Beosztottai kizárták irodájából a Pető Intézet új főigazgatóját

2006.02.08. 13:10
2005 végén a Nemzetközi Pető András Közalapítvány kuratóriuma elbocsátotta hivatalából a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete (MPANNI) főigazgatóját, és február elsejével dr. Makói Zita külső pályázót bízta meg a státusszal. Azóta küzd egymással az MPANNI két vezető szervezete: a konduktorképzéssel foglalkozó, és a gyógykezeléseket végző gyakorló intézményt működtető főiskola tanácsa, és az intézményfenntartó kuratórium. A harc odáig fajult, hogy megbízatása óta az új megbízott főigazgató minden nap bemegy dolgozni, de a főiskola vezetése nem adja át a kulcsokat, vagyis nem engedi munkába állni. Kolláth György alkotmányjogász szerint jogi szempontból a főiskolának van igaza, mások a Pető-módszer alkalmatlanságát okolják.

A Főiskolai Tanács szerint több szabálytalanságot követett el a kuratórium az új főigazgató megbízásakor, ezért az alkalmazottak többségével egyetértésben úgy döntött, nem fogadja el dr. Makói Zitát. A Főiskolai Tanács álláspontja szerint Dr. Makói Zita főigazgatói pályázata elégtelen volt, nem teljesítette azt a feltételt, amely szerint főiskolai oktatói státusszal kell rendelkeznie. A Tanács szerint ezért a kuratórium visszamenőleg, a felsőoktatási törvényben foglalt harminc napos eljárást elkerülve, január 25-ével nevezte ki főiskolai oktatónak.

Jogi csata

A másik jogi problémát abban látják, hogy a főiskola működési szabályzata értelmében a kuratórium nem dönthet a Főiskolai Tanács nélkül a főigazgató személyét illetően. A főiskolának ugyanis javaslattételi joga van, amelynek értelmében akár meg is vétózhatja a kuratórium döntését. Mivel a kuratórium nem vonta be a főigazgató személyének meghatározásába a főiskolát, Dr. Makói Zita megbízásának első napján, február elsején az intézet közleményt adott ki, amelyben kimondja, nem tekinti legitimnek az új vezetőt.

A Pető Intézet egy neve elhallgatását kérő munkatársa szerint az intézet gazdasági igazgatója magához vette a kulcsokat, és nem adja át az új megbízott főigazgatónak. Február elseje óta dr. Makói Zita minden nap bemegy a Pető Intézet Kútvölgyi úti épületébe, de zárt ajtókra talál. Információink szerint a Főiskolai Tanács határozata értelmében dr. Makói Zita kizárólag az épület könyvtárában tartózkodhat.

A Pető-módszer (forrás: peto.hu)
Pető András or­vos-pe­da­gó­gus 1945-ben, a II. vi­lág­há­bo­rú u­tán fej­lesz­tet­te ki kon­duk­tív ne­ve­lé­si rend­sze­rét. Mód­sze­re új u­tat nyi­tott a köz­pon­ti i­deg­rend­sze­ri moz­gás­sé­rül­tek re­ha­bi­li­tá­ci­ó­já­ban. Ezt a mód­szert a vi­lá­gon e­lő­ször a ró­la el­ne­ve­zett in­té­zet e­lőd­jé­ben ok­tat­ták és al­kal­maz­ták. A kon­duk­tív ne­ve­lés a­lap­gon­do­la­ta, hogy az i­deg­rend­szer a ká­ro­so­dá­sok el­le­né­re is ren­del­ke­zik tar­ta­lé­kok­kal, új kap­cso­la­tok ki­é­pü­lé­sé­nek le­he­tő­sé­gé­vel, a­me­lyek a ta­nu­lá­si-ta­ní­tá­si fo­lya­mat meg­fe­le­lő ve­zér­lé­sé­vel moz­gó­sít­ha­tók. E­zért ne­vez­te el mód­sze­rét "kon­duk­tív­nak", a­mely la­tin e­re­de­tű ki­fe­je­zés, je­len­té­se: rá­ve­ze­tés. Hi­va­tá­suk, hogy az i­deg­rend­sze­ri e­re­de­tű moz­gásszer­vi pa­na­szok­kal küz­dő em­be­rek és csa­lá­dok szá­má­ra meg­mu­tas­sák a tel­jes é­let­hez ve­ze­tő u­tat és fel­hív­ják a tár­sa­da­lom fi­gyel­mét a se­gít­ség­nyúj­tás le­he­tő­sé­ge­i­re.

A Tanács célja, hogy új pályázatot írjanak ki. "Célunk egy új pályázat, amelyben a Tanács érvényesítheti javaslattételi jogát. Ehhez a pályázati anyagokat is ismernünk kell, amelyet a kuratórium eddig nem bocsátott rendelkezésünkre" - mondta Pásztorné Tass Ildikó, aki dr. Makói Zita előtt ideiglenes megbízott főigazgató volt az intézetben.

