Nálunk 150 éve mindenki forradalmár

2015.03.15. 08:19
Mit reklámoztak az 1848-as lapokban, miért New Yorkban ünnepelték a magyar forradalmat, mi köze Kossuthnak Rákosihoz? Amikor nem a mostani sémák szerint politizálták át az ünnepet: március 15-ei propaganda a dualizmustól Kádárig.

A' tegnapi nap históriai nyomokat hagyott maga után. Mi kezdetben csak demonstrátió' színét viselő, később erkölcsi, békés forradalommá alakult

— írta a Nemzeti Újság március 16-án. Az 1848-as lapok nagyon is tudatában voltak, hogy történelmi napokról számolnak be. De a forradalmi hírek mellett ott voltak azért a szokásos hirdetések is, például a Nemzeti Dalt és a 12 pontot a tömegnek engedve kinyomtató Heckenast Gusztávé, aki 2 forintért kínálta a nyelvújítás csinálmányait is tartalmazó, „legújabb és legteljesb magyar-német és német-magyar zsebszótárt, legújabb helyesírás szerint, az ujonan alakított vagy felélesztett szókkal bővítve”. Ugyanitt reklámozták a - Széchenyi kezdeményezésére - két éve elindult balatoni gőzhajózást („A' Kisfaludy“ gőzös Füredről minden hétfőn, szerdán, pénteken reggeli 6 órakor indul Keszthelyre, ott meghál”), míg Kindl Antal („azelőtt Semmelweis”) Budán, a hajóhíd közelében levő Elefánt czímű fűszerárukereskedése legszebb czukorait és kávéit ajánlotta, ‘s általában mindennemű fűszerárukat a'legjutányosb áron.

Erdélybe csak napok múlva értek oda a pesti hírek. A helyi lapok március 18-án még Széchenyi közlekedési elképzeléseit hozták címlapon, a halálozások és kinevezések szokásos hírein kívül. A külföldi egyvelegben is csak annyit jeleztek óvatosan, hogy „1848-ik év roppant gazdag kezd lenni világfontosságu 's részint borzasztó eseményekben. Az európai béke iránti balsejtelmünk még világot sem láthata, 's íme Frankhonban mik történnek!”, olyan kis színesek mellett, mint ez itt:

A' lipcsei hirdető lapban egy házas em­ber jövendőbeli életpárt keres magának, mivel a' mostanit megunta 's elakar válni tőle. Mily ritka őszinteség!

A pest-budai sajtó ekkor már minden nagy eseményről beszámolhatott. A forradalmi újságok számára a cenzúra eltörlése önmagában is mámorító volt. A Pesti Hírlapban a külpolitikai tudósító is ezzel kezdte a hírösszefoglalót: „Legelőször is meg kell jegyezni e' rovat' írójának, hogy ezek az első sorok, mellyeket a' sajtószabadságnak dicsőséges kivívása óta a je­len rovatban ír.”

Nagy napot ülünk, a magyar história napjai­nak legdicsőbbikét. A sajtó ma esti 7 óra óta sza­bad.

Éljen április 11.

A forradalom és a szabad sajtó bukása után természetesen nem lehetett szót ejteni március 15-ről, a Bach-korszak hivatalos nyilvánosságában ez teljes tabu volt, a 10. évfordulón sem jelent meg semmi vonatkozó anyag 1858-ban, az aznapi napfogyatkozásról is csak úgy mertek írni, hogy véletlenül se legyen nyomtatásban még egy természeti jelenség kapcsán sem a teljes dátum.

Az 50. évfordulón azonban, egészen más politikai felállásban, már sűrítve jelent meg a dualizmus ellentmondásos viszonya a szabadságharchoz. 1898-ban törvényt hoztak arról, hogy az ellenzékies március 15. helyett az áprilisi törvények királyi szentesítésének napja, április 11. legyen a hivatalos ünnepnap - ami a forradalmi kultusszal szemben inkább a Habsburg-ház kontinuitását jelképezte. Az országgyűlést ezért az ellenzék és vele együtt a 48-as alapokon álló Budapesti Hírlap is vehemensen támadta.

