Budapest autonómiáját fenyegeti a kormány

2014.01.17. 15:53

A hazai németség, és az erdélyi szászok teljes harmóniában élve a magyar állammal is ápolhatják nyelvüket. Mágnás Elza elvetemült gyilkosai reszketnek a fogházban. A főváros kerületeinek határait továbbra is az autonómia hatáskörében kellene tartani. Esti Újság, 1914. január 17.

A nemzetiségek – Tisza gróf álláspontja

Azt írja a bécsi Pol. Korr. Apponyi Albert gróf tegnapelőtti interpellációjával és Tisza István gróf miniszterelnöknek az arra adott válaszával foglalkozva, hogy a miniszerelnök ezuttal is, mint ujévi beszédében kifejtette álláspontját a nemzetiségi kérdésben.

Különösen meleg, elismerő szavakat talál a miniszterelnök ez alkalommal arra a tényre, hogy

a Magyarországon lakó németek politikai tekintetben teljesen harmóniában vannak az ország lakosságának többségét kitevő magyarsággal, de ezenkívül az államhoz való alkalmazkodás mellett zavartalanul ápolhatják német nyelvüket és kulturájukat.

Éppúgy, mint az erdélyi szászok, a Magyarországon élő németetek is, nem külön közjogi vagy még kevésbé a magyar egységes állam ellen irányuló szeparatisztikus egységként lépnek föl abban a biztos tudatban, hogy németségüknek éppen azzal teszik a legjobb szolgálatot, hogy a magyar állampolitika érdekeivel és kivánságaival teljesen harmónikusan összeolvadnak.

Tisza István gróf ezúttal is az ellenzéki fölfogással szemben a nemzetiségi kérdés megoldását optimizmussal nézi, melyben az ország jóakaratu polgárságának osztozkodnia kell. És ha a románokal folyamatban lévő tárgyalásait úgy tekinti, hogy ezekkel a román polgárok és az állam között érdekközösség teremtessék, amilyen az állam és a némett polgárok között örvendetes módon már fönnáll, eben a becsületes nyilt fölfogásban kétségtelenül minden érdekelt körben az ország határán tul is osztozkodni fognak.

Szünőben a délafrikai sztrájk – elül a hadiállapot veszélye

A Reuters-ügynökség levelezőjének jelentéséből megállapítható, hogy a sztrájk szünőben van, és a munkások ujra munkába állanak.

A kerületek beosztása – a kormány az autonómiát fenyegeti

A fővárosi törvény reviziójára kiküldött bizottság ma Bárczy István polgármester elnöklésével ülést tartott. Az ülés tárgya Platthy György bizottsági tagnak az az indítványa volt, hogy a kerületek beosztását és a határok megállapítását hagyják meg a jövőben is az autonómia hatáskörében. Platthy hosszabb beszédben okolta meg indítványát. A törvényhozás joga szerinte csak a kerületek számának megállapitására szorítkozhatik.

27753
Fotó: FORTEPAN

Pető Sándor azt kifogásolta, hogy a kormány nem volt kíváncsi az autonómia véleményére.

A kormány csak a leltári kormánypárti bizottsági tagok véleményét kérte ki. Ő ezt az autonómia megsértésének tartja.

Szalai Mihály azt az álláspontját fejtette ki, hogy a demokrácia és az általános választójog elvével ellentétes volna olyasféle kívánság, hogy a kormány a főváros lakóinak nagyobb foku intelligenciáját aránylag nagyobb számu kerületek adományozásával honorálja.

Feleki Béla szólalt föl azután. Azt kérdi, hogy vajon célszerü-e ma a törvényhozás elé fölirattal járulnia a fővárosnak. Az a véleménye, hogy a napirenden lévő kérdés elől a törvényhatóságnak csakugyan nem szabad kitérni. Magyar nemzeti szempontból kötelessége a kormánynak megadni a városoknak mindazt, ami őket lakóik száma arányában megilleti. Sőt, miután a magyarság és intelligencia zöme a városokban tömörül a városoknak aránylag külön elbánást óhajtanak. Szerinte

Ausztriában az általános választójog behozatala óta azért selejtes a parlament szinvonala, mert az osztrák választók közül nem a városi lakók vótuma jut tulnyomó kifejezésre.

Az ülés folyik.

Mágnás Elza gyilkosai

Tegnap délután fél négy órakor kisérték az Alkotmány utcai fogházba Turcsányi Elza, helyesebben Turcsán Emilia gyilkosait: Kóbori Rózát és Nick Gusztávot. Külön-külön hozták őket rabszállitó-kocsin, megfelelő kisérettel. A két gyilkost egyenesen a fogház irodájába vezették. Ott vette át őket elismervény mellett a fogház gondnoka. Miután nacionáléjukat a törzskönyvbe iktatták, mind a kettőt rabruhába öltöztették.

A gyilkosok nagyon meg vannak törve. Különösen Nick Gusztáv, aki minden ízében remegett.

Az elvetemült legény, aki hidegvérrel fojtotta meg áldozatát, s a holttest mellett töltött egy éjszakát, a fogház küszöbén teljesen elvesztette energiáját,

s ha a börtönőr nem támogatja, talán össze is roskadt volna. A gyilkosokat magáncellába zárták.

A királyi ügyészség az előzetes letartóztatásra vonatkozó inditványát délelőtt a törvényszék, illetőleg a vizsgálóbíró elé terjesztette, aki a letartóztatást el is rendelte. Nyomban ezután az ügyészség inditványt tett, hogy Kóbori Róza ellen gyilkosság és rablás miatt mint fölbujtó, s Nick Árpád ellen mint tettes ellen rendeljék el a vizsgálatot. Kóbori Rózsit azonkívül lopással is vádolja az ügyészség.

A gyilkos asszony ugyanis még áldozata életében egy boát lopott Turcsán Emiliától, s ez a kisebbrendü gonoszsága csak most derült ki.

Délben egymás után kisérték a bűnösöket a vizsgálóbíró elé, aki kihirdette végzését. Mind a ketten megnyugodtak benne. Mind a ketten megerősítették a rendőrségen korábban tett vallomásukat.