A kuratórium állítja: nem köteles bevonni a fősikolát

Makói Zitát hét pályázó - három belső és négy külső jelentkező - közül választotta a kuratórium. Balázs Magdolna, kuratóriumi tag az Indexnek azt mondta, a főigazgatónak elsősorban jó menedzsernek kell lennie, amely szempontot Makói Zita teljesíti. A kuratórium álláspontja az, hogy nem kötelesek figyelembe venni a Főiskolai Tanács javaslatát, nélküle is dönthetnek. "Más intézményben sem a dolgozók választják a vezetőt. Az intézmény vezetőjének nem elsősorban jó konduktornak, hanem megfelelő menedzseri, emberi képességekkel és megújulásra is alkalmas koncepcióval kell rendelkeznie" - fogalmazott.

A főiskola által felkért Kolláth a főiskola mellett érvelt

A Főiskolai Tanács felkérte Dr. Kolláth György alkotmányjogászt, adjon szakvéleményt a főigazgatói státusz-viszonyaival kapcsolatos jogalkalmazási kérdésekről. Dr. Kolláth György a főiskolai vezetés mellett foglalt állást. "A kuratórium nem vonja ugyan kétségbe az MPANNI Szabályzatának létét, de azt jogellenesen figyelmen kívül hagyja. Valójában nem teheti meg ezt. Mindaz, amit tartalmilag és eljárási tekintetben a Szabályzat előír, kötelező normatív adottság, egyben korlátozás még a fenntartói jogokkal (de csakis azokkal!) rendelkező közalapítványi kuratórium számára is" - fogalmazott állásfoglalásában. Dr. Makói Zita pályázati hiányosságait is jogszerűtlennek ítélte: "egyrészt, hogy csak olyan személy bízható meg és terjeszthető fel, aki főiskolai tanár, másrészt az eljárás egész menetében be kell tartani a Ftv. és a hozzá kapcsolódó intézményi normák egészét, köztük a főiskola működési szabályzatát is. (...) Vitán felüli tény, hogy sérült a Ftv. 56/A § (2) bekezdésében írt jogi feltétel, és abszurdum, hogy ezt a tárca államtitkára nem vizsgálta, nem észlelte, sőt nem létező hatáskörében még "állásfoglalással" meg is erősítette. Felelőssége több mint nyilvánvaló" - írta a közleményben.

Balázs Magdolna, aki a kuratóriumi tagság mellett az Oktatási Minisztérium munkatársa, ezzel szemben azt mondta, hogy a kuratórium elvileg pályázatot sem köteles kiírni. "A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete nem állami felsőoktatási intézménynek minősül. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény a nem állami felsőoktatási intézmények vezetőire nézve az általánostól eltérő szabályokat állapít meg: a nem állami főiskola főigazgatóját az egyetemi tanárok, egyetemi docensek és főiskolai tanárok közül a fenntartó bízza meg, az oktatási miniszter előterjesztésére a miniszterelnök erősíti meg. Ebben az eljárásban nem játszik szerepet a főiskolai tanács, illetve pályázatot sem kell kiírni" - mondta.

Módszertani konfliktus?

Egy a szerkesztőségünkbe küldött levél szerint a Pető-botrány mögött a két szervezet harca mellett az is szerepet játszik, hogy a hazai szakmai körök elavultnak tartják a módszert. "Már régen nem fejlődnek a Pető-módszerrel kezelt gyerekek, lemaradnak a más alternatív módszerrel fejlesztettekről, kezeltekről. Egy német vizsgálat során az is kiderült, hogy komoly izületi elváltozásokat okoz a kezelteknél" - írja a szerző.

Balázs Magdolna azt mondta a petősök "az egész szakmával konfliktusban állnak", és a kuratórium üdvözölné, ha az intézet rendezné a társszakmákkal a viszonyt. "A Pető-módszer bizonyos kórképekre jó. A módszerrel dolgozók lenézik a szakma többi tagját, és kizárólagosnak ítélik saját gyakorlatukat" - mondta. Egy konduktor az Indexnek elismerte, hogy ellenséges a terápiák közti hangulat, annyira, hogy más módszer gyakorlói nem szívesen fogadják az előzetesen Pető-módszerrel kezelteket. Szerinte mivel a Pető-módszer 24 órában fejleszt, eleve kizárja annak a lehetőségét, hogy más terápiát egy időben alkalmazzanak.

A főiskola közleménye szerint a botrány ellenére a munka zavartalanul folyik, és kitartanak egy új pályázat kiírásáig. Ugyanakkor a kuratórium szerint a Pető Intézet működése veszélyben van, mert a tanács önkényesen vette át az irányítást, és erőszakosan akadályozzák, nehezítik a főigazgató asszony munkáját, aki iránt a kuratórium bizalma változatlan.

Megkerestük Ferenci Tibor kuratóriumi elnököt is, aki telefonon közölte, éppen külföldön tartózkodik, és mivel nincs tisztában az utóbbi napok intézeti történéseivel, csak hazaérkezése, február 15-e után nyilatkozik.