Oroszország ki akar józanodni

2014.01.22. 19:17 Módosítva: 2014.02.03. 23:48

Páratlan alkoholellenes parasztmozgalom indult Oroszországban. A pópáknak és a hatóságoknak nem tetszik, mert lelkileg így nem olyan engedelmesek és csökken az állam bevétele is. Ferenc József kitűnően érzi magát. A király nagy kora miatt eddig több szórakozásról lemondott, ám idén ott lesz a farsangi bálon is. Folyik tovább a sajtóvita, az ellenzék szerint Tiszával szemben a munkapártban senki nem nyilvánithatja a maga akaratát másutt, mint legföljebb csak végrendeletében. Hamis ötvenkoronásokkal újra színre lépett a szélhámosnő, Hanusz Erzsébet. Esti Újság, 1914. január 22.

Orosz parasztok az alkohol ellen

Az orosz parasztok között, akik otthon élnek a falujokban vagy napszámosmunkára a városokban telepedtek le, erős alkoholellenes mozgalom indult meg az utóbbi időben. A mozgalom igen nagy jelentőségű, nemcsak nagy kiterjedése miatt, hanem azért is, mert magából a népből indult ki, inditéka tehát nem fölülről jött, hanem a népben született meg, amely kezdi megismerni az alkoholban lappangó pusztító erőket. A mozgalom, ha ebből a nézőpontból ítéljük meg, talán páratlan az egész világon.

Aligha van rá példa, hogy egy nép, amelyet lenyügözött helyzete és nyomoruságos közállapota egészen az alkoholizmus ingoványába sülyeszett, magától eszméljen föl és lássa meg a sivárságát egész életének.

Valóban, a szláv népnek az őserejére van szükség hozzá, hogy ez a megismerés bekövetkezzék s hogy az alkohol rabjai le tudják vetni a mérgező alkohol bilincseit. Van azután a mozgalomnak egy másik, szintén egészen szlávos sajátossága: hogy egészen vallásos a karaktere. A kijózanodásra vágyakozó emberek ott hagyják városi vagy falusi otthonukat, meghuzódnak egy kolostorban és dolgoznak ingyen mindaddig, a míg nem érzik, hogy megszabadultak az alkoholos szenvedelemtől.

A kijózanodottak felekezete vallási tekintetben megmarad az ortodox egyházhoz való hüségben, csupán a pópával szemben tartózkodóbb és óvatosabb; nem olyan tehetetlen zsákmánya, mint azelőtt volt.

Ezért a pópák ferde szemmel nézik a mozgalmukat, de nem tetszik a kormánynak sem, mert a szeszfogyasztás csökkenése a kincstár jövedelmét is csökkenti. E miatt a papok és a hatóságok valósággal üldözik őket, összejövetelüket lehetőleg meghiusitják, vezetőiket megbüntetik. A jó utra tért emberek kénytelenek az üldözés miatt bujkálni s titkos gyüléseket rendezni. Az államhatalom és a papság bujkálásra kényszeríti az erényt, a józanságot.

A királyról

Egészsége kitűnő – Napi munkaidejét meghosszabbította – Elmegy a farsangi bálra

Néhány hét óta a király fél órával meghosszabbította a napi munkaidejét. A király ugyanis mostanában nem reggel négy órakor, hanem már fél négy órakor kel föl és fél öt órakor már a dolgozóasztalánál ül. Hónapok óta a király egészsége a legkitűnőbb s csak annyi változás történt életében, hogy nagy kora miatt orvosi rendeletre több szórakozásról le kell mondania. Az idén azonban felsége annyira jól érzi magát, hogy a farsangi ünnepet megtartják és pedig február 16-án. A farsangi udvari bálon természetesen a király is meg fog jelenni.

A sajtóvita folytatása – a képviselőház ülése.

