Konrád, Tivadar
4 °C
14 °C

Orosz tankok sorakoznak nyugat felé Szolnoknál

2016.11.03. 10:39
Újabb és újabb szovjet csapatok érkeznek, a moszkvai propaganda azt akarja elhitetni, hogy csak Magyarországot akarják megvédeni. Maléter Pál: Nem tesszük le a fegyvert a teljes győzelemig. Forradalmi hírek a Szabad Európában és a hazai sajtóban 1956. november harmadikán.

A moszkvai propaganda makacsul hirdeti, hogy páncélosaival, ágyúival és nehézpuskáival az anarchiától akarja megmenteni Magyarországot. Minősíthetetlen hazugság. Hallgassa meg a Szabad Európa Rádió szókimondó kommentárját.

A Szabad Európa Rádió 1956. november 3-ai adásából

00:00:00 / 00:00:00

A százforintos láda

1956. november 03. 14:31 * 04:45

Szakmáry Károly jegyzete

Kedves Hallgatóink! Most Vér Károly rövid kommentárját hallják a százforintos ládáról.

Kedves Hallgatóm! A moszkvai propaganda makacsul és változatlanul hirdeti, illetve szeretné hirdetni, ha valaki még hinne neki a világon, hogy páncélosaival, ágyúival és nehézpuskáival az anarchiától akarja megmenteni Magyarországot. Ennek a minősíthetetlen és hamis állításnak egyik legszebb és legemberibb cáfolata a százforintos láda. Igen a százforintos láda és ládák. Ezeket az Írószövetség állította fel tegnap Budapest forgalmas útvonalain. A ládák fölé egy-egy igazi százforintost tűztek ki a magyar írók, ezzel a felírással: "Forradalmunk tisztasága megengedi, hogy így gyűjtsünk mártírjaink családjának." És ezzel a lőszeres ládákból rögtönzött perselyeket ott hagyták őrizetlenül az utcán. Estére a csodálatos gyűjtés eredménye száztízezer forint volt abban az állítólagos anarchiában, amelytől a béketábor őre kíván megvédelmezni minket az ENSZ-ben. Ennyi a rövid történet és ennél sokkal-sokkal több is. Több, mert ez a láda nem csak egy valóságos helyet jelent, ahová a filléreket és a forintokat be lehet dobni. Ez a láda szimbólum. A nemzeti forradalom erkölcsének és nemességének szimbóluma. Ez lenne akkor is, ha nem száztízezer forint, nem ilyen minden képzeletet felülmúló összeg, hanem csak tizenegyezer vagy ezeregyszáz forint gyűlt volna össze benne. És azért lenne ez, mert ott állt az utcasarkokon egyedül, őrizetlenül egy felbolydult városban és képviselte a földi törvényeken is felülálló egyetemes nagy erkölcsi rendet. A ládára és tartalmára nem a börtön-félelem, nem a felelősségre vonás félelme, hanem az emberi szívekbe írott égi törvény és a szabadságharc becsülete vigyázott. Így lett szimbólum ez a láda, úgy ahogy Kosztolányi Dezső mondta feledhetetlen versében:

Csak bot és vászon,

de nem bot és vászon,

hanem zászló.

Lelkem, te is, te is -

ne bot és vászon -

légy zászló.

