2024. június 25. 18:00
Hollandia
Ausztria
Olympiastadion III. forduló
2024. június 25. 18:00
Franciaország
Lengyelország
BVB Stadion Dortmund III. forduló
2024. június 25. 21:00
Anglia
Szlovénia
Cologne Stadium III. forduló
2024. június 25. 21:00
Dánia
Szerbia

Feljelentés

2004.02.01. 12:33
Tisztelt Rendőrség, Ügyészség, Királyi Ítélőtábla, Helyhatóság, Országos Rabulisztikai és Teleológiai Testület, Cenzori Hivatal, Védegylet, Végrehajtó- és Hóhérszövetség!

Ormányzó Úr!

 
Alulírott – a nemzeti, hitvallási, vallás-felekezeti, nyelvi, erkölcsi és nemi orientációs többség sérelmére elkövetett –

k ö z ö s s é g   e l l e n i   i z g a t ás - u s z í t á s

alapos gyanúja (sőt, sokszorosan bebizonyult, vitathatalan és tényszerű fennállása) miatt

f e l j e l e n t é s t

teszek a

N y u g a t

című (felháborítóan beszédes nevű, és érthetetlen módon bejegyzett) Isten-, egyház-, erkölcs- és nemzetellenes zúgszennylap ellen!

 
Indoklás:

Tisztelt Hatóságok!
A magát „József Attilá”-nak nevező (a vezetéknevét – még! – nem ismerjük, de öcsödi források szerint igazi neve valamilyen Pista) román származású punkzenész – aki álnevével egyszerre gyalázza Urunk Jézus Krisztus nevelő atyjának és a Nagyságos Attila Fejedelemnek Szent nevét – egyetlen szövege is elég volna feljelentésem megokolásához!

De „József Attila”, az Ignotus gúnynevű „főszerkesztő” és az egész Nyugat nevű zúg- és szennypunkzenekar nem tiszteli!
Erről a förmedvényől a „főszerkesztő”, az Ignotus gúnynevű punkzenész kijelentette – nyilvánvalóan megvalósítva ezzel a nemzetellenes és vallásgyalázó összeesküvés minősített tényállását –: „szeretem, lelkemben dédelgetem, simogatom, dünnyögöm és mormolgatom”.

„Nincsen apám, se anyám” – dünnyögi és mormolgatja a „főszerkesztő”, milliók érzékenységét sértve meg ezzel, hiszen egész európai létünk szellemi és morális alapjait képező keresztény hitünk egyik legfőbb parancsolata: „Tiszteld apádat és anyádat!” De „József Attila”, az Ignotus gúnynevű „főszerkesztő” és az egész Nyugat nevű zúg- és szennypunkzenekar nem tiszteli! Annyira nem, hogy azt hazudják, nincs apjuk, anyjuk! Pedig megcáfolhatatlan természettudományos tény, hogy mindenkinek van apja is, anyja is! És ezzel egyértelműen az apák és anyák közössége ellen uszítanak! Mi ez, ha nem közösség elleni izgatás?

De ez még semmi! A szöveg így folytatódik: „Se istenem, se hazám”!

Se istene! Nekünk azonban van Istenünk! És a Magyarok Istene ebben a Hazában Szent és sérthetetlen! És megköveteljük, hogy törvényeink és hatóságaink megvédjék minden orcátlan, jöttment bitangtól!

Se hazája! A maroknyi punkzenekar tehát kirekeszti magából a Hazát, a Nemzetet – még mielőtt az rekeszthetné ki őket, teljesen jogos védekezés gyanánt!

erre a szellemi pederasztiára, ordító homo-, sőt, idiofíliára egyébkét példátlanul enyhe és emberséges büntetésül
Hogy ne legyen kétségünk, micsoda bűnözőlélek lakozik a Lombroso-arc mögött, „József Attila” expressis verbis kijelenti: „embert is ölök”! Méghozzá: „tiszta szívvel”! Ezt az elvetemült gazembert dédelgeti, simogatja – és fizeti! – a Nyugat – hatósági jóváhagyással!

Az Ignotus gúnynevű punkzenész és zúgszennylapja ezzel mellesleg pimaszul dacol a Hatósági Akarattal és a Nemzet elsöprő többségének érzelmeivel! Ezért a szövegért ugyanis a szegedi egyetem – erre a szellemi pederasztiára, ordító homo-, sőt, idiofíliára egyébkét példátlanul enyhe és emberséges büntetésül – eltávolította „József Attilát”-t hallgatói sorából! És nem ez volt az első eset!

