Nagyon mások a székelyek

2014.01.06. 09:11

Honnan jöttek a székelyek? Szenzációs fölfedezésről ad számot a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával megjelenő Keleti Szemle. Az FTC lemosta a spanyol csapatot. Esti Újság, 1914.

A székelyek – kazárok?

Müller és Babinger fölfedezése

Szenzációs fölfedezésről ad számot a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával megjelenő Keleti Szemle, melyet oly kiváló tudósok szerkesztenek, mint Kunos Ignác és Munkácsi Bernát. Müller Konrád germanista és Babinger Ferenc würzburgi egyetemi tanár kiderítette, hogy a székelyek, kiknek eredete egy évezredig vitás volt, azonosak a kazárokkal.

Az ősszel megemlékeztünk arról, hogy Németországban egy régi kéziratban XVI. századi magyar rovásírást találtak. Ez a fölfedezés a legélénkebben azokat a tudósokat foglalkoztatta, akik a germán népeknek a rovásíráshoz hasonló, úgynevezett rundírását tanulmányozzák. Így jutott Babinger és Müller a székely-magyar rovásírás tanulmányozása közben a székely nép eredetének megfejtéséhez.

Évezredes hagyomány, hogy a székelyek hun eredetűek.

Ők maguk azt híresztelték magukról, hogy Attila népének maradványai. Régi mondáinknak ezt az állítását a történetírók már régen megcáfolták.

Már a XVIII. században hirdette Pray György, hogy a székely szó nem is népet, hanem foglalkozást jelent, annyit tesz, őr. Hunfalvy Pál bebizonyította, hogy a székelység annyi, mint határőrség, melyet csak Szent László telepített le véglegesen az ország keleti határán.

Csak az maradt nyitott kérdés, hogy milyen nemzetiségű volt a székelység?

Magyar eredetű, de gyülevész nép volt, mint a XVII. században a hajdúság vagy talán leigázott, zsoldba fogadott nép adta hozzá az emberanyagot?

A mi magyar tudósaink is észerevették, hogy a magyar rovásírás emlékei szerfölött hasonlítanak ahhoz az ótörök íráshoz,

amelyet az ujgur nyelvemlékekből ismerünk, és amelyek állítólag valahonnan a Tigris és az Eufrát völgyéből kerültek Nyugat-Ázsiába. Az ujgur emlékek a Jenyiszej és az Orkhon folyó mentén vannak. A rovásírás csak itt és Magyarországon a székelyek között maradt meg. A két nép sok rokonvonást mutat, így valószínű a föltevés, hogy írásuk is közös eredetű.

Müller szerint a középkor elején az ural-altáji eredetű gyülevész nép a török nép szomszédságában lakott, s a régi török írásjeleket használta. Mikor a magyarok Levédiában éltek, a kazárok voltak a szomszédaik. Mikor a varég-oroszok megsemmisítették a kazár birodalmat, a pacsenegek pedig a magyarokat nyugat felé szorították, a kazár nép egy töredékét a magyarok leigázták és a IX. század elején magukkal vitték.

A kazár nép töredéke azonos a székelyekkel. Ez magyarázza, hogy a magyarságtól antropológiai tekintetben enagyon eltér a székelység.

De ez érthető, ha Müllerrel és Babingerrel együtt arra az alapra helyezkedünk, hogy a székelység nem finnugor eredetű, mint a magyarság, hanem ótörök-kazár eredetű.

A faji eltérésen kívül sok szokásbeli eltérés is van a magyarok és a székelyek között. Ez is érthető, ha a székely más népek származéka és nem a magyaré.

Azt mondhatnók, hogy a székelységnek az ágyútöltelék szerepét juttatta a magyarság. Ez is csak úgy magyarázható meg, ha a székelység idegen, leigázott faj volt.

A rovásírást Ázsiából hozták magukkal, mint általában minden ősi hagyományukat. Az írást egy fél évezrednél is tovább megőrizték. Titkos írás volt ez uraikkal, a magyarokkal szemben.

Babinger és Müller felfedezése teljes pontossággal megegyezik azzal, amit a magyar honfoglalás legjobb kútfeje, Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár a kazárok egy törzsének meghódításáról ír, és amit Ibu Fadhlan, 921-ben elhalt arab írónál a harcias basgurd népről olvashatunk.

Megkérdeztük Nagy Géza, jeles régészt, aki elmondta: Az én meggyőződésem szerint a székelység két részre osztható.

Akik e-vel beszélnek, kiejtésük palócos, csakugyan a kabaroknak, a kazárok elszakadt törzsének származékai.

Viszont az udvarhelyi székelyek, kik ő-vel beszélnek avarkori maradványnép, amely Pannóniából költözött mostani szálláshelyére.

Sokkal gyorsabb a brit cirkáló

Sokkal nagyobb a Queen Mary-tep gyorsasága, mint hivatalosan mondták. Az Echo de Paris szerint megállapították, hogy a hivatalos 28 csomó helyett a cirkáló óránként 38 csomóra képes. A lap jó értesülései alapján jelentik, hogy az angol admiralitás bizonyára új találmányt vásárolt meg, amit eddig titokban tartottak.

Gázolt az automobil

Vasárnap délután a Belső-Jászberényi úton egy száguldó gépkocsi elgázolta Szűcs Irán nyolcéves kislányt. A gyermek a sérülésekbe belehalt. A gondatlan sofőr ellen a rendőrség megindítja az eljárást.

Az FTC győzelme

Óriási győzelmet aratott az FTC Spanyolországban, ahol a Bilbao csapatával játszott. A meccsnek, amelynek hatezer főnyi közönsége volt, 5:2 lett a vége az FTC javára. A gólokat Pataki (3) és Schlosser (2) lőtték. A mérkőzés baljóslatúan kezdődött, mert a spanyolok meglepően erőteljesen támadták a zöld-fehéreket. Csakhamar gólt is lőttek, de

lassan kibontakozott a magyar csapat nagyobb tudása, amely teljesen megtörte a spanyolok ellenállását.

A meccs végén visszahanyatlott a magyar csapat, s ekkor lőtték a spanyolok – Payer hibájából – a második gólt. A bajnokcsapat a következő összeállításban játszott: Fritz – Rumbold, Payer – Weiner, Kiss, Medgyessy - Koródy, Tóth, Pataki, Schlosser, Welsz.