Taksony
-2 °C
3 °C

Lemondásra szólították fel Medgyessyt 2. rész

2003.02.03. 20:54
Az átvilágító bizottság határozatának teljes szövege.
Dr. Cseicsner Éva, az Egyes fontos tisztségeket betöltő személyeket ellenőrző bizottságok soros elnöke, törvényben biztosított jogkörének megfelelően az alábbi döntés közzétételére kérte a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaságot.

Az Egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló többszörösen módosított 1994. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 5. paragrafusának (1) bekezdésével létrehozott III. számú Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2002. december 03. napján tartott zárt ülésen meghozta az alábbi határozatot:

A Bizottság - az Egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzésére létrehozott Bizottság 1997. július hó 24. napján kelt, 00/8012/1997/10. sz. határozata alapján, mely határozat jogerősen megállapította, hogy dr. Medgyessy Péter a Törvény 1. paragrafus d. pontjában meghatározottak szerint olyan állami tisztséget töltött be, melyben a Törvény 1. paragrafusa a. pontjában meghatározott szervek feladatkörébe tartozó adatokról döntéseihez tájékoztatást kapott - felszólítja dr. Medgyessy Péter országgyűlési képviselőt és a Magyar Köztársaság Miniszterelnökét, hogy országgyűlési képviselői mandátumáról és miniszterelnöki tisztségéről a jelen határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül mondjon le.

Ellenkező esetben a 30. napot követő 15 nap elteltével a határozatát - nyilvánosságra hozatal céljából - a Magyar Közlöny személyi részében és a Magyar Távirati Iroda útján közzé teszi.

A határozattal szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a III. sz. Bizottságnál 3 példányban előterjesztett keresettel lehet élni. A kereset benyújtása a határozat nyilvánosságra hozatalára halasztó hatályú. Dr. Medgyessy Péter 2002. május 15. napjától országgyűlési képviselő és 2002. május 27. napjától a Magyar Köztársaság Miniszterelnöke. Ezen tisztségeiben a Törvény személyi hatálya alá tartozik.

A Bizottság az eljárása során megállapította, hogy dr. Medgyessy Pétert a korábbiakban eljáró III. sz. Bizottság 1997. július 24. napján kelt 00/8012/1997/10. sz. jogerős határozatával lemondásra szólította fel, figyelemmel arra a tényre, hogy nevezett 1987. december 16. napjától 1990. május 22. napjáig betöltött miniszterelnök-helyettesi tisztségében a volt BM III/III-as Csoportfőnökség által kezelt adatokról döntéseihez tájékoztatást kapott.

A Bizottság jelen eljárásában a határozatát az eljárás megismétlésének mellőzésével, a 00/8012/1997/10. sz. határozat ténybeli indokainak változatlanul hagyásával hozta meg, azt jelen határozatában megismétli az alábbiak szerint:

A Magyar Szocialista Munkáspárt és a Minisztertanács vezetői belügyminisztériumi tájékoztatásának továbbfejlesztéséről szóló 1982. évi október 4-én kelt, 29/1982. számú Belügyminiszteri parancs 1-3. pontjai, valamint az ennek végrehajtására kiadott 5/1982. számú Belügyminisztériumi államtitkári intézkedés 3/a pontja elrendelte, hogy más tisztségek betöltői mellett a Minisztertanács elnökhelyetteseivel az általános politikai tájékoztatás keretében - a vezetői munkájukban történő hasznosítás céljából - napi, illetőleg más időszakos rendszerességgel többek között tájékoztató jelentés formájában közölni kell: "az állami, társadalmi, a gazdasági irányításban hasznosítható - operatív vagy más bizalmas forrásból származó - politikai információkat, amelyek hazánk és szövetségi rendszerünk biztonságát érintik és segítik az ellenséges erők terveinek, tevékenységének időbeni megismerését, állami, társadalmi és gazdasági céljaink megvalósítását." Továbbá: "az ellenséges tartalmú röpcédula szórását, más ellenséges propaganda anyagok terjesztését, azok jellegét, illetve elkövetési, észlelési helyét és időpontját. Az ellenséges tartalmú falfeliratot, falragaszt, ha azt nyilvános helyen észlelték, zászlótépést, zászlórongálást és égetést. A hazánkban működő külképviseletek által engedély nélkül terjesztett propaganda anyagok és kiadványok jellegét, számát és a foganatosított intézkedéseket". Ugyanekkor alkalmazni kellett az egyes vezetői feladatkörökhöz, munkaterületekhez kapcsolódó jelentések úgynevezett szakelosztós rendszerét is.

Dr. Medgyessy Péter, mint miniszterelnök-helyettes a jelzett tájékoztatókat a belügyminiszter 1-00331/1997. számú levelében foglaltak szerint az alábbiak szerint kapta meg:

Időpont Sorszám

1987.12.16-tól 1988.05.10-ig 26
1988.05.23-tól 1988.07.15-ig 25
1988.07.26-tól 1988.10.24-ig 26
1988.11.25-től 1988.12.19-ig 27
1988.12.19-től 1989.03.14-ig 25
1989.03.14-től 1989.04.12-ig 24
1989.04.14-től 1989.04.18-ig 23
1989.04.18-tól 1989.06.27-ig 22
1989.06.27-től 1989.10.09-ig 21
1989.10.10-től 1989.10.24-ig 5
1989.10.24-től 1990.03.21-ig 3
1990.03.21-től 1990.05.22-ig 4

A Törvény 1. paragrafusának a./ pontjában meghatározott szervek feladatkörébe tartozó adatokról dr. Medgyessy Péter vezetői feladatköréhez igazodóan a "szakelosztós" információs jelentésekből az alábbiakat kapta meg:

Az 1988. szeptember 12-i környezetvédelmi demonstrációról szóló, Nagy Imre és társai temetéséről szóló - két különböző témájú - 1989. júniusi, Nagy Imre és sorstársai temetésének biztosításáról szóló ugyancsak 1989. évi júniusi keltezésű jelentéseket.