„József Attila” megátalkodott, visszaeső bűnőző, hiszen már 19 éves korában bíróság elé kellett állnia – természetesen istenkáromlásért! A törvényszék nyolchavi fegyházra és kétszázezer korona pénzbüntetésre ítélte, példásan. Örök szégyene marad Hazánknak, hogy a Tábla liberalizmussal fertőzött bírája (arcképét már körözzük!) a nevetséges egy hónapra mérsékelte a büntetést, a Kúria pedig teljességgel érthetetlen, megmagyarázhatatlan és megbocsájthatatlan módon felmentette ezt az aljas férget!

Az inkriminált „Lázadó Krisztus” c. förmedvényben az arrogáns punkzenész mellesleg azt közli magáról: „már egy nagy, sajgó gerinc vagyok”, ami ékes bizonyítéka annak, hogy nemcsak a vallásgyalázás, de a szexuális eltévelyedések sem idegenek tőle!

Ha ez nem volna elég, a Nyugat sorozatban hozza nyilvánosságra „József Attila” olyan uszító blaszfémiáit, mint pl.:

ez a sátánista ótvar
Én istent nem hiszek s ha van,
na fáradjon velem.
Majd én föloldozom magam.
A bűn kétségtelen.

Sőt, egyenesen a pofátlan Sacrilegium (szentségtörés) címmel hirdeti magáról:

vad, részeg legény, kit mámorában
Templomba visznek sátános borok
S kurjongatván a Szűzhöz ott galádan,
Felé ölelni-vágyva kujtorog,

Vagyis „József Attila” legszívesebben meggyalázná (mi több, arra szólít fel!) a Szűzanyát, a Magyarok Nagyasszonyát, és mindjárt fel is menti magát! Mert ő, ez a sátánista ótvar – ki tudja, miért – törvényen felül áll! Hát soha, nem, nem, soha!

valójában a közönséges útonálló rablóvezér, Gheorghe Doja unokája!
És ha egy nyűves gazember nem volna elég, ott van a Nyugat legnagyobb ún. „sztárja”, a sokszorosan visszaeső bűnöző Ady nevű punkzenész – egyébként közismert alkoholista és drogos, valamint nem véletlenül vérbajos preverz disznó –, aki örökké részegen böfögi fel megbotránkoztató, beteges szövegeit. Ez az Ady azt mondja: „én nem vagyok magyar”, sőt, egyenesen bevallja, hogy valójában a közönséges útonálló rablóvezér, Gheorghe Doja unokája! Ez az idegen tetű mindenen túlmegy:

Az én hitem új földre nyit kaput,
Az én hitem pusztítani, ölni tud

Ne tévesszen meg senkit az egyes szám első személy grammatikai álcája! Ez a szöveg egyértelmű, nyílt izgatás a tömeges gyilkosságra! A keresztény magyarság genocídiumára! Ez a pedofil disznó ráadásul „vágyak s ifjú hitek örökös urának” állítja be magát, „ifjú karok kikötőjében” tiporja a liliomot, és ő is sátánista, sőt, egyenesen „a Sátánnak fölkent kevélye”. És persze „rohan a forradalomba”, és „vérei” a magyar (lumpen)proletárok! És gazdag zsidó szeretője van!

Tisztelt Hatóságok!
Ha mindez nem volna elég, tonnaszám fogom szállítani a további megdönthetetlen bizonyítékokat, hiszen a Nyugat nevú zúgszennypunkzenekar valóságos átjáróháza az elfajzott, istentagadó, magyarozó – feltűnően sokszor nem valódi magyar származású –, magát „felvilágosultnak” hazudó, liberális, marxista, szocialista-kommunista, notóriusan nemzet-, Isten- és vallásgyalázó erkölcstelen punkzenészeknek! Nem dédelgethetjük és simogathatjuk ezt a Nemzetünkre oly pusztítóan veszélyes, gyülevész parazitahadat tovább!

nemzeti, hitéleti, morális és nemi orientációs többségi jogainkat sárba tipró és idegen mételyekkel fertező
Felhívom a T. Hatóságok figyelmét: a Nyugat c. zúgszennylap veszélyességét nemzetünkre, hitünkre és egyház­felekezeteinkre nem lehet azzal kisebbíteni, hogy nevezett zúgszennylap csak néhány száz példányban jelenik meg, és mindössze talán ha ezren olvassák (eddig még, szerencsére), és hogy az idegenszívű pénztőke búsás támogatása nélkül életképtelen volna Hazánk nagyszerű szellemi Életének (eddig még!) egészséges talaján!

