Az ÁVH gyilkos fegyvereket szállít a mentőautókban

2016.11.01. 09:05
Gerő a Szovjetunióba szökött. Újra zöld-fehér lehet a Fradi. A Szabad Európa Rádió és a nyomtatott sajtó forradalmi hírei 1956. november elsején.

A SZER adásának leiratához katt a nyílra.

Felhívás!

Figyelem! Figyelem! Az Oxfordi Egyetem négytagú diákküldöttsége útban van Budapest felé. Nagy mennyiségű penicillint visz. Haynal Imre professzort akarják felkeresni. Kérik a professzort, segítsen, hogy útjukat a magyar határtól akadálytalanul folytathassák. Előreláthatóan ma éjjel érkeznek Budapestre.

12:00 óra. Hírszolgálat

Kedves hallgatóink! Most a Szabad Magyarország Hangjának Hírszolgálata következik.

Eisenhower elnök rádióbeszédben tájékoztatta Amerika népét a legfontosabb külpolitikai kérdésekről. Kiemelte, hogy a kelet-európai népek szabadságvágya egyre feszítőbb erővé növekedett. Lengyelország megmozdult, hogy új életet biztosítson magának. Ezt követően az egész világ figyelme a magyarországi drámai események felé fordult. A bátor magyar nép, mint annyiszor a múltban, életét tette kockára, hogy megszabaduljon idegen uraitól. A szabadságharcból új Magyarország nő ki, amely reméljük, ismét teljesen szabad lesz. Ma még nem tudhatjuk, mondotta Eisenhower elnök a szovjet csapatok kivonására vonatkozó szovjet kormánynyilatkozatról, hogy Moszkva valóra váltja-e ígéreteit. Az amerikai kormány - hangsúlyozta Eisenhower elnök - hajlandó a függetlenné váló országokat gazdaságilag támogatni. A gazdasági támogatás nincs politikai feltételekhez kötve. Az egyetlen követelmény, hogy a segélyezett államok szabadok legyenek.

Eisenhower a közel-keleti helyzettel foglalkozva rámutatott arra, hogy Izrael, Anglia és Franciaország érthető aggodalommal figyelte Egyiptom politikájának alakulását. Végül is úgy látták, hogy életbevágó érdekeiket nem tudják fegyveres beavatkozás nélkül megvédeni. Amerikát nem kérdezték meg. Az amerikai kormány nem ért velük egyet ebben a kérdésben, de továbbra is fenntartja baráti viszonyát a két nyugati nagyhatalommal.

A külföldi katolikus segélyszervezetek vezetői tegnap felkeresték Mindszenty hercegprímást. A hercegprímás rövid megbeszélés után a következő üzenetet intézte a világ összes püspökeihez.

"Megilletődve szereztem tudomást arról a rendkívüli együttérzésről, amelyet a világ összes katolikusai a sokat szenvedett magyar nép iránt tanúsítanak. Mivel a nélkülözés és a szegénység igen nagy, szeretettel kérem a katolikus világ összes püspökeit, hívják fel a hívőket, adakozzanak és juttassák el adományaikat a magyar caritashoz. A maroknyi magyarság Kelet ellenében folytatja azt a történelmi szerepet, amelyet a nándorfehérvári győzelem 500. évfordulója is előír számára. Az eddig hazánkba érkezett nagylelkű segítségért ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki. Szabadulásom első napján testvéri szeretettel köszöntöm a világ összes katolikus püspökeit a magyar fővárosból" - mondotta üzenetében Mindszenty hercegprímás.

Tegnap tartotta alakuló ülését Pécsett a Független Kisgazdapárt, amelyen körülbelül száz régi párttag vett részt. Kovács Béla, volt főtitkár, megjelent a gyűlésen és rövid beszédet mondott. Kijelentette, hogy a kormányban való részvétele csupán elvi jellegű, a kormánnyal magával kinevezése óta nincs semmi kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy a kormány szándékát meg kell ismernie. Ehhez azonban szükséges, hogy a kormány tagjaival személyesen tárgyalhasson. Jelenleg a pécsi belgyógyászati klinikán kezelteti magát. Kovács Béla kijelentette, hogy nem lenne helyes az ország új külpolitikájában az orosz népet ellenségnek tekintetni. Nem lenne jó egyoldalú politikát folytatni, meg kell nyitni Magyarország kapuit minden nemzet előtt. A magyar nép semleges Magyarországot kíván - mondotta Pécsett a Kisgazdapárt alakuló ülésén Kovács Béla.

Kéthly Anna, az új szociáldemokrata párt elnöke Révész András kíséretében ma Bécsbe utazik, hogy találkozzék a külföldi szocialista pártok vezetőivel a Szocialista Internacionálé bécsi ülésén.

