Nyitnak a határok: minden, amit egy utazónak tudnia kell

D KOM20200318009
2021.06.23. 10:56
Magyarország schengeni belső határain ma hajnalban megszűnt a határellenőrzés – adta hírül a Magyar Rendőrség. A határátlépés általános, jelenleg érvényben lévő szabályozásáról egy részletes tájékoztatást is közzétettek, ebből kigyűjtöttük a legfontosabbakat.

 

Utazás korlátozás nélkül

Korlátozás nélkül utazhat Magyarországra az adott személy állampolgárságtól függetlenül:

 • a teherforgalomban történő határátlépéskor.
 • A diplomata, a külügyi szolgálati, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevéllel belépésre jelentkező személyek.
 • A magánútlevéllel, valamint az egyéb úti okmánnyal végrehajtott hivatalos látogatás céljából belépésre jelentkező személyek (a hivatalos célt okirattal igazolni kell).
 • Aki a Magyarországra való belépéskor hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül átesett a Covid–19-betegségen.
 • Aki határátlépéskor a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) korm.-rendelet szerinti hatósági igazolvány, valamint a védettségi igazolványon feltüntetett, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány felmutatásával igazolja a koronavírus elleni védettségét; valamint a felügyelete alatt álló, Magyarországra vele együtt belépő, a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy.
 • Aki a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló, 7/2021. (IV. 29.) KKM-rendelet szerinti ország által kiállított, védettséget igazoló hatósági igazolvány felmutatásával igazolja a koronavírus elleni védettségét; valamint a felügyelete alatt álló, Magyarországra vele együtt belépő, a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy.
 • Aki a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló, 17/2021. (V. 22.) KKM-rendelet szerinti ország által kiállított védettséget igazoló hatósági igazolvány felmutatásával igazolja a koronavírus elleni védettségét; valamint a felügyelete alatt álló, Magyarországra vele együtt belépő, a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy.
 • Aki – a polgári légi járművel történő beutazás esetét ide nem értve – a Horvát Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, Románia, a Szerb Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, illetve a Szlovén Köztársaság területéről lép Magyarország területére.
 • A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a koronavírus elleni védettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló, 60/2021. (II. 12.) korm.-rendelet szerinti, védőoltást igazoló applikációval igazolja. A védettség applikációval történő igazolása esetén az érintett a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.
 • A védőoltást igazoló applikációt ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett hatósági igazolványán és az applikációban jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat – ha törvény vagy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – semmilyen módon nem rögzítheti.

Magyar állampolgár határátlépése

Külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja (a továbbiakban együtt: magyar állampolgár) személyforgalomban Magyarországra történő belépésekor – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles.

Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, az illetékes járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és a magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 10 napra hatósági házi karanténban, a nem külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban, a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

A karanténban elhelyezett személy kérelmére a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR-teszt – vegyen részt a felmentés megadása érdekében.

Az első, egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő molekuláris biológiai vizsgálatként – SARS-CoV-2 PCR-tesztként – azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, a Horvát Köztársaságban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.

Ha a két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR-teszt – igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a karantént előíró rendelkezés alól a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

A magyar állampolgárral egy tekintet alá esik:

 • magyar állampolgár családtagja;
 • Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult személy és családtagja (ez a jogát okmánnyal kell igazolni);
 • aki rendelkezik az idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az erről szóló okmányt belépéskor bemutatja (ezzel egyenértékű a D típusú vízum);
 • aki magyarországi sportszervezetnek a sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére;
 • aki a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére;
 • a magyarországi kulturális intézmény foglalkoztatottja, ha külföldön megrendezésre kerülő kulturális rendezvényen fellépőként vagy technikai személyzetként való részvételét követően lép be Magyarország területére.

Magyar állampolgársággal nem rendelkezők határátlépése

Nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – nem léphet be.

Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőri szerv) kérelemre felmentést adhat.

A rendőri szerv engedélyezheti a beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja

 • a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel;
 • az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybevétele;
 • a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja;
 • a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás, vagy az ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja;
 • a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel;
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti hozzátartozó gondozása, ápolása;
 • a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású egyházi rendezvényen történő részvétel; vagy
 • ezeken kívüli méltányolható ok.