Igen a láda is a forradalmi lelkület jelképe lett, ugyanúgy, mint Kosztolányi zászlója. Ez is az utcasarkon és a világon - birkózva a csönddel és a viharral - egyre fönségesebben lobog, beszél. A nemzeti forradalom népe nem szűkös forintjait, hanem lelkét helyezte el az utcasarkon felállított nyilvános dobozban és ezt kell meglátnunk elsősorban. Ezentúl pedig ez a szimbólum jelenti a fegyelmet és a szolidaritást, jelenti és hirdeti, hogy a szabadságharc zászlója, és most már ládája mögött, egy egész nemzet áll. És Szoboljev szavaira, meg a moszkvai propaganda mocskolódásaira is válaszol ez a tiszta szimbólum. Azt válaszolja, hogy: Igen, ezt nem rendezte, ezt nem szervezte senki, ez nem volt kényszer-békekölcsön. Ez csak az egész nép forradalmának kézzelfogható, földreszállott szimbóluma volt, amely szavak nélkül tudósította a világot: íme együtt van ebben a harcban az egész ország. És végezetül ez a százforintos láda jelentette ma az áldozatkészséget is. Azt a készséget, amelyre 1848 óta nem volt példa. Most Kossuth gyújtó szónoklataira sem volt szükség, most egy rossz rotációs papírra firkált cédula is megtette - és a nemzet adott. Gondoljuk csak el, milyen helyzetben, milyen körülmények között gyűlt össze egy nap alatt ez a hihetetlen adomány. Akkor, amikor senki se tudta bizonyossággal mi következik holnap és holnapután. Akkor, amikor egy meggyötört és kifosztott, élelmiszerek után törtető nép rohant az éhség elől - és a ládák előtt mégis mindenki megállt. Arra, hogy a forradalom halott hőseinek adjon, mindenkinek volt pénze, ideje és idege, bár azt se tudta, vajon munkájával visszaszerzi-e valaha a ládába hullatott filléreket. Talán nem túlzok, ha kimondom: ez a láda az Írószövetség ládája, amely a forintokkal együtt a nemzet törhetetlen jövőbe vetett hitét és a nemzet tiszta lelkét is összegyűjtötte, majdnem olyan eredménye a szabadságharcnak, mint a fegyveres győzelem. Ebben a láda-szimbólumban a nemzeti akarat, a nemzeti összefogás eszménye testesül meg és éppen ezért bizonyos, hogy holnap már erről a ládáról fog beszélni a nyugati világ.

Kedves Hallgatóink! Vér Károly rövid kommentárját hallották. A címe volt: "A százforintos láda."

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

15:00 óra. Hírszolg

Kedves hallgatóink! Most a Szabad Magyarország Hangjának Hírszolgálata következik.

Közzétették Budapesten az új kormánylistát. A kormány összetétele a következő: miniszterelnök és külügyminiszter: Nagy Imre, államminiszterek: Tildy Zoltán, Kovács Béla, B. Szabó István, Kéthly Anna, Kelemen Gyula, Fischer József, Bibó István, Farkas Ferenc, Losonczy Géza és Kádár János. Az új honvédelmi miniszter Maléter Pál. Az előző kormány többi tagját felmentették állásától.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa ma este újból összeül, hogy folytassa a magyar ügy feletti vitáját. Kuba küldötte tegnap határozati javaslatot nyújtott be. E szerint a Biztonsági Tanács szólítsa fel Moszkvát csapatainak Magyarországról való kivonására. A Biztonsági Tanács ismerje el a magyar nép önrendelkezési jogát és azt, hogy szabad választások útján alapítson kormányt. A Biztonsági Tanács küldjön továbbá haladéktalanul különbizottságot Magyarországra a Biztonsági Tanács utasításainak végrehajtására.

ENSZ-körökben biztosra veszik, hogy a három nyugati nagyhatalom erélyesen kiáll a kubai javaslat mellett.

A Biztonsági Tanács tegnapi ülésén Szoboljev szovjet küldött tiltakozása ellenére tűzte napirendjére a magyar kérdést. A tanács 10 tagja szavazott a magyar kérdés napirendre tűzése mellett, amelyet csak a Szovjetunió ellenzett. A tegnapi érdemi vita során Szoboljev tagadta új szovjet csapatok Magyarországra való beözönlését.

Állításaival szemben Hammarskjöld azonnal ismertette Nagy Imre második táviratának szövegét, amely megerősíti, hogy nagy számban újabb katonai egységek lépték át Magyarország keleti határát és szovjet alakulatok Budapest felé haladnak. Hammarskjöld közölte, hogy Nagy Imre az ENSZ Biztonsági Tanácsát arra kéri, utasítsa a szovjet kormányt azonnali tárgyalások megkezdésére Magyarországgal a szovjet csapatok kivonásáról. Nagy Imre kéri annak tudomásulvételét is, hogy kormánya kinyilvánította a varsói paktumból való kilépését.