A Szabad Kossuth Rádió közli, megerősítették azt a jelentést, hogy idegen erők elkobozzák a Budapestre érkező gyógyszer- és élelmiszerszállítmányokat azzal az indokkal, hogy fegyvert tartalmaznak. A magyar szabadságharcosok ENSZ megfigyelőket kérnek a magyarországi helyzet megvizsgálására.

A budapesti rádió jelentése szerint az éjszaka általában csend volt a fővárosban. Néhány helyen történt csupán rendzavarás, ezeken a helyeken azonban a karhatalmi szervek azonnal közbeléptek. Elfogtak egy négytagú csoportot, amely kórházakat próbált fosztogatni.

Tegnap viharos gyűlés színhelye volt a Budapesti Ügyvédi Kamara. A Kamara több száz tagja azért gyűlt össze, hogy leszámoljon az eddigi bűnös vezetőséggel. Szenvedélyes hangú felszólalásokban követelték a nemzeti alapon álló magyar jogászság és ügyvédség nemzeti bizottmányának megalakítását. Az egyhangúlag megválasztott Magyar Nemzeti Bizottmány nyomban megkezdte működését.

McCormack, a New York Times budapesti tudósítója lapjának küldött jelentésében rámutat arra, hogy a magyar szabadságharc egyedülálló körülmények között, vezetők és szervezés nélkül tört ki. Kiemeli, hogy ennek ellenére sem fajult el a forradalom. A rendet a katonaság és a rendőrség tartja fenn. Bár néhány ávóst a felháborodott tömeg kivégzett, az ávósok többségét csak letartóztatták és ezeket bíróság elé állítják. A kommunista párt egyre jelentéktelenebb szerepet tölt be az országban. Az amerikai újságíró kérdést intézett két kommunista vezetőhöz, vajon működik-e még a párt? A válasz ez volt. Úgyszólván egyáltalán nem. A kommunista rendszer teljes összeomlását mutatja - írja McCormack -, hogy a vidékről érkező jelentések szerint a magyar gazdák tömegesen hagyják el a kolhozokat, magukkal víve az állatállomány és a gazdasági felszerelés rájuk eső részét.

Hangen, a New York Times bukaresti tudósítója beszámol lapjának arról, hogy Romániában a magyar szabadságharcra tekintettel rendkívüli intézkedéseket léptettek életbe. A magyarlakta területekre román csapaterősítéseket küldtek. Gépfegyveres osztagok járják az utcákat Kolozsvárt, és több más erdélyi városban. Temesvár, Arad, Nagyvárad és Nagybánya körzetét tilos területnek nyilvánították külföldiek számára. Az amerikai újságíró jelentése szerint az erdélyi magyarság körében nagy a nyugtalanság. A romániai kommunista hatóságok attól tartanak, hogy a magyarországi események hatása megmutatkozik Erdélyben is. Hangen elmondja, megkérdezett egy magyar iparost, mi lesz a hatása a magyarországi változásoknak Romániában? Válasza ez volt. Várjon csak, a mi napunk is eljön.

Egy másik amerikai lapjelentés szerint tüntetések voltak Kolozsvárott, Marosvásárhelyen és Nagyváradon.

Százával érkeznek a táviratok és a levelek az Egyesült Államok ENSZ küldöttségéhez a magyar szabadságharc támogatására. Lodge amerikai ENSZ delegátus az üzenetekkel kapcsolatban kijelentette, a magyar szabadságharcosok hősi küzdelme és a magyar nép véráldozata az egész szabad világ csodálatát érdemelte ki.

Wailes az Egyesült Államok új budapesti követe ma érkezik Bécsbe, és onnan folytatja útját Magyarországra.

Egy kairói jelentés szerint brit és francia gépek csütörtökre virradóra folytatták támadásaikat egyiptomi támaszpontok ellen. Egy ma délelőtt 9 órakor kiadott hivatalos egyiptomi jelentés szerint az angol-francia légierő támadásai még folytatódtak. 9 ember vesztette életét. Egyelőre még megerősítésre szoruló hírek szerint Egyiptom megszakította diplomáciai kapcsolatait Nagy-Britanniával. Nehru miniszterelnök személyes üzenetet küldött Eisenhower amerikai elnökhöz és Dulles külügyminiszterhez a közel-keleti helyzetről. Úgy tudják, hogy az indiai miniszterelnök személyes üzenetben fordult Eden miniszterelnökhöz, Mollet miniszterelnökhöz és Nasszer egyiptomi államfőhöz. Beavatott körökből származó értesülés szerint Nehru három utóbbi üzenetében arra szólítja fel az illetékeseket, tegyenek meg mindent az ellenségeskedések azonnali beszüntetése érdekében.

