Mágnás Elza holtteste volt a kosárban

2014.01.15. 08:31 Módosítva: 2014.01.15. 08:31

Az ellenzék, így Apponyi Albert gróf félelmei szerint Tisza István kormányfő veszélyt hoz az országra, ha kiegyezik az ország románságával. Azonosították a kosárban talált női holttestet. A gyomrában lévő ételmaradék alapján is Mágnás Elza, a szőke szépség az áldozat. Esti Újság, 1914. január 15.

A megyilkolt nő Mágnás Elza

Csak ma délben tudta megállapítani a rendőrség, hogy ki volt az a női áldozat, akinek holttestét szombaton találták meg. A nőt Turcsányi Emíliának hívják, nevezetes alakja volt az éjszakai világnak.

Aki gyakrabban megfordul a mulatóhelyeken most elképedve fogja tudomásul venni, hogy a Duna vizében kosárba gyömöszölt holttest nem másé, mint a jól ismert szép szőke lányé, akit Mágnás Elzának nevezett egész Budapest.

A rendőrség tegnap még téves nyomon kutatott: egy Podmaniczki-utcai ház házfelügyelőnője az áldozatban fölismerni vélte a ház egyik lakóját, Lőrincz Ilonát. Több adatt csakugyan összevágott: ő is eltűnt Pestről, és a holttest szájában is két arannyal plombált fogat találtak. Ám a házmesterné előadása szerint Lőrincz Ilonát valaha megoperálták a Pajor-szanatóriumban, és kivették a manduláit. Az ismeretlen áldozatnak pedig a boncolás tanúsága szerint mindkét mandulája megvolt.

Az áldozatot legelőször Keresztesy Gyula rendőrkapitány sogornője ismerte föl. Keresztesy hazavitt egyet az áldozatról készült képből, amelyet a rendőrség minden tagjának kiosztottak. Vacsoránál vendégül látta sógornőjét is, aki meglátva a képet fölkiáltott: Hiszen ez az Elza!

Miféle Elza? - kérdezett vissza a rendőrkapitány.

Sógornője erre elmondotta, hogy amikor még a Margit-körúton lakott, volt a szomszédjában egy Turcsányi Elza nevű feltűnő szépségű szőke leány, aki akkor már éjjeli mulatóhelyek csillaga volt és igen vidám életet élt.

A szomszédok, különösen a hölgyek asszonyi kíváncsiságból sokat nézegettek át a függöny mögül Turcsányi Elza lakásába.

Erre már Keresztesy kapitány is nagyobb figyelemmel vette kezébe a képet, és hirtelen úgy rémlett neki, hogy ezt az arcot már ő is látta valahol, de nem a Margit-körúton, hanem éjjeli mulatóhelyeken, ahol inspekciós minőségében gyakran megfordult.

Ugyanekkor, még tegnap este a rendőrségen jelentkezett Turcsányi Ferenc könyvkötősegéd, és elmondta, hogy testvére Turcsányi Emília pénteken eltűnt Budapestről. Margit-körúti otthonának házfelügyelőnője ezzel egybevágó fölvilágosítást adott: pénteken az áldozat szerény otthon ebédelt, menüt evett végig: gombalevest, sárgerépa-főzeléket és körtét. Estefelé két úr kereste föl a leányt, Turcsányi Elza velük együtt távozott. Lenn magánautomobil várta őket. Azt mondották, Kis-Cellre mennek automobilozni.

A lány lakásán kutatva teljes bizonyossággal megállapították, hogy a meggyilkolt nő Turcsányi Emília, aki az orfeumi pályán a szebben hangzó Elza nevet vette föl. Felpróbálták a holttestre a hazulról elhozott harisnyát, cipőt és kesztyűt: valamennyi ruhadarab kitűnően ráillett.

Turcsányi Elza híres volt az éjjeli világban. Igen hamar kezdte, már a millenium évében pincérleány volt. De hamar sokra vitte.

Nagy szépsége és intelligenciája ezen a pályán sem maradhatott véka alatt.