Szoboljev érdemben nem válaszolt, de megjegyezte, hogy a magyarországi helyzetre vonatkozó jelentések, Nagy Imre megállapításait is beleértve, alaptalanok. A francia küldött felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben a Biztonsági Tanács vétó miatt nem volna határozatképes, azonnal össze kell hívni az ENSZ rendkívüli közgyűlését a magyar ügy tárgyalására.

Bécsi jelentések szerint az osztrák-magyar határt hermetikusan lezárták. Szovjet erők visszatartottak több Budapestről Bécs felé utazó nyugati újságírót, továbbá nyugati diplomaták hozzátartozóit. Minden járművet, amely Bécs felé tartott, megállítottak. Magyaróvárott hevenyészett tábort állítottak fel, ahol a feltartóztatott személyeket szovjet katonák őrzik. Külföldi újságírók és a diplomaták hozzátartozói Magyaróvárott töltötték az éjszakát. Az amerikai külügyminisztérium erélyesen tiltakozott a washingtoni szovjet nagykövetnél a budapesti diplomaták hozzátartozóinak visszatartása ügyében. Szovjet alakulatok az osztrák-magyar határ mentén kísérletet tesznek arra, hogy megakadályozzák a Magyarországra irányuló Vöröskereszt-szállítmányok bejövetelét. Tegnap délután több helyen feltartóztatták az Ausztriából érkező vöröskeresztes szállítmányokat. Monsignore Baldellinek, a Vatikán megbízottjának, ugyancsak nem sikerült eddig Bécsből továbbjutnia. Baldelli annak a bizottságnak a vezetője, amelyet a Vatikán Magyarországra küld, hogy Budapesten személyesen tárgyaljon Mindszenty hercegprímással többek között a vatikáni segély elosztásának megszervezése kérdésében.

Az Egri Rádió felszólítást intézett a magyarországi rádióadókhoz, hogy orosz nyelven tájékoztassák a Magyarország területére érkezett új szovjet alakulatokat a való helyzetről. A szovjet csapatoknak ugyanis azt mondották, hogy Magyarországon ellenforradalom van és reakciós elemek leverésére küldték őket az ország területére.

A Külügyminisztérium forradalmi tanácsa ma közölte, hogy Kós Pétert, a Rákosi-rendszer ENSZ-delegátusát, a valóságban Leó Konduktorovnak hívták és szovjet állampolgár. Igaz, hogy a Külügyminisztérium régi vezetősége közreműködött Konduktorov magyarrá keresztelésében. Kós Péter megbízatását, mint ismeretes, máris hatálytalanították. A Külügyminisztérium forradalmi tanácsa közli még, hogy javaslatot készített a Rákosi-sztálinista rendszer követőinek haladéktalan leváltására. Egyes követségi beosztottak visszahívásáról máris intézkedtek.

A kommunista pártból átalakult Magyar Szocialista Munkáspárt lapja, a Népszabadság elítéli a letűnt kommunista vezetők bűnös politikáját. A lap így ír: "A munkásosztály sorai között a nemzeti demokratikus felkelés helyeslésével együtt jelentkezik a kiábrándulás a régiből, az önkénnyel bemocskolt régi mozgalomból. A leghatározottabban állást kell foglalni a volt kommunista párt bűnös vezetésével szemben. Az új párt semmiféle közösséget nem vállal a régi vezetők katasztrófapolitikájával. Gyűlöljük a Rákosi-Gerő-klikk önkényuralmát. Ezután nem leszünk milliós párt, szerényebb keretek között, szerényebb lehetőségekkel fogunk dolgozni. Helyeseljük Nagy Imre nyilatkozatát, amely hazánk semlegessége és a szovjet csapatoknak az egész ország területéről való kivonása mellett foglalt állást" - írja a Népszabadság.