Bombay. Ollenhauer, a nyugatnémet Szociáldemokrata Párt vezetője, aki az ázsiai szocialisták kongresszusán Indiában tartózkodik, nyilatkozott a magyarországi eseményekről. Kijelentette, hogy a magyar és a lengyel fejlemények Németország egyesítésének ügyét is előmozdítják. A keletnémet nép most már követelni fogja az ország egyesítését. A kelet-európai fejlemények ismét bebizonyították, hogy az emberiség szabadságot és szociális biztonságot kíván a rabság, a parancsuralom helyett - mondotta Ollenhauer.

Kedves hallgatóink! Híreink közlését befejeztük. Legközelebb 13 órakor mondunk híreket.

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Rendkívüli politikai kommentár - Kovács Béla politikai szerepéről

A Népszava híreiből:

Gerő, Hegedűs és Piros László a Szovjetunióba szökött

Bécsi jelentés szerint az osztrák határra olyan hírek érkeztek, hogy az éjszaka folyamán Gerő Ernő és Hegedűs András a Szovjetunió felé megszökött. Velük ment a volt belügyminiszter, Piros László is. Ők a felelősek a szovjet csapatok közbelépéséért, minthogy Nagy Imrének ebben az ügyben sikerült bebizonyítania teljes ártatlanságát.

Ez jellemző az ÁVH-ra

Az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy mélységes felháborodással értesült a nemzetgyilkos Államvédelmi Hatóság aljas merényletéről, amellyel az ÁVH az Országos Mentőszolgálat becsületét és jó hírnevét kívánta sárba rántani. »Évek óta tudjuk, hogy az ÁVH aljas céljainak elérésére mentő-gépkocsijainkkal teljesen azonos külsejű gépkocsijai vannak. Ez ellen hiába tiltakozott évekig az Országos Mentőszolgálat. Az a mentő-gépkocsival teljesen azonos külsejű autó, amelyen az ÁVH-brigantik lőszert szállítottak a magyar fiatalok gyilkosainak, soha nem volt az Országos Mentőszolgálat tulajdona«.

A Times a semleges övezet lehetőségéről

A Times több pontban állapítja meg a helyzet adta körülményeket, és megállapítja, hogy a szovjet haderők kivonulása Közép- és Kelet-Európából semleges övezet létesítését teszi lehetővé. Kifejti azt is, hogy a Nyugatnak ezentúl lényegesen fokozott érdeklődést kell tanúsítani Kelet- és Közép-Európa gazdasági megsegítésére.

Óráról órára súlyosbodik a helyzet a Közel-Keleten

Súlyos bombatámadások Egyiptom ellen

Az Egyiptom ellen megkezdett brit-francia támadás és a középkeleti válság ügye az elmúlt 24 órában tovább bonyolódott. A Biztonsági Tanács szerdai ülésén, miután a Szovjetunió felszólította az ENSZ-et, hogy ítélje el Nagy-Britania és Franciaország lépését, Dag Hammarskjöld, az ENSZ főtitkára az Egyiptomhoz intézett angol—francia ultimátum elleni tiltakozásul felajánlotta lemondását.

A Ferencvárosi Torna Club

levelet intézett a Népszava szerkesztőségéhez. Pataki Mihály, az FTC volt elnökségi tagja és dr. Tóth Lajos, az egyesület volt főtitkára az alábbiak közlését kérte: »Kérjük a t. szerkesztőséget, közölje, hogy az FTC régi vezetőiből megalakult az ideiglenes szervező bizottság, amelynek tagjai: Hajós József, Németh János, Séda József, Pataki Mihály, dr. Takács István és dr. Tóth Lajos. Az egyesület újjászervezésének munkáját az ideiglenes szervező bizottság már meg is kezdte.

Reméljük, rövidesen kibonthatjuk a zöld-fehér zászlót és az egyesület táborát a régi zászló alá hívhatjuk.

Tovább a Népszava 1956. november elsejei számára.

'56 anno: Szabad Európa Rádió és sajtószemle az Indexen

Október 23-tól november 4-ig minden nap meghallgathatja és elolvashatja az Indexen, hogy mik voltak a hírek, mit mondott, hogy lelkesedett és latolgatott a magyar nyelvű sajtó a forradalom napjaiban 1956-ban. A Szabad Európa Rádió adásai az OSZK Történeti Interjúk Tára és a magyaroktober.hu oldal jóvoltából, a Népszabadság és a Népszava az Arcanumnak köszönhetően került fel hozzánk.

oszk logo
logo-adt-big.png

A Meta továbbra is korlátozza az Index Facebook elérését, így hiába követ minket, híreink nem követik Önt. Facebook-videón mutatjuk, mi lehet ennek az egyik ellenszere, de ha első kézből akar értesülni a legfontosabb hírekről, töltse le az applikációnkat az App Store-ból vagy a Google Playből, illetve kövesse Twitter-csatornánkat!  • Vennék
  • Bankszámla