A kormány tárgyalásokat kezd Moszkvával, hogy ne avatkozzanak a belügyeinkbe

2016.10.27. 07:01
A vidék jelentős része a felkelők ellenőrzése alatt áll, a nemzetközi színtéren diplomáciai és karitatív akciók Magyarország támogatására. Megalakult az új kormány, a minsizterelnök Nagy Imre. Hírek a Szabad Európa Rádióban és a hazai nyomtatott sajtóban 1956. október 27-én.

Folytatódó harcok, az amerikai külügyminiszter nyilatkozata és a szabad világ szimpátiamegnyilvánulásai a magyar nép szabadságharca mellett: Hallgassa meg a Szabad Európa Rádió hatvan évvel ezelőtti forradalmi híreit. De először is, felhívás a magyar lányokhoz és asszonyokhoz:

Itt elolvashatja a SZER adásának leiratát, katt a nyílra.

Október 27.

Széljegyzetek 1956.10.27. 11:22

Magyar Katalin glosszája (Hunyadi Katalin)

Magyar lányok! Magyar asszonyok! Hozzátok kell szólnom, hozzátok kellett volna már tegnap és tegnapelőtt is. Én nem tudom, mit mondjak. Nem tudom, van-e jogom megszólalni, van-e jogom nekem figyelmeztetnem titeket e tragikus órák nagyszerű kötelezettségeire. A hosszú századok során örök balsorsunkban nem volt olyan mozzanat, ahol a magyar nők, magyar lányok és asszonyok valaha is, valamikor is megtorpantak volna. Az elmúlt tíz év rémuralmában is törhetetlenül álltak a vártán, a magyar nők múlhatatlan érdeme az a hősiesség, az az önfeláldozás, az a hasonlíthatatlan szabadságküzdelem, amely minden népek elejére állította most a magyar népet. Öntudatunkat, eszményeinket, a magyar ifjúság lelkét ők formálták, ők őrizték meg nemzeti megújhodásunk szolgálatára. Az idegen elnyomás igazában rajtatok tört meg, magyar asszonyok! Hát mit mondhatnék néktek? Csodálattal meghajlok előttetek, az emberek tízmillióival és százmillióival együtt!

Hírszolgálat 1956.10.27. 20:00

Kedves Hallgatóink! Most a Szabad Magyarország Hangjának Hírszolgálata következik.

Budapest. A magyar fővárosban tovább folynak a harcok. Összetűzéseket jelentenek ezen felül számos vidéki városból is. A Dunántúl legnagyobb része a szabadságharcosok kezén van. A szabadságharcosok győri parancsnoka közölte egy nyugati újságíróval, aki most érkezett Bécsbe, hogy Sopron, Komárom, Győr, Miskolc és az egész Borsod megye a felkelők ellenőrzése alatt áll. Az ország déli végeibe küldött futárok jelentése szerint a déli megyék nagy részében is a szabadságharcosok tartják kezükben a hatalmat. A Bécsbe érkezett újságírók elmondották, hogy Budapest és a nyugati határ között úgyszólván csak szabadságharcos alakulatokkal találkoztak. Az osztrák határ egy jelentős szakasza is a kezükben van. A gyári munkásság a jelentések szerint mindenütt sztrájkol. A reguláris katonaság nagy része a szabadságharcosok oldalán harcol, míg az ÁVO-alakulatok többségükben a szovjet csapatok oldalán vannak. Ennek ellenére arról is vannak értesülések, hogy az ávósok egyes helyeken, különösen a határvidéken, átálltak.

A Heilingenkreuz és Rábafüzes közti szakaszon a magyar határőrök levették a vörös csillagot a határőrség épületéről. Szentgotthárd utcáin több száz főnyi tömeg Kossuth-nótákat énekelve tüntet a szovjet kommunista önkény ellen. Egy bécsi jelentés szerint, Jennersdorfnál közel 1000 magyar polgári személy átlépte a határt, és osztrák földre érkezett. Ma este hét órakor jelentkezett a Szabad Győr Rádiója. Kiáltvány hangzott el, amely bejelenti, hogy a mai napon megalakult a párt Győr-Sopron megyei intéző bizottsága. A kiáltvány a fegyveres harc beszüntetése mellett száll síkra, de követeli az államvédelmi hatóság azonnali feloszlatását Budapesten és az egész országban. Követeli, hogy a kormány fegyverezze le az államvédelmi hatóságot, és annak fegyvereit a magyar honvédség alakulatai vegyék birtokba. Követeli továbbá, hogy a párt központi vezetősége a kormánnyal karöltve tegyen intézkedéseket annak érdekében, hogy az országban állomásozó szovjet fegyveres erők szüntessék be azonnal a harcot és szabad elvonulásuk biztosítása mellett takarodjanak ki az ország területéről! A kiáltvány bejelenti, hogy a párt megyei intéző bizottsága támogatja a Győr-Sopron Megyei Ideiglenes Nemzeti Tanácsot, amely magában foglalja a munkásság, a katonaság, a parasztság, az értelmiség és az ifjúság tanácsait. A kiáltvány kiemeli, hogy a győri események bebizonyították, nem ellenforradalomról van szó, hanem a magyar dolgozó nép jogos nemzeti követeléseiről. A kiáltvány mélységesen elítéli azokat, akik fegyvert ragadtak a nép jogos követelményei érdekében síkra szálló ifjak és munkások ellen.

