Leánykereskedők hoznak szégyent nemzetünkre

2014.06.05. 16:41

Magyar leánykereskedők hoznak szégyent nemzetünk fejére • Csak orosz lobogó alatt vehetnek részt a finn sportolók az olimpián • Táviraton kért intézkedést a részeg rendőrtisztviselő a szerencsétlen polgármester ellen. Esti Ujság, 1914, junius 5.

Magyar lélekkufárok berlini fogságban

Berlin: Az itteni rendőrség, amely egy idő óta nagy energiával üldözi a leánykereskedőket, a minap egész sereg ilyen lelketlen kufárt kerített kézre, akiknek legnagyobb része, sajnos, magyarországi ember.

Némileg vigasztaló, hogy tulnyomó többségük Galíciából Máramarosba és Ungba bevándorolt züllött alak.

A mult héten letartóztatottak között van Grosz Herman kereskedő és Aubert Sándor magánhivatalnok. Grosz dusgazdag magyar földbirtokosként szerepelt Berlin éjszakai életében, Aubert pedig a „titkárja” volt.

A könnyenhívő büffés és ruhatáros leányok, akikkel a „titkár úr” érintkezésbe lépett, rábeszélő tehetségének hatása alatt, egy fényes jövő reményében elutaztak Brazíliába és Argentínába, ahol állítólag elárusítónői, táncosnői és hasonló állások várakoztak rájuk. Auberték kivetették a hálójukat nevelőnőkre és a nagy berlini áruházakban dolgozó elárusítónőkre is. A vizsgálat szerint ötvenkét leányt sikerült eltüntetniök.

Bűnös üzelmük ugy derült ki, hogy az egyik leánynak sikerült Brazíliából visszajönnie.

A leány, rongyosan, éhesen, pénz nélkül érkezett haza. A rendőrségen iszonyatos dolgokat mondott el annak az éjjeli mulatónak az életéből, ahová Brazíliában került és ahol a gyilkosságok napirenden voltak. Elmondta azt is, hogy a leánykereskedők ötszáz márkát kaptak egy-egy leányért.

Olimpiai játékok: finnek orosz lobogó alatt

A sportban annyira megbecsült és kiváló finneknek olimpiai részvételét komoly veszedelem fenyegeti. A jövőben ugyanis semmiféle körülmények között nem szerepelhetnek önállóan, csak orosz lobogó alatt az olimpiai küzdelmekben. Ezt a feltételt, amelytől az oroszok nem tágítanak, vagy elfogadják a finnek, vagy végképen le kell mondani és távol maradni az olimpiai játékoktól.

Polgármester és Kocsmáros rendőrtisztviselő

Zalaegerszegen vasárnap reggel Kocsmáros Jenő rendőrségi tisztviselő ittas állapotban beállított a hivatalába. Korbay Károly polgármester észrevette, hogy Kocsmáros nem tudja hivatali ügyeit intézni és megkérte, hogy menjen haza aludni.

Kocsmáros erre indulatosan kifakadt és reprodukálhatatlan szavakkal illette a polgármestert.

A polgármester a rendőrtisztviselőt ekkor egy másik szobába vezette és elhívatta Graner Adolf dr. tisztiorvost, aki konstatálta, hogy Kocsmáros teljesen ittas.

Korbay polgármester, még mindig udvariasan, most távozásra szólította föl a rendőrtisztviselőt, aki el is ment – sörözni, majd teljesen részegen bement a postahivatalba és a következő táviratot adta föl a belügyminisztériumnak:

Belügyminisztérium Budapest. A polgármester megőrült, intézkedés nincs, kérek. Kocsmáros Jenő rendőrségi tisztviselő, Zalaegerszeg.

A távíróhivatalból a rendőrtisztviselő azután visszament a vendéglőbe és tovább ivott.

A belügyminisztériumban ez a zalaegerszegi távirat érthető meglepetést okozott. Rögtön felhívták telefonon Sipeki Balázs Béla dr. főispánt, aki intézkedett a vizsgálat iránt, amit az alispáni hivatalban meg is kezdettek. Kocsmáros hétfőn reggel, amikor az alispáni hivatalban kihallgatták, még mindig nem volt józan.