Egymásután, sűrűn akadtak gazdag barátai, legelőször az Olimpia mulatóban vállalt szerződést, később a Casino de Parisba, majd a Fővárosi Orfeumba került. Itt már városszerte ismert hölgy lett belőle, Mágnás Elzának nevezte mindenki.

Hat évvel ezelőtt megismerkedett egy igen gazdag butorgyárossal, akinek Bécsben van gyára és Budapesten is van fióktelepe. A gyáros nem engedte meg a leánynak, hogy továbbra is éjjeli mulatóhelyeken tartózkodjék. Lakást bérelt neki és gazdagon ellátta.

Ezután Mágnás Elza már mint előkelő nézőközönség jelent meg néha a Fővárosi Orfeumban.

Hajdani pályatársnői irigykedve beszélgettek nagy karrierjéről, állítólag százezer koronát érő ékszereiről és huszonötezer korona értékű csipkéiről.

Hogy a holttest csakugyan Turcsányi Elzáé, ahhoz a boncolás is szolgáltatott egy újabb bizonyságot: a leány gyomrában talált ételmaradékok teljesen megegyeznek azzal az ebéddel, amelyet az áldozat pénteken délben evett végig a házmesterné előadása szerint.

Román paktum

Izgatottság Pestmegye közgyűlésén

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye hétfőn délelőtt tíz órakor tartotta rendes bizottsági közgyűléést, amelyen megvitatták Pálóczi-Horváth István örkényi földbirtokos és Dessewffy Emil gróf indítványát, amely tiltakozik Tisza István grófnak a románokkal kötendő paktuma ellen. Pálóczi volt az első fölszólaló, aki azt mondotta:

nem fél attól, hogy Tisza István grófot hazafiatlan vagy ártó szándék vezérelné amikor a románokkal tárgyak, de attól viszont nagyon is fél, hogy ez a tárgyalás és annak eredménye nagy kárára lesz az országnak.

Tisza István
Tisza István
Fotó: Wikipedia

Utána Teleki József gróf, a vármegye munkapártjának elnöke emelkedett fel, megmagyarázta a románokkal való tárgyalás jelentőségét és érvelt Pálóczi indítványának elutasítása mellett. Fötster Aurél szólalt föl ezután. Fölhívja a munkapártot, hogy ne mindig Tisza Istvánt féltse, hanem már egyszer az országot is. Dessewffy Emil gróf fölszólította a munkapártot, ne legyen annyira érzékenyek Tiszával szemben, senki sem gyanúsítja őt.

De az ország érdekében szükséges, hogy már eleve is tiltakozzanak a nemzetiségiekkel való paktum ellen.


Podmaniczky Géza báró viszont kérte az indítvány levételét, amíg az ország teljesen tájékoztatva nem lesz a tárgyalások eredményéről.

Erdélyi Határozat.

Vasárnap tartotta meg az E.M.K.E. Béldi Ákos gróf titkos tanácsos, elnök vezetésével az egyesület új, negyedszázados monkaterve tárgyában Kolozsvárott a városházán nyilvános tanácskozását. A gyűlés kimondta, hogy az E.M.K.E. léte és működése elvi alapjául az egységes magyar nemzeti állam jellegének fenntartását vallja és minden eszközzel azon kell lennie, hogy az ez ellen bárhonnan jövő támadásokat a magyar társadalom minden erejével meghiúsítsa, tiltakozva még az ellen is, hogy az erdélyi magyarság közművelődési birtokállománya alku tárgyává tétessék. Az ülés a késő esti órákban ért véget.

Szerelmi dráma a Tündér-szállóban

A Sziv-utca 7. szám alatt lévő Tündér-szállóban me délben véres szerelmi dráma játszódott le. Rakodczay Károly huszonegy éves lakatos mellbelőtte Jeszenszky Etel tizennyolc éves kiszolgálóleányt, azután önmaga ellen fordította a fegyvert és mellébe lőtt. Mind a kettőjük állampota veszedelmes. A Rókus-kórházba szállították őket.