Háromnegyed tizenegy órakor, amikor az elnök az ülést megnyitotta, az ellenzéki folyosókon éppen tizenhárom képviselő volt jelen, a jobboldalon talán a kétszerese. Ekkor még sem Apponyi, sem Károlyi, sem a többi ellenzéki vezérek nem voltak itt. Künn homályos borus idő, benn élettelen álmosság.

Ha idegen tévedne ide, lámpával sem találna rá arra a viharzó obstrukcióra, amelynek állitólag lángjában ég a magyar törvényhozás és az egész ország.

Beöthy Pál elnök háromnegyed tizenegy után nyitja meg az ülést. Az elnöki előterjesztések után áttér a Ház a napirendre: a sajtójavaslat tárgyalásának folytatására. Eszterházy Mihály gróf nemcsak a napirenden lévő javaslat ellen szólal föl, hanem az ellen az ideges sietség ellen is, a mellyel a munkapárt az ily fontos reformjavaslatokat akarja intézni. Ma már nem is a többség akaratával állunk szemben, hanem Tisza István gróf akaratával.

A sajtóreformra azért van szükség, hogy a só- és a pinkapénz tárgyalásával a sajtó többé ne kellemetlenkedjék a kormánynak.

A javaslathoz hasonló sajtótörvényt nem lehet másutt találni, mint Horvátországban, de a törvény rendelkezései még ott is liberálisabbak, mint nálunk. Igaz, hogy a koalíció is készitett egy sajtóreformtervezetet, de abban minden oly intézkedés, mely a szabadságnak korlátokat szab, a független biróságokra van bizva és nem a politikai vagy autonom hatóságokra, mint a napirenden lévő javaslatban. Végezetül Tisza István gróf személyével foglalkozik; Tisza, ugy látszik, magára nézve is alkalmazni akarja azt a jogelvet, a mit Angliában a királyra alkalmaztak, és a mely szerint „a király nem követhet el semmi jogtalanságot”; azaz, amit a király tesz, az mind jogossá válik. Tiszával szemben a munkapártban senki nem nyilvánithatja a maga akaratát másutt, mint legföljebb csak végrendeletében.

Ujra szerepel Hanusz Erzsébet

Egy bécsi szállóban egy előkelő külsejü és határozott föllépésü hölgyet tartóztattak le, a ki Krammer Olga néven jelentette be magát. Azzal gyanusitják, hogy hamis ötvenkoronásokat hozott forgalomba. A rendőrség megállapitotta, hogy a letartóztatott nő nem más, mint a híres budapesti szélhámosnő: Hanusz Erzsébet, a ki egy szerencsétlenül járt államvasuti orvos özvegyének szokta kiadni magát és a kit lopásért már sokszor megbüntettek.

Hogyan védik a hajók biztonságát?

Morley lord az óceánjáró hajók biztonsága dolgában ülésező nemzetközi szolgálat szervezéséről, mely megfigyeli az Atlanti Oceán északi részének bejáratát és elpusztítja az ott uszkáló szilárd tömegeket. Ezt a szolgálatot az Egyesült-Államok védősége alá fogják helyezni.

A konvenció kötelességévé teszi minden hajó kapitányának, hogy a legrövidebb uton minden veszedelmes jéghegyet és uszó szilárd tömeget bejelentsen. Gyors személyszállítóhajókon a dróttalan távírószolgálatnak szüntelenül készenlétben kell állania.

A hajóknak továbbá elégséges mentőcsónakot kell magukkal vinniük, hogy a hajón utazók 75 százalékát fölvehessék, a további 25 százalék számára pedig vagy tutajoknak, vagy további mentőcsónakoknak kell készen állniuk.

Mozgósít Törökország?

Konstantinápolyból jelentik. A hadügyminisztériumban lázasan dolgoznak, a mi az idevaló diplomáciai köröket nagyon nyugtalanitja. A hadügyminiszter az összes hadkerületek parancsnokainak parancsot adott, hogy az 1890-92 között született tartalékosokat tartsák készenlétben.