Érvénytelenek az UniCredit tisztességtelen szerződési feltételei

2022.09.09. 20:06
A Pest Megyei Főügyészség a fogyasztók jogainak védelme érdekében megvizsgálta az UniCredit Bank általános szerződési feltételeit. A végkövetkeztetések levonása után pert indított azért, hogy a Kúria mondja ki a tisztességtelen feltételek érvénytelenségét.

A Pest Megyei Főügyészség közleményében azt írta, hogy egészen a 2000. évre visszamenőleg vizsgálták át a bank által alkalmazott általános szerződési feltételeket, melyekben több tisztességtelen szerződési kikötést is találtak. Az ügyészség a bíróságtól kérte e feltételek érvénytelenségének megállapítását – írta meg a 24.hu.

Az ügyészi kereset alapján indult perben hozott jogerős bírósági ítélet megállapította, hogy érvénytelen az olyan kikötés, amely a fogyasztóval szembeni jogvita esetén egy adott bíróság kizárólagos illetékességét köti ki, mivel korlátozza a fogyasztó érdekérvényesítési jogát. Egy kizárólagosan illetékes bíróság előtt való megjelenés – az ország egészét tekintve – időben és költségben jelentős és aránytalan teherrel járhat, amely visszatartó hatása révén arra kényszerítheti a fogyasztót, hogy lemondjon a bírósághoz fordulás lehetőségéről.

Tisztességtelennek minősültek azok a szerződési rendelkezések is, amelyek szerint ha a bank azt állította, hogy küldeményt küldött a fogyasztónak, és azt a fogyasztó nem kapta meg, a megküldés hiányát a fogyasztónak kellett bizonyítania, míg a bank mentesült a kézbesítés, illetve a kézbesítési kísérlet megtörténtének bizonyítása alól. A kikötések ezáltal megfordították a bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára.

Nem voltak elfogadhatók azok a szerződési kikötések sem, amelyek értelmében a bank a fogyasztó bármely kis összegű fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén – ha annak nincsenek is komoly következményei – drasztikus és szükségtelen jogkövetkezményekkel élhetett, azonnali hatállyal mondhatta fel a szerződést.

Az ügyészi kereset szerint tisztességtelen volt több olyan kikötés is, amelyek feljogosították a bankot a szerződési feltételek egyoldalú, utólagos módosítására. Ezek a kikötések azért voltak tisztességtelenek, mert a körülmények megváltozásának következményeit (a változás milyen módon és mértékben hat ki a fogyasztó fizetési kötelezettségére) tartalmazó rendelkezések nem voltak a fogyasztó számára átláthatók.

Az ügyben a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntésével az említett szerződési feltételek érvénytelenségét megállapította. A másodfokú eljárásban a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség járt el. A bank a jogerős ítélettel szemben felülvizsgálati kérelemmel élt, azonban a Kúria – amely előtt az ügyészi álláspontot már a Legfőbb Ügyészség képviselte – a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Az ügyészség által indítható közérdekű perek jogkövetkezménye az, hogy a bíróság jogerős ítéletében – amennyiben osztja az ügyészi keresetben foglaltakat – megállapítja a tisztességtelen általános szerződési feltételek érvénytelenségét. A közérdekű perben hozott ítélet hatálya – az érintettek minden egyéb jogcselekménye nélkül – a törvény erejénél fogva kihat minden, a vállalkozással szerződő természetes személyre, tehát minden olyan egyedi szerződésre, amelyben a tisztességtelen kikötés megtalálható. A törvény szerint az ilyen szerződési rendelkezésre jogosultságot alapítani és annak alapján teljesítését követelni nem lehet.

A bíróság kötelezte a bankot, hogy a fogyasztók tájékoztatása érdekében az ítéletről közleményt tegyen közzé a saját honlapján. A Pest Megyei Főügyészség már korábban is indított pert banki általános szerződési feltételek tisztességtelensége miatt.  • Hírek
  • Csok