Budapest neheztel Ferdinándra

2014.01.03. 09:15

Német csillagot igazol az MTK. Magyar érdek Románia barátságának megőrzése. Hadihajók Fiumében. Ravaszkodik a román püspök. Pisztolyt akart venni, golyót kapott. Röpülőgép Jeruzsálemben. Veszedelmes vonatbaleset. Esti Újság, 1914. január 3.

Nem tetszik Budapestnek a Monarchia bukaresti nagykövete

A kormány is bizalmatlan, az ellenzék kifejezetten elutasító Czernin Ottokar bukaresti kinevezésével szemben. A trónörökös bizalmát élvező cseh gróf megbízásáról a Vossische Zeitung írt, érdekes fejtegetésekkel. Mivel a cikk elsősorban bennünket, magyarokat érdekel, egész terjedelmében leadjuk.

A bukaresti állás betöltésekor olyan emberre volt szükség, aki alkalmas arra, hogy Ausztria, Magyarország és Románia megzavart jó viszonyát ismét barátságossá tegye és ezzel megakadályozza azt, hogy Románia a hármas szövetségnek hátat fordítva a hármas antant felé forduljon, amire Romániában egy idő óta bizonyos hajlandóság tapasztalható. ...

Ha Románia nem is ellenséges, de nem is barátságos magatartást tanúsítana a hármas szövetséggel szemben, akkor a monarchiára nézve aggasztó szomszéd volna,

és így Németország keleti befolyásának is nagyon komolyan veendő ellensége lehetne. A barátságot a politikában is nehéz helyreállítani.

Gróf Tisza István
Gróf Tisza István

A nehéz feladatra egy magyar politikus nem vállalkozhatna, mert a román királyság népe el van keseredve amiatt, hogy fajrokonaikkal hogyan bánnak Magyarországon... Czernin gróf mellett szól az is, hogy róla tudható, milyen kevéssé ért egyet a magyarországi és erdélyi románokkal való bánásmóddal, igazságtalannak és tarthatatlannak nyilvánítva a magyar nemzetiségi politikát. A kinevezésről ezért a magyar parlamentben többen a magyarság ellen intézett támadásról beszéltek. Ugyanakkor Tisza gróf azt az óhajtását fejezte ki, hogy végre békét kellene kötni a hazai románokkal. Tisza István gróf nem mindennapi államférfiú, összes politizáló honfitársait felülmúlja jelentőség dolgában... és jól tudja, hogy a Romániával való barátságos viszony nem lehet tartós, ha Magyarországon a magyarok és a románok gyűlölik egymást.

Mivel belátja, hogy Romániának a hármas szövetségtől való elpártolása nem csak ártana a szövetségnek, de Magyarországra nézve különösen veszedelmes lehetne, valóban természetes az, hogy magyar honfitársai és a magyarországi románok között a béke helyreállítását nagyon óhajtja...

Kételkedhetünk azonban abban, hogy a mai kormányrendszer keretében meg lehet valósítani ezt a tervet. Tisza István gróf 1910. július 12-ikén a román kérdésről így nyilatkozott: „Nem magyar nyelvű polgártársainknak elsősorban abba a ténybe kell belenyugodniuk, hogy itt egy nemzeti állam kötelékéhez tartoznak, egy olyan állam kötelékéhez, amely nem különböző népfajok konglomerátuma.” Így beszélt Tisza arról az országról, amelyben nem kevesebb, mint 11 millió német, román, tót, horvát, szerb és rutén lakik.

Nem lehet várni, hogy bármely magyar államférfiú, beleértve Tisza István grófot, a románokat a magyarokkal nemzeti tekintetben egyenlő jogúaknak ismerné el.

Hogy minden egyébről hallgassunk, csak egy tényre hivatkozunk: míg a kilencmillió magyar 400 képviselőt küld a parlamentbe, addig a hárommillió román (...) fajának négy-öt képviselőjét véres emberáldozatok árán tudja csak a parlamentbe juttatni. A nemzeti államról alkotott uralkodó felfogással a nemzetiségek valóságos egyenjogúságát nem lehet összeegyeztetni. Mindaddig, amíg ez az eszme irányítja Magyarország politikáját, gondolni sem lehet arra, hogy a magyar és a román nép békét kössön.

Röpülőgép Jeruzsálemben

Bonnier francia aviatikus tagnap délután négy órakor egy utassal leszállt Jeruzsálemben. Bonnier az első aviatikus, aki Jeruzsálembe érkezett. A lakosság nagy csodálkozással és kíváncsisággal nézte a röpülőgépet.

Bonnier Jeruzsálemben landolt
Bonnier Jeruzsálemben landolt

Vonatkatasztrófa a Bukarest–Konstanza-vonalon

Lokomotív ütközött egy petróleumszállító vonattal a Bukarest–Konstanza-vonalon. Hét vagon petróleum fölrobbant. A vonatvezető és három vasúti alkalmazott meghalt, két fékező veszedelmesen megsebesült, egy hivatalnok pedig a félelemtől megőrült. Igen sok kocsi elégett.

Agyonszúrta apját

Püspöki Áron gyulaházi gazdálkodó tegnap részegen tért haza és feleségét, aki szemrehányással illette, fojtogatni kezdte. Ferenc, a fia, amikor látta, hogy anyja veszedelemben forog, kést ragadott, szíven szúrta atyját, aki holtan esett össze. A fiút letartóztatták.

Száz év múltán

Pap J. János aradi román püspök szokatlan kéréssel fordult Arad város törvényhatóságához. Azt írja, hogy a város közgyűlése még 1813-ban fejenként évi ezer korona lakásbért szavazott meg az aradi román tanítóképző intézet kilenc tanárának. A határozatról a püspök csak most szerzett tudomást, és kéri a várost, hogy ezt a százéves határozatot most hajtsa végre. A tanács, foglalkozván a kérelemmel, konstatálta, hogy ilyen határozatról nincs tudomása, és fölhívja a román püspököt, hogy a szóban forgó állítólagos határozat szövegét mutassa be.

A kántor revolvere

Schwarz Péter harminchárom éves ügynöknek tegnap a Károly-körúton lévő Orczy-kávéházban egy Epstein nevű kántor revolvert ajánlott megvételre. Amint a revolvert nézegették, az elsült, és a golyó Schwarz combjába fúródott. A szerencsétlenül járt embert a Rókus kórházba vitték.

Hadihajó Fiumében

A Szent István hadihajó vízre bocsátására a pólai admiralitástól nyert értesülés szerint harmincegy hadihajó érkezik Fiumébe január 14-től kezdve.

A Szent István hadihajó
A Szent István hadihajó

Mickler MTK-s lesz

Németország legjobb középtávolságú futója Budapestre költözik és a Magyar Testgyakorlók Köre színeiben fog versenyezni. A hír nagy föltűnést keltett az atléta körökben, de a BEAC-ban már valóságos forradalmat csinált. Ez egyetemi klubnak két kiváló futója van 800 és 1500 méteren, Forgács és Mattyasovszky személyében, kiknek a várható sikereit méltán félti a BEAC Micklertől.

A BEAC komolyan foglalkozik a tervvel, hogy éppen úgy megvédi az atlétikát a külföldi versenyzők inváziójától, mint ahogy a futballban már teszik is.

Az MLSZ tudvalevően elhatározta, hogy csak azok a külföldi honosságú játékosok igazolhatók a magyar csapatok részére, akik legalább egy éve Magyarországon tartózkodnak. Ilyen értelmű javaslatot tesz a BEAC is, ha Mickler budapesti szerepléséből valóság lesz.