Hiszen jól tudjuk, a fertőző kórt csírájában, legelső felbukkanásakor kell – ha szükséges, a legdrasztikusabb medicinális eszközökkel – kikezelni, vagy ha kezelni nem lehet, elszigetelni! Mert ha komolyan terjedni kezd, a pusztítás már megállíthatatlan!

Egyúttal az egész magyar Nemzet – beleértve a Csonka-Magyarország határain oly fájdalmasan kívül rekedt, illetve a diaszpórában szétszóratott véreinket is – nevében bejelentem: amennyiben a T. Hatóságok nem hoznak, méghozzá azonnal, részünkre kielégítő, példásan szigorú és kellően elrettentő intézkedéseket, kénytelenek leszünk az egész országot, ezt az ezer sebből vérző kicsiny Hazát bódulatából végre felrázó milliós tömegtüntetést – ha kell, egész tüntetéssorozatot – rendezni nevezett – nemzeti, hitéleti, morális és nemi orientációs többségi jogainkat sárba tipró és idegen mételyekkel fertező – marginális és szélsőséges zúgszennylap szerkeszősége előtt, mely tudvalavőleg és felettébb jellemzően, mondhatnánk nem véletlenül, a New York nevű, magát kávéházként beállító kozmopolita-plutokrata fészek (és nem mellesleg közismert buzeránstanya) helyiségeiben lelhető fel (Budapest, VII. ker., Erzsébet körút 9-11., gyülekezés a Köztársaság téren, 8 órától).

a mit sem sejtő, jámboran és kulturáltan tüntető tömegbe vegyülve
Igazunk teljes tudatában és a Nemzeti Vallásunkba vetett szilárd hittel figyelmeztetjük a Tisztelt Hatóságokat: vessék ki soraikból a beférkőzött idegen elemeket, valamint a megtévesztett ingadozókat és gyönge szívűeket, akik lépten-nyomon megakadályozzák a Nemzet számára egyedül elfogadható döntések meghozatalát! Különösen óva inteném a T. Hatóságokat attól, hogy – törvényeinket rútul félreértelmezve – bármilyen módon gátolják jogos és erkölcsileg tökéletesen megalapozott közterületi fellépéseinket!

Épp elenkezőleg! A T. Hatóságoknak kötelességük megvédeni ezen közterületi megmozdulások tisztaságát és emelkedettségét a megátalkodott provokátoroktól, akik az aljas hangulatkeltésen és a nem egyszer fizikálisan is megnyilvánuló agresszión túl legújabban nem átallják a mit sem sejtő, jámboran és kulturáltan tüntető tömegbe vegyülve bűnös hallucinogén szerek titkos alkalmazásával mérgezni a tiszta tekintetű, szép arcú magyar ifjúságot!

Vegyék számba mozgalmunk már most rohamosan terjedő és napnál is világosabban megnyilvánuló hatását! Érveink oly meggyőzőek, igazunk annyira erős, hogy nemcsak Nemzetünk derék polgárai részére nyújtunk biztos támaszt viharos korunkban, de ellenfeleink is mind gyakrabban kénytelenek – önként! – meghajolni tiszta akaratunk súlya alatt! Vegyük észre, hogy mind gyakrabban határolódnak el a gyalázatosoktól saját elvtársaik, hitsorsosaik és üzletfeleik is, és sietve vetik a szemétdombra nemcsak az ún. punkzenei „alkotásokat”, de magukat a punkzenészeket is.

Ezzel, vagyis takonygerincű árulássaikkal, persze csak a saját iszamos bőrüket próbálják menteni! Ne tévesszen meg senkit, a Tisztelt Hatóságokat se, mégannyi álnok elhatárolódás és elítélő szó: mi tudjuk, hogy akárhányuk döglődjön is elárultan az árokban heverve, számtalan punkzenész fog még élősködni – elvtársaik, hitsorsosaik és a pénztőke nemtelen támogatása révén – a Nemzet drága testén!

De mi nem hagyjuk! Ezentúl minden szavukat, moccanásukat figyelni és dokumentálni fogjuk! És minden gazttettüket haladéktalanul a T. Hatóságok és a Nemzet nyilvánosága elé tárjuk, amíg a jogos és törvényes büntetések és az általános megvetés súlya alatt el nem hagyják drága Hazánk Szent földjét, vagy be nem látják, nem élhetnek vissza tovább a Nemzet jóságával és türelmével, és be nem fogják a mocskos pofájukat!

Tisztelettel,
Zs. Alexander Béla
az Igazabbik Magyar Haza
önkéntes médiafigyelője