Az Oktatásügyi Minisztérium forradalmi bizottsága közölte, hogy az általános iskolák és a középiskolák történelmi tankönyvét kivonják az iskolai oktatásból. Az irodalom oktatására szóló tankönyvekből a tanárok csak a magyar irodalmat tartalmazó részt használhatják fel,a szovjet forradalommal foglalkozó részeket ki kell hagyni. Az általános iskolák földrajztanításában a Szovjetunió földrajzát ugyanolyan mértékben kell tanítani, mint bármely más állam földrajzát. Biztosítják az általános iskolákban és a középiskolákban a szabad vallásoktatást. A hitoktatásra vonatkozó külön beiratkozást megszüntetik. Az orosz nyelv kötelező oktatása az ország valamennyi általános és középiskolájában megszűnik. Az orosz tagozatú általános iskolák megszűnnek.

A Manchester Guardian budapesti tudósítója helyzetképet ad a magyar főváros közhangulatáról. A tudósító rámutat arra, hogy Budapesten ma amellett a követelés mellett, hogy a szovjet csapatok vonuljanak ki az országból, a leggyakoribb szó a semlegesség. A magyarok nem svájci semlegességre vagy pedig az aktív koegzisztenciát hangsúlyozó jugoszláv koncepcióra gondolnak, hanem a semleges Ausztria példáját akarják követni. Magyarország népe - írja tovább a Manchester Guardian budapesti tudósítója - feszülten várja a világ és különösen a négy nagyhatalom reakcióját Nagy Imrének arra a kérésére, hogy a négy nagyhatalom ismerje el Magyarország semlegességét. A szovjet katonai felvonulással kapcsolatban az angol lap tudósítója azt jelenti, hogy a szovjet csapatok a legtöbb esetben elkerülik a városokat, állítólag a lakosság kihívásának elkerülése végett. A szovjet csapatmozdulatok által érintett területekről mindenünnen azt jelenti, hogy a lakosság fegyverforgatásra alkalmas tagjai nagy számban csatlakoznak a nemzetőrségekhez.

A New York Times bukaresti tudósítójának jelentése szerint beigazolódtak a romániai diáktüntetésekről szóló hírek. Az illetékes hatóságok biztonsági intézkedéseket léptettek életbe a diákok mozgolódásának megszüntetésére. A kolozsvári egyetem magyar tanszékein leállították az előadásokat, hogy elejét vegyék további tüntetéseknek a magyar diákság körében.

Kelet-Berlinből ugyancsak diáktüntetéseket jelentenek. A keletnémet diákság kommunistaellenes röpcédulákat terjeszt, amelyeken felszólítja a lakosságot, hogy a magyar nemzet példáján okulva terjessze elő a rendszerrel szembeni követeléseit.

Eden angol miniszterelnök bejelentette az alsóházban, hogy a brit kormány arról tájékoztatta az ENSZ-et, hogy hajlandó katonai akcióját Egyiptomban leállítani, ha az ENSZ gondoskodik az Egyiptom és Izrael közötti béke helyreállításáról.

Híreink közlését befejeztük. Legközelebb 16 órakor mondunk híreket.

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

A Népszava november 3-ai híreiből:

Az MTI jelentése újabb szovjet csapatok érkezéséről

A MÁV-tól nyert értesülés szerint szovjet vasutasok átvették a záhonyi vasútállomást, s telefonösszeköttetése a nyíregyházi vasútállomással megszakadt. Nagyszámú szovjet vasutas átvette a vasutat a Záhonytól Nyíregyházáig vezető útvonalon. A miskolci egyetemi rádió munkatársa jelentette, hogy Kisvárdára az elmúlt éjjel nagyobb páncélos egység jött be és Debrecenből is állandóan érkező szovjet csapatokat észlelnek. Szolnokon az elmúlt 24 órában nagyobb szovjet alakulatok, elsősorban harckocsik és páncélkocsik vonultak át, amelyek a Tiszántúlról érkeztek és nyugati irányban hagyták el a várost.

