Nincs itt háborús hangulat

2014.07.10. 19:24

Leolvadt a háborús-párt, nem készül semmi Szerbia ellen • Valami nagyot határoztak Bécsben, diplomáciai jegyzék mehet Belgrádba • Magyarország egy darab ős-Ázsia, elfordulnak tőle a kulturállamok • A tudomány mártírjai: sarkkutatók pusztulása Alaszkánál • Páris erkölcsös lesz: megfegyelmezik a Moulin Rouge-t. 100 éves hírek.

Semmi sem készül Szerbia ellen

A leolvadt háborús-párt

Akármilyen nagy és spon­tán volt is a galád merénylet keltette felhábo­rodás, itt nincs háborús hangulat, senki egy úgynevezett energikus beavatkozástól jót nem remél. Ami nincs rendjén: az, hogy e nyilván­való tények ellenére autentikus hivatalos nyi­latkozatot a legközelebbi jövő politikájáról nem tesznek s nem cáfolják meg a fantasztikus, szállongó híreket, melyek a legkülönbözőbb formában adnak hírt a készülő diplomáciai lé­pésekről.

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti hírekbe az Arcanum archívumában, kattintson a képre!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti hírekbe az Arcanum archívumában, kattintson a képre!

A szerbek az egész Balká­non fanatikus gyűlölettel vannak eltelve irán­tunk. Ezt a gyűlöletet a hivatalos Szerbia szava meg nem szüntetheti. Csak a balkáni po­litika megváltozása s az is csak lassan év­tizedek alatt.

Ilyen körülmények között múlhatatlanul szükség volna egy félreérthetetlen, hivatalos békés nyilatkozatra. A béke politikája, ha spontán, ha gyorsan demonstrálnak mellette, nem jelent gyengeséget. Tovább az eredeti cikkhez (Pesti Napló)

Igazán demarche ?

Mondják, beszélik, valami nagyot hatá­roztak Becsben. Vagy legalább is nagyot gon­doltak az úgynevezett közös minisztertanács­ban. Tény az, hogy Berchtold sie­tősen Ischlbe az uralkodó, elé vitte a minisz­tertanács határozatait és minekutána meg­nyerte a legfelsőbb jóváhagyást, immár meg is kellene kezdődnie az akciónak — Szerbia el­len. Tehát következnék külügyminiszterünknek egy diplomáciái lépése, — már akár formális jegyzék, akár belgrádi követünk felszólalása útján, — amely számon kérné a belgrádi kor­mánytól összes jogi és erkölcsi kötelességeit a sarajevói gaztettel kapcsolatos összeesküvés dolgában.

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti hírekbe az Arcanum archívumában, kattintson a képre!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti hírekbe az Arcanum archívumában, kattintson a képre!

Első pillanatra kissé félelmesen hangzik is, amit a bécsi jelentés diplomáciái műnyel­ven „démarche“-nak nevez. Értjük és méltányoljuk a bécsi jelentésnek azt a fentartását is, hogy a mi monarchiánk nem akarja Szerbiát egye­nest megalázni és nem fog tőle olyast kívánni, ami állami önállóságába ütköznék ős az elfo­gadott nemzetközi jogelvekkel meg nem egyez­tethető. Azt ugyan senki sem kívánta, nem kí­vánja most sem a mi külpolitikánktól, hogy kard élére állítsa a föltett kérdést és háborús döntésben keresse a bonyodalmak megoldását. Tovább... (Pesti Hírlap)

Nemtörődöm-ember

Egyetlen egy se legyen közöttünk mától fogva. A világraszóló szégyen bélyege itt ég a homlokunkon. Nincs Európának még egy országa, amelyben annyira jogfosztott volna a nép, mint minálunk.

Magyarország egy darab ős-Ázsia, Magyarország népe pária-sorsban tengődik.

A választójog szégyene az országnak, nem kisebb szégyene, mint a sópanama, mint a pinkapanama vagy mint a fegyveres verőlegények csizmája talpa alá tiport képviselőház és a többi világra szóló gyalázat.

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti hírekbe az Arcanum archívumában, kattintson a képre!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti hírekbe az Arcanum archívumában, kattintson a képre!

A kulturállamok elfordulnak ettől az Ázsiától, nem bíznak fejlődésre való képességében, nem hisznek gazdasági megbízhatóságában. Ez az ország már csak uzsora-kölcsönt kaphat, azt is nagynehezen. Tovább... (Népszava)

Sarkvidéki kutatók pusztulása

A Stephenson vezetése alatt álló északi expedíciót, amelynek az a célja, hogy egy Alaszka közelében föltételezett nagy szárazföld létezését megállapítsa, nagy szerencsétlenség érte. Hír szerint az expedíció tagjai, akik között a legkiválóbb tudósok vannak, elpusztultak.

Az expedíciót elindulásától kezdve üldözte a balszerencse; a Camuk expedíciós kísérőhajója eltűnt, azután meg az expedíció vezetője, Stephenson hosszabb ideig el volt vágva az expedíció zömétől.

Ekkor három 4-4 emberből álló csapat gyalog indult el Stephenson fölkeresésére. Utánuk jött az expedíció zöme, Bartlett Bruno kapitány vezetésével.

Ezek közül két csoport, tehát nyolc ember megfagyott. Magának Bartlett kapitánynak lefagyott mind a két lába. Az eltűntek között vannak a hajó első tisztjei és három tengerész, a hajó orvosa, egy óceán-kutató és egy francia antropológus. Tovább... (Népszava)

Páris erkölcsös lesz

A rendőrfőnök magához hívatta a Moulin Rouge és az Olympia varieték igazgatóit és ki­jelentette előttük, hogy a rendőrség nem tűri tovább a rendkívül szemérmetlen, meztelen táncokat. Kéri tehát, hogy azokat vegyék le a műsorról. Az igazgatók ragaszkodtak a programmszámokhoz, mire ellenük és két tán­cosnő, Eelles és Glassy kisasszonyok ellen el­járást indítottak. A produkciók most szüne­telnek. Tovább (Pesti Napló)

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.