A kérelem

 • kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő, magyar, illetve angol nyelven nyújtható be;
 • benyújtható törvényes képviselő vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásban megjelölt meghatalmazott útján is.

Ha a beutazásra ugyanabban az időpontban kerül sor, és a beutazás indoka azonos, úgy az érintett személyek meghatalmazásának csatolása esetén egy meghatalmazott több személy nevében egy kérelmet terjeszthet elő. Azonos okból és időpontban történő határátlépés esetében a kérelmezővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók tekintetében elegendő egy kérelmet benyújtani.

A kérelemben fel kell tüntetni a beutazás célját, meg kell nevezni az érintett személyazonosításra alkalmas, az államhatár átlépéséhez felhasználni kívánt okmányt, meg kell adni az okmány azonosító számát, valamint a kérelemhez csatolni kell

 • – ha az a kérelem indokára figyelemmel lehetséges – a beutazás célját igazoló irat másolatát;
 • meghatalmazott útján történő eljárás esetén a meghatalmazást.

A kérelem kizárólag

 • elektronikus ügyintézés keretében cégkapuról vagy ügyfélkapuról megküldött elektronikus űrlap;
 • cégkapu vagy ügyfélkapu igénybevételi lehetőségének hiányában a rendőrség internetes honlapján elérhető intelligens űrlap kitöltésével és beküldésével nyújtható be.

A kérelmet a rendőri szerv elutasítja, ha

 • a beutazás céljával kapcsolatban kétség merül fel;
 • a beutazás járványügyi, közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági okból kockázatos.

A rendőri szerv határozatával szemben benyújtott fellebbezést a rendőri szerv irányítását ellátó megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bírálja el.

A kérelem megalapozottságának igazolása érdekében benyújtott irat (a továbbiakban: megalapozottságot igazoló irat) eredeti példányát a Magyarország területére történő belépéskor a beutazási tilalom alól felmentett személy (a továbbiakban: engedélyes) köteles a rendőr felhívására bemutatni. Ha az engedélyes a megalapozottságot igazoló irat eredeti példányát nem mutatja be, vagy annak hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség merül fel, a belépést meg kell tagadni.

Az engedélyes a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles,

 • akinél az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be;
 • akinél az egészségügyi vizsgálat során a fertőzés gyanúja nem merül fel, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

A karanténban elhelyezett személy kérelmére a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR-teszt – vegyen részt a felmentés megadása érdekében.

Az első, egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő molekuláris biológiai vizsgálatként – SARS-CoV-2 PCR-tesztként – azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, a Horvát Köztársaságban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.

Ha a két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR-teszt – igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a karantént előíró rendelkezés alól a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

Korlátozott sávban történő határátlépés (ingázók)

A külgazdasági és külügyminiszter a korlátozott sávban történő határátlépésre az alábbi szomszédos államokat jelölte ki:

 1. Horvát Köztársaság
 2. Szlovén Köztársaság
 3. Osztrák Köztársaság
 4. Szlovák Köztársaság
 5. Ukrajna
 6. Románia, valamint
 7. Szerb Köztársaság.

A külpolitikáért felelős miniszter által meghatározott szomszédos állam polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek.

A Magyarország területén tartózkodó személy Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül köteles tartózkodni, és köteles Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül elhagyni.

A külpolitikáért felelős miniszter által meghatározott országgal szomszédos, Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül élő magyar állampolgárok a szomszédos ország területéről visszatérve korlátozás nélkül beléphetnek, ha külföldi tartózkodásuk időtartama nem haladta meg a 24 órát, és a szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyták el.

A gazdasági, illetve üzleti célú, valamint a külföldön felvett koronavírus elleni oltás elismertetése céljából történő utazásra vonatkozó rendelkezések:

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló, 408/2020. (VIII. 30.) korm.-rendelet (a továbbiakban: korm.-rendelet) 2021. március 1-től hatályos a 9/A. § értelmében, ha a magyar állampolgár Magyarországról

 • az Európai Unió tagállamába;
 • ezen kívül, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államba;
 • az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állammal azonos jogállású államba;
 • európai uniós tagjelölt államba;
 • Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába; vagy
 • ezen ponton kívül a külpolitikáért felelős miniszter által – a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben – rendeletben meghatározott államba történő kiutazásának célja olyan gazdasági vagy üzleti célú tevékenység, amelynek tényét a magyar állampolgár Magyarországra történő visszautazásakor igazolja, a magyar állampolgár a kiutazást követően Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

Üzleti vagy gazdasági célúnak minősülhet minden olyan utazás, amely valamely gazdasági vállalkozás vagy egyéb jogalany vállalkozási tevékenysége, haszon- vagy jövedelemszerzése érdekében történik, illetve azzal összefüggésben áll.

