Beáta, Izolda, Lea
-7 °C
5 °C

Őfelsége kedves szerződései

Több olyan külkereskedelmi egyezmény is érvényét vesztette Magyarország európai uniós csatlakozásával, amelyek még a királyság, sőt még az Osztrák-Magyar Monarchia idejéből származnak. Az Index rátette kezét e hallatlanul szórakoztató dokumentumok némelyikére.
Az EU-csatlakozás egyik következménye, hogy a Magyarország és más országok közti kétoldalú kereskedelmi megállapodások érvényüket vesztették, és az uniós szerződések léptek a helyükre. Az EU-nak közös külkereskedelme van, az egyes tagállamok nem folytathatnak önálló kereskedelempolitikát.

A hatályukat vesztett szerződések közt néhány nagyon régi is van, és némelyikük egészen lenyűgöző. Például az, ami "az Argentina köztársasággal" köttetett, és amit "Kedvelt Magyarországunk és társországai hü Főrendei és Képviselői közös egyetértéssel" terjesztettek "szentesités végett Felségünk elé", "1871. évi december" havában - vagyis még az Osztrák-Magyar Monarchia fönnállásakor. (Az összes helyesírási hiba reprodukció, akkor még így írtak).

A nyelvében és küllemében hallatlanul szórakoztató dokumentum kereskedelmi és hajózási kérdésekkel foglalkozik, régies magyarsággal és spanyollal íródott, alján pedig "Ferencz József s.k." ("Isten kegyelméből Austriai Császár, Csehország királya stb. és Magyarország Apostoli Királya") aláírás díszíti (a kormány részéről ellenjegyezte gróf Lónyai Menyhért s.k.). "Kelt Buenos Ayresben az ur ezer nyolczszáz hetvenedik évében oktober hó huszonhetedikén."

A jelenkor nemzetközi szerződéseinek semmiféle humorral és nyelvi leleménnyel nem rendelkező fogalmazói számára föltétlenül érdemes volna tanulmányozni például ezt a dokumentumot, amelyet Ferenc(z) József azzal szentesít záró soraiban, hogy "mi e törvényczikket s mindazt a mi abban foglaltatik, összesen és egyenkint helyesnek, kedvesnek s elfogadottnak vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősitjük és szentesitjük s mind Magunk megtartjuk, mind más hiveink által megtartatjuk".

A szerződések azért kerültek az Európai Bizottsághoz Brüsszelbe, mert különböző indokokkal az új tagállamok kérhették életben tartásukat. Erre speciális körülmények közt van mód (például ha a szerződés eredményeképpen a partnerállamnak tartozása van), de csak akkor, ha végrehajtása nem ütközik az uniós szabályokba. A fentebb idézett szerződést Budapest "történelmi értékére" hivatkozva kérte életben tartatni, de a Bizottság illetékesei ezt nem találták elég jó érvnek. Így az apostoli király szentesítette egyezmény megy a levéltárba.