Diplomáciai és karitatív vonalon megindultak az akciók Magyarország támogatására. A nyugati nagyhatalmak előre láthatólag még a mai nap folyamán az ENSZ biztonsági tanácsának összehívását kérik a Szovjetunió magyarországi beavatkozásának ügyében. A nyugati hatalmak a sürgősség kimondását kívánják.

Az amerikai külügyminisztérium szóvivője bejelentette, hogy Dulles külügyminiszter ma beszédet mond, amelyben a magyarországi eseményekkel foglalkozik. Murphy amerikai külügyi államtitkár ma délben magához kérette a budapesti kormány washingtoni képviselőjét, Kós Pétert.

Az amerikai külügyminisztérium szóvivője egyébként közölte, hogy csütörtök délben megszakadt az összeköttetés a külügyminisztérium és a budapesti amerikai követség között és ezt azóta nem sikerült helyreállítani.

Egyidejűleg nagy arányú akció indult meg a világ minden táján a magyarországi harcok sebesültjeinek megsegítésére.

A Norvég Vöröskereszt pénzt és gyógyszereket küldött az Osztrák Vöröskeresztnek. A norvég menekültügyi szervezet 10 ezer shillinget küldött az illetékes osztrák szerveknek a Magyarországról kijövő szabadságharcosok támogatására.

A Svájci Vöröskereszt 600 tartály vérplazmát és 24 vérátömlesztő műszert küldött Bécsbe a magyar szabadságharcosok ellátásra. Egyidejűleg bejelentette, hogy további orvosi segélyt is küld. A Nemzetközi Vöröskereszt felhívta a budapesti kormányt, közölje rádión, távirati úton vagy telefonon, hogy milyen gyógyszerekre, kötszerekre van szüksége.

Münchenben és Rómában a katolikus Caritas rendezett gyűjtést a magyar sebesültek megsegítésére.

A Holland Vöröskereszt 100 ezer forintot, a Svájci Vöröskereszt 30 ezer svájci frankot szavazott meg a magyar sebesültek gyógyszerrel való ellátására. Gyógyszert küldött Budapestre a varsói kormány is.

Bécsben tömegesen tesznek eleget az emberek az Osztrák Vöröskereszt felhívásának, hogy adjanak vért a sebesülteknek.

A Svéd Vöröskereszt repülőgépen küld orvosi műszert és gyógyszereket az osztrák határra.

A szabad világban egymást követik a szimpátia-nyilatkozatok a hős magyar szabadságharcosok iránt. Brüsszelben kiáltványt adott ki a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége. "Vegye tudomásul a világ – hangzott a kiáltvány –, hogy ha nem lennének szovjet csapatok Kelet-Európában, ma már egyetlen kommunista kormány sem lenne uralmon." A Szövetség a legnagyobb elismerés hangján emlékezett meg azokról a magyar munkásokról, diákokról és katonákról, akik fegyvert ragadtak a szabadság nevében. 54 millió szabad szervezet munkás nevében követelik, hogy a szovjet csapatokat haladéktalanul vonják ki Magyarországról, és a többi közép- és kelet-európai országból. Követelik, hogy vigyék Magyarország ügyét az ENSZ elé. Végül követelik, hogy biztosítsák a szabad választásokat a ma még kommunista uralom alatt álló országokban.

Franciaországban a parlament foglalkozott tegnap a szovjet beavatkozással. Bouxom, a köztársasági népmozgalom parlamenti főtitkára kiemelte, hogy a magyarországi forradalom az elnyomatás és kizsákmányolás ellen, spontán, minden külföldi beavatkozás nélkül robbant ki. "Az egész francia nemzet – mondotta a képviselő – a szabadsághősök mellett áll." Faure külügyi államtitkár egy interpellációra válaszolva kiemelte, hogy a lengyel és a magyar nép most is, mint a történelem folyamán annyiszor, példaadó bátorságot mutat a brutális elnyomatással szemben. Az olasz parlamentben Martino külügyminiszter méltatta a magyar szabadsághősök kiállását. A képviselőház valamennyi pártja, a kommunisták kivételével, lelkesen éljenezte a magyar hősöket. Az ülésen kis híján verekedésre került sor, a képviselők túlnyomó többsége olyan felháborodással fogadta a kommunista képviselők magatartását.