A lakosság megfigyelése szerint visszafelé csak üzemanyagos kocsik és hadtápos alakulatok vonultak. Szolnok és Abony körül, ahol több napon át mintegy kétszáz harckocsi ásta be magát, most ezek is elhagyták állomáshelyüket és az út mentén, nyugati irányban sorakoznak.

Nem tesszük le a fegyvert a nemzeti függetlenség teljes győzelméig

Nyugati újságírók keresték fel a felkelés főhadiszállásán Maléter Pál vezérőrnagyot, honvédelmi miniszterhelyettest.

— A magyar hadsereg álláspontja az — hangoztatta —, hogy minden néppel barátságban kívánunk élni. Hadseregünknek azonban van fegyvere és ha kell, tud védekezni a betolakodók ellen. A helyzet rendezése érdekében a nemzeti hadsereg Nagy Imre és Tildy Zoltán mögött áll. A kormány további támogatását azonban a hadsereg attól teszi függővé, hogy ígéreteit megvalósítja-e, kilép-e a varsói szerződésből.

— Mi történik azokkal a csapatokkal, amelyek most jönnek Magyarországra?

Válasz: Azokat természetesen a varsói paktumon kívülieknek tekintjük és velük szemben így is járunk el. De meg kell mondani: a magyar nép politikailag érett annyira, hogy az egyes külföldi vezetők ígéretének teljesítése körüli lassúságot nem tekinti rögtön provokációnak.

Reformok az iskolákban

Hétfőn megkezdődik a tanítás

A minisztérium forradalmi bizottsága elrendelte valamennyi általános és középiskolai történelemkönyvnek a forgalomból való azonnali kivonását. A magyar irodalom oktatásával kapcsolatban a forradalmi bizottság elrendelte, hogy e tantárgy keretében csak a magyar írók műveiből átvett szemelvényeket tanítsák s a magyar nyelvtan oktatásban szorítkozzanak a leíró nyelvtan tanítására, mindenfajta nyelvelmélet teljes mellőzésével.

Fotó: Arcanum

A földrajztanításban a Szovjetuniót ismertető részeket a többi országokkal foglalkozó tananyag mennyiségével arányban álló normális terjedelemre kell korlátozni. A jelenlegi összes középiskolai földrajzkönyveket a bizottság intézkedése értelmében azonnal bevonják a forgalomból. Megszűnik a Maxim Gorkij iskola s megszűnik az orosz nyelv kötelező oktatása is. Valamennyi iskolában bevezetik a szabad vallásoktatást. Az összes orosztagozatú osztályokat humánosztályokká szervezik át s megszűnik a légoltalmi ismeretek s az alkotmánytan tanítása is.

Készül az amnesztiarendelet a politikai foglyok szabadonbocsátásáról

Az Igazságügyminisztérium forradalmi tanácsa és törvény-előkészítő bizottsága elkészítette a politikai foglyok szabadonbocsátásáról szóló amnesztiarendelet javaslatát. A javaslat rövidesen a Minisztertanács elé kerül, s hatálybalépése után a politikai foglyokat szabadon bocsátják, kivéve azokat, akiket emberek törvénytelen kivégzéséért ítéltek el. Olyan rendelkezés is készül, amely kimondja, hogy csökkentik a vagyon elleni bűncselekményekért elítéltek büntetését.

Bécsbe utazott az MTK labdarúgó csapata

A Kispest együttese után külföldi portyára indult az MTK labdarúgó csapata is. A kék-fehérek Volentík Béla edző kíséretében keltek útra Becs felé. Tovább a Népszava 1956. november harmadikai számára.

'56 anno: Szabad Európa Rádió és sajtószemle az Indexen

Október 23-tól november 4-ig minden nap meghallgathatja és elolvashatja az Indexen, hogy mik voltak a hírek, mit mondott, hogy lelkesedett és latolgatott a magyar nyelvű sajtó a forradalom napjaiban 1956-ban. A Szabad Európa Rádió adásai az OSZK Történeti Interjúk Tára és a magyaroktober.hu oldal jóvoltából, a Népszabadság és a Népszava az Arcanumnak köszönhetően került fel hozzánk.

oszk logo
logo-adt-big.png