A pártsajtó ellenforradalmárok elleni hajszáról írt a Kossuth téri sortűz után

2016.10.26. 10:25
Budapesten súlyos harcok dúlnak. Újabb szovjet páncélosok érkeznek, de nagy területeket kontrollálnak a szabadságharcosok. A pártsajtó a kormányt követve a fegyveres ellenforradalmi csoportok felkutatásáról, a rend helyreállításáról értekezik. Hírek a Szabad Európa Rádióban és a nyomtatott sajtóban, 1956. október 26.

Hallgassa meg a Szabad Európa Rádió hatvan évvel ezelőtti forradalmi híreit és a szerkesztőségi kommentárt, melyből az is kiderül, hogy az amerikai propagandában ekkor Nagy Imre még erkölcsi hullaként jelenik meg.

Itt elolvashatja a SZER itt hallható adásainak a leiratát, katt a nyílra.

A SZER 1956. október 26-ai adásából

Jelmondatok

A megszálló oroszok magyar vért ontanak! Az egész magyar nép harcoló fiai oldalán áll. Munkások! Magyarok! Ne jelentkezzetek munkahelyeiteken, amíg a szovjet egységek

testvéreinket gyilkolják! Parancsolják vissza laktanyáikba a szovjet katonákat!

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Hírszolgálat, 19 óra

Most pontos időjelzést adunk. Tárogatónk 19 órát jelez.

Most a Szabad Magyarország Hangjának Hírszolgálata következik.

Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország kormánya haladéktalanul tanácskozásokat kezd a magyarországi helyzetnek és a szovjet csapatok magyarországi beavatkozásának az ENSZ elé terjesztése érdekében. Az amerikai Külügyminisztérium magas rangú tisztviselői a jelen pillanatban tanácskozásokat folytatnak Lodge nagykövettel, az Egyesült Államok képviselőjével a világszervezetnél egy nyugati akció lehetőségeiről. A tárgyalásokba bekapcsolódott a brit, francia és több más nyugati kormány képviselője is.

A kora délutáni órákban az osztrák fővárosba érkezett jelentések szerint Budapesten folytatódnak a harcok. A szovjet csapatok parancsot kaptak, hogy azonnal tüzeljenek minden olyan személyre, akinél fegyvert látnak. A Duna-hidakat lezárták. A gyárakban immár harmadik napja szünetel a munka. A főváros különböző részeiben röplapokat osztogatnak, amiben a sztrájk folytatására szólítják fel a dolgozókat. A közüzemek közül egyedül a villamos- és a vízművek, valamint a kenyérszolgáltatás működik. A főváros lakossága úgyszólván semmit sem tud a vidéken lejátszódó eseményekről, és a hatóságok mindent elkövetnek, hogy a főváros lakosságát tudatlanságban tartsák.

Budapesti diplomáciai körök értesülése szerint a szovjet hadvezetőség újabb páncélos egységeket vezényelt Magyarországra Románia irányából a szabadságharcosok elleni katonai akció folytatására. Külföldi megfigyelők jelentik, hogy a kommunista hatóságok egyre nagyobb számú szovjet egység segítségéhez folyamodnak, mivel a honvédség alakulataiban nem bíznak többé. Szovjet páncélkocsik vonultak fel Győrben, Pécsett és Szolnokon. A szovjet haderő egységei ebben a három városban is harcban állanak a szabadságharcosokkal. Külföldi megfigyelők ugyancsak jelentik a forradalmi bizottságok megalakulását különböző vidéki városokban. Bécsben úgy tudják, hogy Dél-Magyarországon a szabadságharcosok felülkerekedtek, és nagy területek a szabadságharcosok ellenőrzése alatt állanak.

A fővárosból az osztrák határra érkező utasok ma délután elmondották, hogy a Budapest és Bécs közötti országúton az ellenőrző posztok úgyszólván teljesen a szabadságharcosok kezében vannak. Komáromban, Győrben és Magyaróváron hír szerint a szabadságharcosok kerültek felül. Szombathelyen – utasok elbeszélése szerint – komoly tüntetésekre került sor. Körmendet a szovjet csapatok szállták meg. A Körmend és Szombathely közötti útvonalon szovjet harckocsik cirkálnak és ágyúállásokat építenek.

