213 000 forint volt az átlagbér tavaly

2012.02.21. 09:30 Módosítva: 2012.02.21. 10:29
A legalább ötfős vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a KSH által vizsgált nonprofit szervezeteknél dolgozók száma átlagosan 2 millió 692 ezer fő volt, ami tízezres csökkenés, mint egy évvel korábban. A bruttó átlagkeresetek 5,2, a családi kedvezmény figyelembevétele nélkül számított nettó átlagkeresetek 6,4 százalékkal haladták meg az előző évit. Az NGM örül annak, hogy a versenyszférában többen dolgoznak.

Az öt vagy ennél több főt foglalkoztató vállalkozásoknál tavaly átlagosan 1 millió 851 ez­ren
dol­goztak, 25 ezerrel, 1,3 százalékkal többen, mint 2010 azonos időszakában, közölte a KSH kedden. A költségvetési szfé­rá­ban dol­gozók 735 ezer fős létszáma 38 ezer fővel (4,9 százalékkal) lett kevesebb, ami elsősorban az átalakuló köz­foglalkoztatási rend­szer hatásának tu­laj­donítható.

A statisztikai hivatal gyorsjelentése szerint a közfoglalkoztatás keretében munkát végzők lét­szá­ma decemberben és az időszak alatt átlagosan közel 61 ezer fő volt. 2011-ben 67 százalékuk rész­munkaidőben dolgozott. A közszférában – a közfog­lal­koz­tatottak nélkül – 674 ezren álltak alkal­mazás­ban, 1,7 százalékkal kevesebben, mint az előző év azonos időszakában. A jóval kisebb súlyú nonprofit szek­torban az alkal­mazottak létszáma 3 ezerrel, 106 ezer főre emelkedett.

Az NGM azt emelte ki a jelentésből, hogy „jelentős mértékben, 25 ezer fővel emelkedett a versenyszférában alkalmazottak száma”, illetve hogy „a feldolgozóiparban tapasztalt eddigi dinamikus bővülés a kedvezőtlen világgazdasági környezet ellenére is fennmaradt”, mivel ebben az ágazatban a foglalkoztatottság 0,7 százalékkal nőtt.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 213 100 Ft, ezen belül a vállal­kozásoknál dolgozóké 217 900, a költségvetési szervezeteknél alkalmazásban állóké 203 500 Ft volt. Nem­zetgazdasági szinten a bruttó keresetek 5,2 százalékkal haladták meg az előző év azonos idő­szakit. Az át­lag­­keresetek a versenyszférában 5,3, a költségvetés területén 3,8 százalékkal nőttek.

A legjobban fi­zető gaz­da­sági ág továbbra is a pénzügyi, biztosítási tevékenység volt (456 900 Ft), ezt az információ és kommu­ni­káció (393 000 Ft), valamint az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőz­ellátás) követte (379 700 Ft). A leg­kevesebbet a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (125 800 Ft), illetve az ad­minisztratív és szol­gál­tatást támogató tevékenység (149 700 Ft) ágakban dolgozók kerestek.

A költségvetési szférában a foglalkoztatottak részére 2011-ben havonta az adó- és járulékváltozások ellen­­tételezésére a keresetbe nem tartozó kompenzáció kifizetésére kerül sor. Január–decemberben a teljes mun­ka­idősök mintegy 45 százaléka átlagosan 5200 forint juttatást kapott ezen a címen.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) keresetek 2011-­ben átlagosan 5,2, ebből a versenyszférában dolgozóké 4,4 százalékkal haladták meg az előző év azonos idő­szakit. A költ­ségvetési intézményeknél dolgozók – közfoglalkoztatottak nélkül számított – alap­il­let­ménye 1,9 százalékkal emelkedett.

Nemzetgazdasági szinten az átlagos – családi kedvezmény nélkül számított – nettó kereset 141 100 (ezen belül a fizikai foglalkozásúaké 100 300, a szellemi foglalkozásúaké 183 200) Ft  volt, 6,4 százalékkal magasabb az előző évinél. (A nettó keresetek számításáról lásd a módszertani megjegyzéseket.)

A 227 300 forintos nemzetgazdasági szintű, átlagos havi munkajövedelem 5,2 százalékkal haladta meg az előző évit. A munkajövedelmen belül az egyéb munkajövedelem aránya átlagosan 6,2 százalék volt.  • Hírek
  • Személyi kölcsön