A belépő személynek hitelt érdemlően igazolnia kell utazásának célját. Az üzleti, illetve gazdasági célú utazás számtalan formában megnyilvánulhat (üzleti tárgyalás, kiállításon való részvétel, nyersanyagbeszerzés stb.), ezért azon gazdasági társaság, illetve más jogalany, amelynek érdekében a beutazás vagy a visszautazás történik, teljes bizonyító erejű (cégszerűen aláírt) magánokiratban igazolja azt, hogy az utazás üzleti, illetve gazdasági céllal történik, megjelölve a beutazás konkrét indokát (célját) is.

A fenti okirat kiállításának érdekében az alábbi igazolásminta alkalmazandó, amely hiánytalan kitöltése és belépéskor eredetben történő bemutatása esetén az üzleti és gazdasági cél ellenőrzése gördülékenyebbé válik.

Belépés sporteseményekre és kulturális rendezvényekre

Ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően

 1. magyarországi sportszervezetnek a sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere; 
 2. vagy a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy lép be Magyarország területére, a „Magyar állampolgár határátlépése” cím rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
 • A magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy esetében a hatósági házi karantén helyeként a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan területét is ki kell jelölni.
 • A magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező személy esetében – kijelölt karantén helyett – a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan területét kell hatósági házi karanténként kijelölni.
 • A személy a hatósági házi karantén ideje alatt a lakóhelye vagy tartózkodási helye és a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan között a sportszervezet által biztosított formában közlekedhet.
 • A személy a sportszervezet által szervezett edzésen részt vehet.
 • A két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR-teszt – között 24 órának kell eltelnie.

A nem magyar állampolgár

Magyarország területére beléphet, ha a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás különbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR-teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható:

 • a Magyarország területén megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény résztvevője – ide nem értve a nézőt;
 • a Magyarországon megrendezésre kerülő sportrendezvény hivatalos szervezője által, névre szólóan kiadott meghívólevéllel rendelkező személy;
 • a magyarországi sportszervezet vagy országos sportági szakszövetség meghívására érkező
 • versenyengedéllyel rendelkező versenyző;
 • sportszakember; 
 • valamint a sportrendezvény lebonyolításában közreműködő személy;
 • a Magyarország területén megrendezésre kerülő kulturális rendezvény fellépője, technikai személyzetének a tagja.

Fentiektől eltérően a személy akkor is beléphet Magyarország területére, ha a sporteseményt, a sportrendezvényt, illetve a kulturális rendezvényt megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR-teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

A Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény, valamint kulturális rendezvény nézője Magyarország területére beléphet, ha a Magyarországra történő belépése során

 • egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek a tűrésére köteles;
 • köteles bemutatni a nemzetközi sportesemény vagy a kulturális rendezvény megtekintésére feljogosító részvételi jegyet; és
 • a belépést megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR-teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

A Magyarország területén tartózkodó személy – az UEFA EURO 2020 labdarúgó-Európa-bajnokságra, az U21-es UEFA-Európa-bajnokságra, valamint a magyar felnőttlabdarúgó-válogatott mérkőzéseire érkező néző kivételével – köteles Magyarország területét a belépést követő 72 órán belül elhagyni.

Nem léptethető be Magyarország területére a néző, ha

 • az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg;
 • a részvételi jegyet nem mutatja be; 
 • vagy a részvételi jegy hitelességével kapcsolatban kétség merül fel.

A rendőrség részletes tájékoztatását a határátlépés általános szabályairól ide kattintva olvashatja.

(Borítókép: Lezárt határátkelő a magyar–szlovák határon, a Nógrád megyei Pöstyénpuszta közelében 2020. március 18-án. Fotó: Komka Péter / MTI)



 • Tippek
 • Hírek