Osztrák vasutasok közölték, hogy Magyarországgal mindennemű vasúti forgalom szünetel. A dunai hajózás is leállt. Bécs és Budapest között csak gépkocsival lehet megkísérelni az utazást. Burgenlandi jelentések szerint a határ menti községek lakossága csatlakozott a szabadságharcosokhoz. A községekbe szovjet csapatokat vezényeltek.

A kora esti órákban 15 gépkocsiból álló karaván érkezett Budapestről a határra. A karavánt a svájci konzul vezette, gépkocsiján fehér zászlóval. Az úton a lakosság mindenütt lelkes ünneplésben részesítette a külföldieket, és azt kiabálta feléjük: "Mondjátok meg nyugaton, hogy a szabadságért, a szabad választásokért küzdünk!" Az utasok több ízben nem tudták megállapítani, hogy szabadságharcosok vagy kormányhű csapatok katonáit látják, mert mindkét fél egyforma egyenruhát viselt. A szabadságharcosok sok esetben piros-fehér-zöld karszalagot tűznek

egyenruhájuk karjára. Az autókaraván utasai szerint a fővárostól nyugatra egészen az osztrák határig a budapest-bécsi vasútvonal és az országút főleg a szabadságharcosok kezén van.

Budapesten a déli órákban – a most érkezett utasok elbeszélése szerint – a legsúlyosabb harcok dúltak. Csepelt nehézágyúkkal lövik a szovjet csapatok. Az utasok hírül adták azt is, hogy a Nemzeti Múzeumot az ávósok gyújtották fel.

Az illegális magyar rádióleadó állomás délután folytatta a magyar lakossághoz intézett felhívásait. Félórás időközökben, felváltva a 18 illetőleg a 40 méteres hullámhosszakon sugározták az adást. A felhívások közölték, hogy a köztársasági magyar kormány hajlandó tárgyalásokat folytatni a budapesti kormánnyal. A tárgyalás előfeltétele egy 12 pontból álló követelés elfogadása. A követelés főbb pontjai a következők: a szovjet csapatok azonnali kivonása Magyarországról; szabad választások megtartása; teljes vallásszabadság biztosítása; Mindszenty bíboros teljes rehabilitálása; a munkások életminimumának biztosítása; a földreform teljes végrehajtása az állami gazdaságok földjének felosztásával; a politikai foglyok azonnali szabadon bocsátása.

Az osztrák fővárosban Moszkva mellől orosz nyelvű rádióadást hallottak, amely felhívja az orosz katonákat, különösen azokat, akik Magyarországon állomásoznak, hogy ne használják fegyvereiket a lakosság ellen, hanem csatlakozva hozzájuk, küzdjenek Oroszország felszabadításáért. A feltehetően szovjet területen működő adó "Le a kommunizmussal! Éljen a szabad Oroszország!" jelszóval fejezte be adását.

A Népszava ma reggel a magyar szakszervezetek kiáltványát közli. A szakszervezetek a harcok beszüntetésére, általános amnesztia kihirdetésére hívnak föl. A kiáltvány továbbá új kormány alakítását követeli, amely széles népi alapokon nyugszik majd. További követelés, hogy a szabadságharc alatt megcsonkított áldozatoknak nyújtsanak törvényben biztosított anyagi segítséget. Támogassák az elesett szabadságharcosok családjait. A rendőrséget – a szakszervezetek kiáltványa szerint – munkásokból és diákokból álló nemzetőrséggel kell megerősíteni. A szakszervezetek kiáltványa, melyet a Népszava mai száma közöl, haladéktalan tárgyalásokat sürget a szovjet csapatok visszavonása érdekében.