Március 15. mégis nagy tömegeket mozgatott meg. „A legkisebb szatócs is becsukta a boltocskáját. Pedig ma nem rendelte törvény ezt a kereskedőknek s nem fenyegette zavargás kirakatuk üvegtábláit. Meghozták mintegy önkéntes össze­beszélésre valamennyien márciusnak a kegyelet ez adóját.”

Főleg Petőfi emlékének szentelték az ünnepet, illetve a Petőfi Társaságot is elnöklő agg Jókai volt a főszereplő. A százezres tömeghez foghatót a tudósítók szerint Kossuth temetése óta nem láttak a pesti utcán. Cigánymuzsikával, majd „a Kossuth-nóta, a Hymnusz és a Marseillaise hangjai mellett vonult a rengeteg sokaság” a Múzeum körútról át a Lánchídon, de a Dísz térnél akkora tolongás támadt, hogy a vasrácshoz támaszkodó nőket annyira odaszorította a tömeg, hogy többen el­ájultak.

Ezeket a belül álló rendezőség és az újság­írók mentették meg az agyontiprástól:

„átemelték őket a kerítésen. Egyszerre nagy roppanással bedűlt a kerítés s ekkor megbomlott minden rend. A lovas­rendőrök a nép közé rúgtattak s irgalmatlanul le­gázoltak mindenkit.” A radikálisabb ellenzék a rebellis jelképnek tartott várbeli honvédszobornál demonstrált. „Ezt a szobrot nem ismeri a hivatalos Ma­gyarország” — mondta egy képviselő. „A negyvennyolcas honvédek­nek koldustarisznya van a nyakukban, pedig azok, a kik most hencegnek a bársonyszékben, a nyo­morult honvédek nélkül semmik lennének.”

A magyaroknál nincsenek különb polgáraink

Március 15. csak a Horthy-korszakban, 1927-ben lett újra nemzeti ünnep, méghozzá revizionista felfogásban újrafaragva. „A trianoni békediktátum az 1918 Haynaujainak munkája” - írta a kormánypárti sajtó, de az 1928. március 15-ei újságok elsősorban nem az ünnepel, hanem a felsőház ülésével foglalkoztak, előző nap fogadták el ugyanis a numerus clausus módosítását. Inkább külpolitikai okokból, mint eszmei megfontolásból, a Népszövetség nyomására enyhítették, a jellegzetes bethleni kompromisszumként beadott módosítást a felsőház nagy többséggel elfogadta — az ellenzők közé tartozott viszont Teleki Pál.

Mivel ekkor éppen az Egyesült Államoktól várták a trianoni határok felülírását, az ünnepi beszámolókban is nagy terjedelemben írtak a new yorki Kossuth-szobor leleplezéséről, ahol állítólag százhúszezres tömeg volt jelen. Walker polgármester őket „Isten hozottal” köszöntötte, és a tudósítás szerint azt mondta, hogy „a magyaroknál nincsenek különb polgáraink”.

Itthon közben pocsék időben ünnepelték az „első törvényes” március 15-ét: „miként a hideg szél arra emlékeztetett, hogy nem hagytuk még magunk mögött a zord telet, ugyanúgy az ünnep szónokainak beszédében egyre kicsendült a fájdalomnak az az érzése, hogy mindaddig borongós lesz március idusa, amíg csonkaságunk kegyetlen határt szab annak, hogy ezt az ünnepet min­denhol megünnepelhessék, ahol magyarok laknak.”

A nagy márc. szoc. forr.

