglycylglycylserylserylisoleucylasparaginylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylaspartylthreonylserylthreonylthreonylthreonyltryptophylglutaminylisoleucylvalylserylalanylthreonylvalylalanylarginylthreonylthreonylisoleucyllysylalanylcysteinylarginylleucyllysylthreonylglycylcysteinylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylisoleucylalanylalanylglutamylasparaginylarginyltyrosylglycyllysylserylthreonyltyrosylleucylasparaginylserylglutamylprolylthreonylvalylalanylglutaminyltyrosylprolylphenylalanyllysylvalylprolylglycylprolylprolylglycylthreonylprolylvalylvalylthreonylleucylserylserylarginylaspartylserylmethionylglutamylvalylglutaminyltryptophylasparaginylglutamylprolylisoleucylserylaspartylglycylglycylserylarginylvalylisoleucylglycyltyrosylhistidylleucylglutamylarginyllysylglutamylarginylasparaginylserylisoleucylleucyltryptophylvalyllysylleucylasparaginyllysylthreonylprolylisoleucylprolylglutaminylthreonyllysylphenylalanyllysylthreonylthreonylglycylleucylglutamylglutamylglycylvalylglutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylserylalanylglutamylasparaginylisoleucylvalylglycylisoleucylglycyllysylprolylseryllysylvalylserylglutamylcysteinyltyrosylvalylalanylarginylaspartylprolylcysteinylaspartylprolylprolylglycylarginylprolylglutamylalanylisoleucylisoleucylvalylthreonylarginylasparaginylserylvalylthreonylleucylglutaminyltryptophyllysyllysylprolylthreonyltyrosylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylthreonylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysyllysylglutamylleucylprolylglutamylglycylarginyltryptophylmethionyllysylalanylserylphenylalanylthreonylasparaginylisoleucylisoleucylaspartylthreonylhistidylphenylalanylglutamylvalylthreonylglycylleucylvalylglutamylaspartylhistidylarginyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylisoleucylalanylarginylasparaginylalanylalanylglycylvalylphenylalanylserylglutamylprolylserylglutamylserylthreonylglycylalanylisoleucylthreonylalanylarginylaspartylglutamylvalylaspartylprolylprolylarginylisoleucylserylmethionylaspartylprolyllysyltyrosyllysylaspartylthreonylisoleucylvalylvalylhistidylalanylglycylglutamylserylphenylalanyllysylvalylaspartylalanylaspartylisoleucyltyrosylglycyllysylprolylisoleucylprolylthreonylisoleucylglutaminyltryptophylisoleucyllysylglycylaspartylglutaminylglutamylleucylserylasparaginylthreonylalanylarginylleucylglutamylisoleucyllysylserylthreonylaspartylphenylalanylalanylthreonylserylleucylserylvalyllysylaspartylalanylvalylarginylvalylaspartylserylglycylasparaginyltyrosylisoleucylleucyllysylalanyllysylasparaginylvalylalanylglycylglutamylarginylserylvalylthreonylvalylasparaginylvalyllysylvalylleucylaspartylarginylprolylglycylprolylprolylglutamylglycylprolylvalylvalylisoleucylserylglycylvalylthreonylalanylglutamyllysylcysteinylthreonylleucylalanyltryptophyllysylprolylprolylleucylglutaminylaspartylglycylglycylserylaspartylisoleucylisoleucylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamylarginylarginylglutamylthreonylserylarginylleucylvalyltryptophylthreonylvalylvalylaspartylalanylasparaginylvalylglutaminylthreonylleucylserylcysteinyllysylvalylthreonyllysylleucylleucylglutamylglycylasparaginylglutamyltyrosylthreonylphenylalanylarginylisoleucylmethionylalanylvalylasparaginyllysyltyrosylglycylvalylglycylglutamylprolylleucylglutamylserylglutamylprolylvalylvalylalanyllysylasparaginylprolylphenylalanylvalylvalylprolylaspartylalanylprolyllysylalanylprolylglutamylvalylthreonylthreonylvalylthreonyllysylaspartylserylmethionylisoleucylvalylvalyltryptophylglutamylarginylprolylalanylserylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylleucylglycyltyrosylvalylleucylglutamyllysylarginylaspartyllysylglutamylglycylisoleucylarginyltryptophylthreonylarginylcysteinylhistidyllysylarginylleucylisoleucylglycylglutamylleucylarginylleucylarginylvalylthreonylglycylleucylisoleucylglutamylasparaginylhistidylaspartyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylserylalanylglutamylasparaginylalanylalanylglycylleucylserylglutamylprolylserylprolylprolylserylalanyltyrosylglutaminyllysylalanylcysteinylaspartylprolylisoleucyltyrosyllysylprolylglycylprolylprolylasparaginylasparaginylprolyllysylvalylisoleucylaspartylisoleucylthreonylarginylserylserylvalylphenylalanylleucylseryltryptophylseryllysylprolylisoleucyltyrosylaspartylglycylglycylcysteinylglutamylisoleucylglutaminylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylcysteinylaspartylvalylasparaginylvalylglycylglutamyltryptophylthreonylmethionylcysteinylthreonylprolylprolylthreonylglycylisoleucylasparaginyllysylthreonylasparaginylisoleucylglutamylvalylglutamyllysylleucylleucylglutamyllysylhistidylglutamyltyrosylasparaginylphenylalanylarginylisoleucylcysteinylalanylisoleucylasparaginyllysylalanylglycylvalylglycylglutamylhistidylalanylaspartylvalylprolylglycylprolylisoleucylisoleucylvalylglutamylglutamyllysylleucylglutamylalanylprolylaspartylisoleucylaspartylleucylaspartylleucylglutamylleucylarginyllysylisoleucylisoleucylasparaginylisoleucylarginylalanylglycylglycylserylleucylarginylleucylphenylalanylvalylprolylisoleucyllysylglycylarginylprolylthreonylprolylglutamylvalyllysyltryptophylglycyllysylvalylaspartylglycylglutamylisoleucylarginylaspartylalanylalanylisoleucylisoleucylaspartylvalylthreonylserylserylphenylalanylthreonylserylleucylvalylleucylaspartylasparaginylvalylasparaginylarginyltyrosylaspartylserylglycyllysyltyrosylthreonylleucylthreonylleucylglutamylasparaginylserylserylglycylthreonyllysylserylalanylphenylalanylvalylthreonylvalylarginylvalylleucylaspartylthreonylprolylserylprolylprolylvalylasparaginylleucyllysylvalylthreonylglutamylisoleucylthreonyllysylaspartylserylvalylserylisoleucylthreonyltryptophylglutamylprolylprolylleucylleucylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucyllysylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylglutamylalanylthreonylarginyllysylseryltyrosylalanylalanylvalylvalylthreonylasparaginylcysteinylhistidyllysylasparaginylseryltryptophyllysylisoleucylaspartylglutaminylleucylglutaminylglutamylglycylcysteinylseryltyrosyltyrosylphenylalanylarginylvalylthreonylalanylglutamylasparaginylglutamyltyrosylglycylisoleucylglycylleucylprolylalanylglutaminylthreonylalanylaspartylprolylisoleucyllysylvalylalanylglutamylvalylprolylglutaminylprolylprolylglycyllysylisoleucylthreonylvalylaspartylaspartylvalylthreonylarginylasparaginylserylvalylserylleucylseryltryptophylthreonyllysylprolylglutamylhistidylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylisoleucylglutaminyltyrosylisoleucylvalylglutamylmethionylglutaminylalanyllysylhistidylserylglutamyllysyltryptophylserylglutamylcysteinylalanylarginylvalyllysylserylleucylglutaminylalanylvalylisoleucylthreonylasparaginylleucylthreonylglutaminylglycylglutamylglutamyltyrosylleucylphenylalanylarginylvalylvalylalanylvalylasparaginylglutamyllysylglycylarginylserylaspartylprolylarginylserylleucylalanylvalylprolylisoleucylvalylalanyllysylaspartylleucylvalylisoleucylglutamylprolylaspartylvalyllysylprolylalanylphenylalanylserylseryltyrosylserylvalylglutaminylvalylglycylglutaminylaspartylleucyllysylmethionylglutamylvalylprolylisoleucylserylglycylarginylprolyllysylprolylthreonylisoleucylthreonyltryptophylthreonyllysylaspartylglycylleucylprolylleucyllysylglutaminylthreonylthreonylarginylisoleucylasparaginylvalylthreonylaspartylserylleucylaspartylleucylthreonylthreonylleucylserylisoleucyllysylglutamylthreonylhistidyllysylaspartylaspartylglycylglycylglutaminyltyrosylglycylisoleucylthreonylvalylalanylasparaginylvalylvalylglycylglutaminyllysylthreonylalanylserylisoleucylglutamylisoleucylvalylthreonylleucylaspartyllysylprolylaspartylprolylprolyllysylglycylprolylvalyllysylphenylalanylaspartylaspartylvalylserylalanylglutamylserylisoleucylthreonylleucylseryltryptophylasparaginylprolylprolylleucyltyrosylthreonylglycylglycylcysteinylglutaminylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutaminyllysylarginylaspartylthreonylthreonylthreonylthreonylvalyltryptophylaspartylvalylvalylserylalanylthreonylvalylalanylarginylthreonylthreonylleucyllysylvalylthreonyllysylleucyllysylthreonylglycylthreonylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylisoleucylphenylalanylalanylglutamylasparaginylarginyltyrosylglycylglutaminylserylphenylalanylalanylleucylglutamylserylaspartylprolylisoleucylvalylalanylglutaminyltyrosylprolyltyrosyllysylglutamylprolylglycylprolylprolylglycylthreonylprolylphenylalanylalanylthreonylalanylisoleucylseryllysylaspartylserylmethionylvalylisoleucylglutaminyltryptophylhistidylglutamylprolylvalylasparaginylasparaginylglycylglycylserylprolylvalylisoleucylglycyltyrosylhistidylleucylglutamylarginyllysylglutamylarginylasparaginylserylisoleucylleucyltryptophylthreonyllysylvalylasparaginyllysylthreonylisoleucylisoleucylhistidylaspartylthreonylglutaminylphenylalanyllysylalanylglutaminylasparaginylleucylglutamylglutamylglycylisoleucylglutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalyltyrosylalanylglutamylasparaginylisoleucylvalylglycylvalylglycyllysylalanylseryllysylasparaginylserylglutamylcysteinyltyrosylvalylalanylarginylaspartylprolylcysteinylaspartylprolylprolylglycylthreonylprolylglutamylprolylisoleucylmethionylvalyllysylarginylasparaginylglutamylisoleucylthreonylleucylglutaminyltryptophylthreonyllysylprolylvalyltyrosylaspartylglycylglycylserylmethionylisoleucylthreonylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylaspartylleucylprolylaspartylglycylarginyltryptophylmethionyllysylalanylserylphenylalanylthreonylasparaginylvalylisoleucylglutamylthreonylglutaminylphenylalanylthreonylvalylserylglycylleucylthreonylglutamylaspartylglutaminylarginyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylisoleucylalanyllysylasparaginylalanylalanylglycylalanylisoleucylseryllysylprolylserylaspartylserylthreonylglycylprolylisoleucylthreonylalanyllysylaspartylglutamylvalylglutamylleucylprolylarginylisoleucylserylmethionylaspartylprolyllysylphenylalanylarginylaspartylthreonylisoleucylvalylvalylasparaginylalanylglycylglutamylthreonylphenylalanylarginylleucylglutamylalanylaspartylvalylhistidylglycyllysylprolylleucylprolylthreonylisoleucylglutamyltryptophylleucylarginylglycylaspartyllysylglutamylisoleucylglutamylglutamylserylalanylarginylcysteinylglutamylisoleucyllysylasparaginylthreonylaspartylphenylalanyllysylalanylleucylleucylisoleucylvalyllysylaspartylalanylisoleucylarginylisoleucylaspartylglycylglycylglutaminyltyrosylisoleucylleucylarginylalanylserylasparaginylvalylalanylglycylseryllysylserylphenylalanylprolylvalylasparaginylvalyllysylvalylleucylaspartylarginylprolylglycylprolylprolylglutamylglycylprolylvalylglutaminylvalylthreonylglycylvalylthreonylserylglutamyllysylcysteinylserylleucylthreonyltryptophylserylprolylprolylleucylglutaminylaspartylglycylglycylserylaspartylisoleucylserylhistidyltyrosylvalylvalylglutamyllysylarginylglutamylthreonylserylarginylleucylalanyltryptophylthreonylvalylvalylalanylserylglutamylvalylvalylthreonylasparaginylserylleucyllysylvalylthreonyllysylleucylleucylglutamylglycylasparaginylglutamyltyrosylvalylphenylalanylarginylisoleucylmethionylalanylvalylasparaginyllysyltyrosylglycylvalylglycylglutamylprolylleucylglutamylserylalanylprolylvalylleucylmethionyllysylasparaginylprolylphenylalanylvalylleucylprolylglycylprolylprolyllysylserylleucylglutamylvalylthreonylasparaginylisoleucylalanyllysylaspartylserylmethionylthreonylvalylcysteinyltryptophylasparaginylarginylprolylaspartylserylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylisoleucylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylaspartylarginylserylglycylisoleucylarginyltryptophylisoleucyllysylcysteinylasparaginyllysylarginylarginylisoleucylthreonylaspartylleucylarginylleucylarginylvalylthreonylglycylleucylthreonylglutamylaspartylhistidylglutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylserylalanylglutamylasparaginylalanylalanylglycylvalylglycylglutamylprolylserylprolylalanylthreonylvalyltyrosyltyrosyllysylalanylcysteinylaspartylprolylvalylphenylalanyllysylprolylglycylprolylprolylthreonylasparaginylalanylhistidylisoleucylvalylaspartylthreonylthreonyllysylasparaginylserylisoleucylthreonylleucylalanyltryptophylglycyllysylprolylisoleucyltyrosylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylleucylglycyltyrosylvalylvalylglutamylisoleucylcysteinyllysylalanylaspartylglutamylglutamylglutamyltryptophylglutaminylisoleucylvalylthreonylprolylglutaminylthreonylglycylleucylarginylvalylthreonylarginylphenylalanylglutamylisoleucylseryllysylleucylthreonylglutamylhistidylglutaminylglutamyltyrosyllysylisoleucylarginylvalylcysteinylalanylleucylasparaginyllysylvalylglycylleucylglycylglutamylalanylthreonylserylvalylprolylglycylthreonylvalyllysylprolylglutamylaspartyllysylleucylglutamylalanylprolylglutamylleucylaspartylleucylaspartylserylglutamylleucylarginyllysylglycylisoleucylvalylvalylarginylalanylglycylglycylserylalanylarginylisoleucylhistidylisoleucylprolylphenylalanyllysylglycylarginylprolylmethionylprolylglutamylisoleucylthreonyltryptophylserylarginylglutamylglutamylglycylglutamylphenylalanylthreonylaspartyllysylvalylglutaminylisoleucylglutamyllysylglycylvalylasparaginyltyrosylthreonylglutaminylleucylserylisoleucylaspartylasparaginylcysteinylaspartylarginylasparaginylaspartylalanylglycyllysyltyrosylisoleucylleucyllysylleucylglutamylasparaginylserylserylglycylseryllysylserylalanylphenylalanylvalylthreonylvalyllysylvalylleucylaspartylthreonylprolylglycylprolylprolylglutaminylasparaginylleucylalanylvalyllysylglutamylvalylarginyllysylaspartylserylalanylphenylalanylleucylvalyltryptophylglutamylprolylprolylisoleucylisoleucylaspartylglycylglycylalanyllysylvalyllysylasparaginyltyrosylvalylisoleucylaspartyllysylarginylglutamylserylthreonylarginyllysylalanyltyrosylalanylasparaginylvalylserylseryllysylcysteinylseryllysylthreonylserylphenylalanyllysylvalylglutamylasparaginylleucylthreonylglutamylglycylalanylisoleucyltyrosyltyrosylphenylalanylarginylvalylmethionylalanylglutamylasparaginylglutamylphenylalanylglycylvalylglycylvalylprolylvalylglutamylthreonylvalylaspartylalanylvalyllysylalanylalanylglutamylprolylprolylserylprolylprolylglycyllysylvalylthreonylleucylthreonylaspartylvalylserylglutaminylthreonylserylalanylserylleucylmethionyltryptophylglutamyllysylprolylglutamylhistidylaspartylglycylglycylserylarginylvalylleucylglycyltyrosylvalylvalylglutamylmethionylglutaminylprolyllysylglycylthreonylglutamyllysyltryptophylserylisoleucylvalylalanylglutamylseryllysylvalylcysteinylasparaginylalanylvalylvalylthreonylglycylleucylserylserylglycylglutaminylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylvalyllysylalanyltyrosylasparaginylglutamyllysylglycyllysylserylaspartylprolylarginylvalylleucylglycylvalylprolylvalylisoleucylalanyllysylaspartylleucylthreonylisoleucylglutaminylprolylserylleucyllysylleucylprolylphenylalanylasparaginylthreonyltyrosylserylisoleucylglutaminylalanylglycylglutamylaspartylleucyllysylisoleucylglutamylisoleucylprolylvalylisoleucylglycylarginylprolylarginylprolylasparaginylisoleucylseryltryptophylvalyllysylaspartylglycylglutamylprolylleucyllysylglutaminylthreonylthreonylarginylvalylasparaginylvalylglutamylglutamylthreonylalanylthreonylserylthreonylvalylleucylhistidylisoleucyllysylglutamylglycylasparaginyllysylaspartylaspartylphenylalanylglycyllysyltyrosylthreonylvalylthreonylalanylthreonylasparaginylserylalanylglycylthreonylalanylthreonylglutamylasparaginylleucylserylvalylisoleucylvalylleucylglutamyllysylprolylglycylprolylprolylvalylglycylprolylvalylarginylphenylalanylaspartylglutamylvalylserylalanylaspartylphenylalanylvalylvalylisoleucylseryltryptophylglutamylprolylprolylalanyltyrosylthreonylglycylglycylcysteinylglutaminylisoleucylserylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylaspartylthreonylthreonylthreonylthreonylthreonyltryptophylhistidylmethionylvalylserylalanylthreonylvalylalanylarginylthreonylthreonylisoleucyllysylisoleucylthreonyllysylleucyllysylthreonylglycylthreonylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylisoleucylphenylalanylalanylglutamylasparaginylarginyltyrosylglycyllysylserylalanylprolylleucylaspartylseryllysylalanylvalylisoleucylvalylglutaminyltyrosylprolylphenylalanyllysylglutamylprolylglycylprolylprolylglycylthreonylprolylphenylalanylvalylthreonylserylisoleucylseryllysylaspartylglutaminylmethionylleucylvalylglutaminyltryptophylhistidylglutamylprolylvalylasparaginylaspartylglycylglycylthreonyllysylisoleucylisoleucylglycyltyrosylhistidylleucylglutamylglutaminyllysylglutamyllysylasparaginylserylisoleucylleucyltryptophylvalyllysylleucylasparaginyllysylthreonylprolylisoleucylglutaminylaspartylthreonyllysylphenylalanyllysylthreonylthreonylglycylleucylaspartylglutamylglycylleucylglutamyltyrosylglutamylphenylalanyllysylvalylserylalanylglutamylasparaginylisoleucylvalylglycylisoleucylglycyllysylprolylseryllysylvalylserylglutamylcysteinylphenylalanylvalylalanylarginylaspartylprolylcysteinylaspartylprolylprolylglycylarginylprolylglutamylalanylisoleucylvalylisoleucylthreonylarginylasparaginylasparaginylvalylthreonylleucyllysyltryptophyllysyllysylprolylalanyltyrosylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylthreonylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysyllysylaspartylleucylprolylaspartylglycylarginyltryptophylmethionyllysylalanylserylphenylalanylthreonylasparaginylvalylleucylglutamylthreonylglutamylphenylalanylthreonylvalylserylglycylleucylvalylglutamylaspartylglutaminylarginyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylisoleucylalanylarginylasparaginylalanylalanylglycylasparaginylphenylalanylserylglutamylprolylserylaspartylserylserylglycylalanylisoleucylthreonylalanylarginylaspartylglutamylisoleucylaspartylalanylprolylasparaginylalanylserylleucylaspartylprolyllysyltyrosyllysylaspartylvalylisoleucylvalylvalylhistidylalanylglycylglutamylthreonylphenylalanylvalylleucylglutamylalanylaspartylisoleucylarginylglycyllysylprolylisoleucylprolylaspartylvalylvalyltryptophylseryllysylaspartylglycyllysylglutamylleucylglutamylglutamylthreonylalanylalanylarginylmethionylglutamylisoleucyllysylserylthreonylisoleucylglutaminyllysylthreonylthreonylleucylvalylvalyllysylaspartylcysteinylisoleucylarginylthreonylaspartylglycylglycylglutaminyltyrosylisoleucylleucyllysylleucylserylasparaginylvalylglycylglycylthreonyllysylserylisoleucylprolylisoleucylthreonylvalyllysylvalylleucylaspartylarginylprolylglycylserylprolylglutamylglycylprolylleucyllysylvalylthreonylglycylvalylthreonylalanylglutamyllysylcysteinyltyrosylleucylalanyltryptophylasparaginylprolylprolylleucylglutaminylaspartylglycylglycylalanylasparaginylisoleucylserylhistidyltyrosylisoleucylisoleucylglutamyllysylarginylglutamylthreonylserylarginylleucylseryltryptophylthreonylglutaminylvalylserylthreonylglutamylvalylglutaminylalanylleucylasparaginyltyrosyllysylvalylthreonyllysylleucylleucylprolylglycylasparaginylglutamyltyrosylisoleucylphenylalanylarginylvalylmethionylalanylvalylasparaginyllysyltyrosylglycylisoleucylglycylglutamylprolylleucylglutamylserylglycylprolylvalylthreonylalanylcysteinylasparaginylprolyltyrosyllysylprolylprolylglycylprolylprolylserylthreonylprolylglutamylvalylserylalanylisoleucylthreonyllysylaspartylserylmethionylvalylvalylthreonyltryptophylalanylarginylprolylvalylaspartylaspartylglycylglycylthreonylglutamylisoleucylglutamylglycyltyrosylisoleucylleucylglutamyllysylarginylaspartyllysylglutamylglycylvalylarginyltryptophylthreonyllysylcysteinylasparaginyllysyllysylthreonylleucylthreonylaspartylleucylarginylleucylarginylvalylthreonylglycylleucylthreonylglutamylglycylhistidylseryltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylalanylalanylglutamylasparaginylalanylalanylglycylvalylglycylglutamylprolylserylglutamylprolylserylvalylphenylalanyltyrosylarginylalanylcysteinylaspartylalanylleucyltyrosylprolylprolylglycylprolylprolylserylasparaginylprolyllysylvalylthreonylaspartylthreonylserylarginylserylserylvalylserylleucylalanyltryptophylseryllysylprolylisoleucyltyrosylaspartylglycylglycylalanylprolylvalyllysylglycyltyrosylvalylvalylglutamylvalyllysylglutamylalanylalanylalanylaspartylglutamyltryptophylthreonylthreonylcysteinylthreonylprolylprolylthreonylglycylleucylglutaminylglycyllysylglutaminylphenylalanylthreonylvalylthreonyllysylleucyllysylglutamylasparaginylthreonylglutamyltyrosylasparaginylphenylalanylarginylisoleucylcysteinylalanylisoleucylasparaginylserylglutamylglycylvalylglycylglutamylprolylalanylthreonylleucylprolylglycylserylvalylvalylalanylglutaminylglutamylarginylisoleucylglutamylprolylprolylglutamylisoleucylglutamylleucylaspartylalanylaspartylleucylarginyllysylvalylvalylvalylleucylarginylalanylserylalanylthreonylleucylarginylleucylphenylalanylvalylthreonylisoleucyllysylglycylarginylprolylglutamylprolylglutamylvalyllysyltryptophylglutamyllysylalanylglutamylglycylisoleucylleucylthreonylaspartylarginylalanylglutaminylisoleucylglutamylvalylthreonylserylserylphenylalanylthreonylmethionylleucylvalylisoleucylaspartylasparaginylvalylthreonylarginylphenylalanylaspartylserylglycylarginyltyrosylasparaginylleucylthreonylleucylglutamylasparaginylasparaginylserylglycylseryllysylthreonylalanylphenylalanylvalylasparaginylvalylarginylvalylleucylaspartylserylprolylserylalanylprolylvalylasparaginylleucylthreonylisoleucylarginylglutamylvalyllysyllysylaspartylserylvalylthreonylleucylseryltryptophylglutamylprolylprolylleucylisoleucylaspartylglycylglycylalanyllysylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylglutamylthreonylthreonylarginyllysylalanyltyrosylalanylthreonylisoleucylthreonylasparaginylasparaginylcysteinylthreonyllysylthreonylthreonylphenylalanylarginylisoleucylglutamylasparaginylleucylglutaminylglutamylglycylcysteinylseryltyrosyltyrosylphenylalanylarginylvalylleucylalanylserylasparaginylglutamyltyrosylglycylisoleucylglycylleucylprolylalanylglutamylthreonylthreonylglutamylprolylvalyllysylvalylserylglutamylprolylprolylleucylprolylprolylglycylarginylvalylthreonylleucylvalylaspartylvalylthreonylarginylasparaginylthreonylalanylthreonylisoleucyllysyltryptophylglutamyllysylprolylglutamylserylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylthreonylglycyltyrosylvalylvalylglutamylmethionylglutaminylthreonyllysylglycylserylglutamyllysyltryptophylserylthreonylcysteinylthreonylglutaminylvalyllysylthreonylleucylglutamylalanylthreonylisoleucylserylglycylleucylthreonylalanylglycylglutamylglutamyltyrosylvalylphenylalanylarginylvalylalanylalanylvalylasparaginylglutamyllysylglycylarginylserylaspartylprolylarginylglutaminylleucylglycylvalylprolylvalylisoleucylalanylarginylaspartylisoleucylglutamylisoleucyllysylprolylserylvalylglutamylleucylprolylphenylalanylhistidylthreonylphenylalanylasparaginylvalyllysylalanylarginylglutamylglutaminylleucyllysylisoleucylaspartylvalylprolylphenylalanyllysylglycylarginylprolylglutaminylalanylthreonylvalylasparaginyltryptophylarginyllysylaspartylglycylglutaminylthreonylleucyllysylglutamylthreonylthreonylarginylvalylasparaginylvalylserylserylseryllysylthreonylvalylthreonylserylleucylserylisoleucyllysylglutamylalanylseryllysylglutamylaspartylvalylglycylthreonyltyrosylglutamylleucylcysteinylvalylserylasparaginylserylalanylglycylserylisoleucylthreonylvalylprolylisoleucylthreonylisoleucylisoleucylvalylleucylaspartylarginylprolylglycylprolylprolylglycylprolylisoleucylarginylisoleucylaspartylglutamylvalylserylcysteinylaspartylserylisoleucylthreonylisoleucylseryltryptophylasparaginylprolylprolylglutamyltyrosylaspartylglycylglycylcysteinylglutaminylisoleucylserylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysyllysylglutamylthreonylthreonylserylthreonylthreonyltryptophylhistidylisoleucylvalylserylglutaminylalanylvalylalanylarginylthreonylserylisoleucyllysylisoleucylvalylarginylleucylthreonylthreonylglycylserylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylvalylcysteinylalanylglutamylasparaginylarginyltyrosylglycyllysylserylseryltyrosylserylglutamylserylserylalanylvalylvalylalanylglutamyltyrosylprolylphenylalanylserylprolylprolylglycylprolylprolylglycylthreonylprolyllysylvalylvalylhistidylalanylthreonyllysylserylthreonylmethionylleucylvalylthreonyltryptophylglutaminylvalylprolylvalylasparaginylaspartylglycylglycylserylarginylvalylisoleucylglycyltyrosylhistidylleucylglutamyltyrosyllysylglutamylarginylserylserylisoleucylleucyltryptophylseryllysylalanylasparaginyllysylisoleucylleucylisoleucylalanylaspartylthreonylglutaminylvalyllysylvalylserylglycylleucylaspartylglutamylglycylleucylmethionyltyrosylglutamyltyrosylarginylvalyltyrosylalanylglutamylasparaginylisoleucylalanylglycylisoleucylglycyllysylcysteinylseryllysylserylcysteinylglutamylprolylvalylprolylalanylarginylaspartylprolylcysteinylaspartylprolylprolylglycylglutaminylprolylglutamylvalylthreonylasparaginylisoleucylthreonylarginyllysylserylvalylserylleucyllysyltryptophylseryllysylprolylhistidyltyrosylaspartylglycylglycylalanyllysylisoleucylthreonylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamylarginylarginylglutamylleucylprolylaspartylglycylarginyltryptophylleucyllysylcysteinylasparaginyltyrosylthreonylasparaginylisoleucylglutaminylglutamylthreonyltyrosylphenylalanylglutamylvalylthreonylglutamylleucylthreonylglutamylaspartylglutaminylarginyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylphenylalanylalanylarginylasparaginylalanylalanylaspartylserylvalylserylglutamylprolylserylglutamylserylthreonylglycylprolylisoleucylisoleucylvalyllysylaspartylaspartylvalylglutamylprolylprolylarginylvalylmethionylmethionylaspartylvalyllysylphenylalanylarginylaspartylvalylisoleucylvalylvalyllysylalanylglycylglutamylvalylleucyllysylisoleucylasparaginylalanylaspartylisoleucylalanylglycylarginylprolylleucylprolylvalylisoleucylseryltryptophylalanyllysylaspartylglycylisoleucylglutamylisoleucylglutamylglutamylarginylalanylarginylthreonylglutamylisoleucylisoleucylserylthreonylaspartylasparaginylhistidylthreonylleucylleucylthreonylvalyllysylaspartylcysteinylisoleucylarginylarginylaspartylthreonylglycylglutaminyltyrosylvalylleucylthreonylleucyllysylasparaginylvalylalanylglycylthreonylarginylserylvalylalanylvalylasparaginylcysteinyllysylvalylleucylaspartyllysylprolylglycylprolylprolylalanylglycylprolylleucylglutamylisoleucylasparaginylglycylleucylthreonylalanylglutamyllysylcysteinylserylleucylseryltryptophylglycylarginylprolylglutaminylglutamylaspartylglycylglycylalanylaspartylisoleucylaspartyltyrosyltyrosylhistidylarginyllysyllysylarginylglutamylthreonylserylhistidylleucylalanyltryptophylthreonylisoleucylcysteinylglutamylglycylglutamylleucylglutaminylmethionylthreonylserylcysteinyllysylvalylthreonyllysylleucylleucyllysylglycylasparaginylglutamyltyrosylisoleucylphenylalanylarginylvalylthreonylglycylvalylasparaginyllysyltyrosylglycylvalylglycylglutamylprolylleucylglutamylserylvalylalanylisoleucyllysylalanylleucylaspartylprolylphenylalanylthreonylvalylprolylserylprolylprolylthreonylserylleucylglutamylisoleucylthreonylserylvalylthreonyllysylglutamylserylmethionylthreonylleucylcysteinyltryptophylserylarginylprolylglutamylserylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylserylglycyltyrosylisoleucylisoleucylglutamylarginylarginylglutamyllysylasparaginylserylleucylarginyltryptophylvalylarginylvalylasparaginyllysyllysylprolylvalyltyrosylaspartylleucylarginylvalyllysylserylthreonylglycylleucylarginylglutamylglycylcysteinylglutamyltyrosylglutamyltyrosylarginylvalyltyrosylalanylglutamylasparaginylalanylalanylglycylleucylserylleucylprolylserylglutamylthreonylserylprolylleucylisoleucylarginylalanylglutamylaspartylprolylvalylphenylalanylleucylprolylserylprolylprolylseryllysylprolyllysylisoleucylvalylaspartylserylglycyllysylthreonylthreonylisoleucylthreonylisoleucylalanyltryptophylvalyllysylprolylleucylphenylalanylaspartylglycylglycylalanylprolylisoleucylthreonylglycyltyrosylthreonylvalylglutamyltyrosyllysyllysylserylaspartylaspartylthreonylaspartyltryptophyllysylthreonylserylisoleucylglutaminylserylleucylarginylglycylthreonylglutamyltyrosylthreonylisoleucylserylglycylleucylthreonylthreonylglycylalanylglutamyltyrosylvalylphenylalanylarginylvalyllysylserylvalylasparaginyllysylvalylglycylalanylserylaspartylprolylserylaspartylserylserylaspartylprolylglutaminylisoleucylalanyllysylglutamylarginylglutamylglutamylglutamylprolylleucylphenylalanylaspartylisoleucylaspartylserylglutamylmethionylarginyllysylthreonylleucylisoleucylvalyllysylalanylglycylalanylserylphenylalanylthreonylmethionylthreonylvalylprolylphenylalanylarginylglycylarginylprolylvalylprolylasparaginylvalylleucyltryptophylseryllysylprolylaspartylthreonylaspartylleucylarginylthreonylarginylalanyltyrosylvalylaspartylthreonylthreonylaspartylserylarginylthreonylserylleucylthreonylisoleucylglutamylasparaginylalanylasparaginylarginylasparaginylaspartylserylglycyllysyltyrosylthreonylleucylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylvalylleucylserylalanylalanylserylleucylthreonylleucylvalylvalyllysylvalylleucylaspartylthreonylprolylglycylprolylprolylthreonylasparaginylisoleucylthreonylvalylglutaminylaspartylvalylthreonyllysylglutamylserylalanylvalylleucylseryltryptophylaspartylvalylprolylglutamylasparaginylaspartylglycylglycylalanylprolylvalyllysylasparaginyltyrosylhistidylisoleucylglutamyllysylarginylglutamylalanylseryllysyllysylalanyltryptophylvalylserylvalylthreonylasparaginylasparaginylcysteinylasparaginylarginylleucylseryltyrosyllysylvalylthreonylasparaginylleucylglutaminylglutamylglycylalanylisoleucyltyrosyltyrosylphenylalanylarginylvalylserylglycylglutamylasparaginylglutamylphenylalanylglycylvalylglycylisoleucylprolylalanylglutamylthreonyllysylglutamylglycylvalyllysylisoleucylthreonylglutamyllysylprolylserylprolylprolylglutamyllysylleucylglycylvalylthreonylserylisoleucylseryllysylaspartylserylvalylserylleucylthreonyltryptophylleucyllysylprolylglutamylhistidylaspartylglycylglycylserylarginylisoleucylvalylhistidyltyrosylvalylvalylglutamylalanylleucylglutamyllysylglycylglutaminyllysylasparaginyltryptophylvalyllysylcysteinylalanylvalylalanyllysylserylthreonylhistidylhistidylvalylvalylserylglycylleucylarginylglutamylasparaginylserylglutamyltyrosylphenylalanylphenylalanylarginylvalylphenylalanylalanylglutamylasparaginylglutaminylalanylglycylleucylserylaspartylprolylarginylglutamylleucylleucylleucylprolylvalylleucylisoleucyllysylglutamylglutaminylleucylglutamylprolylprolylglutamylisoleucylaspartylmethionyllysylasparaginylphenylalanylprolylserylhistidylthreonylvalyltyrosylvalylarginylalanylglycylserylasparaginylleucyllysylvalylaspartylisoleucylprolylisoleucylserylglycyllysylprolylleucylprolyllysylvalylthreonylleucylserylarginylaspartylglycylvalylprolylleucyllysylalanylthreonylmethionylarginylphenylalanylasparaginylthreonylglutamylisoleucylthreonylalanylglutamylasparaginylleucylthreonylisoleucylasparaginylleucyllysylglutamylserylvalylthreonylalanylaspartylalanylglycylarginyltyrosylglutamylisoleucylthreonylalanylalanylasparaginylserylserylglycylthreonylthreonyllysylalanylphenylalanylisoleucylasparaginylisoleucylvalylvalylleucylaspartylarginylprolylglycylprolylprolylthreonylglycylprolylvalylvalylisoleucylserylaspartylisoleucylthreonylglutamylglutamylserylvalylthreonylleucyllysyltryptophylglutamylprolylprolyllysyltyrosylaspartylglycylglycylserylglutaminylvalylthreonylasparaginyltyrosylisoleucylleucylleucyllysylarginylglutamylthreonylserylthreonylalanylvalyltryptophylthreonylglutamylvalylserylalanylthreonylvalylalanylarginylthreonylmethionylmethionyllysylvalylmethionyllysylleucylthreonylthreonylglycylglutamylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylisoleucyllysylalanylglutamylasparaginylarginylphenylalanylglycylisoleucylserylaspartylhistidylisoleucylaspartylserylalanylcysteinylvalylthreonylvalyllysylleucylprolyltyrosylthreonylthreonylprolylglycylprolylprolylserylthreonylprolyltryptophylvalylthreonylasparaginylvalylthreonylarginylglutamylserylisoleucylthreonylvalylglycyltryptophylhistidylglutamylprolylvalylserylasparaginylglycylglycylserylalanylvalylvalylglycyltyrosylhistidylleucylglutamylmethionyllysylaspartylarginylasparaginylserylisoleucylleucyltryptophylglutaminyllysylalanylasparaginyllysylleucylvalylisoleucylarginylthreonylthreonylhistidylphenylalanyllysylvalylthreonylthreonylisoleucylserylalanylglycylleucylisoleucyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalyltyrosylalanylglutamylasparaginylalanylalanylglycylvalylglycyllysylprolylserylhistidylprolylserylglutamylprolylvalylleucylalanylisoleucylaspartylalanylcysteinylglutamylprolylprolylarginylasparaginylvalylarginylisoleucylthreonylaspartylisoleucylseryllysylasparaginylserylvalylserylleucylseryltryptophylglutaminylglutaminylprolylalanylphenylalanylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylthreonylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamylarginylarginylaspartylleucylprolylaspartylglycylarginyltryptophylthreonyllysylalanylserylphenylalanylthreonylasparaginylvalylthreonylglutamylthreonylglutaminylphenylalanylthreonylisoleucylserylglycylleucylthreonylglutaminylasparaginylserylglutaminyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylphenylalanylalanylarginylasparaginylalanylvalylglycylserylisoleucylserylasparaginylprolylserylglutamylvalylvalylglycylprolylisoleucylthreonylcysteinylisoleucylaspartylseryltyrosylglycylglycylprolylvalylisoleucylaspartylleucylprolylleucylglutamyltyrosylthreonylglutamylvalylvalyllysyltyrosylarginylalanylglycylthreonylserylvalyllysylleucylarginylalanylglycylisoleucylserylglycyllysylprolylalanylprolylthreonylisoleucylglutamyltryptophyltyrosyllysylaspartylaspartyllysylglutamylleucylglutaminylthreonylasparaginylalanylleucylvalylcysteinylvalylglutamylasparaginylthreonylthreonylaspartylleucylalanylserylisoleucylleucylisoleucyllysylaspartylalanylaspartylarginylleucylasparaginylserylglycylcysteinyltyrosylglutamylleucyllysylleucylarginylasparaginylalanylmethionylalanylserylalanylserylalanylthreonylisoleucylarginylvalylglutaminylisoleucylleucylaspartyllysylprolylglycylprolylprolylglycylglycylprolylisoleucylglutamylphenylalanyllysylthreonylvalylthreonylalanylglutamyllysylisoleucylthreonylleucylleucyltryptophylarginylprolylprolylalanylaspartylaspartylglycylglycylalanyllysylisoleucylthreonylhistidyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylglutamylthreonylserylarginylvalylvalyltryptophylserylmethionylvalylserylglutamylhistidylleucylglutamylglutamylcysteinylisoleucylisoleucylthreonylthreonylthreonyllysylisoleucylisoleucyllysylglycylasparaginylglutamyltyrosylisoleucylphenylalanylarginylvalylarginylalanylvalylasparaginyllysyltyrosylglycylisoleucylglycylglutamylprolylleucylglutamylserylaspartylserylvalylvalylalanyllysylasparaginylalanylphenylalanylvalylthreonylprolylglycylprolylprolylglycylisoleucylprolylglutamylvalylthreonyllysylisoleucylthreonyllysylasparaginylserylmethionylthreonylvalylvalyltryptophylserylarginylprolylisoleucylalanylaspartylglycylglycylserylaspartylisoleucylserylglycyltyrosylphenylalanylleucylglutamyllysylarginylaspartyllysyllysylserylleucylglycyltryptophylphenylalanyllysylvalylleucyllysylglutamylthreonylisoleucylarginylaspartylthreonylarginylglutaminyllysylvalylthreonylglycylleucylthreonylglutamylasparaginylserylaspartyltyrosylglutaminyltyrosylarginylvalylcysteinylalanylvalylasparaginylalanylalanylglycylglutaminylglycylprolylphenylalanylserylglutamylprolylserylglutamylphenylalanyltyrosyllysylalanylalanylaspartylprolylisoleucylaspartylprolylprolylglycylprolylprolylalanyllysylisoleucylarginylisoleucylalanylaspartylserylthreonyllysylserylserylisoleucylthreonylleucylglycyltryptophylseryllysylprolylvalyltyrosylaspartylglycylglycylserylalanylvalylthreonylglycyltyrosylvalylvalylglutamylisoleucylarginylglutaminylglycylglutamylglutamylglutamylglutamyltryptophylthreonylthreonylvalylserylthreonyllysylglycylglutamylvalylarginylthreonylthreonylglutamyltyrosylvalylvalylserylasparaginylleucyllysylprolylglycylvalylasparaginyltyrosyltyrosylphenylalanylarginylvalylserylalanylvalylasparaginylcysteinylalanylglycylglutaminylglycylglutamylprolylisoleucylglutamylmethionylasparaginylglutamylprolylvalylglutaminylalanyllysylaspartylisoleucylleucylglutamylalanylprolylglutamylisoleucylaspartylleucylaspartylvalylalanylleucylarginylthreonylserylvalylisoleucylalanyllysylalanylglycylglutamylaspartylvalylglutaminylvalylleucylisoleucylprolylphenylalanyllysylglycylarginylprolylprolylprolylthreonylvalylthreonyltryptophylarginyllysylaspartylglutamyllysylasparaginylleucylglycylserylaspartylalanylarginyltyrosylserylisoleucylglutamylasparaginylthreonylaspartylserylserylserylleucylleucylthreonylisoleucylprolylglutaminylvalylthreonylarginylasparaginylaspartylthreonylglycyllysyltyrosylisoleucylleucylthreonylisoleucylglutamylasparaginylglycylvalylglycylglutamylprolyllysylserylserylthreonylvalylserylvalyllysylvalylleucylaspartylthreonylprolylalanylalanylcysteinylglutaminyllysylleucylglutaminylvalyllysylhistidylvalylserylarginylglycylthreonylvalylthreonylleucylleucyltryptophylaspartylprolylprolylleucylisoleucylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucylisoleucylasparaginyltyrosylvalylisoleucylglutamyllysylarginylaspartylalanylthreonyllysylarginylthreonyltryptophylserylvalylvalylserylhistidyllysylcysteinylserylserylthreonylserylphenylalanyllysylleucylisoleucylaspartylleucylserylglutamyllysylthreonylprolylphenylalanylphenylalanylphenylalanylarginylvalylleucylalanylglutamylasparaginylglutamylisoleucylglycylisoleucylglycylglutamylprolylcysteinylglutamylthreonylthreonylglutamylprolylvalyllysylalanylalanylglutamylvalylprolylalanylprolylisoleucylarginylaspartylleucylserylmethionyllysylaspartylserylthreonyllysylthreonylserylvalylisoleucylleucylseryltryptophylthreonyllysylprolylaspartylphenylalanylaspartylglycylglycylserylvalylisoleucylthreonylglutamyltyrosylvalylvalylglutamylarginyllysylglycyllysylglycylglutamylglutaminylthreonyltryptophylserylhistidylalanylglycylisoleucylseryllysylthreonylcysteinylglutamylisoleucylglutamylvalylserylglutaminylleucyllysylglutamylglutaminylserylvalylleucylglutamylphenylalanylarginylvalylphenylalanylalanyllysylasparaginylglutamyllysylglycylleucylserylaspartylprolylvalylthreonylisoleucylglycylprolylisoleucylthreonylvalyllysylglutamylleucylisoleucylisoleucylthreonylprolylglutamylvalylaspartylleucylserylaspartylisoleucylprolylglycylalanylglutaminylvalylthreonylvalylarginylisoleucylglycylhistidylasparaginylvalylhistidylleucylglutamylleucylprolyltyrosyllysylglycyllysylprolyllysylprolylserylisoleucylseryltryptophylleucyllysylaspartylglycylleucylprolylleucyllysylglutamylserylglutamylphenylalanylvalylarginylphenylalanylseryllysylthreonylglutamylasparaginyllysylisoleucylthreonylleucylserylisoleucyllysylasparaginylalanyllysyllysylglutamylhistidylglycylglycyllysyltyrosylthreonylvalylisoleucylleucylaspartylasparaginylalanylvalylcysteinylarginylisoleucylalanylvalylprolylisoleucylthreonylvalylisoleucylthreonylleucylglycylprolylprolylseryllysylprolyllysylglycylprolylisoleucylarginylphenylalanylaspartylglutamylisoleucyllysylalanylaspartylserylvalylisoleucylleucylseryltryptophylaspartylvalylprolylglutamylaspartylasparaginylglycylglycylglycylglutamylisoleucylthreonylcysteinyltyrosylserylisoleucylglutamyllysylarginylglutamylthreonylserylglutaminylthreonylasparaginyltryptophyllysylmethionylvalylcysteinylserylserylvalylalanylarginylthreonylthreonylphenylalanyllysylvalylprolylasparaginylleucylvalyllysylaspartylalanylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylvalylarginylalanylglutamylasparaginylarginyltyrosylglycylvalylserylglutaminylprolylleucylvalylserylserylisoleucylisoleucylvalylalanyllysylhistidylglutaminylphenylalanylarginylisoleucylprolylglycylprolylprolylglycyllysylprolylvalylisoleucyltyrosylasparaginylvalylthreonylserylaspartylglycylmethionylserylleucylthreonyltryptophylaspartylalanylprolylvalyltyrosylaspartylglycylglycylserylglutamylvalylthreonylglycylphenylalanylhistidylvalylglutamyllysyllysylglutamylarginylasparaginylserylisoleucylleucyltryptophylglutaminyllysylvalylasparaginylthreonylserylprolylisoleucylserylglycylarginylglutamyltyrosylarginylalanylthreonylglycylleucylvalylglutamylglycylleucylaspartyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylvalyltyrosylalanylglutamylasparaginylserylalanylglycylleucylserylserylprolylserylaspartylprolylseryllysylphenylalanylthreonylleucylalanylvalylserylprolylvalylaspartylprolylprolylglycylthreonylprolylaspartyltyrosylisoleucylaspartylvalylthreonylarginylglutamylthreonylisoleucylthreonylleucyllysyltryptophylasparaginylprolylprolylleucylarginylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylvalylglycyltyrosylserylisoleucylglutamyllysylarginylglutaminylglycylasparaginylglutamylarginyltryptophylvalylarginylcysteinylasparaginylphenylalanylthreonylaspartylvalylserylglutamylcysteinylglutaminyltyrosylthreonylvalylthreonylglycylleucylserylprolylglycylaspartylarginyltyrosylglutamylphenylalanylarginylisoleucylisoleucylalanylarginylasparaginylalanylvalylglycylthreonylisoleucylserylprolylprolylserylglutaminylserylserylglycylisoleucylisoleucylmethionylthreonylarginylaspartylglutamylasparaginylvalylprolylprolylisoleucylvalylglutamylphenylalanylglycylprolylglutamyltyrosylphenylalanylaspartylglycylleucylisoleucylisoleucyllysylserylglycylglutamylserylleucylarginylisoleucyllysylalanylleucylvalylglutaminylglycylarginylprolylvalylprolylarginylvalylthreonyltryptophylphenylalanyllysylaspartylglycylvalylglutamylisoleucylglutamyllysylarginylmethionylasparaginylmethionylglutamylisoleucylthreonylasparaginylvalylleucylglycylserylthreonylserylleucylphenylalanylvalylarginylaspartylalanylthreonylarginylaspartylhistidylarginylglycylvalyltyrosylthreonylvalylglutamylalanyllysylasparaginylalanylserylglycylserylalanyllysylalanylglutamylisoleucyllysylvalyllysylvalylglutaminylaspartylthreonylprolylglycyllysylvalylvalylglycylprolylisoleucylarginylphenylalanylthreonylasparaginylisoleucylthreonylglycylglutamyllysylmethionylthreonylleucyltryptophyltryptophylaspartylalanylprolylleucylasparaginylaspartylglycylcysteinylalanylprolylisoleucylthreonylhistidyltyrosylisoleucylisoleucylglutamyllysylarginylglutamylthreonylserylarginylleucylalanyltryptophylalanylleucylisoleucylglutamylaspartyllysylcysteinylglutamylalanylglutaminylseryltyrosylthreonylalanylisoleucyllysylleucylisoleucylasparaginylglycylasparaginylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylvalylserylalanylvalylasparaginyllysylphenylalanylglycylvalylglycylarginylprolylleucylaspartylserylaspartylprolylvalylvalylalanylglutaminylisoleucylglutaminyltyrosylthreonylvalylprolylaspartylalanylprolylglycylisoleucylprolylglutamylprolylserylasparaginylisoleucylthreonylglycylasparaginylserylisoleucylthreonylleucylthreonyltryptophylalanylarginylprolylglutamylserylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylglutaminylglutaminyltyrosylisoleucylleucylglutamylarginylarginylglutamyllysyllysylserylthreonylarginyltryptophylvalyllysylvalylisoleucylseryllysylarginylprolylisoleucylserylglutamylthreonylarginylphenylalanyllysylvalylthreonylglycylleucylthreonylglutamylglycylasparaginylglutamyltyrosylglutamylphenylalanylhistidylvalylmethionylalanylglutamylasparaginylalanylalanylglycylvalylglycylprolylalanylserylglycylisoleucylserylarginylleucylisoleucyllysylcysteinylarginylglutamylprolylvalylasparaginylprolylprolylglycylprolylprolylthreonylvalylvalyllysylvalylthreonylaspartylthreonylseryllysylthreonylthreonylvalylserylleucylglutamyltryptophylseryllysylprolylvalylphenylalanylaspartylglycylglycylmethionylglutamylisoleucylisoleucylglycyltyrosylisoleucylisoleucylglutamylmethionylcysteinyllysylthreonylaspartylleucylglycylaspartyltryptophylhistidyllysylvalylasparaginylalanylglutamylalanylcysteinylvalyllysylthreonylarginyltyrosylthreonylvalylthreonylaspartylleucylglutaminylalanylglycylglutamylglutamyltyrosyllysylphenylalanylarginylvalylserylalanylisoleucylasparaginylglycylalanylglycyllysylglycylaspartylserylcysteinylglutamylvalylthreonylglycylthreonylisoleucyllysylalanylvalylaspartylarginylleucylthreonylalanylprolylglutamylleucylaspartylisoleucylaspartylalanylasparaginylphenylalanyllysylglutaminylthreonylhistidylvalylvalylarginylalanylglycylalanylserylisoleucylarginylleucylphenylalanylisoleucylalanyltyrosylglutaminylglycylarginylprolylthreonylprolylthreonylalanylvalyltryptophylseryllysylprolylaspartylserylasparaginylleucylserylleucylarginylalanylaspartylisoleucylhistidylthreonylthreonylaspartylserylphenylalanylserylthreonylleucylthreonylvalylglutamylasparaginylcysteinylasparaginylarginylasparaginylaspartylalanylglycyllysyltyrosylthreonylleucylthreonylvalylglutamylasparaginylasparaginylserylglycylseryllysylserylisoleucylthreonylphenylalanylthreonylvalyllysylvalylleucylaspartylthreonylprolylglycylprolylprolylglycylprolylisoleucylthreonylphenylalanyllysylaspartylvalylthreonylarginylglycylserylalanylthreonylleucylmethionyltryptophylaspartylalanylprolylleucylleucylaspartylglycylglycylalanylarginylisoleucylhistidylhistidyltyrosylvalylvalylglutamyllysylarginylglutamylalanylserylarginylarginylseryltryptophylglutaminylvalylisoleucylserylglutamyllysylcysteinylthreonylarginylglutaminylisoleucylphenylalanyllysylvalylasparaginylaspartylleucylalanylglutamylglycylvalylprolyltyrosyltyrosylphenylalanylarginylvalylserylalanylvalylasparaginylglutamyltyrosylglycylvalylglycylglutamylprolyltyrosylglutamylmethionylprolylglutamylprolylisoleucylvalylalanylthreonylglutamylglutaminylprolylalanylprolylprolylarginylarginylleucylaspartylvalylvalylaspartylthreonylseryllysylserylserylalanylvalylleucylalanyltryptophylleucyllysylprolylaspartylhistidylaspartylglycylglycylserylarginylisoleucylthreonylglycyltyrosylleucylleucylglutamylmethionylarginylglutaminyllysylglycylserylaspartylleucyltryptophylvalylglutamylalanylglycylhistidylthreonyllysylglutaminylleucylthreonylphenylalanylthreonylvalylglutamylarginylleucylvalylglutamyllysylthreonylglutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalyllysylalanyllysylasparaginylaspartylalanylglycyltyrosylserylglutamylprolylarginylglutamylalanylphenylalanylserylserylvalylisoleucylisoleucyllysylglutamylprolylglutaminylisoleucylglutamylprolylthreonylalanylaspartylleucylthreonylglycylisoleucylthreonylasparaginylglutaminylleucylisoleucylthreonylcysteinyllysylalanylglycylserylprolylphenylalanylthreonylisoleucylaspartylvalylprolylisoleucylserylglycylarginylprolylalanylprolyllysylvalylthreonyltryptophyllysylleucylglutamylglutamylmethionylarginylleucyllysylglutamylthreonylaspartylarginylvalylserylisoleucylthreonylthreonylthreonyllysylaspartylarginylthreonylthreonylleucylthreonylvalyllysylaspartylserylmethionylarginylglycylaspartylserylglycylarginyltyrosylphenylalanylleucylthreonylleucylglutamylasparaginylthreonylalanylglycylvalyllysylthreonylphenylalanylserylvalylthreonylvalylvalylvalylisoleucylglycylarginylprolylglycylprolylvalylthreonylglycylprolylisoleucylglutamylvalylserylserylvalylserylalanylglutamylserylcysteinylvalylleucylseryltryptophylglycylglutamylprolyllysylaspartylglycylglycylglycylthreonylglutamylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylglutamylserylglycylthreonylthreonylalanyltryptophylglutaminylleucylvalylasparaginylserylserylvalyllysylarginylthreonylglutaminylisoleucyllysylvalylthreonylhistidylleucylthreonyllysyltyrosylmethionylglutamyltyrosylserylphenylalanylarginylvalylserylserylglutamylasparaginylarginylphenylalanylglycylvalylseryllysylprolylleucylglutamylserylalanylprolylisoleucylisoleucylalanylglutamylhistidylprolylphenylalanylvalylprolylprolylserylalanylprolylthreonylarginylprolylglutamylvalyltyrosylhistidylvalylserylalanylasparaginylalanylmethionylserylisoleucylarginyltryptophylglutamylglutamylprolyltyrosylhistidylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylisoleucylglycyltyrosyltryptophylvalylglutamyllysyllysylglutamylarginylasparaginylthreonylisoleucylleucyltryptophylvalyllysylglutamylasparaginyllysylvalylprolylcysteinylleucylglutamylcysteinylasparaginyltyrosyllysylvalylthreonylglycylleucylvalylglutamylglycylleucylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylthreonyltyrosylalanylleucylasparaginylalanylalanylglycylvalylseryllysylalanylserylglutamylalanylserylarginylprolylisoleucylmethionylalanylglutaminylasparaginylprolylvalylaspartylalanylprolylglycylarginylprolylglutamylvalylthreonylaspartylvalylthreonylarginylserylthreonylvalylserylleucylisoleucyltryptophylserylalanylprolylalanyltyrosylaspartylglycylglycylseryllysylvalylvalylglycyltyrosylisoleucylisoleucylglutamylarginyllysylprolylvalylserylglutamylvalylglycylaspartylglycylarginyltryptophylleucyllysylcysteinylasparaginyltyrosylthreonylisoleucylvalylserylaspartylasparaginylphenylalanylphenylalanylthreonylvalylthreonylalanylleucylserylglutamylglycylaspartylthreonyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylleucylalanyllysylasparaginylalanylalanylglycylvalylisoleucylseryllysylglycylserylglutamylserylthreonylglycylprolylvalylthreonylcysteinylarginylaspartylglutamyltyrosylalanylprolylprolyllysylalanylglutamylleucylaspartylalanylarginylleucylhistidylglycylaspartylleucylvalylthreonylisoleucylarginylalanylglycylserylaspartylleucylvalylleucylaspartylalanylalanylvalylglycylglycyllysylprolylglutamylprolyllysylisoleucylisoleucyltryptophylthreonyllysylglycylaspartyllysylglutamylleucylaspartylleucylcysteinylglutamyllysylvalylserylleucylglutaminyltyrosylthreonylglycyllysylarginylalanylthreonylalanylvalylisoleucyllysylphenylalanylcysteinylaspartylarginylserylaspartylserylglycyllysyltyrosylthreonylleucylthreonylvalyllysylasparaginylalanylserylglycylthreonyllysylalanylvalylserylvalylmethionylvalyllysylvalylleucylaspartylserylprolylglycylprolylcysteinylglycyllysylleucylthreonylvalylserylarginylvalylthreonylglutaminylglutamyllysylcysteinylthreonylleucylalanyltryptophylserylleucylprolylglutaminylglutamylaspartylglycylglycylalanylglutamylisoleucylthreonylhistidyltyrosylisoleucylvalylglutamylarginylarginylglutamylthreonylserylarginylleucylasparaginyltryptophylvalylisoleucylvalylglutamylglycylglutamylcysteinylprolylthreonylleucylseryltyrosylvalylvalylthreonylarginylleucylisoleucyllysylasparaginylasparaginylglutamyltyrosylisoleucylphenylalanylarginylvalylarginylalanylvalylasparaginyllysyltyrosylglycylprolylglycylvalylprolylvalylglutamylserylglutamylprolylisoleucylvalylalanylarginylasparaginylserylphenylalanylthreonylisoleucylprolylserylprolylprolylglycylisoleucylprolylglutamylglutamylvalylglycylthreonylglycyllysylglutamylhistidylisoleucylisoleucylisoleucylglutaminyltryptophylthreonyllysylprolylglutamylserylaspartylglycylglycylasparaginylglutamylisoleucylserylasparaginyltyrosylleucylvalylaspartyllysylarginylglutamyllysylglutamylserylleucylarginyltryptophylthreonylarginylvalylasparaginyllysylaspartyltyrosylvalylvalyltyrosylaspartylthreonylarginylleucyllysylvalylthreonylserylleucylmethionylglutamylglycylcysteinylaspartyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylvalylthreonylalanylvalylasparaginylalanylalanylglycylasparaginylserylglutamylprolylserylglutamylarginylserylasparaginylphenylalanylisoleucylserylcysteinylarginylglutamylprolylseryltyrosylthreonylprolylglycylprolylprolylserylalanylprolylarginylvalylvalylaspartylthreonylthreonyllysylhistidylserylisoleucylserylleucylalanyltryptophylthreonyllysylprolylmethionyltyrosylaspartylglycylglycylthreonylaspartylisoleucylvalylglycyltyrosylvalylleucylglutamylmethionylglutaminylglutamyllysylaspartylthreonylaspartylglutaminyltryptophyltyrosylarginylvalylhistidylthreonylasparaginylalanylthreonylisoleucylarginylasparaginylthreonylglutamylphenylalanylthreonylvalylprolylaspartylleucyllysylmethionylglycylglutaminyllysyltyrosylserylphenylalanylarginylvalylalanylalanylvalylasparaginylvalyllysylglycylmethionylserylglutamyltyrosylserylglutamylserylisoleucylalanylglutamylisoleucylglutamylprolylvalylglutamylarginylisoleucylglutamylisoleucylprolylaspartylleucylglutamylleucylalanylaspartylaspartylleucyllysyllysylthreonylvalylthreonylisoleucylarginylalanylglycylalanylserylleucylarginylleucylmethionylvalylserylvalylserylglycylarginylprolylprolylprolylvalylisoleucylthreonyltryptophylseryllysylglutaminylglycylisoleucylaspartylleucylalanylserylarginylalanylisoleucylisoleucylaspartylthreonylthreonylglutamylseryltyrosylserylleucylleucylisoleucylvalylaspartyllysylvalylasparaginylarginyltyrosylaspartylalanylglycyllysyltyrosylthreonylisoleucylglutamylalanylglutamylasparaginylglutaminylserylglycyllysyllysylserylalanylthreonylvalylleucylvalyllysylvalyltyrosylaspartylthreonylprolylglycylprolylcysteinylprolylserylvalyllysylvalyllysylglutamylvalylserylarginylaspartylserylvalylthreonylisoleucylthreonyltryptophylglutamylisoleucylprolylthreonylisoleucylaspartylglycylglycylalanylprolylisoleucylasparaginylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylglutamylalanylalanylmethionylarginylalanylphenylalanyllysylthreonylvalylthreonylthreonyllysylcysteinylseryllysylthreonylleucyltyrosylarginylisoleucylserylglycylleucylvalylglutamylglycylthreonylmethionylhistidyltyrosylphenylalanylarginylvalylleucylprolylglutamylasparaginylisoleucyltyrosylglycylisoleucylglycylglutamylprolylcysteinylglutamylthreonylserylaspartylalanylvalylleucylvalylserylglutamylvalylprolylleucylvalylprolylalanyllysylleucylglutamylvalylvalylaspartylvalylthreonyllysylserylthreonylvalylthreonylleucylalanyltryptophylglutamyllysylprolylleucyltyrosylaspartylglycylglycylserylarginylleucylthreonylglycyltyrosylvalylleucylglutamylalanylcysteinyllysylalanylglycylthreonylglutamylarginyltryptophylmethionyllysylvalylvalylthreonylleucyllysylprolylthreonylvalylleucylglutamylhistidylthreonylvalylthreonylserylleucylasparaginylglutamylglycylglutamylglutaminyltyrosylleucylphenylalanylarginylisoleucylarginylalanylglutaminylasparaginylglutamyllysylglycylvalylserylglutamylprolylarginylglutamylthreonylvalylthreonylalanylvalylthreonylvalylglutaminylaspartylleucylarginylvalylleucylprolylthreonylisoleucylaspartylleucylserylthreonylmethionylprolylglutaminyllysylthreonylisoleucylhistidylvalylprolylalanylglycylarginylprolylvalylglutamylleucylvalylisoleucylprolylisoleucylalanylglycylarginylprolylprolylprolylalanylalanylseryltryptophylphenylalanylphenylalanylalanylglycylseryllysylleucylarginylglutamylserylglutamylarginylvalylthreonylvalylglutamylthreonylhistidylthreonyllysylvalylalanyllysylleucylthreonylisoleucylarginylglutamylthreonylthreonylisoleucylarginylaspartylthreonylglycylglutamyltyrosylthreonylleucylglutamylleucyllysylasparaginylvalylthreonylglycylthreonylthreonylserylglutamylthreonylisoleucyllysylvalylisoleucylisoleucylleucylaspartyllysylprolylglycylprolylprolylthreonylglycylprolylisoleucyllysylisoleucylaspartylglutamylisoleucylaspartylalanylthreonylserylisoleucylthreonylisoleucylseryltryptophylglutamylprolylprolylglutamylleucylaspartylglycylglycylalanylprolylleucylserylglycyltyrosylvalylvalylglutamylglutaminylarginylaspartylalanylhistidylarginylprolylglycyltryptophylleucylprolylvalylserylglutamylserylvalylthreonylarginylserylthreonylphenylalanyllysylphenylalanylthreonylarginylleucylthreonylglutamylglycylasparaginylglutamyltyrosylvalylphenylalanylarginylvalylalanylalanylthreonylasparaginylarginylphenylalanylglycylisoleucylglycylseryltyrosylleucylglutaminylserylglutamylvalylisoleucylglutamylcysteinylarginylserylserylisoleucylarginylisoleucylprolylglycylprolylprolylglutamylthreonylleucylglutaminylisoleucylphenylalanylaspartylvalylserylarginylaspartylglycylmethionylthreonylleucylthreonyltryptophyltyrosylprolylprolylglutamylaspartylaspartylglycylglycylserylglutaminylvalylthreonylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamylarginyllysylglutamylvalylarginylalanylaspartylarginyltryptophylvalylarginylvalylasparaginyllysylvalylprolylvalylthreonylmethionylthreonylarginyltyrosylarginylserylthreonylglycylleucylthreonylglutamylglycylleucylglutamyltyrosylglutamylhistidylarginylvalylthreonylalanylisoleucylasparaginylalanylarginylglycylserylglycyllysylprolylserylarginylprolylseryllysylprolylisoleucylvalylalanylmethionylaspartylprolylisoleucylalanylprolylprolylglycyllysylprolylglutaminylasparaginylprolylarginylvalylthreonylaspartylthreonylthreonylarginylthreonylserylvalylserylleucylalanyltryptophylserylvalylprolylglutamylaspartylglutamylglycylglycylseryllysylvalylthreonylglycyltyrosylleucylisoleucylglutamylmethionylglutaminyllysylvalylaspartylglutaminylhistidylglutamyltryptophylthreonyllysylcysteinylasparaginylthreonylthreonylprolylthreonyllysylisoleucylarginylglutamyltyrosylthreonylleucylthreonylhistidylleucylprolylglutaminylglycylalanylglutamyltyrosylarginylphenylalanylarginylvalylleucylalanylcysteinylasparaginylalanylglycylglycylprolylglycylglutamylprolylalanylglutamylvalylprolylglycylthreonylvalyllysylvalylthreonylglutamylmethionylleucylglutamyltyrosylprolylaspartyltyrosylglutamylleucylaspartylglutamylarginyltyrosylglutaminylglutamylglycylisoleucylphenylalanylvalylarginylglutaminylglycylglycylvalylisoleucylarginylleucylthreonylisoleucylprolylisoleucyllysylglycyllysylprolylphenylalanylprolylisoleucylcysteinyllysyltryptophylthreonyllysylglutamylglycylglutaminylaspartylisoleucylseryllysylarginylalanylmethionylisoleucylalanylthreonylserylglutamylthreonylhistidylthreonylglutamylleucylvalylisoleucyllysylglutamylalanylaspartylarginylglycylaspartylserylglycylthreonyltyrosylaspartylleucylvalylleucylglutamylasparaginyllysylcysteinylglycyllysyllysylalanylvalyltyrosylisoleucyllysylvalylarginylvalylisoleucylglycylserylprolylasparaginylserylprolylglutamylglycylprolylleucylglutamyltyrosylaspartylaspartylisoleucylglutaminylvalylarginylserylvalylarginylvalylseryltryptophylarginylprolylprolylalanylaspartylaspartylglycylglycylalanylaspartylisoleucylleucylglycyltyrosylisoleucylleucylglutamylarginylarginylglutamylvalylprolyllysylalanylalanyltryptophyltyrosylthreonylisoleucylaspartylserylarginylvalylarginylglycylthreonylserylleucylvalylvalyllysylglycylleucyllysylglutamylasparaginylvalylglutamyltyrosylhistidylphenylalanylarginylvalylserylalanylglutamylasparaginylglutaminylphenylalanylglycylisoleucylseryllysylprolylleucyllysylserylglutamylglutamylprolylvalylthreonylprolyllysylthreonylprolylleucylasparaginylprolylprolylglutamylprolylprolylserylasparaginylprolylprolylglutamylvalylleucylaspartylvalylthreonyllysylserylserylvalylserylleucylseryltryptophylserylarginylprolyllysylaspartylaspartylglycylglycylserylarginylvalylthreonylglycyltyrosyltyrosylisoleucylglutamylarginyllysylglutamylthreonylserylthreonylaspartyllysylvalylvalylarginylhistidylasparaginyllysylthreonylglutaminylisoleucylthreonylthreonylthreonylmethionyltyrosylthreonylvalylthreonylglycylleucylvalylprolylaspartylalanylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylisoleucylisoleucylalanylglutaminylasparaginylaspartylvalylglycylleucylserylglutamylthreonylserylprolylalanylserylglutamylprolylvalylvalylcysteinyllysylaspartylprolylphenylalanylaspartyllysylprolylserylglutaminylprolylglycylglutamylleucylglutamylisoleucylleucylserylisoleucylseryllysylaspartylserylvalylthreonylleucylglutaminyltryptophylglutamyllysylprolylglutamylcysteinylaspartylglycylglycyllysylglutamylisoleucylleucylglycyltyrosyltryptophylvalylglutamyltyrosylarginylglutaminylserylglycylaspartylserylalanyltryptophyllysyllysylserylasparaginyllysylglutamylarginylisoleucyllysylaspartyllysylglutaminylphenylalanylthreonylisoleucylglycylglycylleucylleucylglutamylalanylthreonylglutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylphenylalanylalanylglutamylasparaginylglutamylthreonylglycylleucylserylarginylprolylarginylarginylthreonylalanylmethionylserylisoleucyllysylthreonyllysylleucylthreonylserylglycylglutamylalanylprolylglycylisoleucylarginyllysylglutamylmethionyllysylaspartylvalylthreonylthreonyllysylleucylglycylglutamylalanylalanylglutaminylleucylserylcysteinylglutaminylisoleucylvalylglycylarginylprolylleucylprolylaspartylisoleucyllysyltryptophyltyrosylarginylphenylalanylglycyllysylglutamylleucylisoleucylglutaminylserylarginyllysyltyrosyllysylmethionylserylserylaspartylglycylarginylthreonylhistidylthreonylleucylthreonylvalylmethionylthreonylglutamylglutamylglutaminylglutamylaspartylglutamylglycylvalyltyrosylthreonylcysteinylisoleucylalanylthreonylasparaginylglutamylvalylglycylglutamylvalylglutamylthreonylserylseryllysylleucylleucylleucylglutaminylalanylthreonylprolylglutaminylphenylalanylhistidylprolylglycyltyrosylprolylleucyllysylglutamyllysyltyrosyltyrosylglycylalanylvalylglycylserylthreonylleucylarginylleucylhistidylvalylmethionyltyrosylisoleucylglycylarginylprolylvalylprolylalanylmethionylthreonyltryptophylphenylalanylhistidylglycylglutaminyllysylleucylleucylglutaminylasparaginylserylglutamylasparaginylisoleucylthreonylisoleucylglutamylasparaginylthreonylglutamylhistidyltyrosylthreonylhistidylleucylvalylmethionyllysylasparaginylvalylglutaminylarginyllysylthreonylhistidylalanylglycyllysyltyrosyllysylvalylglutaminylleucylserylasparaginylvalylphenylalanylglycylthreonylvalylaspartylalanylisoleucylleucylaspartylvalylglutamylisoleucylglutaminylaspartyllysylprolylaspartyllysylprolylthreonylglycylprolylisoleucylvalylisoleucylglutamylalanylleucylleucyllysylasparaginylserylalanylvalylisoleucylseryltryptophyllysylprolylprolylalanylaspartylaspartylglycylglycylseryltryptophylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylvalylvalylglutamyllysylcysteinylglutamylalanyllysylglutamylglycylalanylglutamyltryptophylglutaminylleucylvalylserylserylalanylisoleucylserylvalylthreonylthreonylcysteinylarginylisoleucylvalylasparaginylleucylthreonylglutamylasparaginylalanylglycyltyrosyltyrosylphenylalanylarginylvalylserylalanylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglycylisoleucylserylaspartylprolylleucylglutamylvalylserylserylvalylvalylisoleucylisoleucyllysylserylprolylphenylalanylglutamyllysylprolylglycylalanylprolylglycyllysylprolylthreonylisoleucylthreonylalanylvalylthreonyllysylaspartylserylcysteinylvalylvalylalanyltryptophyllysylprolylprolylalanylserylaspartylglycylglycylalanyllysylisoleucylarginylasparaginyltyrosyltyrosylleucylglutamyllysylarginylglutamyllysyllysylglutaminylasparaginyllysyltryptophylisoleucylserylvalylthreonylthreonylglutamylglutamylisoleucylarginylglutamylthreonylvalylphenylalanylserylvalyllysylasparaginylleucylisoleucylglutamylglycylleucylglutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalyllysylcysteinylglutamylasparaginylleucylglycylglycylglutamylserylglutamyltryptophylserylglutamylisoleucylserylglutamylprolylisoleucylthreonylprolyllysylserylaspartylvalylprolylisoleucylglutaminylalanylprolylhistidylphenylalanyllysylglutamylglutamylleucylarginylasparaginylleucylasparaginylvalylarginyltyrosylglutaminylserylasparaginylalanylthreonylleucylvalylcysteinyllysylvalylthreonylglycylhistidylprolyllysylprolylisoleucylvalyllysyltryptophyltyrosylarginylglutaminylglycyllysylglutamylisoleucylisoleucylalanylaspartylglycylleucyllysyltyrosylarginylisoleucylglutaminylglutamylphenylalanyllysylglycylglycyltyrosylhistidylglutaminylleucylisoleucylisoleucylalanylserylvalylthreonylaspartylaspartylaspartylalanylthreonylvalyltyrosylglutaminylvalylarginylalanylthreonylasparaginylglutaminylglycylglycylserylvalylserylglycylthreonylalanylserylleucylglutamylvalylglutamylvalylprolylalanyllysylisoleucylhistidylleucylprolyllysylthreonylleucylglutamylglycylmethionylglycylalanylvalylhistidylalanylleucylarginylglycylglutamylvalylvalylserylisoleucyllysylisoleucylprolylphenylalanylserylglycyllysylprolylaspartylprolylvalylisoleucylthreonyltryptophylglutaminyllysylglycylglutaminylaspartylleucylisoleucylaspartylasparaginylasparaginylglycylhistidyltyrosylglutaminylvalylisoleucylvalylthreonylarginylserylphenylalanylthreonylserylleucylvalylphenylalanylprolylasparaginylglycylvalylglutamylarginyllysylaspartylalanylglycylphenylalanyltyrosylvalylvalylcysteinylalanyllysylasparaginylarginylphenylalanylglycylisoleucylaspartylglutaminyllysylthreonylvalylglutamylleucylaspartylvalylalanylaspartylvalylprolylaspartylprolylprolylarginylglycylvalyllysylvalylserylaspartylalanylserylarginylaspartylserylvalylasparaginylleucylthreonyltryptophylthreonylglutamylprolylalanylserylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylcysteinylalanylthreonylthreonylalanylglutamylarginyltryptophylleucylarginylvalylglycylglutaminylalanylarginylglutamylthreonylarginyltyrosylthreonylvalylisoleucylasparaginylleucylphenylalanylglycyllysylthreonylseryltyrosylglutaminylphenylalanylarginylvalylisoleucylalanylglutamylasparaginyllysylphenylalanylglycylleucylseryllysylprolylserylglutamylprolylserylglutamylprolylthreonylisoleucylthreonyllysylglutamylaspartyllysylthreonylarginylalanylmethionylasparaginyltyrosylaspartylglutamylglutamylvalylaspartylglutamylthreonylarginylglutamylvalylserylmethionylthreonyllysylalanylserylhistidylserylserylthreonyllysylglutamylleucyltyrosylglutamyllysyltyrosylmethionylisoleucylalanylglutamylaspartylleucylglycylarginylglycylglutamylphenylalanylglycylisoleucylvalylhistidylarginylcysteinylvalylglutamylthreonylserylseryllysyllysylthreonyltyrosylmethionylalanyllysylphenylalanylvalyllysylvalyllysylglycylthreonylaspartylglutaminylvalylleucylvalyllysyllysylglutamylisoleucylserylisoleucylleucylasparaginylisoleucylalanylarginylhistidylarginylasparaginylisoleucylleucylhistidylleucylhistidylglutamylserylphenylalanylglutamylserylmethionylglutamylglutamylleucylvalylmethionylisoleucylphenylalanylglutamylphenylalanylisoleucylserylglycylleucylaspartylisoleucylphenylalanylglutamylarginylisoleucylasparaginylthreonylserylalanylphenylalanylglutamylleucylasparaginylglutamylarginylglutamylisoleucylvalylseryltyrosylvalylhistidylglutaminylvalylcysteinylglutamylalanylleucylglutaminylphenylalanylleucylhistidylserylhistidylasparaginylisoleucylglycylhistidylphenylalanylaspartylisoleucylarginylprolylglutamylasparaginylisoleucylisoleucyltyrosylglutaminylthreonylarginylarginylserylserylthreonylisoleucyllysylisoleucylisoleucylglutamylphenylalanylglycylglutaminylalanylarginylglutaminylleucyllysylprolylglycylaspartylasparaginylphenylalanylarginylleucylleucylphenylalanylthreonylalanylprolylglutamyltyrosyltyrosylalanylprolylglutamylvalylhistidylglutaminylhistidylaspartylvalylvalylserylthreonylalanylthreonylaspartylmethionyltryptophylserylleucylglycylthreonylleucylvalyltyrosylvalylleucylleucylserylglycylisoleucylasparaginylprolylphenylalanylleucylalanylglutamylthreonylasparaginylglutaminylglutaminylisoleucylisoleucylglutamylasparaginylisoleucylmethionylasparaginylalanylglutamyltyrosylthreonylphenylalanylaspartylglutamylglutamylalanylphenylalanyllysylglutamylisoleucylserylisoleucylglutamylalanylmethionylaspartylphenylalanylvalylaspartylarginylleucylleucylvalyllysylglutamylarginyllysylserylarginylmethionylthreonylalanylserylglutamylalanylleucylglutaminylhistidylprolyltryptophylleucyllysylglutaminyllysylisoleucylglutamylarginylvalylserylthreonyllysylvalylisoleucylarginylthreonylleucyllysylhistidylarginylarginyltyrosyltyrosylhistidylthreonylleucylisoleucyllysyllysylaspartylleucylasparaginylmethionylvalylvalylserylalanylalanylarginylisoleucylserylcysteinylglycylglycylalanylisoleucylarginylserylglutaminyllysylglycylvalylserylvalylalanyllysylvalyllysylvalylalanylserylisoleucylglutamylisoleucylglycylprolylvalylserylglycylglutaminylisoleucylmethionylhistidylalanylvalylglycylglutamylglutamylglycylglycylhistidylvalyllysyltyrosylvalylcysteinyllysylisoleucylglutamylasparaginyltyrosylaspartylglutaminylserylthreonylglutaminylvalylthreonyltryptophyltyrosylphenylalanylglycylvalylarginylglutaminylleucylglutamylasparaginylserylglutamyllysyltyrosylglutamylisoleucylthreonyltyrosylglutamylaspartylglycylvalylalanylisoleucylleucyltyrosylvalyllysylaspartylisoleucylthreonyllysylleucylaspartylaspartylglycylthreonyltyrosylarginylcysteinyllysylvalylvalylasparaginylaspartyltyrosylglycylglutamylaspartylserylseryltyrosylalanylglutamylleucylphenylalanylvalyllysylglycylvalylarginylglutamylvalyltyrosylaspartyltyrosyltyrosylcysteinylarginylarginylthreonylmethionyllysyllysylisoleucyllysylarginylarginylthreonylaspartylthreonylmethionylarginylleucylleucylglutamylarginylprolylprolylglutamylphenylalanylthreonylleucylprolylleucyltyrosylasparaginyllysylthreonylalanyltyrosylvalylglycylglutamylasparaginylvalylarginylphenylalanylglycylvalylthreonylisoleucylthreonylvalylhistidylprolylglutamylprolylhistidylvalylthreonyltryptophyltyrosyllysylserylglycylglutaminyllysylisoleucyllysylprolylglycylaspartylasparaginylaspartyllysyllysyltyrosylthreonylphenylalanylglutamylserylaspartyllysylglycylleucyltyrosylglutaminylleucylthreonylisoleucylasparaginylserylvalylthreonylthreonylaspartylaspartylaspartylalanylglutamyltyrosylthreonylvalylvalylalanylarginylasparaginyllysyltyrosylglycylglutamylaspartylserylcysteinyllysylalanyllysylleucylthreonylvalylthreonylleucylhistidylprolylprolylprolylthreonylaspartylserylthreonylleucylarginylprolylmethionylphenylalanyllysylarginylleucylleucylalanylasparaginylalanylglutamylcysteinylglutaminylglutamylglycylglutaminylserylvalylcysteinylphenylalanylglutamylisoleucylarginylvalylserylglycylisoleucylprolylprolylprolylthreonylleucyllysyltryptophylglutamyllysylaspartylglycylglutaminylprolylleucylserylleucylglycylprolylasparaginylisoleucylglutamylisoleucylisoleucylhistidylglutamylglycylleucylaspartyltyrosyltyrosylalanylleucylhistidylisoleucylarginylaspartylthreonylleucylprolylglutamylaspartylthreonylglycyltyrosyltyrosylarginylvalylthreonylalanylthreonylasparaginylthreonylalanylglycylserylthreonylserylcysteinylglutaminylalanylhistidylleucylglutaminylvalylglutamylarginylleucylarginyltyrosyllysyllysylglutaminylglutamylphenylalanyllysylseryllysylglutamylglutamylhistidylglutamylarginylhistidylvalylglutaminyllysylglutaminylisoleucylaspartyllysylthreonylleucylarginylmethionylalanylglutamylisoleucylleucylserylglycylthreonylglutamylserylvalylprolylleucylthreonylglutaminylvalylalanyllysylglutamylalanylleucylarginylglutamylalanylalanylvalylleucyltyrosyllysylprolylalanylvalylserylthreonyllysylthreonylvalyllysylglycylglutamylphenylalanylarginylleucylglutamylisoleucylglutamylglutamyllysyllysylglutamylglutamylarginyllysylleucylarginylmethionylprolyltyrosylaspartylvalylprolylglutamylprolylarginyllysyltyrosyllysylglutaminylthreonylthreonylisoleucylglutamylglutamylaspartylglutaminylarginylisoleucyllysylglutaminylphenylalanylvalylprolylmethionylserylaspartylmethionyllysyltryptophyltyrosyllysyllysylisoleucylarginylaspartylglutaminyltyrosylglutamylmethionylprolylglycyllysylleucylaspartylarginylvalylvalylglutaminyllysylarginylprolyllysylarginylisoleucylarginylleucylserylarginyltryptophylglutamylglutaminylphenylalanyltyrosylvalylmethionylprolylleucylprolylarginylisoleucylthreonylaspartylglutaminyltyrosylarginylprolyllysyltryptophylarginylisoleucylprolyllysylleucylserylglutaminylaspartylaspartylleucylglutamylisoleucylvalylarginylprolylalanylarginylarginylarginylthreonylprolylserylprolylaspartyltyrosylaspartylphenylalanyltyrosyltyrosylarginylprolylarginylarginylarginylserylleucylglycylaspartylisoleucylserylaspartylglutamylglutamylleucylleucylleucylprolylisoleucylaspartylaspartyltyrosylleucylalanylmethionyllysylarginylthreonylglutamylglutamylglutamylarginylleucylarginylleucylglutamylglutamylglutamylleucylglutamylleucylglycylphenylalanylserylalanylserylprolylprolylserylarginylserylprolylprolylhistidylphenylalanylglutamylleucylserylserylleucylarginyltyrosylserylserylprolylglutaminylalanylhistidylvalyllysylvalylglutamylglutamylthreonylarginyllysylasparaginylphenylalanylarginyltyrosylserylthreonyltyrosylhistidylisoleucylprolylthreonyllysylalanylglutamylalanylserylthreonylseryltyrosylalanylglutamylleucylarginylglutamylarginylhistidylalanylglutaminylalanylalanyltyrosylarginylglutaminylprolyllysylglutaminylarginylglutaminylarginylisoleucylmethionylalanylglutamylarginylglutamylaspartylglutamylglutamylleucylleucylarginylprolylvalylthreonylthreonylthreonylglutaminylhistidylleucylserylglutamyltyrosyllysylserylglutamylleucylaspartylphenylalanylmethionylseryllysylglutamylglutamyllysylserylarginyllysyllysylserylarginylarginylglutaminylarginylglutamylvalylthreonylglutamylisoleucylthreonylglutamylisoleucylglutamylglutamylglutamyltyrosylglutamylisoleucylseryllysylhistidylalanylglutaminylarginylglutamylserylserylserylserylalanylserylarginylleucylleucylarginylarginylarginylarginylserylleucylserylprolylthreonyltyrosylisoleucylglutamylleucylmethionylarginylprolylvalylserylglutamylleucylisoleucylarginylserylarginylprolylglutaminylprolylalanylglutamylglutamyltyrosylglutamylaspartylaspartylthreonylglutamylarginylarginylserylprolylthreonylprolylglutamylarginylthreonylarginylprolylarginylserylprolylserylprolylvalylserylserylglutamylarginylserylleucylserylarginylphenylalanylglutamylarginylserylalanylarginylphenylalanylaspartylisoleucylphenylalanylserylarginyltyrosylglutamylserylmethionyllysylalanylalanylleucyllysylthreonylglutaminyllysylthreonylserylglutamylarginyllysyltyrosylglutamylvalylleucylserylglutaminylglutaminylprolylphenylalanylthreonylleucylaspartylhistidylalanylprolylarginylisoleucylthreonylleucylarginylmethionylarginylserylhistidylarginylvalylprolylcysteinylglycylglutaminylasparaginylthreonylarginylphenylalanylisoleucylleucylasparaginylvalylglutaminylseryllysylprolylthreonylalanylglutamylvalyllysyltryptophyltyrosylhistidylasparaginylglycylvalylglutamylleucylglutaminylglutamylserylseryllysylisoleucylhistidyltyrosylthreonylasparaginylthreonylserylglycylvalylleucylthreonylleucylglutamylisoleucylleucylaspartylcysteinylhistidylthreonylaspartylaspartylserylglycylthreonyltyrosylarginylalanylvalylcysteinylthreonylasparaginyltyrosyllysylglycylglutamylalanylserylaspartyltyrosylalanylthreonylleucylaspartylvalylthreonylglycylglycylaspartyltyrosylthreonylthreonyltyrosylalanylserylglutaminylarginylarginylaspartylglutamylglutamylvalylprolylarginylserylvalylphenylalanylprolylglutamylleucylthreonylarginylthreonylglutamylalanyltyrosylalanylvalylprolylserylphenylalanyllysyllysylthreonylserylglutamylmethionylglutamylalanylserylserylserylvalylarginylglutamylvalyllysylserylglutaminylmethionylthreonylglutamylthreonylarginylglutamylserylleucylserylseryltyrosylglutamylhistidylserylalanylserylalanylglutamylmethionyllysylserylalanylalanylleucylglutamylglutamyllysylserylleucylglutamylglutamyllysylserylthreonylthreonylarginyllysylisoleucyllysylthreonylthreonylleucylalanylalanylarginylisoleucylleucylthreonyllysylprolylarginylserylmethionylthreonylvalyltyrosylglutamylglycylglutamylserylalanylarginylphenylalanylserylcysteinylaspartylthreonylaspartylglycylglutamylprolylvalylprolylthreonylvalylthreonyltryptophylleucylarginyllysylglycylglutaminylvalylleucylserylthreonylserylalanylarginylhistidylglutaminylvalylthreonylthreonylthreonyllysyltyrosyllysylserylthreonylphenylalanylglutamylisoleucylserylserylvalylglutaminylalanylserylaspartylglutamylglycylasparaginyltyrosylserylvalylvalylvalylglutamylasparaginylserylglutamylglycyllysylglutaminylglutamylalanylglutamylphenylalanylthreonylleucylthreonylisoleucylglutaminyllysylalanylarginylvalylthreonylglutamyllysylalanylvalylthreonylserylprolylprolylarginylvalyllysylserylprolylglutamylprolylarginylvalyllysylserylprolylglutamylalanylvalyllysylserylprolyllysylarginylvalyllysylserylprolylglutamylprolylserylhistidylprolyllysylalanylvalylserylprolylthreonylglutamylthreonyllysylprolylthreonylprolylarginylglutamyllysylvalylglutaminylhistidylleucylprolylvalylserylalanylprolylprolyllysylisoleucylthreonylglutaminylphenylalanylleucyllysylalanylglutamylalanylseryllysylglutamylisoleucylalanyllysylleucylthreonylcysteinylvalylvalylglutamylserylserylvalylleucylarginylalanyllysylglutamylvalylthreonyltryptophyltyrosyllysylaspartylglycyllysyllysylleucyllysylglutamylasparaginylglycylhistidylphenylalanylglutaminylphenylalanylhistidyltyrosylserylalanylaspartylglycylthreonyltyrosylglutamylleucyllysylisoleucylasparaginylasparaginylleucylthreonylglutamylserylaspartylglutaminylglycylglutamyltyrosylvalylcysteinylglutamylisoleucylserylglycylglutamylglycylglycylthreonylseryllysylthreonylasparaginylleucylglutaminylphenylalanylmethionylglycylglutaminylalanylphenylalanyllysylserylisoleucylhistidylglutamyllysylvalylseryllysylisoleucylserylglutamylthreonyllysyllysylserylaspartylglutaminyllysylthreonylthreonylglutamylserylthreonylvalylthreonylarginyllysylthreonylglutamylprolyllysylalanylprolylglutamylprolylisoleucylserylseryllysylprolylvalylisoleucylvalylthreonylglycylleucylglutaminylaspartylthreonylthreonylvalylserylserylaspartylserylvalylalanyllysylphenylalanylalanylvalyllysylalanylthreonylglycylglutamylprolylarginylprolylthreonylalanylisoleucyltryptophylthreonyllysylaspartylglycyllysylalanylisoleucylthreonylglutaminylglycylglycyllysyltyrosyllysylleucylserylglutamylaspartyllysylglycylglycylphenylalanylphenylalanylleucylglutamylisoleucylhistidyllysylthreonylaspartylthreonylserylaspartylserylglycylleucyltyrosylthreonylcysteinylthreonylvalyllysylasparaginylserylalanylglycylserylvalylserylserylserylcysteinyllysylleucylthreonylisoleucyllysylalanylisoleucyllysylaspartylthreonylglutamylalanylglutaminyllysylvalylserylthreonylglutaminyllysylthreonylserylglutamylisoleucylthreonylprolylglutaminyllysyllysylalanylvalylvalylglutaminylglutamylglutamylisoleucylserylglutaminyllysylalanylleucylarginylserylglutamylglutamylisoleucyllysylmethionylserylglutamylalanyllysylserylglutaminylglutamyllysylleucylalanylleucyllysylglutamylglutamylalanylseryllysylvalylleucylisoleucylserylglutamylglutamylvalyllysyllysylserylalanylalanylthreonylserylleucylglutamyllysylserylisoleucylvalylhistidylglutamylglutamylisoleucylthreonyllysylthreonylserylglutaminylalanylserylglutamylglutamylvalylarginylthreonylhistidylalanylglutamylisoleucyllysylalanylphenylalanylserylthreonylglutaminylmethionylserylisoleucylasparaginylglutamylglycylglutaminylarginylleucylvalylleucyllysylalanylasparaginylisoleucylalanylglycylalanylthreonylaspartylvalyllysyltryptophylvalylleucylasparaginylglycylvalylglutamylleucylthreonylasparaginylserylglutamylglutamyltyrosylarginyltyrosylglycylvalylserylglycylserylaspartylglutaminylthreonylleucylthreonylisoleucyllysylglutaminylalanylserylhistidylarginylaspartylglutamylglycylisoleucylleucylthreonylcysteinylisoleucylseryllysylthreonyllysylglutamylglycylisoleucylvalyllysylcysteinylglutaminyltyrosylaspartylleucylthreonylleucylseryllysylglutamylleucylserylaspartylalanylprolylalanylphenylalanylisoleucylserylglutaminylprolylarginylserylglutaminylasparaginylisoleucylasparaginylglutamylglycylglutaminylasparaginylvalylleucylphenylalanylthreonylcysteinylglutamylisoleucylserylglycylglutamylprolylserylprolylglutamylisoleucylglutamyltryptophylphenylalanyllysylasparaginylasparaginylleucylprolylisoleucylserylisoleucylserylserylasparaginylvalylserylisoleucylserylarginylserylarginylasparaginylvalyltyrosylserylleucylglutamylisoleucylarginylasparaginylalanylserylvalylserylaspartylserylglycyllysyltyrosylthreonylisoleucyllysylalanyllysylasparaginylphenylalanylarginylglycylglutaminylcysteinylserylalanylthreonylalanylserylleucylmethionylvalylleucylprolylleucylvalylglutamylglutamylprolylserylarginylglutamylvalylvalylleucylarginylthreonylserylglycylaspartylthreonylserylleucylglutaminylglycylserylphenylalanylserylserylglutaminylserylvalylglutaminylmethionylserylalanylseryllysylglutaminylglutamylalanylserylphenylalanylserylserylphenylalanylserylserylserylserylalanylserylserylmethionylthreonylglutamylmethionyllysylphenylalanylalanylserylmethionylserylalanylglutaminylserylmethionylserylserylmethionylglutaminylglutamylserylphenylalanylvalylglutamylmethionylserylserylserylserylphenylalanylmethionylglycylisoleucylserylasparaginylmethionylthreonylglutaminylleucylglutamylserylserylthreonylseryllysylmethionylleucyllysylalanylglycylisoleucylarginylglycylisoleucylprolylprolyllysylisoleucylglutamylalanylleucylprolylserylaspartylisoleucylserylisoleucylaspartylglutamylglycyllysylvalylleucylthreonylvalylalanylcysteinylalanylphenylalanylthreonylglycylglutamylprolylthreonylprolylglutamylvalylthreonyltryptophylserylcysteinylglycylglycylarginyllysylisoleucylhistidylserylglutaminylglutamylglutaminylglycylarginylphenylalanylhistidylisoleucylglutamylasparaginylthreonylaspartylaspartylleucylthreonylthreonylleucylisoleucylisoleucylmethionylaspartylvalylglutaminyllysylglutaminylaspartylglycylglycylleucyltyrosylthreonylleucylserylleucylglycylasparaginylglutamylphenylalanylglycylserylaspartylserylalanylthreonylvalylasparaginylisoleucylhistidylisoleucylarginylserylisoleucine