A Népszava mai számában ugyancsak közli a magyar írók követeléseit is. Ezek a következők: szüntessék be azonnal a tüzet az államvédelmi szervek alakulatai; rendeljék azonnal vissza állomáshelyükre a szovjet csapatokat; adjanak teljes amnesztiát a harcosok és a katonák számára; a rendet kizárólag a Magyar Néphadsereg tartsa fenn; Nagy Imre alakítsa meg a nemzeti front kormányát; válasszanak munkástanácsokat minden üzemben. A követeléseket tartalmazó ívet minden magyar író és művész aláírta. Bécsben, a Fogadalmi templomban ma délután hatalmas tömeg a magyarországi szabadságharcosokért imádkozott.

New York. Peyer Károly, a Magyar Szociáldemokrata Párt és szakszervezetek évtizedeken át volt vezetője, a magyar munkásmozgalom egyik kiemelkedő személyisége 76 éves korában New York-i számkivetésben meghalt.

Varsó. Ben, a Monde munkatársa, ma esti telefonjelentésében hírt ad arról, hogy Legnicán, az Alsó-Sziléziában állomásozó szovjet csapatok főhadiszállásán heves tüntetésekre került sor a szovjet parancsnokság előtt. A rendőrség csak könnyfakasztó bombák alkalmazásával tudta visszatartani a tömeget a szovjet főhadiszállás megostromlásától. Hasonló tüntetésekre került sor Bialystokban, a szovjet határ szomszédságában. A tegnapi napon a tömeg tüntetett Gdanskban is a szovjet csapatok jelenléte miatt. A Monde tudósítója szerint a varsói kormány vezetőit különösen nyugtalanítják a Kelet-Németországból a múlt héten Lengyelországba áthelyezett szovjet hadosztályok. A lengyel kormány semmiképpen sem tűri el, hogy szaporítsák a szovjet csapatok számát lengyel területen. Varsóban azt remélik, hogy a lengyel vezetők moszkvai látogatása során sikerül ezt a kérdést tisztázni. Gomulka moszkvai útját egyébként elhalasztották. Erre a lépésre hír szerint a szovjet csapatok magyarországi beavatkozása miatt került sor. A lengyel vezetők azzal érvelnek, hogy hiábavaló lenne lengyel-szovjet egyezményt aláírni a szovjet csapatok státusáról, amikor Moszkva Magyarországon bebizonyította, mennyire semmibe veszi az egyezményeket.

A lengyel vezetők rokonszenveznek a magyarországi fejleményekkel, és az az álláspontjuk, hogy a szovjet csapatoknak nincs semminemű joguk a beavatkozásra. A Pravda tegnapi kihívó cikke, amelyben a szovjet lap a magyarországi események kapcsán antidemokratikus összeesküvésről beszélt, nagy felháborodást keltett Varsóban.

A Szabad Nép mai számában nyugalomra és rendre szólítja fel az ország lakosságát: "A rend és a nyugalom helyreállítása után beszélünk majd arról – írja a Szabad Nép –, hogy helyreállítsuk országunk szabadságát. Beszélnünk kell majd azokról az okokról, amelyek a fölkelést kiváltották, arról a súlyos felelősségről, amely a bűnös vezető klikket terheli. Ez a klikk idegen volt népünktől, és ezzel pártunk nem azonosítja magát" – írja a Szabad Nép.

Kedves Hallgatóink, híreink közlését befejeztük. Legközelebb 20 órakor mondunk híreket.

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Széljegyzetek

kommentátor Kovács K. Zoltán (álneve: Zoltán Károly)

Nagy Imre a magyar parasztság számára ma már erkölcsi és politikai halott. A falvak népe jól tudta mindig, hogy 53-as programjának mezőgazdasági vonatkozású engedményei csupán

taktikai módosítások a mezőgazdaság teljes kollektivizálása felé vezető úton. A nehéz helyzetben nyújtott kedvezmények azonban kétségtelen kézzel fogható eredmények voltak. Ezért várta tőle a falvak népe helyzetének megjavítását most is. Nagy Imre azonban a döntő pillanatban a nép támogatása helyett az orosz szuronyok segítségét fogadta el. Maga bizonyította be, hogy a parasztság gyanúja nem volt alaptalan. Nem változtat a helyzeten az sem, hogy a kormány elnöke időközben felismerte végzetes tévedését. A szovjet csapatok beavatkozásának elfogadása és a rendkívüli állapot elrendelése megbocsáthatatlan bűne. Hiába tesz kísérletet helyzetének enyhítésére szépen hangzó ígéretekkel. Olyan ember, olyan kormány, amely számára a hatalom biztosítéka nem a nép bizalma, hanem idegen hatalom fegyveres támogatása, nem kaphat kegyelmet sem a parasztságtól, sem az ország lakosságának más rétegétől. Elég volt a hitegetésből, az üres ígéretekből! Ez a cselekvés órája! Azoknak, akik a szovjet hadsereg segítségét kérték, módjukban van azok beavatkozását megakadályozni. Vonják ki az orosz alakulatokat a harcból és az országból!

Rendet, fegyelmet: ezt írta a baloldali magyar sajtó a Kossuth téri tömegmészárlás másnapján:

Nyugalom és rend kell, elég volt a vérontásból

Három napon át vér folyt Budapest utcáin. Legyen vége, legyen rend, nyugalom, béke. Valósuljon meg az, amiért oly sokan meghaltak, amit a magyar nép java akar: Magyarország legyen független, demokratikus ország, amely a maga magyar útján halad a szocializmus felé.

A kormány fontos felhívása

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa felszólítja Budapest lakosságát, hogy ma egész napon át ne menjen ki az utcára. Erre az intézkedésre azért van szükség, mert ma kora reggeltől megindult az egész fővárosban a fegyveres ellenforradalmi csoportok maradványainak felkutatása, a rend helyreállítása.

Rendet, fegyelmet a nép érdekében

A pártnak szinte teljesen új felső vezetése van. Hogy mennyire új ez a pártvezetés, arra elegendő csak annyit elmondani, hogy mindhárom titkár, Kádár János, Donáth Ferenc és Kállai Gyula évekig foglya volt a Rákosi-féle önkénynek, a konstruált perek áldozataiként éveket ültek börtönben, ahonnan csak az utóbbi időkben szabadultak. Ha van, aki tudja, hogy a régi útra nem szabad lépni, ők tudják.

Tovább a Szabad Nép 1956. október 26-i számára.

Tüzet nyitottak a tömegből, agyonlőttek egy orvost

Orvosok, ápolók, gépkocsivezetők életük veszélyeztetésével, félelmet nem ismerve látják el feladatukat. És mégis hiába hősi helytállás, minden igyekezet, híre terjedt a feldúlt tömegek között: »fegyvert szállítanak« és a tájékozatlan tömegből tüzet nyitottak a mentőkocsikra. Több kocsit összetörtek, többe belelőttek. Dr. Rónafalvi Ödön mentőorvost munkája közben ölték meg. Egy másik orvosnak a szeme világát vette el a gyilkos golyó.

Erőfeszítések a főváros élelmiszerellátására

Csütörtökön reggel hosszú sorok álltak az élelmiszerüzletek előtt. A boltokba folyamatosan megkezdték az élelmicikkek kiszállítását. Az I. kerületben már csütörtökön félhétkor megkezdték a kenyér árusítását.

Elmarad a vasárnapi svéd-magyar válogatott labdarúgó-mérkőzés

A vasárnapra tervezett svéd—magyar válogatott labdarúgó-mérkőzést bizonytalan időre elhalasztották. A B. labdarúgó válogatott csapat ma nem utazott el Stockholmba s így ezt a mérkőzést is elhalasztották. Tovább a Népszavára.

'56 anno: Szabad Európa Rádió és sajtószemle az Indexen

Október 23-tól november 4-ig minden nap meghallgathatja és elolvashatja az Indexen, hogy mik voltak a hírek, mit mondott, hogy lelkesedett és latolgatott a magyar nyelvű sajtó a forradalom napjaiban 1956-ban. Az amerikai Szabad Európa Rádió adásai az OSZK Történeti Interjúk Tárának jóvoltából, a Népszabadság és a Népszava pedig az Arcanumnak köszönhetően került fel hozzánk.

logo-adt-big.png


  • Hírek
  • Hírek