A polgári forradalom emlékét minden rezsimnél erősebben használták propagandacélokra a kommunisták. Ekkor adták át először a Kossuth-díjat (például József Attilának, értelemszerűen posztumusz), nem véletlenül: a centenáriumi ünnepségekre a fordulat évében a főideológus Révai József irányításával új színezetű állami Táncsics-, Petőfi- és Kossuth-kultuszt építettek. Az ő arcképeik mellett az ünnepségeken már Rákosié is feltűnt, némely Kossuth-idézet pedig („a nemzeti egység a minden haladni tudó egészséges erő összefogása”) a szocdemek március 10-én eldöntött beolvasztását ideologizálta meg.

A két munkáspárt erőinek egyesítése a legfőbb záloga annak, hogy száz év után végre valóban megoldódnak a magyar nép sorsdöntő problémái.

„1948 így lesz nemcsak örököse 1848-nak, hanem az örökség végrehajtója, a hátrahagyott munkának nemcsak folytatója, hanem befejezője” - írta a Népszava. Néhány további kishír aznapról:

  • Elfogták Nidossy Imrét, Budapest nyilas városparancsnokát. Kihallgatása az államvédelmi osztályon folyik.
  • Állami kezelésbe került Hévíz-üdülő több nagy szállodája, továbbá egy kastély, melyek mind a Festetics-vagyonhoz tartoztak.
  • Vorosilov marsall megtekintette a Bazilikát, majd az Országgyűlés ünnepi ülésén beszélt a magyar nép és a Szovjetunió népei közötti hasonlóságokról.

Protokoll és gumibot

1951-ben március 15. megint munkanap lett. A forradalom emlékét ‘56 után sem lehetett érdemben megünnepelni, a Kádár-rendszerben is főleg csak a semmitmondó állami protokollesemények mehettek a mindenkori március 15-éken. A brezsnyevi pangás ónos éveiben, a hetvenes évek elején voltak a legjelentősebb március 15-ei demonstrációk, komoly retorziókkal, a diákokat szétverő munkásőrökkel és letartóztatásokkal. A legnagyobb éppen a 125. évfordulón, 1973-ban, amikor 634 embert állítottak elő, vagy vonták be a személyijét — ez példátlan volt a Kádár-rendszerben is.

Ehhez képest a hivatalos sajtó egy szót sem írt semmi ilyesmiről, még „garázda rendbontásról” sem. Az 1973. március 15-ei vezető hírek a vietnami háborúról szóltak, és arról, hogy Kádár Fock Jenő társaságában Varsóba érkezett, vagy éppen azt írták meg, hogy

  • Albínó tőkés récét találtak a Tiszán.
  • Elkészült az egymilliomodik belorusz traktor.
  • Barcs Sándor helyett az olasz jelöltet választották meg az UEFA elnökének.

Az ünnepi hírek főleg a szokásos Forradalmi Ifjúsági Napok megnyitását taglalták. Az ideológiai keretet a Népszava párttitkárból lett főszerkesztője a retrográd nacionalizmus elleni küzdelem jegyében határozta meg; kokárdás külsőségek helyett racionális történelemszemléletet propagált, és hogy „nagy érzelmek helyett a szocialista alkotómunkában fejeződjön ki a hazaszeretet”. A csepeli Vas- és Fémműveknél ki is adták ennek jegyében a „Legyen 1973 a nagy fellendülés éve” jelszót. Az olajválság után persze nem lett ebből semmi, igaz, másból se sok. Rendes utcai demonstráció aztán tíz évig nem is volt a rendőri brutalitás után. A 86-os lánchídi csata viszont sokaknak a legforradalmibb, legvalóságosabb március 15-öt jelentette, az egyik utolsó igazán igazit. De ez már a rendszerváltás előtörténetébe tartozik.

Régi sajtóhírek az Indexen

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében tavaly korabeli első világháborús híreket szemléztünk (ennek részleteiről itt olvashat, az ADT első világháborús oldalát pedig itt találja). Idén heti lapszemlét adunk olvasóinknak, viszont nem csak az első világháborús időszakból. A cikkben linkelt sajtóhíreket teljes terjedelemben az ADT-n olvashatja el.  • Hírek
  • Hírek