A londoni Times a magyarországi fejleményeket boncolva megállapítja, hogy a szenvedélyeket két okból nem lehetett féken tartani Magyarországon úgy, mint az Lengyelországban történt. Az egyik ok a szovjet csapatok beavatkozása volt a fejlemények kezdeti szakaszában. Tény – írja a Times –, hogy a kormányt a közhangulat elsöpörte volna a szovjet segítség nélkül. A szovjet intervenció viszont felkavarta a szenvedélyeket, és az egész nemzetet átfogó ellenállás jellegét adta a megmozdulásnak. A másik ok, hogy a kormány alkalmatlannak bizonyult a vezetésre. Gerő bukása különben túl későn történt. Azzal az ígérettel kapcsolatban, hogy a szovjet csapatok ez év végén elhagyják Magyarország területét, hiányzik a bizalom a kormány iránt, és Nagy Imre, valamint Kádár János kinevezését nem tekintik kellő garanciának. A Times megállapítja, hogy ha megszűnik az ellenállás, ez inkább a szovjet beavatkozásra, mintsem a kormány ígéreteire lesz visszavezethető. A londoni Times egy másik cikkében rámutat arra, hogy egyelőre még nem tisztázódott, hol áll a magyar hadsereg vezetősége. Bizonyos jelek arra mutatnak, hogy a hadsereg parancsnoksága igyekszik a dolgok menetébe beavatkozni. Röpiratok jelentek meg, amelyek a hadvezetőség nyomdájából kerültek ki, és amelyeken mint aláíró, az ideiglenes forradalmi magyar kormány és a honvédelmi tanács szerepel. A röpiratok többek között a varsói egyezmény hatálytalanítását követelik, és a szocializmust sürgetik hamisítatlan demokrata alapon.

Kedves Hallgatóink, híreink közlését most befejeztük. Legközelebb 21 órakor mondunk híreket.

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

A Szabad Nép 1956. október 27-ei híreiből:

Megalakult az új magyar nemzeti kormány

Élén Nagy Imre áll, akit a Rákosi-féle önkény évekig száműzött az ország politikai életéből.

A kormány tagjai között van mint államminiszter: Tildy Zoltán volt köztársasági elnök. A kormány tagja Kovács Béla, a Független Kisgazdapárt egykori főtitkára, Lukács György az európai hírű magyar tudós, Münnich Ferenc a munkásmozgalom régi ismert harcosa, akit háttérbe szorított a Rákosi uralom.

A kormány összetétele a következő:

Minisztertanács elnöke: Nagy Imre,
helyettesei: Apró Antal, Bognár József, Erdei Ferenc
Államminiszter: Tildy Zoltán
Külügyminiszter: Horváth Imre
Belügyminiszter: Münnich Ferenc
(...)

A magyar néphez!

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének nyilatkozata

Az új kormány tárgyalásokat kezd a szovjet kormánnyal, hogy a függetlenség és a belügyeinkbe való be nem avatkozás alapján rendezze az országaink közötti viszonyt. Ennek első lépéseként a rend helyreállítása után a szovjet csapatok haladéktalanul visszatérnek támaszpontjukra. Magyarország és a Szovjetunió teljes egyenjogúsága megfelel mindkét ország érdekeinek és csakis ezen az alapon épülhet a valóban testvéri és megbonthatatlan magyar—szovjet barátság. Ezen az alapon alakul most újjá Lengyelország és a Szovjetunió viszonya.

Mi a helyzet vidéken?

NYÍREGYHÁZA: ideiglenes városi munkástanács vette kezébe az ügyek irányítását. Péntek este többen be akartak hatolni a laktanyákba, de a honvédség ezt meghiúsította. Az ideiglenes városi munkástanács rendre és nyugalomra szólította fel a lakosságot.

SZOMBATHELY: Vasszentmihályon a dolgozó parasztok kijelentették: „Nagy Imre a mi emberünk, neki adunk, ha kell gabonát, vagy amit kér.“ A szombathelyi járás dolgozó parasztjai pénteken minden kérés nélkül kétszer annyi sertést adtak az állami szerveknek, mint az előző napokban. Tovább a Szabad Nép 1956. október 27-i számára.

'56 anno: Szabad Európa Rádió és sajtószemle az Indexen

Október 23-tól november 4-ig minden nap meghallgathatja és elolvashatja az Indexen, hogy mik voltak a hírek, mit mondott, hogy lelkesedett és latolgatott a magyar nyelvű sajtó a forradalom napjaiban 1956-ban. Az amerikai Szabad Európa Rádió adásai az OSZK Történeti Interjúk Tárának jóvoltából, a Népszabadság és a Népszava pedig az Arcanumnak köszönhetően került fel hozzánk.

oszk logo
logo-adt-big.png


  • Tippek
  • Hírek