Kelemen, Klementina
3 °C
7 °C

Vissza nem térítendő támogatások

2003.10.22. 09:20
A vissza nem térítendő támogatások egyik legfőbb célja a kis és középvállalkozások versenyképességének növelése, valamint a közösségi piacra való bekerülési lehetőségeik, képességeik javítása, növelése. Az ilyen jellegű források lényege abban rejlik, hogy nem terheli a támogatást vissza fizetési kötelezettség.

Ezen felhasználható források, melyek leginkább a gyártási technológiafejlesztést, vállalatirányítási szoftverek beszerzését, versenyképes beruházásokat, regionális vállalati központok létrehozását, innovatív vállalati megoldásokat, szakmai képzések lehetőségét, minőségirányítási rendszerek bevezetését, üzleti konzultációs segítséget, interneten való megjelenést, beszállítói hálózatok fejlesztését és sok egyéb célterületet kívánják támogatni, még ebben az évben is pályázhatóak.

A pályázati úton megszerezhető támogatások tekintetében minden vállalkozásnak tisztán kell látnia a különböző lehetőségeket, a támogatási forma típusát, milyenségét. A hazai KKV piac támogatottsági hátterét tekintve, alapvetően vázolhatjuk a következő tényeket:

1 pályázat esetén általában

  25%-75%-90%
  vissza nem térítendő támogatás igényelhető

A legtöbb pályázat:

  vissza nem térítendő támogatást ad
  utófinanszírozású
  monitoring kapcsolódik hozzá
  3-6 hónap alatt bírálódik el

A vissza nem térítendő támogatások mellett számos egyéb más támogatási forma is létezik, pld:

  kamattámogatási lehetőség
  kedvezményes feltételű beruházási hitelek

Jövő évtől hazánk Nemzeti Fejlesztési Terve is számos ponton segíti a vállalkozásfejlesztést, ennek vonatkozásában a Nemzeti Fejlesztési Tervről a következőket kell tudni:

Nemzeti Fejlesztési Tervünk (NFT), hazánk Európai Uniós csatlakozása alapján a Strukturális és Kohéziós Alapokból igénybe vehető források, célzott felhasználási tervezetét, célkitűzéseit tartalmazó dokumentum. A Strukturális és a Kohéziós Alapok az Európai Unió azon két legfontosabb támogatási forrása, mely a csatlakozni kívánó országok fejlesztési terveit, támogatni kívánja. 2004-2006 között hazánk számára közel 1200-1400 Mrd forintnyi beruházást kell megvalósítania a rendelkezésre álló lehetőségekből. Ezekhez az Uniós pénzforrásokhoz hazai társfinanszírozás is társul majd.

A Nemzeti Fejlesztési Terv alapján terjeszti hazánk az Európai Unió Bizottsága elé azon prioritásokat, melyek kapcsán a különböző bevezetésre váró intézkedéseket elindíthatja majd, s ehhez kellőképpen indokolt támogatásokat, segítségnyújtást kaphat.

A dokumentáció elkészülését tulajdonképpen egy átfogó jellegű, az országról készül SWOT (angol mozaikszó) elemzés segítette, mely hazánk erősségeit (Strengths), gyengeségeit (Weaknesses), lehetőségeit (Opportunities) és veszélyeit (Threats) vizsgálja.

A Nemzeti Fejlesztési Terv stratégiái hosszú távú célokért hivatottak és elkészítéséért a Magyar Köztársaság Kormánya a felelős.
A legfőbb cél a fenntartható fejlődés és az életminőség javítása, valamint az Uniós régiókhoz képest hazánk elmaradott térségeinek felzárkóztatása.

A Nemzeti Fejlesztési Terv 5 db Operatív programból áll, mely témakörök szerint lesznek a támogatási források, intézkedések is csoportosítva:

 • Humánerőforrás Operatív Program
 • Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
 • Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
 • Regionális Operatív Program
 • Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében elérhető pályázati intézkedések valószínűleg már a jövő év elejétől pályázhatóak. A vállalkozói szektorra vonatkozó lehetőségek leginkább a Gazdasági Versenyképesség Operatív program keretén belül megjelenő pályázatokon keresztül lesznek elérhetőek. Ezen Operatív Program fő céljai a következők lesznek:
 • Feldolgozóiparban tevékenykedő vállalkozások modernizációja
 • ISO és HACCP minősítések megszerzése
 • Tanácsadói szolgáltatások igénybevétele
 • Beszállítói tevékenységek elősegítése
 • Foglalkoztatás növelése, munkahelyteremtés

Emellett természetesen a többi operatív program is tartalmaz majd vállalkozókra vonatkozó intézkedéseket. Közel 60 olyan intézkedés olvasható a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjaiban, amely alapján a gazdasági társaságok érdeklődése is igen aktív lehet.

Pénzügyi vonatkozásban nézve, a vállalkozásoknak általában a következő alapkövetelményeknek kell megfelelnie, hogy a pályázatokon elindulhassanak:

  A tervezett nettó beruházási összeg 25%-a (készpénz), mint önerő, melyet előre leigazolunk
  Köztehermentesség
  30 napnál nem régebbi céges dokumentumok
  Előző 2 év lezárt mérlegei, jó ha pozitív vagy nullás
  Deviza-belföldiség
  Árajánlatok, referenciák
  Vizuális termék és szolgáltatás ismertetők
  A projektet vezénylők önéletrajzai
  A projekt teljes költségvetése
  Cégismertető
  A beruházás jövedelmezősége, megtérülési számítások
  A pályázati mellékleteinek és adatlapjainak pontos kitöltése

Az alapkövetelmények mellett nagyon fontos, hogy miként is készítjük el pályázati igényünket és milyen formai státuszban adjuk be pályázatunkat.

A pályázatok összeállításának, minden esetben szigorú formai és tartalmi keretek között kell zajlódik. Ezen követelmények teljesítéséhez, minden pályázat kiírójának rendelkezésre kell bocsátania a különböző adatlapokat, mellékleti listákat, formai követelményeket tartalmazó leírásokat, stb...... Mindezt, ha átolvastuk, még csak a legelején tartunk....

Ezután, az egyik legfontosabb pont, hogy a pályázati célunkat minden, a pályázatban kiírt ponthoz kell igazítanunk, és minden tekintetben meg kell felelnünk a pályázati kiírásnak. Javasoljuk minden olyan törvény és rendelkezés részleges áttekintését, amelyekre a pályázat hivatkozik, hiszen a legtöbb esetben, ezen rendelkezések figyelmen kívül hagyása okozhatja azt, hogy a pályázati kiírásnak nem felelünk meg. Ezen első, kötelező lépések megtétele után pedig elindulhat a szükséges dokumentumok és igazolások, engedélyek, egyebek összeszedése, rendszerezése.

Amennyiben pályázna, de nem tudja hogyan kezdjen neki...
Amennyiben tudja, hogy mire szeretne támogatást igényelni, de még nem állt össze a végleges fejlesztésre vonatkozó terv...
Amennyiben elveszettnek érzi magát a pályázati útmutatók olvasása közben...
Amennyiben vissza nem térítendő támogatást szeretne nyerni..
Mi segíthetünk...

www.arindex.hu
www.index.hu/gazdasag/palyazat