A jelentéseket a belügyi szervek hatáskörébe tartozó eseményekről a Belügyminisztérium volt adatfeldolgozó csoportfőnöksége szerkesztette, többek között a főcsoportfőnökségek így a volt III. Főcsoportfőnökség - melynek irányítása alá a III/III. Csoportfőnökség is tartozott - jelentései alapján.

A fent megjelölteken kívül a Bizottság a Belügyminisztérium irattárában végzett kutatásai során mintegy 200 olyan, dr. Medgyessy Péter részére átadott, "szakelosztós" információs jelentést is talált, melyek külgazdasági, külpolitikai vonatkozásúak. A Bizottság ezek áttanulmányozása során megállapította, hogy ezek nem tartalmaztak a Törvény 1. paragrafusának a./ pontjában meghatározott szervek feladatkörébe tartozó adatokat.

A Bizottság a tényállást az 1-00138/1996, 1-00265/1997, 1-00330/1997 és 1-00373/1997 számú belügyminiszteri átiratok, a Miniszterelnöki Hivatal Személyügyi és Közszolgálati Főosztálya vezetőjének VI/J-4/1997., a VI/J-4/1/1997 számú levelei, a fentebb jelzett belügyminiszteri parancs és belügyminisztériumi államtitkári intézkedés, valamint a "szakelosztós" információs jelentések alapján állapította meg.

Dr. Medgyessy Péter a Bizottság előtti meghallgatása során elismerte, hogy a tényállásban írt jelentéseket megkapta. Ezek közül csak egyeseket olvasott el, a döntéseihez a jelentéseket nem használta fel... Előadta továbbá, hogy miniszterelnök-helyettesi munkája során arra törekedett, hogy az irányítása alá tartozó gazdasági munkaterületen az átmenet békés legyen, és működőképes maradjon az ország gazdasága.

A Bizottságnak a törvény alapján nem volt feladata annak vizsgálata, hogy a kapott információk valóban felhasználásra kerültek-e. A Bizottságnak az eljárása során azt kellett ellenőriznie, hogy dr. Medgyessy Péter betöltött-e olyan politikai vagy állami tisztséget, amelyben a törvény 1. paragrafusának a./ pontjában meghatározott, a volt III/III. Csoportfőnökség feladatkörébe tartozott adatokról tájékoztatást kapott.

Az eljárás során kétséget kizáróan bizonyítást nyert, hogy dr. Medgyessy Péter a tényállásban megállapítottak szerint 1987. december 16-tól 1990. május 22-ig terjedő miniszterelnök-helyettesi tisztségének idején a volt III/III. Csoportfőnökség feladatkörébe tartozó és annak tevékenységével szerzett adatokról tájékoztatásokat kapott abból a célból, hogy azok vezetői munkájában hasznosíthatók legyenek. Így az előzőekben kifejtettek szerint a Bizottság a jelentések felhasználásának tényét nem vizsgálta.

A Bizottság döntésének jogszabályi indokai:

A Bizottság dr. Medgyessy Péter ellenőrzését a Törvény 2. paragrafus /3/ bekezdése 1. és 3. pontjainak felhatalmazása alapján végezte el.

Dr. Medgyessy Péter a rendelkező részben foglaltak szerinti érintettsége a Törvény 1. paragrafus d. pontján alapul. A Bizottság határozatában figyelemmel volt az Alkotmánybíróság 60/1994. (12. 24.) AB. számú határozata indoklásában - különösen a 2/bb. pontjában - foglaltakra, amely kimondja, hogy "Az a fajta politikai rendőrség és informátorhálózat, amelyről a törvényben szó van, nem működhetett volna jogállamban. A korábbi rendszerek az állambiztonsági szervezeteket és hálózatokat, valamint a titkosszolgálati eszközöket politikai célokra, s azon a körön messze túlterjedően használták, amelyeket jogállami rendben a bűnüldözés és az állam biztonságának érdeke indokolhat... A nem jogállami rendszer igazgatási gyakorlatához tartozott, hogy egyes tisztségek betöltői az így szerzett adatokat - döntéseikhez való felhasználásra - rendszeresen megkapták."

A Bizottság nevezettet a Törvény 18. paragrafus (1) bekezdése és a 20. paragrafus (1) bekezdése alapján szólította fel lemondásra.

A Bizottság az eljárás megismétlését a Törvény 27. paragrafus (4) bekezdése alapján mellőzte. A jogorvoslat tekintetében a Törvény 19. paragrafus (1) bekezdése az irányadó.

A Bizottság eljárásának rendje az Államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul.

Budapest, 2002. december hó 03. napján

dr. Cseicsner Éva
a III. sz. Bizottság soros elnöke

Fehérné dr. Léb Judit
a III. sz. Bizottság tagja

dr. Pintér Mária
a III. sz. Bizottság tagja

Záradék:

A határozat 2002. december hó 27. napján jogerőre emelkedett.
A határozat rendelkező részében írt valamennyi határidő az érintett vonatkozásában lejárt.

Budapest, 2003. január hó 28. napján

dr. Cseicsner Éva bíró
a III. sz. Bizottság soros elnöke