A királyt hívta keresztapának az ügynök

2014.02.07. 15:10

Lovagiasság helyett alpári sértések a Házban, a durva parlamenti hang rombolja a társadalmi modort • Női választójogot követelnek a szüfrazsettek • Őfelségét kérte fel keresztapának az egyszeri hirdetési ügynök. Esti Ujság, 1914, február 7. (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

A verebek

Sorsát senki el nem kerülheti: az Erzsébet-téri verebek is belekerültek immár a politikába. Tisza István gróf tegnap este egy politikai lakomán említette, hogy mindazok, akiknek előítéleteit, szenvedelmeit és érdekeit kénytelen volt megsérteni, tömérdek nyájasságot halmoztak rá, de ő ezt azzal a derült rezignációval fogadja, amellyel kénytelen elviselni a sorsát az a polgár, akinek az utja az Erzsébet-tér fái alatt visz el.

Ez már filozófus beszéd, sőt mi több: okos beszéd. Minden bölcsességnek az a kezdete, hogy soha ne haragudjunk jobban, mint amennyire kell. Bármily kevéssé esztétikus látvány is amit a verebek művelnek, – az Erzsébet-téren és a politikában egyaránt – fölötte örvendetes, hogy az apró rendetlenségek ma már nem okoznak tragédiákat. Ha visszaemlékezünk arra, hogy husz, harminc esztendővel ezelőtt mily csekélységek miatt ontottak vért az emberek, és hogy a talán tulságos érzékenységnek hány értékes élet esett áldozatul, akkor megelégedéssel konstatálhatjuk, hogy az emberek, hála Istennek, mégis csak okosodnak.

De sajnos, nincsen öröm üröm nélkül. Amily mértékben csökkent az ugynevezett lovagias érzékenység, ugyanolyan mértékben növekedett a durvaság is. Ma már a képviselőház minden ülésén a durva sértegetések oly özöne hangzik el, hogy ha a régi lovagiaskodó fölfogás még mindig uralkodnék, minden ülés után valóságos mészárlásnak kellene következnie. Mivel pedig nálunk a parlament a nemzetnek legfőbb iskolája: tőle tanul hangot és modort a sajtó és a társadalom.

A parlament hangja kezd érvényesülni a megyegyűléseken, az egyesületekben, kaszinókban, ujságcikkekben, sőt már a tudományos vitákban is. A társadalmi kulturának, sajnos, nem emelkedését hanem sülyedését fogja majd följegyezni napjainkról a történetíró.

Választójogot követelnek a szüfrazsettek

Páris

A francia szüfrazsettek energikus akciót kezdtek a nők választójoga érdekében. A párisi kerületek polgármesteri hivatalában küldöttségek jelentek meg és követelték, hogy a nőket vegyék fel a választók névjegyzékébe a közelgő kamarai választásokra. Több polgármesteri hivatalban szó nélkül teljesítették a nők kérését.

A tizenkilencedik kerületben, a Montmartreon a kerületi elöljáró nem akarta a nők követelését teljesíteni, azonban a tömeg, a mely a tüntetőket kísérte, olyan fenyegető magatartást tanusított, hogy végre a hivatalnokok engedtek a szüfrazsetteknek.

A királyt hívta keresztapának

Weiszfeller Mór szegedi hirdetési ügynöknek január 24-én megszületett a hetedik fia. Mivel a hét fiun kívül még két leánygyermeke is van Weiszfellernek, nagyot gondolt és alázatos kérvényben meginvitálta az ujszülött keresztapjának magát a királyt. Tegnap érkezett le a szegedi polgármesteri hivatalhoz a kabinetiroda válasza, melynek szövege a következő:

Szíveskedjék visszatérően idemellékelt felségfolyamodvány benyujtóját, Weiszfeller Mór hirdetési ügynök, ottani lakost értesíteni, hogy e hónap 24-én született hetedik fiánál a keresztapai tiszt ő császári és apostoli királyi felsége részéről való elfogadása iránt előterjesztett kérelme nem teljesíthető. Hogy azonban nevezett esetleg valamely legfelsőbb segítségben legyen részesíthető, szíveskedjék engem Weiszfeller Mór családi és vagyoni körülményei, valamint általában érdemessége felől tájékoztatni. Kelt Bécsben, 1914. január 30. Kabinetigazgató

A hirdetési ügynök nagyon megörült a levélnek és most bizakodva várja a megállapítandó segítséget.

15%

Náray Tamás Zarah

4999 Ft
4250 Ft
15%

Jo Nesbo Szomjúság

3980 Ft
3383 Ft